بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

رنج نادانستن - جستجو

رنج نادانستن از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.رنج نادانستن

درخواست حذف اطلاعات

نادیا! تو می دانی رنج نادانستن یعنی چه؟ خیلی چیزها هست که باید بدانم و نمی دانم. چه بسیار کتاب ها که هنوز نخوانده ام، چه بسیار تر ها که ندیده ام، داستان ها، شعر ها که ننوشته ام، راه ها، سفرها که نرفته ام، تجربه ها، خطر ها که نکرده ام و عجیب اینکه هر چه بیشتر این کارها را می کنم، رنج نادانستن شدید تر و عمیق تر می شود. حس لاک پشت پیری را دارم که هر چه می رود، کم تر معنای پیش رفتن را می فهمد، حس ماهی قرمزی که تنگ دارد خفه اش می کند، برای رویاهایش کوچک است، برای ماجراجویی هایش٬ ولی می ترسد از تنگ بیرون بپرد. می دانی نادیا، حس می کنم آنقدر دایره ی دانسته ها و تجربه هایم محدود است که نمی توانم پایم را از آن فراتر بگذارم. می ترسم از انبوه چیزهایی که بیرون دایره است; که اگر قدمی فراتر از آن بگذارم می افتم توی سیاهچاله ای از چیزهای نامعلوم و ناشناخته. آن وقت چطور می توانم خودم را لابلای آن حجم هو ...
منبع : http://nadiart.blog.ir/1397/03/23/رنج-نادانستنرنج نادانستن

درخواست حذف اطلاعات

نادیا! تو می دانی رنج نادانستن یعنی چه؟ خیلی چیزها هست که باید بدانم و نمی دانم. چه بسیار کتاب ها که هنوز نخوانده ام، چه بسیار تر ها که ندیده ام، داستان ها، شعر ها که ننوشته ام، راه ها، سفرها که نرفته ام، تجربه ها، خطر ها که نکرده ام و عجیب اینکه هر چه بیشتر این کارها را می کنم، رنج نادانستن شدید تر و عمیق تر می شود. حس لاک پشت پیری را دارم که هر چه می رود، کم تر معنای پیش رفتن را می فهمد، حس ماهی قرمزی که تنگ دارد خفه اش می کند، برای رویاهایش کوچک است، برای ماجراجویی هایش٬ ولی می ترسد از تنگ بیرون بپرد. می دانی نادیا، حس می کنم آنقدر دایره ی دانسته ها و تجربه هایم محدود است که نمی توانم پایم را از آن فراتر بگذارم. می ترسم از انبوه چیزهایی که بیرون دایره است; که اگر قدمی فراتر از آن بگذارم می افتم توی سیاهچاله ای از چیزهای نامعلوم و ناشناخته. آن وقت چطور می توانم خودم را لابلای آن حجم هو ...
منبع : http://nadiart.blog.ir/1397/03/23/رنج-نادانستنرنج نادانستن

درخواست حذف اطلاعات

نادیا! تو می دانی رنج نادانستن یعنی چه؟ خیلی چیزها هست که باید بدانم و نمی دانم. چه بسیار کتاب ها که هنوز نخوانده ام، چه بسیار تر ها که ندیده ام، داستان ها، شعر ها که ننوشته ام، راه ها، سفرها که نرفته ام، تجربه ها، خطر ها که نکرده ام و عجیب اینکه هر چه بیشتر این کارها را می کنم، رنج نادانستن شدید تر و عمیق تر می شود. حس لاک پشت پیری را دارم که هر چه می رود، کم تر معنای پیش رفتن را می فهمد، حس ماهی قرمزی که تنگ دارد خفه اش می کند، برای رویاهایش کوچک است، برای ماجراجویی هایش٬ ولی می ترسد از تنگ بیرون بپرد. می دانی نادیا، حس می کنم آنقدر دایره ی دانسته ها و تجربه هایم محدود است که نمی توانم پایم را از آن فراتر بگذارم. می ترسم از انبوه چیزهایی که بیرون دایره است; که اگر قدمی فراتر از آن بگذارم می افتم توی سیاهچاله ای از چیزهای نامعلوم و ناشناخته. آن وقت چطور می توانم خودم را لابلای آن حجم هو ...
منبع : http://nadiart.blog.ir/1397/03/23/رنج-نادانستنرنج نادانستن

درخواست حذف اطلاعات

نادیا! تو می دانی رنج نادانستن یعنی چه؟ خیلی چیزها هست که باید بدانم و نمی دانم. چه بسیار کتاب ها که هنوز نخوانده ام، چه بسیار تر ها که ندیده ام، داستان ها، شعر ها که ننوشته ام، راه ها، سفرها که نرفته ام، تجربه ها، خطر ها که نکرده ام و عجیب اینکه هر چه بیشتر این کارها را می کنم، رنج نادانستن شدید تر و عمیق تر می شود. حس لاک پشت پیری را دارم که هر چه می رود، کم تر معنای پیش رفتن را می فهمد، حس ماهی قرمزی که تنگ دارد خفه اش می کند، برای رویاهایش کوچک است، برای ماجراجویی هایش٬ ولی می ترسد از تنگ بیرون بپرد. می دانی نادیا، حس می کنم آنقدر دایره ی دانسته ها و تجربه هایم محدود است که نمی توانم پایم را از آن فراتر بگذارم. می ترسم از انبوه چیزهایی که بیرون دایره است; که اگر قدمی فراتر از آن بگذارم می افتم توی سیاهچاله ای از چیزهای نامعلوم و ناشناخته. آن وقت چطور می توانم خودم را لابلای آن حجم هو ...
منبع : http://nadiart.blog.ir/1397/03/23/رنج-نادانستن