بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

فرقی نمیکند - جستجو

فرقی نمیکند از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

در وجودم ی هست ! به وسعت تو .... که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم... حریمِ کدامین خیال را ش ته ام که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟ باور کنی یا نه باشی یا نباشی دوستت دارم فرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این مانیتور در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی فرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم فرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحت همین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدن خودخواهیم را ببخش ببخش که تو را به خواب میبینم ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزند ببخش که من عاشقت هستم.. ...
منبع : http://implus.blogfa.com/post/46سفرنامه زیارتی مشهد مقدس..مهرماه 93

درخواست حذف اطلاعات

دستم به روی برای ارادت است. این بارگاه قدس کرامتست. فرقي نميکند زکجا میدهی سلام؛ او میدهد جواب تو را، اصل نیت است. فرقي نميکند که کجای حرم روى؛ حتی نگاه گنبد عبادت است. سلام خداراشاکرم که یکبار دیگرمرا زایرکوی رضاکرد ع های زیر حاصل سه روز در مشهد هست امیدوارم خوشتون بیاد ع ها درادامه مطلب مشاهده نمایید ...
منبع : http://rasool1351.blogfa.com/post/439نوروز93...

درخواست حذف اطلاعات

شب عید است؛ چقدر "نو" شده ام...خودم نه،لباسهایم.شب عید است؛ چقدر "مینالیم" از گرانی نه،از سالی که در پیش است.شب عید است؛ اگر دیدید کودکی دلش میخواهم لباس نو داشته باشدوهی میگوید: مادر،پسته...و مادر هی میگوید: این حرفا چیه،زشته...اصلا تعجب نکنید...!انسانهایی هستند که نه خانه دارند و نه آجیل و لباس نو و...و هیچ فرقي برایشان نميکند کهعید باشد یا ایام فاطمیه و یا هردو...هیچ فرقي نميکند،هیچ...بیخیال...نوروز 93 مبارک... ...
منبع : http://lonely-boy.blogfa.com/post/96مناجات.یا ستار العیوب

درخواست حذف اطلاعات

خدایا فرقي نميکند که کاری کرده باشم یا نه . فرقي نميکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر . وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ، همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند . زمینم می زنند . تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند وهمه را تاریک وسیاه میکنند. فرقي نميکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست . گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند تو اما فرق می کنی وقتی سراغت می آیم ، انگار بچه ای باشم کوچک ونحیف وباران زده در باز میکنی ، چیزی نمی پرسی ، شماتت نمی کنی ، سرکوفت نمی زنی، فقط آرام حوله ی گرم ونرمو خوشبویی دورم می پیچی ، من را از عالم وآدم میپوشی ، هرچه عیب وخطا ولغزش وکجی همه را پنهان می کنی خداوندا تنها به تو پناه می آورم و تنها از تو کمک می خواهم . یا الرحم الراحمین ...
منبع : http://gazmideh.blogfa.com/post-186.aspxمناجات.یا ستار العیوب

درخواست حذف اطلاعات

خدایا فرقي نميکند که کاری کرده باشم یا نه . فرقي نميکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر . وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ، همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند . زمینم می زنند . تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند وهمه را تاریک وسیاه میکنند. فرقي نميکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست . گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند تو اما فرق می کنی وقتی سراغت می آیم ، انگار بچه ای باشم کوچک ونحیف وباران زده در باز میکنی ، چیزی نمی پرسی ، شماتت نمی کنی ، سرکوفت نمی زنی، فقط آرام حوله ی گرم ونرمو خوشبویی دورم می پیچی ، من را از عالم وآدم میپوشی ، هرچه عیب وخطا ولغزش وکجی همه را پنهان می کنی خداوندا تنها به تو پناه می آورم و تنها از تو کمک می خواهم . یا الرحم الراحمین ...
منبع : http://gazmideh.blogfa.com/post-186.aspxخود دانی

درخواست حذف اطلاعات

گیرم چشمانت را بستی! گوشهایت را هم گرفتی! فرقي نمی کند.. ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست! میخواهی اخم کن یا بخند فرقي نميکند.. این روزگار گذراست تمام میشود..مطمئن باش.. فرقي نميکند نبینی و نشنوی.. اما فرق میکند اگر ببینی و بشونی! خود دانی!! ...
منبع : http://parvane91.blogfa.com/post/147خود دانی

درخواست حذف اطلاعات

گیرم چشمانت را بستی! گوشهایت را هم گرفتی! فرقي نمی کند.. ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست! میخواهی اخم کن یا بخند فرقي نميکند.. این روزگار گذراست تمام میشود..مطمئن باش.. فرقي نميکند نبینی و نشنوی.. اما فرق میکند اگر ببینی و بشونی! خود دانی!! ...
منبع : http://parvane91.blogfa.com/post/147در وجودم........

درخواست حذف اطلاعات

در وجودم ی هست !به وسعت تو ....که هر شب موهایش را شانه میزندو هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم!بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم...حریمِ کدامین خیال را ش ته امکه اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟باور کنی یا نهباشی یا نباشیدوستت دارمفرقي نميکندخیال باشیآرزو باشییا ع ی در قابِ این مانیتوردر این دنیای مجازیِ پر از مجازاتفرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانیفرقي نميکند که میشناسیمیا اینکه من تو را میشناسمفرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیمفرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگریفرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحتهمین را میدانم که دوستت دارمو تو میشوی شروعِ حرف زدنخودخواهیم را ببخشببخش که تو را به خواب میبینمببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزندببخش که من عاشقت هستم.. ...
منبع : http://sheermanvto.blogfa.com/post/50شاهدخت

درخواست حذف اطلاعات

شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟! کفر با ایمانِ بی باور چه فرقي میکند ؟ آفت تو ! و بی شک بودنت تابندگیست تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، ندانستند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند . ‘موردی’ میمرد و میپرسید در پیکار تو خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند خارج و گرماب، یا بندر، چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ اشتهایی نیست در آن که میپرسد مدام : "زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقي میکند !!! واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل : "زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقي میکند !؟ هر که لبخند تو را دیده ندانسته سپس ، روز او با وعده ی م چه فرقي میکند ... ...
منبع : http://behzadmsalehi.blogfa.com/post-61.aspxوقتی الکی متفاوتیم.

درخواست حذف اطلاعات

تو بشی یا که نشی دنیا چه فرقي می کنه؟صدات مث وس یا سگ،صدا چه فرقي می کنه؟پاریس،قشنگه،جالبه،تهرون پر از عجایبهنفس بکش بنده خدا،هرجا بری هوا چه فرقي می کنه؟مسلمونا دیوونشن ، یا عاشقشنحالا تو مسجد،کلیسا ، خدا چه فرقي می کنه؟زندگی تو مثل من ، زندگی من مث اونآره یه فرقي می کنه، اما چه فرقي میکنه؟ پاچه می گیره ، معشوقه می ذاره می رهاسمش فقط عوض شده ، جفا چه فرقي میکنه؟چه تو ی کاخ باشی چه کوه،باید روی زمین باشیحالا یه شب هم با ما باش،بیا چه فرقي میکنه؟________________________________+ مشکل فنی زیاد میشه بهش گرفت+ به معنای دقیق و واقعیِ کلمه ، بداهه بود+ جالبه ...
منبع : http://secretpoem.blogfa.com/post-127.aspxگردش دنیا...!

درخواست حذف اطلاعات

وضع ما در گردش دنیا چه فرقي می کندزندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقي می کند ماهیان روی خاک و ماهیان روی آبوقت مردن، ساحل و دریا چه فرقي می کند سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟ یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کردتلخ و شیرین جهان اما چه فرقي می کند هیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیستخانه من با خیابان ها چه فرقي می کند مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدامماه پایین است یا بالا چه فرقي می کند؟ فرصت امروز هم با وعده فردا گذشتبی وفا! امروز با فردا چه فرقي می کند . فاضل نظری ...
منبع : http://savalan7.blogfa.com/post-72.aspxعشق

درخواست حذف اطلاعات

عشق دق الباب نميکند مودب نیست ، حرف شنو نیست درس خوانده نیست ، درویش نیست سربزیر نیست ،مطیع نیست عشق دیوار را باور نميکند، کوه را باور نميکند گرداب را باور نميکند، مرگ را حتی باور ندارد پس بیخودی با عشق نجنگ ..تو برنده نمیشی ...
منبع : http://curse-021.blogfa.com/post/172/عشقچه فرقی میکند

درخواست حذف اطلاعات

چه فرقي میکند،امروز یا فردا، چه فرقي میکند،دیروز یا ب، تو وقتی نیستی با من، چه فرقي میکند اینها، چه فرقي میکند دل بشکند یا نه، و یا اشکی بریزد از سر غم ها، چه فرقي میکند اصلا! که دنیا غرق در شادی، و یا چون روح قبرستان، پر از اندوه آدمها مهم فقدان دست توست، وگرنه اینهمه آدم... چه فرقي میکند بی "تو"....! ...
منبع : http://lovelycring.blogfa.com/post-316.aspxکویر

درخواست حذف اطلاعات

از پشت این شیشه به بیابان که بنگری تفاوت وزش باد با طوفان چه فرقي میکند؟ در هرحال بزرگترین چزء در این بیابان همان ذرات کوچک خاک است چه نسیم چه طوفان فرقي نميکند کوچک که باشی با هرچه وزیدن بگیرد تکان میخوری حال خویش را ندانم که آیا ذره ای کوچکم؟ یا نه... طوفان قوی ست؟ هرچه هست بدجور تکانم داده شده ام بازیچه ای در دستان باد که هرزمان هرکجا که بخواهد مرا می اندازد و میرود و هرزمان که تمایلش بود می آید و بر میدارد و می برد... nhd ...
منبع : http://gondooor.blogfa.com/post/91چه فرقی دارد..

درخواست حذف اطلاعات

بسم رب النون و القلم ساده،دشوار چه فرقي دارد؟ آه اینبار چه فرقي دارد؟ حکم مرگ است در انظار عموم دشنه یا دار چه فرقي دارد؟ شاه و پیغمبر،چون تنهایی قصر با غار چه فرقي دارد؟ **** اخم کن،خنده ی نه شکل آزار چه فرقي دارد؟ بازهم حال مرا می پرسی دست بردار چه فرقي دارد؟ درد،عشق است و خودت می دانی یار با یار چه فرقي دارد..! ...
منبع : http://a-amir.blogfa.com/post-47.aspxشاهدخت

درخواست حذف اطلاعات

شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟ کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقي میکند ؟ آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست . تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند . عاشقی میمرد و میپرسید در پیکار او خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ "اشتهایی" نیست در هر که میگوید مدام : "زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقي میکند !!! واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل : "زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقي میکند !؟ هر که لبخند تو را دیده ؛ ندانسته دگر روز او با وعده ی م چه فرقي میکند ... بهزاد ...
منبع : http://behzadmsalehi.blogfa.com/post-61.aspxشاهدخت

درخواست حذف اطلاعات

شیر آید یا که خط آ چه فرقي میکند ؟ کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقي میکند ؟ آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست . تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقي میکند ؟ در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که : اخم تو با حمله ی بربر چه فرقي میکند ! موردی میمرد و میپرسید در پیکار تو خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقي میکند ؟ هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقي میکند !؟ وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقي میکند !؟ اشتهایی نیست در آن که میپرسد مدام : "زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقي میکند !!! واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل : "زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقي میکند !؟ هر که لبخند تو را دیده ندانسته سپس ، روز او با وعده ی م چه فرقي میکند ... بهزاد ...
منبع : http://behzadmsalehi.blogfa.com/post-61.aspxدر وجودم ی هست

درخواست حذف اطلاعات

در وجودم ی هست ! به وسعت تو ....که هر شب موهایش را شانه میزنمو هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم... و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام... که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟باور کنی یا نه باشی یا نباشی ...... دوستت دارمفرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این دیواردر این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانیفرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیمفرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحتهمین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدنمخودخواهیم را ببخش... ببخش که تو را به خواب میبینم ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزندببخش که من عاشقت هستم. ...
منبع : http://khzamordad.blogfa.com/post/77جای ما

درخواست حذف اطلاعات

وضع ما در گردش دنیا چه فرقي می کندزندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقي می کندماهیان روی خاک و ماهیان روی آبوقت مردن، ساحل و دریا چه فرقي می کندسهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کردتلخ و شیرین جهان اما چه فرقي می کندهیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیستخانه من با خیابان ها چه فرقي می کندمثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدامماه پایین است یا بالا چه فرقي می کند؟فرصت امروز هم با وعده فردا گذشتبی وفا! امروز با فردا چه فرقي می کند... ...
منبع : http://shahidhonarbakhsh.blogfa.com/post-42.aspxببخش!

درخواست حذف اطلاعات

در وجودم ی هست ! به وسعت تو .... که هر شب موهایش را شانه میزند و هر شب یاد آ ین نگاه تو... آوار میشود... بر تنهاییم! بر بی ی این اتاقم... و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟ باور کنی یا نه باشی یا نباشی دوستت دارم فرقي نميکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این مانیتور در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقي نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی فرقي نميکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم فرقي نميکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم فرقي نميکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقي نميکند که خوشحال بودیم یا ناراحت همین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدن خودخواهیم را ببخش ببخش که تو را به خواب میبینم ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزند ببخش که من عاشقت هستم... ...
منبع : http://adabiyat4.blogfa.com/post/63فرقی ندارد...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی انقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد! از نبودنش خج میکشه!!!!! فرق نداره شرق یا غرب شمال یا جنوب من تورا به هر جهت دوست دارم خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نميکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت . ...
منبع : http://parvin20013.blogfa.com/post/171ساده که میشوی

درخواست حذف اطلاعات

ساده که میشوی همه چیز خوب میشود خودت غمت مشکلت غصه ات هوای شهرت آدمهای اطرافت حتی دشمنت یک آدم ساده که باشی برایت فرقي نميکند که تجمل چیست که قیمت تویوتا لندکروز چند است فلان بنز آ ین مدل ، چند ایربگ دارد مهم نیست نیاوران کجاست شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه کدام حوالی اند رستوران چینی ها گرانترین غذایش چیست ساده که باشی همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود همیشه لبخند بر لب داری بر روی ج های کنار خیابان راه میروی زیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی آدم برفی که درست میکنی شال گردنت را به او میبخشی ساده که باشی همین که بدانی بربری و لواش چند است کفایت میکند نیازی به غذای چینی نیست آبگوشت هم خوب است ساده که باشی آدمهای ساده را دوست داری که بوی ناب آدم میدهن ...
منبع : http://vialon-santoor.blogfa.com/post/7یادبود

درخواست حذف اطلاعات

وضـــع مـــا در گـــردش دنـیا چـــه فرقي می کندزنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کندمـــاهـــــیـان روی خـــــاک و مــاهــــیـان روی آبوقت مـــردن، ســـاحل و دریا چـه فرقي می کندسهـم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیستجـای ما اینجاست یا آنجا چه فرقي می کند؟ ...
منبع : http://sardab60.blogfa.com/post/51فرقی هم می کند؟؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات

فرقي هم می کند؟! تو که نیستی؟ سرم را پایین می اندازم تا نگاهم آشنا نشود برای ی نه اینکه سر به زیر باشم نه! سر به تو دارم این روزها فرقي هم می کند؟! اتوبوس یک صندلی داشته باشد یا هزارتا شهر پر از نیمکت باشد یا آدمها روی رو مه های باطله بنشینند از نظر من فرقي نمی کند من بی تو جایی برای نشستن ندارم فرقي هم می کند؟! آفتاب از غرب بتابد یا از شرق یا گنجشکها آوازه خوان کدام کافه و کاباره باشند من که نمی توانم با صدای خیس خاطراتت بشکن بزنم فرقي هم می کند؟! مرا به هر اسمی صدا زنند سر برنمی گردانم هه! من بی اسم شده ام شاید؟! اصلا فرقي هم می کند؟! که شاید یک صبح از خواب بیدار شوی ی دیگر با ص دیگر بگوید موهایت را امروز نبند چای صبحانه را شیرین کن برای من دیگر فرقي نمی کند خیلی وقت است شهر را پیاده گز می کنم آواز هم نمی خوانم چای را تلخ می خورم برای من دیگر هیچ چیز فرقي نمی کند ...
منبع : http://shadkami-20.blogfa.com/post-139.aspxجهادی بودن یعنی .....

درخواست حذف اطلاعات

سلام احوال شما جهادی های پرانرژی و خندون و باحال ؟؟؟ چند وقت پیش نشستم با خودم حساب کتاب دیدم که : جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه مدرک تحصیلیت چیه و چقدر از بقیه بالاتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه گوشی موبایل تو چه مارکیه و چقدر از بقیه گرونتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر پولداری و چقدر از بقیه مایه دارتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه تو چقدر کار کردی و چقدر از بقیه بیشتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر خلاقی و ابداعاتت از بقیه بیشتر جهادی بودن یعنی واست فرقي نکنه چقدر خوش پوشی و از بقیه شیک تر جهادی بودن یعنی لبخند ؛ حتی توی خستگی جهادی بودن یعنی لذت خوش سادگی جهادی بودن یعنی دفن غرور و منیت و تکبر و خود برتر بینی و خودخواهی جهادی بودن یعنی میسازیم تا ساخته شویم .... مَخلص کلام جهادی بودن یعنی طعم خوشمزه وارســـتگی تا پیــــوستگی این قسمت را برای تشکر از دوستانی که بر ...
منبع : http://babolhavaej-neshel.blogfa.com/post/104جانم .... من ذره ذره عاشقت شدم

درخواست حذف اطلاعات

امیدم هیچ زنی به یکباره عاشق مردی نمیشود عشق آرام آرام جوانه میزند و وای از آن زمان که مرد در وجود زن ریشه بدواند و این جور عشق را هیچ تبری نمیتواند از پا در بیاورد حالا فرقي نميکند تبر زمان باشد یا تبر مرگ و فقط یک استثنا وجود داردبرای خشکاندن ریشه این عشق و آن خیانت به عشق اوست !!!!! ...
منبع : http://fatemehvaomid.blogfa.com/post/1508چشمم از اشک پر و ع حرم می لرزد...

درخواست حذف اطلاعات

یا علی بن موسی الرضا... دلم مشهدت را میخواهد...باهواپیما،قطار یا ماشین شخصی فرقي نميکند..10 روز،دو روز،1 روز حتی یک ساعت..فرقي نميکند..فقط بطلب...بیایم..دلم تنگ است...قد یک"السلام علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام"رو به بارگاهت..همین...---------------ای شاه... پناهم بده... ...
منبع : http://emam-hossein-89.blogfa.com/post/1قطره های سکوت....

درخواست حذف اطلاعات

گرم آرام و دل انگیز در گذر است... بی تو حتی ثانیه هاو لحظه ها ... لحظه های سکوت یادت تلاطم امواج و ص ه هاست طوفانیو دریا شکن ... حمله های سکوت شهرو دیارو کوه ها ابعاد و فاصله ها فرقي نميکند تا انتهای راه....جاده های سکوت حرفی بزن با من کمی غمناک میمانم چون خنجری بر قلب من ...خنده های سکوت زیباست امادریای بودنت صاف و زلال و شیشه ای ...قطره های سکوت ...
منبع : http://mahno0sh.blogfa.com/post/10نقطه سر خط...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی از نو شروع میکنی رنگ و لعاب میدی میخواهی زندگی کنی از نقطه سر خط اما غمگینی باز هم ... دنیایت در نظرت پوچ میشود با همین هیچ ها سر میکنی .. میشوی ادمی مثل من که تمام احساساتش را دور انداخته.. گاهی دلت میگیرد از همه عالم نمیدانی به که شکایت ببری.. لال میشوی , سکوت میکنی و نظاره.. فرقي به ح نميکند حال دنیا چگونه است.. نه منتقدی نه معتقد نه متعهد... ...
منبع : http://sokot-negah.blogfa.com/post-105.aspxباش

درخواست حذف اطلاعات

تو هستی؟نیستی؟چه فرقي داردوقتی باران به وقت نگاه تو می باردیا باد روی گیسوان خی پهن می شودچه فرقي دارد! وقتی خاطره ها همه رنگ دیروزندو یا زنی دیگر شانه نمی زندگیسوانش را روی پرش لحظه به لحظه تاریخ سیر از نصیحت دیروز پروار از فهمیدن یونجه هر روز استچه فرقي دارد که هستیوقتی همه بوی انکار می دهندو یا کوچه ها همه طعم تلخ فراموشی دارنددیگر نارونی نمی خواندو لمس نمی کند صورت گرم خورشید راچه فرقي دارد نبودن توبین این همه ن ناییبین روشنایی پاشیده شده روی خیال روزتو هستی؟نیستی؟تو می دانی که هستی یا نه!من را به چه کارتپس باش ... ...
منبع : http://firemans.blogfa.com/post-396.aspx