بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

هزینه سیستم ی تمام شرکت بهای هزینه ی بهای تمام مبنای فعالیت سیستم هزینه رویکردهای هزینه بررسی رویکردهای هزینه مقاله بررسی رویکردهای - جستجو

هزینه سیستم ی تمام شرکت بهای هزینه ی بهای تمام مبنای فعالیت سیستم هزینه رویکردهای هزینه بررسی رویکردهای هزینه مقاله بررسی رویکردهای از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ج هزینه های کاروان

درخواست حذف اطلاعات

شماره کاروان: 19003 گروه قيمتي مکه: 2د مدينه بعد نام مديرکاروان: حسن سحرخيز گروه قيمتي مدينه : 3ج ظرفيت: 160 رديف شرح مبلغ (ريال ايراني) مبلغ (ريال سعودي) توضيحات 1 هزينه بليط وعوارض فرودگاهي ايران وعربستان 20/086/000 مراجعه به بانک ملي جهت محاسبه سود و پرداخت فيش مابه فاوت 2 هزينه هاي تکليفي درايران 7/045/000 3 هزينه هاي آموزش ودفاترکاروانها 600/000 4 مخارج ارزي در عربستان 20/096/000 2/791 5 هزينه مسکن مکه 46/800/000 6/500 6 هزينه مسکن مدينه 9/720/000 1/350 جمع قبض مابه فاوت 104/347/000 ...
منبع : http://19003.blogfa.com/post-22.aspxمقاله: تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب س های

درخواست حذف اطلاعات

حيد ور فرزانه,طهماسبي گت ابوطالب با توجه به اهميت و ضرورت مبحث بانکداري الکترونيکي، تحقيق حاضر پيرامون رابطه هزينه تبليغات و هزينه آموزش بانکداري الکترونيکي در افزايش جذب س ها صورت گرفته است. در اين راستا جامعه آماري متشکل از شعبه هاي بانک صادرات استان مازندران مي باشد که هزينه هاي آموزش و تبليغات بانکداري الکترونيکي و افزايش منابع بانک صادرات استان مازندران در طي سالهاي 1386-1385 مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از روشهاي کتابخانه اي و ميداني داده هاي مورد نياز گردآوري و پس از آن با استفاده از روشهاي آماري (همبستگي، رگرسيون تک متغيره و رگرسيون چندگانه) فرضيه هاي اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند که عبارتند از: - بين هزينه تبليغات بانکداري الکترونيکي و افزايش جذب س ها رابطه وجود دارد. - بين هزينه آموزش بانکداري الکترونيکي و افزايش جذب س ها رابطه وجود دارد .پس از بررسي داده ها با است ...
منبع : http://bank-to.blogfa.com/post/614/مقاله-تاثير-هزينه-آموزش-و-هزينه-تبليغات-باجای واحدهای خورشیدی به منظور کاهش هزینه های سالیانه سیستم توزیع با استفاده از را

درخواست حذف اطلاعات

چکيده — استفاده از منابع انرژي تجديد پذيري چون باد و خورشيدبه عنوان منابعي پاک که ميتوانند بخشي از نيازهاي محلي بار را درسيستم توزيع تامين نمايند امروزه به صورت گستردهاي پذيرفته شدهاست. اين مقاله به بررسي جاي واحدهاي خورشيدي در سيستم توزيعبه منظور کاهش هزينههاي ساليانه سيستم توزيع که شامل هزينههايمربوط به تلفات انرژي، انرژي تامين نشده مشترکين و نيز هزينه يدانرژي الکتريکي ميباشد، ميپردازد. را ار مورد استفاده در اين مقالهبر خلاف روشهاي سنتي که توان متوسط اين واحدها را در محاسباتمورد استفاده قرار ميداد، را اري احتمالاتي بر مبناي سناريوهايمختلف توليد واحد خورشيدي بر اساس احتمال مربوط به هر ح ميباشد. عدم قطعيت مربوط به واحدهاي خورشيدي توسط تابع توزيعچگالي احتمال بتا و بر مبناي اطلاعات جمع آوري شده محلي طي چندسال شبيه سازي گرديده است. سرا نجام را ار احتمالاتي فوق بر رويشبيه سازي گرديده gams سيست ...
منبع : http://behrooz-ebtekar.blogfa.com/post/255نمونه مقایسه دریافتی و هزینه زندگی

درخواست حذف اطلاعات

حقوق 1100000 تومان ر ماليات-بيمه وغيره خالص دريافتي 730000 5000 تومان يارانه نقدي بدهي اقساط بانک بابت مسکن ماهيانه 350000 تومان ويا مبلغ اجاره بهاء هزينه تحصيل پدر و۲ فرزند در مقطع ابت وراهنمايي ماهيانه ۲۸۰۰۰۰ تومان هزينه دائمي درمان يکي از اعضاي خانواده ماهيانه 50000 تومان هزينه روابط اجتماعي(مراسم عروسي -ختم – زائر -ديد وبازديد فاميلي)ماهيانه 250000 تومان هزينه خدمات آب وبرق وگاز وتلفن ماهيانه 65000 تومان هزينه خوراک-پوشاک –بهداشت ماهيانه 400000 تومان پس انداز =480000- جمع هزينه= 1395000 تومان جمع درامد=۹۱۵۰۰۰ تومان اينکه از کدام بخش بکاهيم تا ترازو تعادل پيدا کند تدبير ميخواهد والبته طاقت تحمل مشکلات بعدي.تورم نتيجه افزايش نقدينگي است.فلذا اگر پولي دستمان نماند تورم هم ايجاد نمي شود. ...
منبع : http://taktiktak.blogfa.com/post/865/نمونه-مقایسه-دریافتی-و-هزینه-زندگیهزینه ی برمبنای فعالیت (abc)

درخواست حذف اطلاعات

تعريف هزينه ي برمبناي فعاليت) abc ) در ادبيات حسابداري تعاريف مختلفي از هزينه ي بر مبناي فعاليت ارائه شده است: گروهي از حسابداران معتقدند : «هزينه ي بر مبناي فعاليت يک روش هزينه ي است که بهاي تمام شده محصولات را از جمع هزينه فعاليتهايي که منجر به ساخت محصول مي شوند بدست مي آورد». هيلتون مي نويسد: ...
منبع : http://accountant-art.blogfa.com/post/16/هزینه-یابی-برمبنای-فعالیت-(ABC)هزینه ی برمبنای فعالیت (abc)

درخواست حذف اطلاعات

تعريف هزينه ي برمبناي فعاليت) abc ) در ادبيات حسابداري تعاريف مختلفي از هزينه ي بر مبناي فعاليت ارائه شده است: ميهر و ديکين معتقدند : «هزينه ي بر مبناي فعاليت يک روش هزينه ي است که بهاي تمام شده محصولات را از جمع هزينه فعاليتهايي که منجر به ساخت محصول مي شوند بدست مي آورد». هيلتون مي نويسد: ...
منبع : http://accountant-art.blogfa.com/post-16.aspxسیستم تهیه مواد اولیه در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

سيستم تهيه مواد اوليه در مؤسسات توليدي و حسابداري صنعتيدر فصول قبل با حسابداري بهاي تمام شده آشنا شديد. اشاره شد که به کمک حسابداري بهاي تمام شده قيمت تمام شده محصولات تعيين مي شود در ارتباط با روشهاي هزينه ي سفارش کار و هزينه ي مرحله اي نيز بحث شد گفته شد با استفاده از حسابداري قيمت تمام شده مديريت بر روي هزينه ها کنترل و نظارت خواهد داشت و با توجه به اين نظارت، برنامه ريزي خواهد نمود.از طرفي گفتيم اجزاي اصلي حسابداري بهاي تمام شده مواد اوليه، دستمزد و سربار ساخت مي باشد که در فصلهاي آينده بيشتر به اجزاء اصلي حسابداري بهاي تمام شده خواهيم پرداخت و بصورت اساسي تر که با هريک از آنها آشنا خواهيم شد. ...
منبع : http://alimamipour.blogfa.com/post/217اندازه گیری موجودیها

درخواست حذف اطلاعات

در بحث اندازه گيري موجوديها دو هدف عمده وجود دارد: 1-اندازه گيري بهاي تمام شده کالاي فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده مي شود) 2-اندازه گيري مبلغ موجوديي که در پايان دوره در انبار باقي مانده است روشهاي اصلي اندازه گيري موجودي: 1-ميانگين موزون (متحرک) 2-fifoاولين صادره از اولين وارده 3-lifoآ ين صادره از اولين وارده روش ميانگين موزون(متحرک): الف-سيستم ادواري: در اين سيستم از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا براي دوره استفاده مي شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد از تقسيم جمع بهاي تمام شده کالاهاي آماده براي فروش به تعداد کالاهاي آماده براي فروش به دست ميايد.با ضرب قيمت ميانگين يک واحد در تعداد کالاهاي فروش رفته و موجودي پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف و موجودي پايان دوره را بدست آورد. ب-سيستم دائمي: در اين سيستم از ميانگين متحرک يک واحد استفاده مي شود به اين صورت که بعد از هربار يد براي ...
منبع : http://abedi5.blogfa.com/post/135هزینه 378 هزار تومانی خدمات تی برای ساخت هر متر مسکن

درخواست حذف اطلاعات

در شرايط رکودي بازار مسکن، هزينه هاي تي ساخت مسکن، يکي از عوامل اصلي در افزايش قيمت تمام شده و کاهش جاذبه ساخت مسکن است، به گونه اي که اين هزينه ها، حدود يک سوم هزينه ساخت مسکن را شامل مي شود.دبير کانون سراسري انبوه سازان کشور با بيان اينکه توليد مسکن در نقاط مختلف کشور و بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي شهرداري ها ۴۰ درصد کاهش پيدا کرده است، گفت: هزينه ساخت هر مترمربع مسکن در نقاط مختلف کشور ۸۰۰ هزار تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است که اين آمارها از افزايش قيمت تمام شده مسکن حکايت دارد.فرشيد پورحاجت گفت: بالا رفتن هزينه ساخت وساز باعث شده تا طبق آمارهاي ارائه شده از سوي شهرداري ها توليد مسکن 30 تا 40 درصد کاهش يابد.با توجه به آمارهاي به دست آمده به ازاي هر مترمربع 378 هزار تومان به دستگاه هاي خدمات رسان تي پرداخت مي شود که مطمئناً بر روي قيمت مسکن تأثير مي گذارد.اين هزينه ها شامل هزينه ا ...
منبع : http://9de.blogfa.com/post/171تأثیر تسهیلات بانکی بر تولید

درخواست حذف اطلاعات

سهم بهره از هزينه توليد، شاخص درستي براي ارزي سهم تسهيلات بانکي در توليد نيست چندي پيش بانک مرکزي طي گزارشي(۱) اعلام کرد "مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت هاي مالي تعداد قابل توجهي از شرکت هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار، هزينه هاي تامين مالي(سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات اين واحدها ندارد". ...
منبع : http://pkhosroshahi.blogfa.com/post-57.aspxحسابداری بهای تمام شده

درخواست حذف اطلاعات

حسابداري بهاي تمام شده يکي از شاخه هاي حسابداري مديريت مي باشد که عهده دار وظايف متعددي از جمله : 1ـ روش هاي کنترل هزينه 2ـ ارزي موجودي ها و غيره به منظور دستي به اه خاصي از قبيل رسيدن به بهاي تمام شده مناسب و راهنمايي مديران در جهت تصميم گيريهاي آتي مي باشد . تعريف حسابداري بهاي تمام شده : حسابداري بهاي تمام شده به شاخه اي از حسابداري اطلاق مي شود که وظيفه اش جمع آوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه ، محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات همچنين ارائه روشهاي تقليل بهاي تمام شده و توليدات ، از طريق تجزيه و تحليل گزارشها و بررسي شيوه هاي توليد مي باشد . وظايف حسابداري بهاي تمام شده : 1- ياري مديران در ايجاد و اجراي برنامه ها . 2- برقراري روشها و شيوه هاي اعمال کنترل ، به منظور کاهش معقول هزينه ها . 3- راهنمايي مديريت در تصميم گيري هاي نهايي به منظور انتخاب بهترين راه حل از راه حل هاي موجود 4- ...
منبع : http://p-hesab.blogfa.com/post/58پاسخ و رفع ابهام یکی از بازدیدکنندگان محترم وبلاگ

درخواست حذف اطلاعات

توسط:گمنام ولي در زمين 3 تير1393 ساعت: 21:11 پول و هزينه هاي اين جشن ها از کجا مياد.به نظر شما آقا راضيه که اين همه هزينه ميکنيد ولي تو شهرتون همون شب انسانهايي بودن که گشنه خو دن پاسخ: ب و خسته نباشيد و تشکر فراوان از تمامي بازديدکنندگان محترم نسبت به سپردن ديدگانتان پر مهرتان به وبلاگ هيئت خيمه گاه عشاق المجتبي شهستان فومن در پاسخ و تنوير افکار يکي از بازديدکننگان عزيز بايد بگوييم که تمامي هزينه هاي جشن ميلاد منجي عالم بشريت حضرت صاحب ا مان (عج) از هزينه شخصي اعضاي محترم هيئت امنا و کمک خيرين بوده و هيچ گونه هزينه اي از بيت المال نشده است. روابط عمومي هيئت خيمه گاه عشاق المجتبي (ع) شهرستان فومن ...
منبع : http://kheymegah-fouman.blogfa.com/post/18قیمت تمام شده پراید بدون پرداخت عوارض،مالیات،بیمه 11 میلیون تومان

درخواست حذف اطلاعات

رشد قيمت تمام شده يک پرايد 11 ميليون تومان است که مربوط به هزينه تمام شده آن مي شود. همچنين چندي پيش يکي از کارشناسان قيمت تمام شده پرايد را تنها 3 ميليون و 700 هزار تومان برآورد کرده بود. گفته هاي او با واکنش جدي سايپا مواجه شد و حتي اين خودروسازي اعلام کرد از نويسنده مطلب شکايت رسمي مي کند. در حال حاضر تنها « آناليزي که از قيمت خودرو وجود دارد به آمارهايي مربوط است که از سوي خودروسازان ارائه مي شود. براين اساس قيمت خودروها حداقل در سال 92 به صورت مشخصي تابعي از واردات بوده است. به همين جهت خودروسازان ادعا مي کنند با توجه به افزايش هزينه هاي واردات چاره اي به غير از افزايش قيمت ها ندارند.آناليز قيمتي نشان مي دهد براي توليد خودروي تيبا با فرمان هيدروليک و بدون کيسه هوا به طور متوسط 240 هزار تومان صرف مواد پليمري، 124 هزار تومان هزينه مواد فولادي، 200 هزار تومان هزينه لاستيک، 130 هزار تومان ...
منبع : http://9de.blogfa.com/post/152