بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

زندگی - جستجو

زندگی از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.زندگی میگذرد..

درخواست حذف اطلاعات

در خیالات خودمدر زیر بارانی که نیستمی رسم با تو به خانه،از خیابانی که نیستمی نشینی روبرویم،خستگی در میکنیچای می ریزم برایت،توی فنجانی که نیستباز میخندی و میپرسیکه ح بهتر است؟!باز میخندم که خیلی،گرچه میدانی که نیستشعر می خوانم برایت،واژه ها گل می کنندیاس و مریم میگذارم،توی گلدانی که نیستچشم میدوزم به چشمت،می شود آیا کمیدستهایم را بگیری،بین دستانی که نیست..؟!وقت رفتن می شود،با بغض می گویم نرو...پشت پایت اشک می ریزم،در ایوانی که نیستمی روی وخانه لبریز از نبودت می شودباز تنها می شوم،با یاد مهمانی که نیست...!بعد تواین کار هر روز من استباور این که نباشی،کار آسانی که نیست...! زندگي گاه به کام است و بس است زندگي گاه به نام است و کم استزندگي گاه به دام است و غم استچه به کام وچه به نام وچه به دام،زندگي معرکه همت ماست،.. زندگي میگذرد.. زندگي گاه به نان است و کفایت دزندگي گاه به جان است و جفایت دزندگي ...
منبع : http://darklove2.blogfa.com/post-142.aspxزندگی

درخواست حذف اطلاعات

زندگي گاه به کام است و بس است؛ زندگي گاه به نام است و کم است؛ زندگي گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگي معرکه همت ماست...زندگي میگذرد... زندگي گاه به نان است و کفایت د؛ زندگي گاه به جان است و جفایت د ؛ زندگي گاه به آن است و رهایت د؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگي صحنه بی ت ماست...زندگي میگذرد... زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگي لحظه بیداری ماست زندگي میگذرد. ...
منبع : http://dss1001.blogfa.com/post-208.aspxجسم شما = زندگی شما

درخواست حذف اطلاعات

ابن سینا معتقد است: باید دانست که قوه ها و کنش ها به وسیله یکدیگر شناخته می شوند. هر قوه ای منشا نوعی کردار (یا فعل انسانی) است و هر کنشی از یک قوه خاص سر می زند. از همینجا معلوم می شود که: جسم شما مساوی زندگي شماست و نوع جسم شکل دهنده نوع زندگي است. ...
منبع : http://dijitalism.blogfa.com/post/14زندگی سهراب سپهری

درخواست حذف اطلاعات

زندگي رسم خوشایندی استزندگي بال و پری دارد با وسعت مرگپرشی دارد اندازه عشقزندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برودزندگي جذبه دستی است که می چیندزندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان استزندگي بعد درخت است به چشم هزندگي تجربه شب پره در تاریکی استزندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر داردزندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچدزندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماستخبر رفتن موشک به فضالمس تنهایی ماهفکر بوییدن گل در کره ای دیگرزندگي شستن یک بشقاب استزندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان استزندگي مجذور آینه استزندگي گل به توان ابدیتزندگي ضرب زمین در ضربان دل مازندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست...زندگي تر شدن پی در پیزندگي آب تنی در حوضچه اکنون استرخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ...
منبع : http://zendegie93.blogfa.com/post/4باز شناسی سیره ی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس – الگوی سبک زندگی ( قسمت پایانی)

درخواست حذف اطلاعات

رفتارها بر حسب اجبار یا عادت و بخشی از سر انتخاب است. انتخاب ها نیز به باور ها و سلیقه ها بستگی دارد؛ زندگي ایمانی سبکی است که رفتارهای آن از انتخاب های دینی پدید آمده و ما می توانیم درون فرهنگِ مبتنی بر دین آن ها را دنبال نماییم . اعتقاد ما این است که همه ی حوزه های زندگي را پوشش داده و لذا است اج یک نسخه ی خوب برای یک زندگي متعالی، از درون مبانی دینی و زندگي مومنان ؛ برای ارائه به جامعه و همه ی مشتریان مشتاق ، انتظاری درست و منطقی از انسان های معتقد و یک نظام مبتنی بر ارزش های دینی است . ...
منبع : http://noordarnoor.blogfa.com/post/38