بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

دلیل مشکلات - جستجو

دلیل مشکلات از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تعبیر خواب رخت

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب رخت صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است.اول: زن.دوم: پادشاه.سوم: مال.چهارم: خیر و منفعت. اگر ی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دليل که چیزی به او رسد.اگر بیند ان لباس او را درآوردند دليل که فساد در میان ن وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید:جامه در خواب، ب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دليل که ب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دليل که ب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دليل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دليل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است و جامه سرخ در خواب، می است و توفیق و طاعت، دليل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است، آن نیز خوب است. و جامه سفید شسته، ساختگی کار مردم است و جامه کبود، دليل بر مضرت است و جامه سوخته، دليل ن است از سبب پادشاه و جام ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/983/تعبير خواب رخت/تأویل خواب آتش

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب آتش صادق علیه السلام می فرمایند:اگر بیند های آتش می خورد، دليل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دليل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دليل کند که بدو خیر و نیکی رسد.اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.اگر بیند که آتش در مردم می زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان.اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دليل است که ی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتشاگر در رزمگاه، آتش بیند، دليل کند بر بیماریهای صعب، چون آبل ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/959/تأويل خواب آتش/معنی خواب شتاری

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب شتاری صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.اول: فقیهان.دوم: علما و دانشمندان.سوم: قاضیان.چهارم: خلفا.پنجم: وزرا.ششم: دبیران و نویسندگان.هفتم: خزانه داران.هشتم: مردمان جنگجوی.نهم: شاگردان.اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دليل است که بر این قسم ان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد. یوسف نبی علیه السلام می فرماید:[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «4»پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «99» و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پ ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/860/معني خواب شتاري/تعبیر خواب کفش به اضافه خواب کلاه

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب کفش به اضافه خواب کلاه  تعبیر خواب - کفشمحمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دليل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دليل که زنی بخواهد یا کنیزکی ب د. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دليل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دليل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دليل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دليل که آن زن بیمارگونه بود. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: معیشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب، دليل بر مردی بود که میراث قسمت کند.تعبیر خواب - کلاهمحمدبن سیرین گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دليل عمل بود از قبل پادشاه. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشت، دليل بر خیر دین بود. اگر بیند که دستار بر سر کلاه نها ...
منبع : http://tafrih2016.ParsiBlog.com/Posts/187/تعبير خواب كفش به اضافه خواب کلاه/شرح خواب فاضلاب

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب فاضلاب صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.اول: زن،دوم: کنیزک،سوم: عالم،چهارم: توانگری وثروت،پنجم: مکر،ششم: مکر و حیله مرد چاه کن در خواب دليل برمکر و حیله است. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر ی در خواب، چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند، بعد از تنگدستی و ناراحتی به راحتی و خوشی میرسد و از جایی، سود و منفعتی به او میرسد که خود انتظار آن را ندارد. هر چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد، نیازهایش برآورده میشود. محمد ابن سیرین بصری گوید:چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دليل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه ی او را مدد می کرد،دليل که میان او و آن زن ی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان چاه برای فلان می کند، یعنی با وی بدی و م ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/960/شرح خواب فاضلاب/تعبیر خواب پای

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پای صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.اول: عیش وع ،دوم: عمر،سوم: سعی وتلاش ،چهارم: طلب مال،پنجم: قوت ونیرومندی،ششم: سفر،هفتم: زن. دانیال نبی علیه السلام می فرماید:اگر ی بیند یک پای او بریده بود یا ش ته، دليل که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر هر دو پای بریده یا ش ته بیند، دليل که جمله برود یا خود بمیرد.و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا ش ته بیند، دليل که به سفر شود. اگردید پای او آهنین یا مسین است، دليل که عمرش دراز است و باقی ماند. اگر دید که پایش آبگینه است، دليل که عمرش زود سپری شود و ماند، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نیود. اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود، دليل است بر سستی و ضعف حال او، به آن چه طلب کند از خیر و شر. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دليل است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/904/تعبير خواب پاي/شرح خواب دریا

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب دریا محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دليل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دليل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود. خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دریا در خواب، بر پادشاهی قدرتمند دل دارد. اگر ی در خواب دید که دریایی را از دور میبیند، دچار بلا، ناراحتی و فتنه میشود. اگر ی در خواب دید که روی دریا ایستاده است، بخشی از قدرت و حکومت به او س میشود؛ دیدن چنین خو برای زن، ممکن است بر شوهر دل داشته باشد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر ی بیند که در دریا است، دليل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/914/شرح خواب دريا/تعبیر خواب چشم

درخواست حذف اطلاعات

تاویل رویای چشم صادق علیه السلام می فرمایند:چشم در خواب، بر هفت وجه است.اول: روشنائی.دوم: دین مبتنی بر هدایت و درستی.سوم: . چهارم: فرزند. پنجم: مال.ششم: علم. هفتم: زیادتی در دین و مال. محمد ابن سیرین بصری گوید:چشم به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که ن نا شده ، دليل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دليل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:اگر بیند در چشم سرمه کشید، دليل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دليل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/775/تعبير خواب چشم/یا دلیل المتحیرین

درخواست حذف اطلاعات

یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل ...
منبع : http://karamooz.blogsky.com/1395/12/12/post-141/یا-دلیل-المتحیرینتعبیر خواب فقم

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب فقم صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.اول: منزل و خانه.دوم: خزانه وانبار.سوم: گشایش کارها.چهارم: مال.پنجم: حاجت.ششم: .هفتم: دربان. دانیال نبی علیه السلام می فرماید:دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است. اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دليل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دليل کند بر راحت و خوشی در معیشت محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دليل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می گنجید، دليل ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/826/تعبير خواب فقم/تحصیل دلیل

درخواست حذف اطلاعات

تحصیل دليل   آیین دادرسی کیفری جلوه گاه تقابل میان « امنیت عمومی » و « های فردی » ، و به تعبیر دیگر ، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی ، و حراست از و های فردی است . « حق دادرسی کیفری » و به عبارت دیگر « حق دادرسی و محاکمه عادلانه و منصفانه » چه از منظر جامعه و احتماع نگریسته شود و چه از دیدگاه متهم به جرم کیفری مورد ملاحظه قرار گیرد ، در هرحال ضامن و پشتیبان کلیه حقوق و هایی است که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه و پدیده بز ارانه تا زمان اجرای حکم کیفری ، باید مورد احترام تمام ارگان ها و مقامات و مراجع ذیربط قرار گیرد . به واقع ، آیین دادرسی کیفری خط بطلانی بر این تئوری و نظریه است که هدف وسیله را توجیه می کند و مقامات قضایی در حراست صیانت از نظم و امنیت عمومی از هر قید و بندی رها هستند . تامین دليل - ت ...
منبع : http://alifathilawyer.persianblog.ir/post/1394تعبیر خواب مرده به روایت جعفر صادق

درخواست حذف اطلاعات

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره ب ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این ح چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید ی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن ...
منبع : http://okme.ParsiBlog.com/Posts/96/تعبير خواب مرده به روايت امام جعفر صادق/تعبیر خواب دثار

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب دثار صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: پادشاه. سوم: مال. چهارم: خیر و منفعت. اگر ی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دليل که چیزی به او رسد. اگر بیند ان لباس او را درآوردند دليل که فساد در میان ن وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید: جامه در خواب، ب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دليل که ب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دليل که ب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دليل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دليل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است و جامه سرخ در خواب، می است و توفیق و طاعت، دليل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است، آن نیز خوب است. و جامه سفید شسته، ساختگی کار مردم است و جامه کبود، دليل بر مضرت است و جامه سوخته، دليل ن است از سب ...
منبع : http://tabir.blog.ir/1396/03/30-4تعبیر خواب پیراهن

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب پیراهن /* /*]]>*/ صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: پادشاه. سوم: مال. چهارم: خیر و منفعت. اگر ی بیند جامه خود را به قیچی ببرید، دليل که چیزی به او رسد. اگر بیند ان لباس او را درآوردند دليل که فساد در میان ن وی افتد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید: جامه در خواب، ب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دليل که ب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دليل که ب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دليل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دليل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است و جامه سرخ در خواب، می است و توفیق و طاعت، دليل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است، آن نیز خوب است. و جامه سفید شسته، ساختگی کار مردم است و جامه کبود، دليل بر مضرت است و جامه سوخته، دليل ...
منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/03/30/post-1394/بهشت

درخواست حذف اطلاعات

صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول: علم،دوم: زُهد.سوم: منت،چهارم: شادی.پنجم: بشارت.ششم: ایمنی.هفتم: خیروبرکت.هشتم: نعمت.نهم: سعادت.اگر به خواب دید که در بهشت است، دليل بر مراد هر دو جهانی خواهد رسید و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است.اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.اکر شخص صالح و بارسایى ببیند که در بهشت است ، به بیمارى و بلاى سخت دجارمى شود و ثواب اهل بهشت را مى یابد.محمد ابن سیرین بصری گوید:بهشت در خواب دیدن، دليل می و مژده است از خدای تعالی. اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا ی به وی داد و بخورد، دليل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همی بود، دليل که نزع بر وی اسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن ...
منبع : http://tabir-khab.blogfa.com/post-805.aspxتامین دلیل ، کارشناس و گزارش کارشناسی

درخواست حذف اطلاعات

تامین دليل ، کارشناس و گزارش کارشناسی الف) تامین دليل: تأمین در لغت به معنای ایمن ، آرام دادن و حفظ است ، دليل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دليل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده . تامین دليل حفظ دليل موجود است نه جمع آوری و یا تحصیل دليل. گاه ما به امری به عنوان دليل خود برای دعوایی که در آینده مطرح می شود یا احتمال دارد مطرح شود، نگاه می کنیم چنین دعوای ممکن است از سوی ما یا از سوی طرف مقابلمان طرح شود. در هر حال حفظ آنچه می تواند در چنین دعوایی مورد استناد ما قرار گیرد و موجب اثبات ادعا یا دفاع ما شود، واجد اهمیت است زیرا ممکن است دليل مزبور به هر علتی زائل شود یا امکان استفاده از آن از بین برود یا بسیار دشوار شود. به این ترتیب شخص برای اینکه امکان استفاده از دليل مور ...
منبع : http://mhhojjati.blogfa.com/post/33/تامین-دلیل-،-کارشناس-و-گزارش-کارشناسیمعضلات پیش روی ک ن بدون شناسنامه

درخواست حذف اطلاعات

معضلات پیش روی ک ن بدون شناسنامهداشتن هویت یکی از حقوق مسلم ک ن است.هنگامی که سخن از هویت می شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی ک ن به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دليل با مشکلات بسیاری مواجه هستند. برای بررسی این موضوع با «سیدعلی کاظمی»، قاضی دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:کاظمی در گفت وگو با «حمایت» با بیان اینکه مهمترین اسناد سجلی و شناسایی در کشور ما که معرف هویت است، «کارت ملی» و «شناسنامه» است، اظهار کرد: برخی ک ن دارای هویت معلومی بوده ولی بنا به دلایل مختلف، فاقد شناسنامه هستند. گاهی اوقات نیز هویت ک ن مشخص نیست و به همین دليل شناسنامه ندارند.وی اضافه کرد: در مورد آن دسته از ک ن که دارای هویت معلومی بوده ولی شناسنامه ندارند، باید گفت که علت این موضوع به طورعمده، سهل انگاری و بی ت ...
منبع : http://hesbi.blogfa.com/post/17معضلات پیش روی ک ن بدون شناسنامه

درخواست حذف اطلاعات

معضلات پیش روی ک ن بدون شناسنامهداشتن هویت یکی از حقوق مسلم ک ن است.هنگامی که سخن از هویت می شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی ک ن به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دليل با مشکلات بسیاری مواجه هستند. برای بررسی این موضوع با «سیدعلی کاظمی»، قاضی دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:کاظمی در گفت وگو با «حمایت» با بیان اینکه مهمترین اسناد سجلی و شناسایی در کشور ما که معرف هویت است، «کارت ملی» و «شناسنامه» است، اظهار کرد: برخی ک ن دارای هویت معلومی بوده ولی بنا به دلایل مختلف، فاقد شناسنامه هستند. گاهی اوقات نیز هویت ک ن مشخص نیست و به همین دليل شناسنامه ندارند.وی اضافه کرد: در مورد آن دسته از ک ن که دارای هویت معلومی بوده ولی شناسنامه ندارند، باید گفت که علت این موضوع به طورعمده، سهل انگاری و بی ت ...
منبع : http://hesbi.blogfa.com/post/17معضلات پیش روی ک ن بدون شناسنامه

درخواست حذف اطلاعات

معضلات پیش روی ک ن بدون شناسنامهداشتن هویت یکی از حقوق مسلم ک ن است.هنگامی که سخن از هویت می شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و نسب و تابعیت او نیز مشخص باشد. برخی ک ن به دلایل مختلف فاقد شناسنامه بوده و به همین دليل با مشکلات بسیاری مواجه هستند. برای بررسی این موضوع با «سیدعلی کاظمی»، قاضی دادگستری گفت وگو کردیم که می خوانید:کاظمی در گفت وگو با «حمایت» با بیان اینکه مهمترین اسناد سجلی و شناسایی در کشور ما که معرف هویت است، «کارت ملی» و «شناسنامه» است، اظهار کرد: برخی ک ن دارای هویت معلومی بوده ولی بنا به دلایل مختلف، فاقد شناسنامه هستند. گاهی اوقات نیز هویت ک ن مشخص نیست و به همین دليل شناسنامه ندارند.وی اضافه کرد: در مورد آن دسته از ک ن که دارای هویت معلومی بوده ولی شناسنامه ندارند، باید گفت که علت این موضوع به طورعمده، سهل انگاری و بی ت ...
منبع : http://hesbi.blogfa.com/post/17تعبیر خواب اسب

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب اسب صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عزواحترام، دوم: مقام ومرتبت، سوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی وعظمت ، پنجم: خیرو برکت. اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دليل که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دليل که مغی با زن او فساد نماید. دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اسب تازی را به خواب دیدن، دليل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دليل که عز و بزرگی ت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا ی بدو داد و بر وی نشست، دليل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دليل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دليل که بر قدر آن وی ...
منبع : http://tabir-khab.persianblog.ir/post/1393تعبیر خواب اسب

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر دیدن اسب صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عزواحترام، دوم: مقام ومرتبت، سوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی وعظمت ، پنجم: خیرو برکت. اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دليل که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دليل که مغی با زن او فساد نماید. دانیال نبی علیه السلام می فرماید: اسب تازی را به خواب دیدن، دليل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دليل که عز و بزرگی ت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا ی بدو داد و بر وی نشست، دليل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دليل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دليل که ب ...
منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/11/22/post-500/تعبیر خواب سر

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب سر /* /*]]>*/ صادق علیه السلام می فرمایند: سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است. اول: رئیس. دوم: مهتروسرکرده. سوم: پدر . چهارم: مادر . پنجم: . ششم: عالم. هفتم: ده هزار درم. هشتم: پسر . نهم: غلام یا کنیز . دهم: زن . یازدهم: توانگری و ثروت . اگر ی بیند سر او درد می کرد و جامه پاک پوشیده بود، دليل که او را با مهتران صحبت افتد و کار او نیکو شود و ت یابد. اگرجامه چرکین پوشیده بود چنانکه قصابان پوشند، دليل که او را به سبب مهتری غم و اندوه رسد. دانیال نبی علیه السلام می فرماید: سر در خواب دیدن مهتر گروه باشد. اگر بیند سر بریده فرا گرفت، دليل که ی دوست و مهتر وی گردد و او را خواستگار بود و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند که بی زخم سر از تن او جدا گردید، اگر توانگر است درویش شود، اگر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج یابد، اگر بنده است آزاد شود، اگر بیمار است شفا ...
منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/02/13/post-1132/e149

درخواست حذف اطلاعات

یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل المتحیرین یا دليل ...
منبع : http://ta-sepide.blog.ir/1395/12/12/e149معنی خواب عزرائیل

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب عزرائیل محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر ی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دليل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دليل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دليل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دليل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید و اگر بیند ملک الموت را بینداخت دليل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد جابر مغربی می گوید:اگر عزرائیل را شادمان بیند دليل که زندگی او دراز گردد اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد دليل که عجلش نزدیک است و پایان عمرش با شهادت تمام گردد اگر بیند عزرائیل بر وی با خشم نگاه کرد دليل که حال وی پر مخاطره باشد اگر بیند که عزرائیل او را چیزی شیرین داد دليل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود اگر بیند که به او چیزی تلخ د ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/946/معني خواب عزرائيل/تعبیر خواب ماهئی

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب ماهئی صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن ماهی بر شش و جه است.اول: .دوم: لشگر.سوم: دختر دوشیزه.چهارم: غنیمت.پنجم: غم و اندوه.ششم: کنیزکی هندوی دانیال نبی علیه السلام می فرماید:دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دليل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دليل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دليل که پسری آورد. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر دید ی ماهی شود و خشک به وی داد، دليل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دليل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دليل سفر است. جابر مغربی می گوید:دیدن ماهی تازه دليل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دليل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دليل که او را د ...
منبع : http://tkhab.ParsiBlog.com/Posts/915/تعبير خواب ماهئي/عوامل پیدایش مشکلات در ن و مردان

درخواست حذف اطلاعات

عوامل پیدایش مشکلات در ن و مردان ۲۰ مدل کیف موبایل چرم مردانه + روش های مراقبت از کیف های چرمی مجموعه: دانستنیهای مشکلات در ن و مردان عوامل پیدایش مشکلات در ن و مردان ن و مردانی که مشکلات دارند، هنگام رابطه ، لذت نمی برند و ء نمی شوند. یک رابطه موفق، در برگیرنده 4 مرحله است: هیجان، دوام یا استمرار، اوج لذت ، ء و نتیجه گیری. مشکلات یا ناکارآمدی (به انگلیسی: sual dysfunction) را می توان به مشکلاتی که در یک یا چند مرحله از مراحل بروز می کند و سبب کاهش لذت یا عدم دست ی به اوج لذت می شوند تعریف کرد . چرخه پاسخ انسان فرایندی فیزیولوژیکی دارد که مراحل برانگیختگی، تهییج، اوج لذت ، و فرونشینی را شامل می شود. ناکارآمدی ها یا مشکلات در این چرخه رخ می دهند. بروز مشکلات اتفاقی یا دوره ای در کارکرد امری متداول است. ناکارآمدی یا مشکلات را می توان در کل به عنوان نقصی مستمر در تمایل یا پاسخ ت ...
منبع : http://saharnaz.blog.ir/1395/12/12/عوامل-پیدایش-مشکلات-جنسی-در-زنان-و-مردانتراش سنگها و جواهرتراشی

درخواست حذف اطلاعات

تراش سنگها سنگ های قیمتی فست شده، کیفیت های ذاتی یک ماده معدنی مانند رنگ (یا فقدان آن)، وضوح، آتش (شعله وری) و درخشندگی را از خود نشان می دهند که در غیر این صورت ممکن است از نظر پنهان بمانند. مهارت گوهرتراش در این بخش بسیار مهم است و انواع گوناگونی از تراش های مختلف ابداع شده اند تا طیف گسترده ای ازسنگ های قیمتی را در بهترین ح شان نشان دهند. اولین تراش، کابوشن (cabochon) بود – یک گنبد صیقلی ساده. این تراش امروزه به طور گسترده ای برای سنگهای شفاف یا مات که برای تاثیرگذاری شان، به رنگی اثر سطح متکی هستند، استفاده می شود. فیروزه(turquoise)، اپال (opal) و سنگ ماه (moonstone) به این روش تراش می خورند. انواع تراشهای قدیمی، تراش تاریخی رز (rose cut) و گسترش آن، بریولت ( briolette)، قطره ای (drop-shaped) و سایر انواع تراش، هر از گاهی بازگشت به مدرا در پی داشته اند. تراش برلیان گرد جدید، از تراش ...
منبع : http://lajvardgostar.blogfa.com/post/13اثبات علمی وجود زمان(عج)

درخواست حذف اطلاعات

سلام؛ وجود مبارک زمان(عج)را چگونه اثبات مینمائید1.برای یکه به قران اعتقاد ندارد و به احادیث مربوطه هم اعتقادی ندارد؟! پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینینکته ای که باید در این مسئله مد نظر شما باشد، آن است که در مسائلی مثل اثبات وجود خدا، اثبات اصل نبوت و معاد می توانیم با استدلال های عقلی و براهین منطقی، به یقین و علم برسیم؛ ولی در مواردی مانند این که ی که باید باشد کیست و نیز ان بعد از چه انی هستند و چه خصوصیات فردی دارند؟ چه زمانی به دنیا آمده و چه وقت از دنیا رفته اند و طول مدت حیاتشان چه اندازه بوده، در خصوص این ها با استدلال های عقلی و برهان فلسفی صرف نمی توان به نتیجه رسید. در این گونه موضوعات، باید دست به دامن آیات و روایات و نقل های تاریخی شویم که برای ما خبر از مسائل جزئی مانند این گونه امور را می دهند.اصل وم ...
منبع : http://mohebineahlebeyt.blogfa.com/post/14تعبیر خواب آتش

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب آتش صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند های آتش می خورد، دليل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دليل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دليل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببیند آتشى او  را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دليل است که ی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش اگر در رزمگاه، آتش بیند، دليل کند ب ...
منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1395/11/12/post-359/تعبیر خواب آتش

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب آتش صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند های آتش می خورد، دليل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دليل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دليل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببیند آتشى او  را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دليل است که ی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش اگر در رزمگاه، آتش بیند، دليل کند ب ...
منبع : http://tabir-khab.persianblog.ir/post/1262معنی خواب آتش

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب آتش صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند های آتش می خورد، دليل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دليل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دليل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دليل است که ی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش اگر در رزمگاه، آتش بیند، دليل کند بر بیماریهای ...
منبع : http://tabir.blog.ir/1396/03/22تعبیر خواب شرر

درخواست حذف اطلاعات

معنی خواب شرر /* /*]]>*/ صادق علیه السلام می فرمایند: اگر بیند های آتش می خورد، دليل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید، دليل کند که سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دليل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دليل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت، دليل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار. اگر بیند که آتش در مردم می زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دليل است که ی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش اگر در رزمگاه، آتش بیند، دليل کند بر ...
منبع : http://tabirjame.blogsky.com/1396/03/22/post-1370/