بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ي رشته - جستجو

ی رشته از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://kar18.blogfa.com/post/9فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://ironoreiran.blogfa.com/post/10فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://kar182.blogfa.com/post/9فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://iranmine22.blogfa.com/post/11فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://mineiran.blogfa.com/post/10فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://kar1822.blogfa.com/post/9فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://iranironstone.blogfa.com/post/10فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://kar118.blogfa.com/post/9فایل ا ل فهرست بها 93

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://kar1361822.blogfa.com/post/23انتخاب رشته کنکور 93

درخواست حذف اطلاعات

قبولی در پزشکی ، ی های برتر و حقوقانتخاب رشته مختص کنکور سراسری 93 دقیق ترین آمار و اطلاعات در خصوص تراز رشته شهر های مختلف جدید ترین اطلاعات در خصوص رشته های ی و آینده شغلی هر رشتهمعرفی کامل رشته های ی با یک جلسه مشاوره انتخاب رشته آینده خود را درست رقم بزنید. کمترین هزینه،بهترین انتخاب رشته انتخاب رشته با نرم افزار:35000 تومان انتخاب رشته + چیدمان و مشاوره : 75000تومان راهنمایی انتخاب رشته تلفنی و اینترنتی : 15000 تومانتلفن مشاوره: 09364874604 ...
منبع : http://moshavernovin.blogfa.com/post/41فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

درخواست حذف اطلاعات

فایل ا ل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ 1393/04/03 ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و ز شی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند جهت دریافت تماس گرفته شود . 09111361822 ...
منبع : http://abraheh.blogfa.com/post/91تاریخ سازماندهی دبیران در سال تحصیلی 93-94

درخواست حذف اطلاعات

سازماندهی دبیران از اول شهرور 93 در سالن اداره برگزار میشود. ساعت شروع سازماندهی خواهران 8:30 صبح و برادران ساعت 4 بعدازظهر به شرح زیر میباشد: شنبه اول شهریور رشته ی هنر. یکشنبه دوم شهریور رشته ی دینی قرآن عربی. دوشنبه سوم شهریور رشته ی علوم تجربی. چهارم شهریور رشته ی مطالعات اجتماعی. چهارشنبه پنجم شهریور رشته ی ریاضی. شنبه هشتم شهریور رشته ی ادبیات فارسی. یکشنبه نهم شهریور رشته ی زبان خارجه. دوشنبه دهم شهریور رشته ی حرفه و فن. ...
منبع : http://amaizeh.blogfa.com/post/4تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته دو - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )

درخواست حذف اطلاعات

0-تابعی بنویسید که یک رشته بگیرد و حرف سمت چپ و حرف سمت ر است آن بیچاره را جابجا کند و رشته را برگرداند 1-تابعی بنویسید که دو رشته بگیرد و حروف مشترک آن بیچاره ها را در رشته جدیدی بگذارد و رشته جدید را برگرداند 2-تابعی بنویسید که یک رشته بگیرد و و آنرا به دو رشته مختلف شامل حروف بزرگ و حروف کوچیک تفکیک کند و دو رشته را برگرداند 3-تابعی بنویسید که یک رشته بگیرد و رشته جدیدی بسازد دکه در آن هر حرف رشته ورودی دو بار تکرار شده باشد و رشته دوم را برگرداند مثلا رشته abcdef را بگیرد و رشته aa cddeeff را برگرداند 4- تابعی بنویسید که دو عدد بگیرد و رقم های سمت چپ آن دو عدد را برگرداند ( با اشاره گر) 5- تابعی بنویسید که یک عدد بگیرد و بزرگترین و کوچکترین رقم آن را برگرداند ( با اشاره گر) 6-- تابعی بنویسید که یک آرایه 40 تایی بگیرد و جمع 10 عدد بزرگتر و جمع ده عدد کوچکتر را برگرداند (با اشاره گر) ...
منبع : http://schoolcomputer.blogfa.com/post-56.aspxمعرفی رشته ریاضیات و کاربردها

درخواست حذف اطلاعات

رشته ریاضیات و کاربردها رشته جدیدی است که جایگزین رشته های ریاضی محض و کاربردی شده است. تحصیل در رشته ریاضیات و کاربردها مست م علاقه فراوان و تسلط کافی در دروس کمی به خصوص ریاضی است.داشتن قدرت تجزیه و تحلیل کمی در سطح خوب برای دانشجویان این رشته لازم است. فارغ حصیلان رشته ریاضیات و کاربردها دارای زمینه کاری مختلف در جامعه هستند به خصوص اگر مدارج عالی این رشته را نیز گذرانده باشند. ...
منبع : http://riaziuok.blogfa.com/post/2ابلاغ فهارس بهای سال 1393

درخواست حذف اطلاعات

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393 اصلاح ردیف 180903 رشته ابنیه اصلاح ردیف 040104 رشته ابنیه ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و ز شی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393 ابلاغ فهرست ...
منبع : http://zihesabanegolestan.blogfa.com/post-738.aspxنکات مورد توجه داوطلبان در انتخاب رشته

درخواست حذف اطلاعات

چهار فاکتور اصلی در انتخاب رشته حتما باید مورد توجه قرار گیرند. از جمله اینکه شخص باید استعداد، هوش و توان تحصیل در یک رشته را داشته باشد. رشته تحصیلی انتخ باید مورد علاقه داوطلب بوده و شخصیت داوطلب باید با رشته سازگاری داشته باشد. از سوی دیگر لازم است محیط کار آینده رشته تحصیلی با روحیات شخص هماهنگ باشد. ...
منبع : http://hastemoshavere.blogfa.com/post/379/نکات-مورد-توجه-داوطلبان-در-انتخاب-رشتهبازارکار رشته سلولی تکوینی

درخواست حذف اطلاعات

دوستان عزیزی که قصد ادامه تحصیل در رشته سلولی تکوینی دارند ،بهتر است بدانند که این رشته ،رشته نسبتا جدیدی محسوب میشود ،بنابراین هنوز بازارکار مناسبی برایش تعریف نشده است وحتی برای کارهای که پذیرش سایر گرایش ها را دارد ،پذیرفته شده نیست ودرحال حاضر تنها در زمینه تدریس در ها به آن توجه شده است و در زمینه تحقیقاتی آن هم نه به صورت گسترده به آن پرداخته اند،بنابراین می توان گفت این رشته بازارکار مناسبی ندارد ،ممکن است در سالهای آتی با شناخته شدن بهتر این رشته بتوان امیدواربود.بنابراین اگر علاقمند به این رشته هستید باید در این راه صبور باشید.به امید روزی که در کشور ما به رشته های این چنینی وبه روز بهای بیشری داده شود. با آرزوی موفقیت برای شما ...
منبع : http://cellbio.blogfa.com/post/82پیشنهاد به کنکوریهای همشهری

درخواست حذف اطلاعات

کم کم موقع اعلام نتایج کنکور هست یه پیشنهاد به همشهریان کنکوری دارم یه رشته ای انتخاب کنید که در مرحله اول برای چند سال دیگه که فارغ حصیل میشید بازار کار داشته باشه اگه بتونید رشته ای رو انتخاب کنید که نیاز شهرمون باشه که علاوه بر اینکه مشغول میشد کار خیری هم انجام داده اید. رشته های که من برای همشهریان پیشنهاد میکنم. رشته های پزشکی و زیر شاخه های آن(پرستاری،آزمایشگاه...) رشته های فنی و ی(عمران،ای تی...) رشته تربیت معلم(بورسیه آموزش و پرورش توجه داشته باشید در اصلاحیه های سنجش هم به رشته های تربیت معلم اضاف میشه) رشته حقوق و حسابداری در ضمن معتبر نیاز نیست بروید رشته معتبر بروید.مثلا اگر آزاد رشته پرستاری بخونی و برای پیدا شهریه شب و روز کار کنی بهتره تا بری تهران رشته زیست یا فلسفه یا ریاضی بخونی که حالا تی رفتی.ملاک فقط رشته هست نه .انشالله که با چشم باز و بدون احساس و یا تایید شدن از طر ...
منبع : http://shahremandabiran.blogfa.com/post/11توابع کار با رشته در سی شا

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدادر این پست شما با توابع مقدماتی مربوطه به رشته ها (string) در سی شا آشنا خواهید شد .توابع زیر در برنامه آمده اند :تابع substringتابع فوق ، از یک مکان تا مکان دیگر از رشته را است اج می کند و یک زیر رشته را بر می گرداند . تابع indexofاین تابع شماره مکان یک کاراکتر یا ف اول یک رشته را بر می گرداند .تابع containsبررسی می کند که آیا فلان کاراکتر یا رشته در رشته اصلی موجود است یا خیر ، و بولین برمیگرداند.تابع lengthطول یک رشته را میدهدتابع insertدر یک موقعیت یک رشته را درج میکند و بقیه را به سمت راست شیفت میدهد . تابع replaceیک رشته یا یک کاراکتر را در همه جای متن جایگزین می کند .تابع trimهمه فاصله های سمت راست و چپ را با هم حذف میکند و رشته را بر میگرداند.تابع splitلغات درون یک رشته را بر حسب یک کاراکتر جداکننده مانند space بر میگرداند . سورس کد + فایل اجرایی ...
منبع : http://freecscode.blogfa.com/post-167.aspxقبل از انتخاب رشته: به این 6 سؤال اساسی پاسخ دهید

درخواست حذف اطلاعات

انتخاب رشته، انتخاب آینده ی شماست. پاسخ گویی دقیق و شفاف به 6 سؤال زیر، کلید موفقیت شما در انتخاب رشته ی صحیح است؛ اما ابتدا باید یک اشتباه بزرگ را تصحیح کنیم. تصحیح یک اشتباه بزرگ برای انتخاب رشته ی موفق بعضی از دانش آموزان تصور می کنند برای یک انتخاب رشته ی خوب، مهم ترین چیز کارنامه و نمرات و رتبه ی کنکور است. آن ها بیش از آن که به خودشان، اه شان و آینده شان فکر کنند، به نظر دیگران و اهمیتی که مردم جامعه به رشته های مختلف می دهند توجه می کنند؛ اما موضوع اصلی برای یک انتخاب رشته ی صحیح این است که خودتان و اه تان را خوب بشناسید. موضوع اصلی انتخاب رشته ، خود شما هستید. اگر بتوانید به این 6 سؤال پاسخ دقیق و واضحی بدهید انتخاب رشته ی خوبی خواهید داشت. ...
منبع : http://hsc.blogfa.com/post-519.aspxانجام پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر

درخواست حذف اطلاعات

موسسه هنر ارشد با همکاری فارغ حصیلان رشته های مختلف هنری اقدام به همکاری و مشاوره و انجام پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر نموده است. شما در هر زمینه و هر رشته ای که باشید ما به شما مشاوره خواهیم داد. انجام پایان نامه های رشته های پژوهش هنر ، فلسفه هنر انجام پایان نامه های رشته صنایع دستی انجام پایان نامه های رشته گرافیک انجام پایان نامه های رشته نقاشی انجام پایان نامه های رشته عکاسی انجام پایان نامه های رشته مرمت انجام پایان نامه های رشته هنر ی انجام پایان نامه های رشته موزه داری انجام پایان نامه های رشته سینما انجام پایان نامه های رشته کارگردانی انجام پایان نامه های رشته تولید سیما انجام پایان نامه های رشته رادیو انجام پایان نامه های رشته تهیه کنندگی انجام پایان نامه های رشته معماری انجام پایان نامه های رشته فرش انجام پایان نامه های رشته ارتباط تصویری انجام پایان نا ...
منبع : http://ganjinehhonar.blogfa.com/post/468انجام پایان نامه رشته مکانیک

درخواست حذف اطلاعات

انجام پایان نامه رشته مکانیک گروه خانه پروژه پارس، با دارا بودن کارشناسان توانمند قادر به انجام پایان نامه، در رشته ی مکانیک می باشد. پایان نامه ها در گرایش های زیر انجام می پذیرد: پایان نامه رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی پایان نامه رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی پایان نامه رشته مکانیک گرایش دینامیک و ارتعاشات پایان نامه رشته مکانیک گرایش کنترل پایان نامه رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید پایان نامه رشته مکانیک گرایش ی پزشکی پایان نامه رشته مکانیک گرایش بیومکانیک پایان نامه رشته مکانیک گرایش خودرو پایان نامه رشته مکانیک گرایش ماشین های آبی پایان نامه رشته مکانیک گرایش خودرو همچنین پایان نامه رشته مکانیک در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی قابل انجام می باشد. pars.project.home@gmail.com www.proje-yab.ir ...
منبع : http://anjameh-porojeh.blogfa.com/post/206انتخاب رشته تجربی 95

درخواست حذف اطلاعات

سلام چند روز تا اعلام نتایج اولیه ی آزمون سراسری بچه ها باقی مونده. خواستم اعلام کنم که اگر کمکی بخواید و راهنمایی از دست ما بربیاد درخدمتیم. سعی میکنیم انچه که تجربه از رشته ها داریم در اختیارتون بزاریم. می تونید برای پاسخ سریع تر با ایمیل زیر ارتباط برقرارکنید: apd.1390@yahoo.com +دوستی خواستند در مورد رشته مون توضیحی بدم. رشته ما جز علوم پایه حساب میشه...مثل رشته ریاضی .شیمی و .. و بازار کار مشخصی نداره! همش گفته میشه مراکز تحقیقاتی و... این رشته رشته خوبی هست و در خارج از کشور گفته میشه تاپ ترین رشته است ولی خب در کشور ما کم لطفی اش زیاده.. میتونم بگم تمام علوم پایه این مشکل رو دارن... کار بسیار سخت پیدا میشه... شایدم پیدا نشه! دوستان و هم رشته ای های ما الان بی کارن و یا شغل غیر مرتبط با رشته دارن! بنابراین از من می شنوید در درجه اول سراغ علوم پایه خصوصا زیست نرید... در درجه بعد م ...
منبع : http://cellbio90.blogfa.com/post/675انتخاب رشته :

درخواست حذف اطلاعات

1- هر داوطلب می تواند 100 انتخاب در فرم انتخاب رشته خود اولویت بندی کند. اولویت بندی در پذیرش های تی هیچ تاثیری در قبولی شما ندارد وکاملا با انتخاب رشته آزاد متفاوت است . بهمین دلیل در فرم انتخاب رشته ترتیب رشته ها فقط بر اساس علاقه ی داوطلب بایستی تنظیم گردد. 2- برای افزایش شانس قبولی خود به رشته های زیر گروهی که در آن رتبه ی بهتری ب کرده اید توجه بیشتری داشته باشید. 3- در انتخاب رشته حتما به سهمیه ی بومی و قطبی توجه نموده و رشته های ناحیه ای و قطبی را جزو انتخاب های خود قرار دهید تا با برخور داری از سهمیه ی بومی شانس قبولی خود را افزایش دهید . ...
منبع : http://kimiaclinic.blogfa.com/post/248فهرست رشته های تحصیلی های ایران

درخواست حذف اطلاعات

رشته هنرهای سنتی رشته سینما رشته گرافیک رشته راهنمای موزه ها رشته موزه داری رشته تولید سیما رشته طراحی صنعتی رشته نمایش رشته نقاشی رشته عکاسی رشته معماری رشته نوازندگی ساز ایرانی رشته نوازندگی ساز جهانی رشته صنایع دستی رشته مجسمه سازی رشته کارشناسی فرش رشته هنرهای تجسمی رشته چاپ رشته طراحی پارچه ولباس رشته های علوم انسانی رشته زبان و ادبیات فارسی رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی رشته زبان و ادبیات عرب رشته دبیر زبان و ادبیات عرب رشته مترجمی زبان عربی رشته ادبیات و زبان عربی رشته الهیات و معارف ی رشته دبیری الهیات و معارف ی رشته دبیری علوم دینی رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و رشته کاردانی تربیت معلم قرآن رشته علوم قرآنی رشته علوم ی رشته الهیات رشته معارف ی و ارشاد رشته معارف ی و حقوق رشته علوم دینی و معارف ی رشته علوم قرآن و حدیث رشته معارف ی و علوم رشته معارف ی و الهیات رشته حقو ...
منبع : http://tizkoohdasht2.blogfa.com/post/9انتخاب رشته آزاد

درخواست حذف اطلاعات

در دوسالی که آزمون آزاد با کنکور سراسری ادغام شده .داوطلبان آزاد دچار نوعی سردرگمی شده اند قبلا انتخاب رشته آزاد برای خودش برنامه خاصی داشت .رشته های ستاره دار و ترازهای خاص و...اما الان شرایط کاملا فرق کرده نه خبری از رشته های ستاره دار است نه تراز خاص آزاد وجود دارد فعلا ملاک رتبه کشوری است .کانون در انتخاب رشته مجازی تا حدودی چارک های پایین رتبه ها برای قبولی در رشته ها را گذاشته است البته قطعی نیست ولی در این نبود اطلاعات کمک خوبی است .پس اگر متقاضی رشته های آزاد هستید سری به سایت کانون بزنید ...
منبع : http://noor90.blogfa.com/post/1130/انتخاب-رشته-آزاددلایل عدم تصویب برخی رشته های آزاد

درخواست حذف اطلاعات

غریبی در گفت وگو با خبرنگار ی ایسنا، در خصوص رشته محل های مقطع ارشد و ی آزاد که اخیرا مجوز گرفته اند، اظهارکرد: در آ ین جلسه شورای گسترش وزارت علوم 872 رشته آزاد مورد بررسی قرارگرفت که 108 رشته محل در مقطع ی و 241 رشته محل کارشناسی ارشد به تصویب و تأیید رسید و درخواست بقیه رشته ها رد نشد بلکه بنا شد بعد از رفع نقص در آینده دوباره مورد بررسی قرارگیرد. وی درمورد دلایل عدم تصویب برخی رشته ها گفت: باتوجه به اینکه برای تصویب یک رشته در مقطع ارشد به حداقل 3 یار و برای تصویب رشته در دوره ی به یک دانشیار و 3 یار نیاز است، در برخی موارد احکام موجود در پرونده اساتید ما مربوط به سال گذشته بود که دستور درج حکم جدید آنها در پرونده شان قرارخواهد گرفت. ...
منبع : http://accshahrood.blogfa.com/post-665.aspxب رتبه اول طبق گفته کارشناس دوره دوم متوسطه اداره زاده

درخواست حذف اطلاعات

کارشناس دوره دوم متوسطه اداره آموزش وپرورش زاده درکانال تلگرامی دورهمی معلمان چنین اظهارداشت: ضمن قدردانی از زحمات مدیران ،معاونین ،مشاورین وبویژه دبیران زحمتکش ودلسوز،افتخارات آموزشی منطقه زاده در امتحانات نهایی دادماه 95-94به شرح ذیل اعلام می گردد. .1رتبه اول استان در میانگین کل امتحانات نهایی سه رشته تجربی،انسانی وریاضی فیزیک(15.20) 2-رتبه اول استان در مجموع دروس رشته تجربی 3-رتبه چهارم کشور در مجموع دروس رشته تجربی 4-رتبه اول استان در درس دین وزندگی رشته ادبیات وتجربی 5-رتبه اول استان در درس زبان فارسی رشته تجربی 6-رتبه اول استان در درس ادبیات فارسی رشته تجربی 7-رتبه اول استان در درس عربی رشته تجربی 8-رتبه دوم استان در درس فیزیک رشته تجربی 9-رتبه دوم استان در درس شیمی رشته تجربی 10-رتبه اول استان در درس ریاضی رشته تجربی 11-رتبه اول استان در درس ریست شناسی رشته تجربی 12-رتبه اول استان د ...
منبع : http://rahpooyesh.blogfa.com/post-9596.aspxنشانه موى (صلی الله علیه واله)

درخواست حذف اطلاعات

مردى از نوادگان انصار خدمت رضا(علیه السلام) رسید. جعبه‏اى نقره‏اى رنگ به داد و گفت :«آقا! هدیه‏اى برایتان آورده‏ام که مانند آن را هیچ نیاورده است». بعد در جعبه را باز کرد و چند رشته مو از آن بیرون آورد و گفت: «این هفت رشته مو از اکرم(صلی الله علیه واله) است. که از اجدادم به من رسیده است». حضرت رضا(علیه السلام) دست بردند و چهار رشته مو از هفت رشته را جدا د و فرمود: «فقط این چهار رشته، از موهاى است».مرد با تعجب و کمى دلخورى به نگاه کرد و چیزى نگفت. که فهمید مرد ناراحت شده است، آن سه رشته مو را روى آتش گرفت. هر سه رشته سوخت، اما به محض این که چهار رشته موى (ص) روى آتش قرار گرفت شروع به درخشیدن کرد و برقشان چهره مرد عرب را روشن کرد.(از کتاب «دیوان خدا» نوشته نعیمه دوستدار) ...
منبع : http://darshayezendegi.blogfa.com/post/58بیکارترین و پرکارترین رشته های ی در ایران

درخواست حذف اطلاعات

جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ایران درباره اوضاع بیکاری در رشته های مختلف تحصیلی نشان می دهد که رشته بهداشت با ۷.۹ درصد، کمترین میزان بیکاری و رشته محیط زیست با ۴۹.۱ درصد بیشترین میزان بیکاری را در ایران دارند. ...
منبع : http://sababaran.blogfa.com/post-3180.aspx