بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بپرس از خودت خوبی - جستجو

بپرس از خودت خوبی از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.از من بپرس

درخواست حذف اطلاعات

"به نام خداوند بخشنده و مهربان" قصه ی عجیب و غریب منو از من بپرس، مرگ با ضریب صدُ از من بپرسداری خیلی خوبي توی زندگی ت؟ رنگ شبای بَدُ از من بپرساتفاقات عجیبُ از من بپرس، خنده با طعم جدیدُ از من بپرسدرد فقط گرسنگی نیست، حس ِ یه درد شدیدُ از من بپرساشکات ج لحظات تنهایی هاته، هر ی به قدر خودش تنهایی داره یکی بیشتر از خودش شده ، آره، طعم خوب تنهاییُ از من بپرس گرمی تو از گرمی نور خورشید، کُلی کتاب و ورق داری تو کوله پشتیتکلی گل خوشگل تو باغچهی خونت، رنگ گل های قالی رو از من بپرسدلم پاکه مثل ِحس تو دل یه خط شعر، دقیقا مثل پاکی دل یه بچههرکاری می کنم که عقده هام کم شه، تلاش های بی اثرُ از من بپرسزندگی روی ِ باورُ از من بپرس، سوتِ غلط داورُ از من بپرسمیدونم، خیلی وقته اشک نریختی، ولی رنگ اشک های مادرُ از من بپرسدرد یه زخمِ عمیقُ از من بپرس، جنس آدم کثیفُ از من بپرسدرد حضرت و معماهای عجیب و فرق ج ...
منبع : http://rtaghipoor.blogfa.com/post-109.aspxاز من بپرس

درخواست حذف اطلاعات

"به نام خداوند بخشنده و مهربان" قصه ی عجیب و غریب منو از من بپرس، مرگ با ضریب صدُ از من بپرسداری خیلی خوبي توی زندگی ت؟ رنگ شبای بَدُ از من بپرساتفاقات عجیبُ از من بپرس، خنده با طعم جدیدُ از من بپرسدرد فقط گرسنگی نیست، حس ِ یه درد شدیدُ از من بپرساشکات ج لحظات تنهایی هاته، هر ی به قدر خودش تنهایی داره یکی بیشتر از خودش شده ، آره، طعم خوب تنهاییُ از من بپرس گرمی تو از گرمی نور خورشید، کُلی کتاب و ورق داری تو کوله پشتیتکلی گل خوشگل تو باغچهی خونت، رنگ گل های قالی رو از من بپرسدلم پاکه مثل ِحس تو دل یه خط شعر، دقیقا مثل پاکی دل یه بچههرکاری می کنم که عقده هام کم شه، تلاش های بی اثرُ از من بپرسزندگی روی ِ باورُ از من بپرس، سوتِ غلط داورُ از من بپرسمیدونم، خیلی وقته اشک نریختی، ولی رنگ اشک های مادرُ از من بپرسدرد یه زخمِ عمیقُ از من بپرس، جنس آدم کثیفُ از من بپرسدرد حضرت و معماهای عجیب و فرق ج ...
منبع : http://rtaghipoor.blogfa.com/post-109.aspxاز من بپرس

درخواست حذف اطلاعات

"به نام خداوند بخشنده و مهربان" قصه ی عجیب و غریب منو از من بپرس، مرگ با ضریب صدُ از من بپرسداری خیلی خوبي توی زندگی ت؟ رنگ شبای بَدُ از من بپرساتفاقات عجیبُ از من بپرس، خنده با طعم جدیدُ از من بپرسدرد فقط گرسنگی نیست، حس ِ یه درد شدیدُ از من بپرساشکات ج لحظات تنهایی هاته، هر ی به قدر خودش تنهایی داره یکی بیشتر از خودش شده ، آره، طعم خوب تنهاییُ از من بپرس گرمی تو از گرمی نور خورشید، کُلی کتاب و ورق داری تو کوله پشتیتکلی گل خوشگل تو باغچهی خونت، رنگ گل های قالی رو از من بپرسدلم پاکه مثل ِحس تو دل یه خط شعر، دقیقا مثل پاکی دل یه بچههرکاری می کنم که عقده هام کم شه، تلاش های بی اثرُ از من بپرسزندگی روی ِ باورُ از من بپرس، سوتِ غلط داورُ از من بپرسمیدونم، خیلی وقته اشک نریختی، ولی رنگ اشک های مادرُ از من بپرسدرد یه زخمِ عمیقُ از من بپرس، جنس آدم کثیفُ از من بپرسدرد حضرت و معماهای عجیب و فرق ج ...
منبع : http://rtaghipoor.blogfa.com/post-109.aspxتدبر در سوره مبارکه مریم(3)

درخواست حذف اطلاعات

 فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدّاًما عمر اورا، مال اورا،ثروت و امکانات او را زیاد می کنیم،اما این زیادتی برکت نیست،کوثر نیست، تکاثر است ،و تکاثر ،منشأ درک انسان مختال (=خیالباف ، خیال زده ی که در خیال زندگی می کند) است،اما کوثر منشأ خیر نزد ی است که لَبیب(= ی که از ظاهر عبور کرده و پوست را کنار زده و به باطن و مغز و مخ چیزی رسیده باشد) باشد ،یا از درون بجوشد یا از بیرون کمک بگیرد، فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ لیمدد امرِ غایب است، یعنی باید مدد کند و یعنی که اسمِ برتر به اسم مادون فرمان می دهد فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ ،الله به رحمان ... فرق بین مَد ّو امداداین است که معمولاً امداد در موارد خیر به کار می رود و مَدّ در مورد شرّ، یعنی این مدد رساندن  وعده نیست وعید است..مرحوم کلینی ازمعصوم نقل می کند که فرمود:  "إتق ال ...
منبع : http://sarire.blogsky.com/1396/04/05/post-183/تدبر-در-سوره-مبارکه-مریم-3-value

درخواست حذف اطلاعات

ارزش! value! ارزش یک خواهر را، از ی بپرس که آن راندارد. to realize the value of a sister ask someone who doesn't have one. ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه ازهم جدا شده اند . to realize the value of ten years: ask a newly divorced couple. ارزش چهار سال را، از یک فارغ حصیل بپرس . to realize the value of four years: ask a graduate. ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شدهاست . to realize the value of one year: ask a student who has failed a final exam. ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس بهدنیا آورده است . to realize the value of one month: ask a mother who has given birth to a premature baby. ارزش یک هفته را، از ویراستار یکمجله هفتگی بپرس . to realize the value of one week: ask an editor of a weekly newspaper. ...
منبع : http://khane93.blogfa.com/post/31ارزش زمان

درخواست حذف اطلاعات

برای فهمیدن ارزش ده سال:از زوج های تازه طلاق گرفته بپرس.برای فهمیدن ارزش چهار سال:از فارغ حصیل بپرس.برای فهمیدن ارزش یک سال:از دانش آموزی که در امتحانات آ سال رد شده بپرس.برای فهمیدن ارزش نه ماه:از مادری که نوزاد مرده به دنیا آورده بپرس.برای فهمیدن ارزش یک ماه:از مادری که نوزاد زود رس به دنیا آورده بپرس.برای فهمیدن ارزش یک هفته:از سر دبیر یک رو مه هفتگی بپرس.برای فهمیدن ارزش یک ساعت:از عاشقی که در انتظار یکدیگر به سر می برند بپرس.برای فهمیدن ارزشیک دقیقه:از شخصی که قطار و اتو بوس یا هواپیما را از دست داده بپرس.برای فهمیدن ارزش یکثانه:از بازمانهی یک تصادف بپرس.برای فهمیدن ارزش یک دهم ثانیه:از شخصی که در المپیک مدال نقره به دست آورده بپرس. ...
منبع : http://salamatjesmvarooh.blogfa.com/post/9ارزش

درخواست حذف اطلاعات

ارزش!value! ارزش یک خواهر را،از ی بپرس که آن را ندارد. to realize the value of a sister ask someone who doesn't have one. ارزش ده سال را،از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند . to realize the value of ten years: ask a newly divorced couple. ارزش چهار سال را،از یک فارغ حصیل بپرس . to realize the value of four years: ask a graduate. ارزش یک سال را،از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است . to realize the value of one year: ask a student who has failed a final exam. ارزش یک ماه را،از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است . to realize the value of one month: ask a mother who has given birth to a premature baby. ارزش یک هفته را،از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس . to realize the value of one week: ask an editor of a weekly newspaper. ارزش یک ساعت را،عاشقانی ب ...
منبع : http://benchinah.blogfa.com/post/50ارزش

درخواست حذف اطلاعات

ارزش ارزش یک خواهر را، از ی بپرس که آن را ندارد. ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند. ارزش چهار سال را، از یک فارغ حصیل بپرس. ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است. ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است. ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس. ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند. ارزش یک دقیقه را، از ی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است. ارزش یک ثانیه را، از ی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است. ارزش یک میلی ثانیه را، از ی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است. زمان برای هیچ صبر نمی کند. قدر هر لحظه خود را بدانید. قدر آن را بیشتر خواهید دانست؛ اگر بتوانید آن را با شخص خاصی تقسیم کنید. برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست بده. صلح، عشق و ک ...
منبع : http://yanah.blogfa.com/post-167.aspxزمااااااااااااااااانننننننننننن

درخواست حذف اطلاعات

برای اینکه بدانی ده سال چقدر ارزش دارد از یک سالخورده بپرس. برای اینکه بدانی چهار سال چقدر ارزش دارد از یک رئیس جمهور بپرس. برای اینکه بدانی یک سال چقدر ارزش دارد از یک دانش آموز مردودی دبیرستان بپرس. برای اینکه بدانی نه ماه چقدر ارزش دارد از یک از مادری که نوزاد سالم به دنیا اورده بپرس. برای اینکه بدانی یک ماه چقدر ارزش دارد از یک مادری که نوزاد نارس به دنیا آورده بپرس. برای اینکه بدانی یک هفته چقدر ارزش دارد از یک از سردبیر یک هفته نامه بپرس. برای اینکه بدانی یک ساعت چقدر ارزش دارد از دوستی که منتظر گذاشتیش بپرس. برای اینکه بدانی یک دقیقه چقدر ارزش دارد از ی که از قطار یا هواپیما جامانده بپرس. برای اینکه بدانی یک ثانیه چقدر ارزش دارد از یکه از تصادف جان سالم به در برده بپرس. برای اینکه بدانی یک هزارم ثانیه چقدر ارزش دارد از یکه مدال طلای المپیک گرفته بپرس. ...
منبع : http://refighone.blogfa.com/post/20/زماااااااااااااااااننننننننننننپیام مشاور

درخواست حذف اطلاعات

برای اینکه بدانی ده سال چقدر ارزش دارد از یک سالخورده بپرس. برای اینکه بدانی چهار سال چقدر ارزش دارد از یک رئیس جمهور بپرس. برای اینکه بدانی یک سال چقدر ارزش دارد از یک دانش آموز مردودی دبیرستان بپرس. برای اینکه بدانی نه ماه چقدر ارزش دارد از یک از مادری که نوزاد سالم به دنیا اورده بپرس. برای اینکه بدانی یک ماه چقدر ارزش دارد از یک مادری که نوزاد نارس به دنیا آورده بپرس. برای اینکه بدانی یک هفته چقدر ارزش دارد از یک از سردبیر یک هفته نامه بپرس. برای اینکه بدانی یک ساعت چقدر ارزش دارد از دوستی که منتظر گذاشتیش بپرس. برای اینکه بدانی یک دقیقه چقدر ارزش دارد از ی که از قطار یا هواپیما جامانده بپرس. برای اینکه بدانی یک ثانیه چقدر ارزش دارد از یکه از تصادف جان سالم به در برده بپرس. برای اینکه بدانی یک هزارم ثانیه چقدر ارزش دارد از یکه مدال طلای المپیک گرفته بپرس. ...
منبع : http://hastemoshavere.blogfa.com/post/419/پیام-مشاوردر مشهد از کجا ید کنم؟

درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب معرفی محل مناسبی برای ید بانوان وجود دارد که دغدغه ی ید را برایتان در سفر به مشهد کم می کند ، آقایان اغلب در پی ید های خانواده این نگرانی را دارند در این مورد دیگر نگران چگونگی انتخاب محل ید نباشید. تور مشهد این امکان را فراهم ساخته که با انتخاب هتل و پرواز مناسب از مجری معتبر فروش تور مشهد اطمینان کامل حاصل کنید ، مانلی پرواز با ارائه {rsseo 200} از سایرین پیشی گرفته و خدمات فوق العاده متمایز را ارائه می دهد در ید تور مشهد لحظه آ ی در صفحه تور مشهد سایت مانلی انواع نرخ هتل ها و خدمات متمایز انها قابل مشاهده است پس به این صفحه از منوی بالای سایت مراجعه کنید. اگر به دنبال فروشگاه، مغازه، پاساژ و بازار خوب و ارزان برای ید لباس و پوشاک در شهر مشهد هستید این مطلب می توانید تا حدود زیادی به شما کمک کند. در این بخش به جاهایی که می توانید پوشاک را ارزان تر از جاهای دیگر ...
منبع : http://manliparvaz.ParsiBlog.com/Posts/379/در مشهد از کجا خريد کنم؟/۳۴ ایده پولساز ب و کار اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

داشتن ایده پولساز  ب و کار اینترنتی علی الخصوص اگر بکر باشند می تواند نقطه شروع خوبي برای راه اندازی  ب و کار اینترنتی موفق باشد. در این نوشتار با ۳۴ ایده پولساز  ب و کار اینترنتی آشنا خواهید شد.آغاز  ب و کار اینترنتی در مقایسه با سرمایه گذاری در شرکتی که وجود فیزیکی یا دفتری در مرکز شهر دارد از ریسک بسیار کم تری برخوردار است. از آن جایی که  ب و کارتان مبنایی اینترنتی دارد، شما می توانید به مشتریان بالقوه ی بیشتری دست پیدا کنید و به صورت مجازی از هر کجا که بخواهید فعالیت کنید. با برخی مهارت های ارتباطی و چندین وب سایت اصلی همراه با کمی دانش حفظ و نگهداری، تقریبا همه ی ما می توانیم یک  ب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم و آن را به پیش ببریم و تنها در چند روز آن را راه بیاندازیم. آیا فکر می کنید آماده اید کارآ ...
منبع : http://hamyareweb.samenblog.com/۳۴-ايده-پولساز-كسب-و-كار-اينترنتي.htmlزمان برای ی صبر نمی کند...

درخواست حذف اطلاعات

هر فردی دارای بانک زمانی است ، حس که هر صبح در آن واریز و تا پایان شب ادامه می باید ، هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود. - ارزش 4 سال را از دانشجویی بپرس که مشروط شده و باید واحد هایش را دوباره پاس کند. - ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که در امتحانات پایان سال قبول نشده و قرار است یک سال دیگرکتابهای تکراری را ورق بزند - ارزش یک ماه را از مادری بپرس که طفل نارسش فقط یک ماه زودتر به دنیا آمده وحالا چکیده ۸ ماه آرزو های طلایی اش زیر چادر ا یژن تلف شده است. - ارزش یک هفته را از نویسنده هفته نامه ای بپرس که همه هفته گذشته سرش شلوغ بوده و در آغاز هفته جدید باید گزارشش روی میز سر دبیر باشد. - ارزش یک ساعت را از دو چشم انتظاری بپرس که برای دیدن معشوق لحظه شماری می کرد. - ارزش یک دقیقه را از مسافر جا مانده ای بپرس که یک دقیقه پیش قطارش بدون او راه افتاد ...
منبع : http://setayeshenaz.blogfa.com/post/6قدر لحظه ها ی خود را بدانید...

درخواست حذف اطلاعات

ارزش یک خواهر را، از ی بپرس که آن را ندارد. ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند.ارزش چهار سال را، از یک فارغ حصیل بپرس.ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است.ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است.ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس.ارزش یک دقیقه را، از ی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است. ارزش یک ثانیه را، از ی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است. ارزش یک میلی ثانیه را، از ی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است.زمان برای هیچ صبر نمی کند. قدر هر لحظه خود را بدانید. قدر آن را بیشتر خواهید دانست، اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید. ...
منبع : http://shahrenajva.blogfa.com/post/696about value

درخواست حذف اطلاعات

.to realize the value of a sister ask someone who doesn't have one .to realize the value of ten years:ask a newly divorced couple .to realize the value of 4 years:ask a graduate .to realize the value of one year:ask a stndent who has failed a final test to realize the value of one month:ask a mother who has given birth to .a premature baby .to realize the value of one week:ask one editor of weekly newspaper .to realize the value of one hour:ask the lovers who are waiting to meet to realize the value of one - second:ask a person who has survived an .accident to realize the value of one millisecond:ask the person who won a silver .medal in the olympics .to realize the value of a friend:lose one time waits rfor no one treasure every moment you have you will treasure it even more when you can ...
منبع : http://naslnoandish.blogfa.com/post/84ارزش ها

درخواست حذف اطلاعات

ارزش یک خواهر را، از ی بپرس که آن را ندارد. ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند.ارزش چهار سال را، از یک فارغ حصیل بپرس.ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است.ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است.ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس.ارزش یک دقیقه را، از ی بپرس که به هواپیما و ... نرسیده است. ارزش یک ثانیه را، از ی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است. ارزش یک میلی ثانیه را، از ی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است.زمان برای هیچ صبر نمی کند. قدر هر لحظه خود را بدانید. قدر آن را بیشتر خواهید دانست، اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید. ...
منبع : http://ghezel.blog.ir/post/ارزش-هاپیکرتراشی راهی برای زیبایی و تناسب اندام

درخواست حذف اطلاعات

    پیکرتراشی راهی برای زیبایی و تناسب اندام   وجود چربی‌های موضعی، زیبایی اندام افراد را از بین می‌برد و باعث ن یتی افراد از این               عارضه می‌شود. امروزه روش های نوینی برای پیکرتراشی ایجاد شده که می تواند تاثیر بسزایی در تناسب اندام ایجاد نماید. یکی از این روش ها کویتیشن است. کویتیشن از تکنولوژی اولتراسوند یا به عبارتی امواج ماورا صوت برای حذف چربی های موضعی بدن استفاده می کند. مزیت اصلی کویتیشن غیر تهاجمی بودن و ارزانتر بودن آن نسبت به  لیپو شن است. منظور از غیر تهاجمی بودن این است که در پوست برش و یا سوراخ ایجاد نمی شود.         دستگاه لاغری کویتیشن اولتراسونیک مانندluxuti، یکی از مدرن‌ترین دستگاه های لاغری بدن است که از ترکیب  دو تکنولوژی رادیو ی دو قطبی و سه قطبی تشکیل ...
منبع : http://vahedidiet.persianblog.ir/post/575ارزش زمان

درخواست حذف اطلاعات

برای اینکه بدانی ده سال چقدر ارزش دارد از یک سالخورده بپرس. برای اینکه بدانی چهار سال چقدر ارزش دارد از یک رئیس جمهور بپرس. برای اینکه بدانی یک سال چقدر ارزش دارد از یک دانش آموز مردودی دبیرستان بپرس. برای اینکه بدانی یک هفته چقدر ارزش دارد از یک از سردبیر یک هفته نامه بپرس. برای اینکه بدانی یک ساعت چقدر ارزش دارد از دوستی که منتظر گذاشتیش بپرس. برای اینکه بدانی یک دقیقه چقدر ارزش دارد از ی که از قطار یا هواپیما جامانده بپرس. برای اینکه بدانی یک ثانیه چقدر ارزش دارد از یکه از تصادف جان سالم به در برده بپرس. برای اینکه بدانی یک هزارم ثانیه چقدر ارزش دارد از یکه مدال طلای المپیک گرفته بپرس. ...
منبع : http://n-2002.blogfa.com/post/10معنی انتظار را اصلا از چنار کنار جاده بپرس

درخواست حذف اطلاعات

معنی انتظار را اصلا از چنار کنار جاده بپرس درد رفتن از این حوالی را از دل عابر پیاده بپرس آه! از بادهای طوفانی که درختان چقدر می شکننددرد و رنج ش تگی را از شاخه هایی که افتاده بپرس درمن حرفی برای گفتن نیست، گله از روزگار بسیار است علتش را برو از آنی که درد را در دلم نهاده بپرس! از زمینی که خشک و سوزان است معنی آب را چه می پرسیاز زمینی که غرق باران است از تنش سبزه های زاده بپرس من چه میفهمم از عذاب و ثواب، از خداوند و حکمت و کارش من نمی دانم این سوال تورا، لطف کن یک سوال ساده بپرس ساده یعنی که من همین هستم با قلم، دفتر و دوتا واژه *زندگی را ورق زدم تاحال، زنده در گوری ام زیاده، بپرس! *مرگ و زندگی " مژگان فرامنش" ...
منبع : http://faramanesh.blogfa.com/post/63چگونه دانش اموز خوبی باشیم

درخواست حذف اطلاعات

آیا دانش آموز چندان خوبي در مدرسه نیستید؟ آیا می خواهید که دانش آموز بهتری شوید؟ در این چگونه، راه هایی را برای بهتر شدن، به شما دانش آموزان خواهیم آموخت. چگونه 1 شب زود بخو د. هر فرد نوجوان و جوانی نیاز به حداقل 7 تا 8 ساعت خواب روزانه دارد. شاید بپرسید که زود خو دن چه ارتباطی با دانش آموز خوب شدن دارد. باید بدانید که خواب درست و کافی، تمرکز شما را در کلاس درس افزایش خواهد داد. همچنین انرژی شما در طول روز بیشتر خواهد بود. 2 شب قبل از رفتن به مدرسه، وسایل خود را مرتب و آماده کنید: کتاب، دفتر، خ ر، پاک کن، مداد، تکالیف و وسایل دیگری که لازم دارید. 3 حواستان را سر کلاس جمع کنید. دانش آموزان دیگر ممکن است حواس شما را در کلاس پرت کنند و یا دوستانتان بخواهند با شما صحبت کنند. نباید به آنها توجه کنید و پس از اتمام کلاس به آنها توضیح دهید که به چه دلیلی به آنها توجه نکردید و یا اینکه خیلی آرام ب ...
منبع : http://alzahrakouhbanan.blogfa.com/post/90برهانی : قراردادم با همان اندازه منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

عمران زاده: می روم با وزارت ورزش قرارداد می بندمبازیکن تیم فوتبال استقلال گفت: اگر بخواهم در استقلال بمانم دیگر با این باشگاه قرارداد نمی بندم و می روم با وزارت ورزش قرارداد می بندم. حنیف عمران زاده پس از پیروزی 3 بر یک استقلال مقابل الریان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: بازیکنان جوان ما عملکرد خوبي داشتند اما ای کاش این بازی ها را زودتر به نمایش می گذاشتیم و می توانستیم به مرحله بعدی صعود کنیم. این بازی تشریفاتی بود و به همین دلیل بدون ترس پیش رفتیم.م ع استقلال در مورد اینکه سال آینده در جمع آبی پوشان خواهد ماند یا خیر گفت: اگر بخواهم در استقلال بمانم دیگر با این تیم قرارداد نمی بندم و اگر بخواهم قراردادی ببندم با وزارت ورزش خواهم بست.وی در مورد اینکه آیا از حضور در استقلال ناراضی است، تصریح کرد: از این موضوع ناراضی نیستم. به هر حال ی ری افراد پول بیشتری گرفتند که نوش جان شا ...
منبع : http://ssdl.blogfa.com/post/564