بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شطرنج - جستجو

شطرنج از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.مسابقه شطرنج خانواده

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه دوستداران ورزش مفرح شطرنج می رساند سومین دوره مسابقه شطرنج خانواده در تاریخ 27 و 28/7/93 در محل این هیأت و اسکله تفریحی برگزار می گردد. آیین نامه مسابقه بزودی از طریق این وبلاگ. هیأت شطرنج جزیره کیش ...
منبع : http://kishchessboard.blogfa.com/post/209حسینقلی سالور هم ما را ترک نمود

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی به فعالیت و خدمات حسینقلی سالور، پیش وت فرهیخته شطرنج کشورمان سالور در هفدهم دی ماه 1312 در تهران به دنیا آمد، او بیش از 6 دهه در سمت های مختلف از جمله: - س رست تیم های ملی اعزامی به مسابقات - کاپیتان و عضو تیم ملی - دبیر فدراسیون شطرنج - رئیس کمیته داوران فدراسیون شطرنج - مشاور ارشد رئیس فدراسیون شطرنج به جامعه شطرنج کشور خدمت نمود. ...
منبع : http://bamoo1.blogfa.com/post-202.aspxحسینقلی سالور هم ما را ترک نمود

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی به فعالیت و خدمات حسینقلی سالور، پیش وت فرهیخته شطرنج کشورمان سالور در هفدهم دی ماه 1312 در تهران به دنیا آمد، او بیش از 6 دهه در سمت های مختلف از جمله: - س رست تیم های ملی اعزامی به مسابقات - کاپیتان و عضو تیم ملی - دبیر فدراسیون شطرنج - رئیس کمیته داوران فدراسیون شطرنج - مشاور ارشد رئیس فدراسیون شطرنج به جامعه شطرنج کشور خدمت نمود. ...
منبع : http://bamoo1.blogfa.com/post-202.aspxحسینقلی سالور هم ما را ترک نمود

درخواست حذف اطلاعات

نگاهی به فعالیت و خدمات حسینقلی سالور، پیش وت فرهیخته شطرنج کشورمان سالور در هفدهم دی ماه 1312 در تهران به دنیا آمد، او بیش از 6 دهه در سمت های مختلف از جمله: - س رست تیم های ملی اعزامی به مسابقات - کاپیتان و عضو تیم ملی - دبیر فدراسیون شطرنج - رئیس کمیته داوران فدراسیون شطرنج - مشاور ارشد رئیس فدراسیون شطرنج به جامعه شطرنج کشور خدمت نمود. ...
منبع : http://bamoo1.blogfa.com/post-202.aspxبرنامه کلاسهای آموزشی تیر ماه

درخواست حذف اطلاعات

کلاسهای آموزش شطرنج برای نوآموزان توسط مربی های هیئت شطرنج روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 6:00 الی 7:30 در خانه شطرنج مراغه تشکیل میگردد، ضمناً علاقه مندان به آموزش شطرنج در 3 رده (مبتدی،متوسطه،پیشرفته) جهت ثبت نام روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 6 و ها از ساعت 11 صبح به بعد میتوانند به هیئت شطرنج واقع در دارایی-جنب سالن -خانه شطرنج شهرستان مراغه مراجعه نمایندو یا با شماره تلفن (09149203281_الهی) تماس حاصل فرمایند. ...
منبع : http://maraghehchess.blogfa.com/post/3آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابت آن

درخواست حذف اطلاعات

آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابت آن شطرنج یک بازی دو نفره است و بر روی صفحه ای که دارای 64 مربع سیاه و سفید و با استفاده از مهره های شطرنج (شاه ، ، رخ ، فیل ، اسب و سرباز) انجام می گیرد. هر یک از بازیکنان دارای ۱۶ مهره هستند که در یک طرف صفحه شطرنج چیده می شوند و هر یک دارای ارزش و امتیازی مشخصی هستند. شطرنج با پیروزی یکی از بازیکنان یا تساوی پایان می یابد. در این مطلب به آموزش حرکات مهره ها و نحوو بازی آن می پردازیم. ...
منبع : http://hadiahmadi64.blogfa.com/post/3شطرنج:

درخواست حذف اطلاعات

ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻲ ﺷﺪ؟؟؟؟ ..........ﺷﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﻕ ﻛﺮﺩ !ﻭﺯﯾﺮ ﺭﻓﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ ! :|ﺍﺳﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ !ﻓﯿﻞ ﺧﺮﻃﻮﻣﺶ ﺭﻭ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ!:|ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ...ﺗﺎﺯﻩ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺟﯿﻎ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪ ! :| ...
منبع : http://dekart1385.blogfa.com/post/207پیشینه شطرنج و تعریفی مختصر از آن

درخواست حذف اطلاعات

ﺷﻄﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن رواج دارد ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﯿﺶ از ۱۵۰۰ ﺳﺎل رﻗﻢ زدهاﻧﺪ . ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻄﺮﻧﭻ اﺧﺘﺮاع اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﻮز از ﻋﺪهای ﻫﻢ آن را [۲][۱] واژﮔﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ . اﺑﺪاع ِ ﻫﻨﺪﯾﺎن ، ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ، روﻣﯿﺎن ، ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ، ﺳﮑﺎﻫﺎ ، ﻣﺼﺮﯾﺎن ، ﯾﻬﻮدﯾﺎن ، ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و اﻋﺮاب داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ . اﻣﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ رأی دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ِ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ در اﺻﻞ ﻫﻨﺪی ﺑﻮده ، ﺳﭙﺲ از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪه ، از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮبﻫﺎ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و، ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺟﻬﺎن ِ اﺳﻼم ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اروﭘﺎی ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻣﺮوزﯾﻦ آن درآﻣﺪ و؛ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ، ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ . ...
منبع : http://varzeshesabz.blogfa.com/post/8کلاس های آموزش شطرنج ویژه بانوان

درخواست حذف اطلاعات

بدینوسیله به اطلاع بانوان محترم علاقمند به ورزش شطرنج می رساند کلاسهای آموزشی شطرنج توسط مربی این هیأت سرکار خانم سبزعلیان از تاریخ 20/7/93 روزهای یکشنبه، و پنجشنبه بجز ایام تعطیل از ساعت 16/30 لغایت 18 در محل این هیأت برگزار می گردد. از علاقمندان دعوت می گردد جهت ثبت نام به ساخنمان معاونت ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش مراجعه نمایند. هیأت شطرنج جزیره کیش ...
منبع : http://kishchessboard.blogfa.com/post/206مسابقات شطرنج لار ( جام رمضان)

درخواست حذف اطلاعات

بمناسبت ماه مبارک رمضان یکدوره مسابقه شطرنج با حضور 20 علاقمند به این ورزش به مدت 2 شب در کانون شطرنج لار برگزار شد در این مسابقات 16 شطرنج باز از لار به همراه سه شطرنجباز از اوز و یک نفر از گراش با هم رقابت د مسابقات در 5 دور برگزار شد و در پایان آقای عبدالرضا ناطقی از لار با ب 4.5 امتیاز اول ، مجتبی وحدانی از اوز با 4 امتیاز دوم و آقای عزمی از لار با 4 امتیاز و پوئن شکنی کمتر سوم شدند. حضور نو نهالان در این مسابقات چشمگیر بود. تصاویر مربوط به مسابقات را در ادامه مطلب ببینید ...
منبع : http://evazchess.blogfa.com/post/79ب مقام نایب قهرمانی مسابقات دانشجویان کشور توسط آقای رضا اسدی مربی ارزشمند آموزش

درخواست حذف اطلاعات

در مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان کشور که از تاریخ 93/5/18 لغایت 93/5/22 در شهر ساری برگزار گردید آقای رضا اسدی مربی ارزشمند و توانمند آموزشگاه شطرنج شه موفق به ب مقام نایب قهرمانی میز 4 گردید که این موفقیت را به ایشان و کلیه شطرنج بازان استان به خصوص هنرجویان عزیز آموزشگاه شطرنج شه تبریک عرض می نماییم . لازم به ذکر است مربی تیم منتخب های استان آقای رضا سعیدی مدیر آموزشگاه شطرنج شه بودند. ...
منبع : http://andishehchessclub.blogfa.com/post-161.aspxشطرنج جایگزین!

درخواست حذف اطلاعات

کارن برای خودش یه مدل شطرنج اختراعی داره که هر شب با هم بازی می کنیم. شطرنج اختراعی ش اسمش شطرنج جایگزینه که با سه تا مهره بازی انجام میشه. و توی این بازی مهره ها حرکتهای متنوع تری دارن، مثلا رخ می تونه هم اره ای بره هم حرکت خودش می تونه هم ان دی بره هم حرکات خودش و اسب هم می تونه لوزی بره و ال بره . در ضمن هر جا گیر کنیم حق با کارنه و خودش تعیین م یکنه که قانون چی هست و در هر ح هم کارن برنده می شه! ...
منبع : http://mavamochol.blogfa.com/post-262.aspxمسابقات جام رمضان استان مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

مسابقات شطرنج سریع جام رمضان با شرکت بیش از 50 بازیکن از شب گذشته ( یکشنبه مورخ 93/4/22) در محل خانه شطرنج اراک شروع شد. از نکات جالب حضور فعال نونهالان و نوجوانان شطرنج باز استان در این مسابقات می باشد. در لیست اولیه اسامی بازیکنان سه نفر اول به شرح زیر می باشند: 1- آقای رضا سعیدی ( مدیر و موسس آموزشگاه شطرنج شه ) 2- آقای رضا اسدی ( مربی ارزشمند آموزشگاه شطرنج شه) 3- آقای محمد حمیدی ( کمک مربی قدرتمند آموزشگاه شطرنج شه در سال گذشته) به نظر می رسد که نفرات فوق شانس بیشتری برای ب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات داشته باشند و تا کنون نیز با 2 امتیاز از 2 بازی به همراه تعدادی دیگر از بازیکنان در صدر ج مسابقات قرار دارند. داوری مسابقات را آقای کامران مدنی ( رئیس هیأت شطرنج استان ) و خانم ها مریم زهر و آتوسا سنجری بر عهده دارند. ...
منبع : http://andishehchessclub.blogfa.com/post-156.aspxشطرنج

درخواست حذف اطلاعات

♖♘♗♕♔♗♘♖ ♙♙♙♙♙♙♙♙ ╔════════╗ ║▀▄ ▀▄▀ ▄ ▀▄║ ║▀▄▀ ▄▀ ▄▀ ▄║ ║▀▄▀ ▄▀ ▄▀ ▄║ ║▀▄ ▀ ▄▀ ▄▀ ▄║ ╚════════╝ ♟♟♟♟♟♟♟♟ ♜♞♝♛♚♝♞♜ وقتی می خوای شطرنج بازی کنی شاید گاهی لازم باشه حتی ت رو قربانی کنی تا حریف حواسش پرت شه و تو برنده شی … ...
منبع : http://bi-3da-bia2.blogfa.com/post/22درخشش بازیکنان کانون شطرنج البرز در مسابقات شطرنج آموزش و پرورش

درخواست حذف اطلاعات

در پایان مسابقات شطرنج آموزش و پرورش کرج در رده های ابت و راهنمایی پسران و دختران ، بازیکنان کانون شطرنج البرز خوش درخشیدند و تمامی مدالهای این رشته را از آن خود د ، در بخش پسران مقطع ابت ، علی خادم (قهرمان) ، حسین ی (نایب قهرمان) ، عرشیا عابدی ( سوم) ، خسین دلداده (چهارم) ، محمدامین علیپور (ششم) و ری شیخ حسینی (دهم) همگی از کانون شطرنج البرز افتخارآفرینی د.در بخش تیمی نیز مدرسه معلم که 3 بازیکن از 4 بازیکن آن از کانون شطرنج البرز بودند ( حسین ی - ا باقری و ری شیخ حسینی ) به مقام قهرمانی رسیددر بخش دختران نیز نسترن حاجی پور از کانون شطرنج البرز به مقام دوم مشترک دست یافت.کانون شطرنج البرز ضمن تشکر از این عزیزان ، آینده ای همراه با پیروزی و موفقیت را برای ایشان آرزومند است. ...
منبع : http://alborzchess.blogfa.com/post-27.aspxمدارس شطرنج

درخواست حذف اطلاعات

خیلی خوشحالم از اینکه در بجنورد 3 مؤسسه خصوصی شطرنج راه اندازی شده. امیدوارم روزی گسترش و آموزش ابن رشته را در همه ای استان ببینیم. باشگاه شطرنج شه نوین با مدیریت خانم های مجردی ،مدرسه شطرنج نشاط با تلاش قائم مسعودی و باشگاه قدیمیتر آرتین با مدیریت آقای باغدار. ضمن اینکه امسال 2 باشگاه خصوصی دیگر هم در قوچان اغاز به کار کرده اند. با عرض تبریک و آرزوی توفیق برای همکاران عزیز ...
منبع : http://shirvanchess.blogfa.com/post/84/مدارس-شطرنجمدارس شطرنج

درخواست حذف اطلاعات

خیلی خوشحالم از اینکه در بجنورد 3 مؤسسه خصوصی شطرنج راه اندازی شده. امیدوارم روزی گسترش و آموزش ابن رشته را در همه ای استان ببینیم. باشگاه شطرنج شه نوین با مدیریت خانم های مجردی ،مدرسه شطرنج نشاط با تلاش قائم مسعودی و باشگاه قدیمیتر آرتین با مدیریت آقای باغدار. ضمن اینکه امسال 2 باشگاه خصوصی دیگر هم در قوچان اغاز به کار کرده اند. با عرض تبریک و آرزوی توفیق برای همکاران عزیز ...
منبع : http://shirvanchess.blogfa.com/post/84/مدارس-شطرنجلیگ شطرنج 93

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع کلیه سازمان ها، نهاد ها، ادارجات، مراکز نطامی، انتظامی، آموزشی، پرورشی و آموزش عالی می رساند این هیأت در نظر دارد لیگ شطرنج سال 1393 را از اواسط آبان ماه سال جاری برگزار نماید. لذا علاقمندان می توانند جهت آگاهی از جزییات این رویداد به آیین نامه مسابقه که بزودی از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد مراجعه نمایند. هیأت شطرنج حزیره کیش ...
منبع : http://kishchessboard.blogfa.com/post/210برگزاری کلاسهای شطرنج دوره آمادگی و مقدماتی

درخواست حذف اطلاعات

کلاسهای شطرنج بدون محدودیت سنی در محل هیئت شطرنج شهرستان بندر ترکمن(اداره ورزش و جوانان ) با شرکت نونهالان و نوجوانان از سنین 6 سال تا 19 سال برگزار گردید . این مرحله برای این سن برای بار اول در سطح شهرستان برگزار میگردد. لازم به ذکر است یک دوره کلاس آموزش استراتژی تاکتیک نیز با شرکت 12 نفر از استعداد های شهرستان برگزار گردید . بدینوسیله از زحمات مسئول آموزش و استعداد ی شطرنج بندرترکمن آقای ابراهیم پیکر تقدیر و تشکر می گردد./. ...
منبع : http://torkemanchess.blogfa.com/post/4اطلاعیه

درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع می رساند در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 93 بعلت برگزاری مسابقات فکری کارکنان شرکت ملی گاز ایران کلاس های آموزشی شطرنج برگزار نخواهد شد. هیأت شطرنج جزیره کیش ...
منبع : http://kishchessboard.blogfa.com/post/220سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست

درخواست حذف اطلاعات

بازت ندانم از سر پیمان ما که برد باز از نگین عهد تو نقش وفا که برد؟ چندین وفا که کرد چو من در هوای تو؟ وانگه ز دست هجر تو چندین جفا که برد؟ بگریست چَشم اَبر بر احوال زار من جز آه من به گوش وی این ماجرا که برد؟ گفتم لب تو را، که دل من تو برده ای گفتا: کدام دل؟ چه نشان؟ کی؟ کجا؟ که برد؟ سودا مپز، که آتش غم در دل تو نیست ما را غم تو برد به سودا، تو را که برد؟ توفیق عشق روی تو گنجیست تا که یافت باز اتفاق وصل تو گوییست تا که برد؟ جز چشم تو که فتنه قتال عالمست صد شیخ و زاهد از سر راه خدا که برد؟ سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد؟ ...
منبع : http://nicechess.blogfa.com/post-191.aspxبازی شطرنج winboard 4.8.0 برای pc

درخواست حذف اطلاعات

شطرنج یک بازی جذاب دونفره است که هدف این بازی مات حریف است . winboard یکی از بازی های شطرنج با حجم کم است که میتوانید winboard را دو نفره و یا اینکه تک نفره و با استفاده از هوش که در بازی قرار داده شده است بازی را انجام میدهید. همچنین اگر در بازی حرکت اشتباهی انجام دادید که منجرب به باخت شما شود میتوانید حرکت را برگردانید ! این بازی یکی از بهترین بازی های فکری است که به صورت سه بعدی عرضه شده و یکی از قابلیت های این بازی هم به خاطر دارای سبک هایی متفاوتی مانند اسپانیایی ، آلمانی ، چینی و … است . در ادامه ی مطلب... ...
منبع : http://lattife.blogfa.com/post/194/بازی-شطرنج-WinBoard-4-8-0-برای-PCپیام تشکر و سپاسگزاری از جامعه فهیم شطرنج کرمان

درخواست حذف اطلاعات

ما همه از یک خانواده ایم پیام تشکر و سپاسگزاری از جامعه فهیم شطرنج کرمان اکنون که به فضل خداوند دوره چهار ساله مسئولیت کوچک ولی سنگین من در هیات شطرنج استان کرمان به سر آمده است بر خود لازم می دانم که از تک تک عزیزانی که در دوره مسیئولیت بنده را بی مزد و منت یاری نمودند تشکر و قدرانی نمایم امید است اهالی فهیم شطرنج استان کرمان قصورات و کوتاهی های بنده را در طی این دوره بر من ناتوان بخشیده .و با همکاری پویا و مستمر با ریاست جدید هیات شطرنج استان کرمان جناب آقای رضوانی در ارتقا سطح شطرنج استان کرمان گام بردارند . کمترین آستان علیرضا مو سی علی همچنین گوشه ای از فعالیتهای چهار ساله هیات شطرنج استان کرمان به شرح ذیل حضورتان ایفاد می گردد. ...
منبع : http://shatranj-kerman.blogfa.com/post-278.aspxقهرمانی رضا سعیدی(مدیر آموزشگاه شطرنج شه) در مسابقه سنجش قدرت

درخواست حذف اطلاعات

یک دوره مسابقه سنجش قدرت به همت هیأت شطرنج استان در محل خانه شطرنج اراک در روز مورخ 93/5/3 با شرکت 16 نفر برگزار گردید و در پایان آقای رضا سعیدی موفق به ب بیشترین امتیازات ممکن و ب مقام قهرمانی گردید. و آقایان علی احمدی، منوچهر رباطمیلی و ارسلان حبیب اللهی مقامهای بعدی را ب نمودند. ...
منبع : http://andishehchessclub.blogfa.com/post-158.aspxقهرمانی رضا سعیدی(مدیر آموزشگاه شطرنج شه) در مسابقه سنجش قدرت

درخواست حذف اطلاعات

یک دوره مسابقه سنجش قدرت به همت هیأت شطرنج استان در محل خانه شطرنج اراک در روز مورخ 93/5/3 با شرکت 16 نفر برگزار گردید و در پایان آقای رضا سعیدی موفق به ب بیشترین امتیازات ممکن و ب مقام قهرمانی گردید. و آقایان علی احمدی، منوچهر رباطمیلی و ارسلان حبیب اللهی مقامهای بعدی را ب نمودند. ...
منبع : http://andishehchessclub.blogfa.com/post-158.aspxمحمد علی رضوانی رئیس هیات شطرنج استان کرمان شد .

درخواست حذف اطلاعات

با رای اعضای مجمع انتخاباتی هیات شطرنج استان کرمان محمد علی رضوانی به عنوان رئیس هیات شطرنج استان کرمان برگزیده شد . مجمع انتخاباتی هیات شطرنج استان کرمان صبح امروز چهارشنبه به ریاست آقای محمد جعفر کامبوزیا رئیس فدراسیون شطرنج ایران و نائب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج و با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد .و با ب 14 رای از مجموع 18 رای آقای محمد علی رضوانی به عنوان رئیس هیات شطرنج استان کرمان برگزیده شد ...
منبع : http://shatranj-kerman.blogfa.com/post-277.aspxانشای امروز من اندرباب سایت چیس بیس

درخواست حذف اطلاعات

چی می گفتم؟ بله چیدمان فوق هیچ نکته خاصی ندارد و اتفاقا vachier (مهره سفید) یک مقدار برتری نیز دارد اماااااااااا تصور می کنم که بروبچ چیس بیس و حضرت کاسپارف و vachier نگران حرکت سیاه (14...qh4) بوده اند به شرح زیر با این فرض که فقط سیاه حرکت کند:.............. ...
منبع : http://nicechess.blogfa.com/post-207.aspxاطلاعیه مهم شطرنج آستانه اشرفیه

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه مهم شطرنج آستانه اشرفیه بمناسبت گرامیداشت سالروزپیروزی انقلاب شکوهمند ی. بزرگترین رویداد ورزش شطرنج در21بهمن93درآستانه اشرفیه. دبیرستان شهیدرجایی آستانه میزبان بیش ازصدشطرنجبازبرتر مدارس شرق گیلان خواهد بود. بزرگترین مسابقات سیمولتانه شطرنج . .سیدمیلاد به همراه شطرنجباز نوجوان ونخبه آسیا جابرکوچکی همزمان با بیش از 100شطرنجبازبرتر مدارس شرق گیلان با پوشش خبری صداوسیما ورو مه های مختلف خواهد بود. سوله سازی آذرمی حامی شطرنج کشور. ...
منبع : http://astanehchess.blogfa.com/post/20اطلاعیه مهم شطرنج آستانه اشرفیه

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه مهم شطرنج آستانه اشرفیه بمناسبت گرامیداشت سالروزپیروزی انقلاب شکوهمند ی. بزرگترین رویداد ورزش شطرنج در21بهمن93درآستانه اشرفیه. دبیرستان شهیدرجایی آستانه میزبان بیش ازصدشطرنجبازبرتر مدارس شرق گیلان خواهد بود. بزرگترین مسابقات سیمولتانه شطرنج . .سیدمیلاد به همراه شطرنجباز نوجوان ونخبه آسیا جابرکوچکی همزمان با بیش از 100شطرنجبازبرتر مدارس شرق گیلان با پوشش خبری صداوسیما ورو مه های مختلف خواهد بود. سوله سازی آذرمی حامی شطرنج کشور. ...
منبع : http://astanehchess.blogfa.com/post/20برگزاری مسابقات شطرنج سریع به مناسبت عید مبعث

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری مسابقات شطرنج سریع به مناسبت عید مبعث در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ( 7و8 داد)در محل خانه شطرنج اراک برگزار گردید و نفرات برتر به شرح زیر مشخص گردیدند: 1- آقای محمد حمیدی با 5/5 امتیاز 2- آقای علیرضا بهرامی با 5 امتیاز 3- آقای رضا سعیدی با 5/4 امتیاز ...
منبع : http://andishehchessclub.blogfa.com/post-154.aspx