بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد بخش چهارم - جستجو

به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد بخش چهارم از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات

یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست­ های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ­ها در حوزه ­های مختلف ، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می­توانیم با تأخیر به درک واقع بینانه­ ای از سیاست­ های فاسد برسیم. حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست­ های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدني شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام ب ایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه­ های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت می­رسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار می­کند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به ...
منبع : http://irpoliticaleconomy.blogsky.com/1397/02/29/post-5/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-دومدیدی که رسوا شد دل م....

درخواست حذف اطلاعات

باید تمام کنم این مبارزه پوچ را ...باید تمام کنم این خاستن های بیهوده ام را...باید تمام کنم این زنجیر های نامرئی ام را برای نوشتن های هیچ....باید تمام کنم....ساره بی خود دارد نوشته می شود.نوشته شود خو....پایان ندارد این خاستن م برای نوشتن....به پایان می رسم کم کم... حالم خوب است...خوب...عالی....کم است نوشتن عالی....بهترم.... ...
منبع : http://nabbat.blog.ir/1396/03/04/دیدی-که-رسوا-شد-دل-مبه پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل ش ت مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی و استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای به بخش ­های مختلف واقتصادی فراهم می ­آورند و با آلوده بخش­های نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می­ پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد رابطه ­ی تنگاتنگی برقرار می­کند، ریشه­ های فساد اقتصادی ومالی را می­توان در سیاست گذاری­ های دستگاه­ های اجرایی، قانون­گذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینا ...
منبع : http://irpoliticaleconomy.blogsky.com/1397/03/06/post-8/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-برفساد-بخش-سومبه پاخاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش یک

درخواست حذف اطلاعات

نوشته حاضر کوششی است در جهت پاسخ به این پرسش که چرا در کنترل فساد اقتصادی و موفق نبوده ایم و آیا تشکیل جامعه مدني در رسیدن به نوعی کنترل پایدار فساد مؤثر است؟ ابتدا به موضوع فساد وابعاد آن در حوزه های اقتصاد وسیاست میپردازیم، نقش ورابطه میان نهادهای اقتصادی و همچنین ماهیت این نهادها از منظر فراگیری را بر روی پدیده فساد بررسی می کنیم سپس با توجه به شواهد تاریخی اجتماعی وبا فرض عدم شکل گیری جامعه مدني در ایران به شرایط لازم برای تشکیل جامعه مدني پرداخته و از این رهیافت به سوی استراتژی مشخصی برای کنترل فساد حرکت می کنیم. دامنه گسترده ای برای تعریف فساد وجود دارد در این نوشته ما فساد را استفاده نادرست ازسمت رسمی، قدرت رسمی ویا منابع برای سود خصوصی خواهیم دانست، با این توضیح که استانداردهای مشخص کننده ی “استفاده نادرست” همچنین تشخیص مفهوم “عمومی یا خصوصی” در جوامع مختلف مورد منازعه و اختلاف اند ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-4/به-پاخاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-یکبه پاخاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش یک

درخواست حذف اطلاعات

نوشته حاضر کوششی است در جهت پاسخ به این پرسش که چرا در کنترل فساد اقتصادی و موفق نبوده ایم و آیا تشکیل جامعه مدني در رسیدن به نوعی کنترل پایدار فساد مؤثر است؟ ابتدا به موضوع فساد وابعاد آن در حوزه های اقتصاد وسیاست میپردازیم، نقش ورابطه میان نهادهای اقتصادی و همچنین ماهیت این نهادها از منظر فراگیری را بر روی پدیده فساد بررسی می کنیم سپس با توجه به شواهد تاریخی اجتماعی وبا فرض عدم شکل گیری جامعه مدني در ایران به شرایط لازم برای تشکیل جامعه مدني پرداخته و از این رهیافت به سوی استراتژی مشخصی برای کنترل فساد حرکت می کنیم. دامنه گسترده ای برای تعریف فساد وجود دارد در این نوشته ما فساد را استفاده نادرست ازسمت رسمی، قدرت رسمی ویا منابع برای سود خصوصی خواهیم دانست، با این توضیح که استانداردهای مشخص کننده ی “استفاده نادرست” همچنین تشخیص مفهوم “عمومی یا خصوصی” در جوامع مختلف مورد منازعه و اختلاف اند ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-4/به-پاخاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-یکدیدی که رسوا شد دل م....

درخواست حذف اطلاعات

باید تمام کنم این مبارزه پوچ را ...باید تمام کنم این خاستن های بیهوده ام را...باید تمام کنم این زنجیر های نامرئی ام را برای نوشتن های هیچ....باید تمام کنم....ساره بی خود دارد نوشته می شود.نوشته شود خو....پایان ندارد این خاستن م برای نوشتن....به پایان می رسم کم کم... حالم خوب است...خوب...عالی....کم است نوشتن عالی....بهترم.... ...
منبع : http://nabbat.blog.ir/1396/03/04/دیدی-که-رسوا-شد-دل-مابعاد پنهان فساد و مالی میان سران

درخواست حذف اطلاعات

رژیم صهیونیستی از سنت تاریخ مستثنی نیست، سنتی که می گوید اگر دامنه فساد در ابعاد مختلف در جامعه ای گسترش یابد، آن جامعه به سمت فروپاشی پیش خواهد رفت. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/694242/ابعاد-پنهان-فساد-جنسی-و-مالی-میان-سران-اسرائیلتحقیق بررسی راه های کاهش فساد در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق بررسی راه های کاهش فساد در جامعه مقاله درباره را ارهای کاهش فساد و بی بند و باری در جامعه، بخشی از متن: بدون شک در سالهای اخیر مشاهده می کنیم که حجاب ن و دختران در جامعه ی بسیار ضعیف و کم رنگ شده و با حجاب صحیح که در دین مبین برای بانوان مشخص شده، به شدت فاصله گرفته است. رواج مدل های غربی و ضد ی در پوشش بانوان..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://file96.blogsky.com/1396/06/07/post-18778/فساد 12 هزار میلیاردتومانی

درخواست حذف اطلاعات

جدید ترین و نه آ ین فساد "کشف فساد 12 هزار میلیاردتومانی" تعریف فساد: سوء استفاده از موقعیت و قدرت و منافع عمومی با هدف ب نفع شخصی معادله فساد = انحصار + تشخیص مصلحت - پاسخگویی معادله اصلاح = مشارکت + رقابت + پاسخگویی مقاله ( قدرت و سیاست اقتصادی و فساد در ایران) حسین راغفر - کتاب آسیب های اجتماعی ایران - انجمن جامعه شناسی ایران - نشر آگاه 1388 ...
منبع : http://mirzaean.blogfa.com/post-122.aspxفشار به برای انصراف از حضور در انتخابات

درخواست حذف اطلاعات

سال پایانی ت محمود ، موضوع فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی به حدی رسید که در جامعه بیش از گذشته از آن صحبت شد. هر چند که مسأله فساد بی اغراق در ایران به اعتقاد خیلی از کارشناسان، سیستماتیک شده اما در ت دهم این فساد به دلیل برخی مسائل پیش آمده عیان تر شد. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/468905/فشار-به-روحانی-برای-انصراف-از-حضور-در-انتخاباتتحلیل فساد

درخواست حذف اطلاعات

1. وقتی سخن از فساد می رود، باید معلوم نمود از میان شقوق مختلف فساد، به کدام یک از انواع فسادها پرداخته می شود. به صورت کلی، فساد را می توان در انواع فساد اخلاقی، فساد ، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی صورت بندی نمود. گر چه انواع فساد در ارتباط با هم قرار دارند اما در این نوشته ی کوتاه، صرفا فساد اقتصادی مورد نظر است. و به صورت کلی منظور از فساد مالی و اقتصادی، ی طبقات مختلف حاکمان از اموال عمومی به نفع خویش، رشوه، و همه ی سوء رفتارهایی است که اموال عمومی را به نحو غیر قانونی به نفع خود مصادره می کند. ...
منبع : http://alizamanian.blogfa.com/post-540.aspxفساد گریبان ک دای فرانسوی را گرفت

درخواست حذف اطلاعات

آ ین نظرسنجی ها نشان می دهد بعد از افشای فساد مالی نامزد حزب محافظه کار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سه چهارم مردم این کشور خواستار کناره گیری وی از شرکت در رقابت های انتخاباتی هستند. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/news/702490/فساد-گریبان-کاندیدای-فرانسوی-را-گرفتبه پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات

یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست­ های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ­ها در حوزه ­های مختلف ، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می­توانیم با تأخیر به درک واقع بینانه­ ای از سیاست­ های فاسد برسیم. حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست­ های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدني شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام ب ایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه­ های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت می­رسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار می­کند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-5/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-دومافشاگری احمد توکلی درباره فساد و رانت برخی نمایندگان مجلس

درخواست حذف اطلاعات

تسنیم نوشت: سابق مردم تهران گفت: فساد سیستمی زمانی رخ می دهد که دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد خود نیز دچار فساد شوند. از اینجا و در مرحله بعدی، فساد تا جایی پیش می رود که مفسدین در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ می کنند. ...
منبع : http://khabaronline.ir/detail/630444سه عامل فساد مواد غذایی/سم مرگبار در کنسروها

درخواست حذف اطلاعات

میکروارگانیسم با فساد می ، ا یژن هوا که منجر به فساد شیمیایی، آنزیم ها که منجر به فساد بیوشیمیایی می شود. ...
منبع : http://asriran.com/fa/news/527180/سه-عامل-فساد-مواد-غذاییسم-مرگبار-در-کنسروهاجامعه مدنی

درخواست حذف اطلاعات

جامعه مدني یا جامعه توده ای جامعه مدني ، مفهوم تازه ای است که در قرون اخیر در غرب مطرح شده و در جامعه ما نیز به تازگی عنوان شده است. در بین مطرح کنندگان جامعه مدني ، مانند دیگر مفاهیم حوزه علوم انسانی ، وفاق ، ی و سازگاری کلی دیده نمی شود، از مار به بعد معیارهای مختلفی برای جامعه مدني ارائه شده است. در واقع مفهوم جامعه مدني در گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و متجدد متولد شده است. مظاهر اولیه و نطفه های جامعه ی مدني در درون فئودالیته و قرون وسطی در اروپا وجود داشت. سابقه ی پیدایش جامعه ی مدني به پیدایش حق اجتماع و انجمن باز می گردد که تحقق آن از دیگر حقوق بنیادی به نسبت دشوار تر بوده است. در جامعه ی فئودالی ، جامعه ی مدني کم و بیش محدودی وجود داشت. پراکندگی قدرت، حقوق مالکین، مصونیت وامتیازات اشرافیت زمیندار، وجود ای خودمختار و جز آن زمینه ی وجود چنین جامعه ی مدني ضعیفی را تشکیل می داد. م ...
منبع : http://kamboojieh.blogfa.com/post/66/جامعه-مدني-ریشه های فقر و فساد

درخواست حذف اطلاعات

ریشه های فقر و فسادفرمت فایل: word (قابل ویرایش)مقدمهبرای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد ا اما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت ب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می دهند.  ...
منبع : http://maghalehdownloads.samenblog.com/ريشه‌هاي-فقر-و-فساد.htmlافشاگری توکلی درباره رانت برخی نمایندگان مجلس

درخواست حذف اطلاعات

سابق مردم تهران گفت: فساد سیستمی زمانی رخ می دهد که دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد خود نیز دچار فساد شوند. از اینجا و در مرحله بعدی، فساد تا جایی پیش می رود که مفسدین در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ می کنند. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/471281/افشاگری-توکلی-درباره-رانت-برخی-نمایندگان-مجلسبه پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل ش ت مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی و استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای به بخش ­های مختلف واقتصادی فراهم می ­آورند و با آلوده بخش­های نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می­ پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد رابطه ­ی تنگاتنگی برقرار می­کند، ریشه­ های فساد اقتصادی ومالی را می­توان در سیاست گذاری­ های دستگاه­ های اجرایی، قانون­گذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینا ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-6/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-برفساد-بخش-سومبه پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل ش ت مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی و استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای به بخش ­های مختلف واقتصادی فراهم می ­آورند و با آلوده بخش­های نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می­ پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد رابطه ­ی تنگاتنگی برقرار می­کند، ریشه­ های فساد اقتصادی ومالی را می­توان در سیاست گذاری­ های دستگاه­ های اجرایی، قانون­گذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینا ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-6/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-برفساد-بخش-سوممقاله ترجمه شده حسابداری 2017

درخواست حذف اطلاعات

چکیده فساد یک نگرانی جهانی است که می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر گذار باشد. در رابطه با مسئله فساد، فرضیه بازار آزاد به این صورت است که قدرت بازار باعث حل مسئله نابرابری و قدرت شرکت شده است. در بین زمینه مسائل اجتماعی و محیطی، درجایی که شرکت ها بر عوامل تغییر تاکید کرده اند، این مقاله، توانایی چارچوب جامعه مدني را جهت منع فساد کشف کرده است. به سادگی، به جای محدود بودن از طریق دیدگاه های چارچوب مدیریتی- یک رویکرد سازمان مرکزی-این مقاله چارچوب با ارزشی را ارائه داده است که باعث نجات پیدا سازمان مرکزی از یک مرداب می شود به جای پذیرفتن جامعه مدني. واژگان کلیدی : مسئولیت پذیری، فساد، بررسی مسائل اجتماعی و محیطی، جامعه مدني ———————— عنوان اصلی مقاله : accountability, corruption and social and environment accounting: micro-political processes of change ترجمه فارسی عنوان : مسئولیت پذیری، ف ...
منبع : http://iraccount.blogsky.com/1397/02/11/post-63/مقاله-ترجمه-شده-حسابداری-2017پاو وینت (اسلاید) کنترل فساد اداری

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت (اسلاید) کنترل فساد اداریفرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: pptتعداد صفحات: 20حجم فایل: 8726 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان توضیحات:پاو وینت کنترل فساد اداری، در حجم 20 اسلاید.بخشی از متن:برای اینکه طرحها و برنامه های اداری در کشور موثر واقع شوند باید رویکردی جامع نگر در پیش گرفت و از جزئی نگری و نگاه جزیره ای به ریشه کن فساد پرهیز کرد.شاید بتوان گفت ریشه های فساد اداری فراتر از توان و ظرفیت ت و مدیریت تی بوده است تا جایی که روابط ساختاری عناصر کلیدی در جامعه از جمله ساماندهی درونی نظام ، رابطه حکومت و شرکتهای خصوصی و روابط بین حکومت و جامعه مدني را نیز در بر می گیرد.فهرست مطالب:کنترل فساد اداری در بخش تیهشت بعد کلیدی برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران فساد چیست ؟انواع فسادفساد جزئیفساد کلانانواع فساد از دیدگاه هیدن همیرهزینه های فساداهمیت پیشگیری از فسادمحورهای اص ...
منبع : http://studentfiles.ParsiBlog.com/Posts/2304/پاورپوينت (اسلايد) کنترل فساد اداري/مبارزه با فساد فقط بگیر و ببند نیست/ حقوق‎های نامتعارف فساد نبود

درخواست حذف اطلاعات

اساساً یکی از مسائلی که پیش از این اصلاً در حوزه مبارزه با فساد به آن توجه نشده است و ما در این ت آن را مبنا قرار داده ایم، حوزه فرهنگی مبارزه با فساد است؛ یعنی ما باید روی افکار کارکنیم، بهتر بگویم… ...
منبع : http://vista.ir/cdn/33646192صدور حکم جلب ۱۷ عراقی در سال ۲۰۱۶

درخواست حذف اطلاعات

فساد عامل اصلی اتلاف اموال عمومی است و بدون پایان یافتن فساد در کشور نمی توان با فساد مالی و اداری مبارزه کرد. ...
منبع : http://asriran.com/fa/news/521591/صدور-حکم-جلب-۱۷-وزیر-عراقی-در-سال-۲۰۱۶انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

4/ انقلاب: بنده از قدیم با فساد و مفسدین مبارزه می و الان هم عقیده ام همین است؛ اما بعضی افراطی حرف میزنند و میگویند همه فاسدند و از تعبیر فساد سیستمی استفاده میکنند؛ اینجوری نیست/ دستگاههای نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ مجلس، قوه قضائیه و آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند. راههای فساد را باید بست.در همین قضیه ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته میشد. ...
منبع : http://sekokan.blog.ir/1397/05/31/رهبرانقلاب-280دستگیری 7 زن و 2 مرد در خانه فساد

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال و المسلمین حقی از کشف یک مرکز فساد و ا در گرگان خبرداد و گفت: ان پس از ورود به منزل 7 زن و 2 مرد عامل خانه فساد را دستگیر د. ...
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/476333/دستگیری-7-زن-و-2-مرد-در-خانه-فساددستگیری 9 مرد و زن در خانه فساد

درخواست حذف اطلاعات

حجت ال و المسلمین حقی از کشف یک مرکز فساد و ا در گرگان خبرداد و گفت: ان پس از ورود به منزل 7 زن و 2 مرد عامل خانه فساد را دستگیر د. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/688680/دستگیری-9-مرد-و-زن-در-خانه-فسادافشای ۵ مورد از فساد رخ داده در فدراسیونِ کفاشیان

درخواست حذف اطلاعات

عبدالرحمن شاه حسینی مسئول پیشین رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال صحبت های کفاشیان مبنی بر عدم وجود فساد در فوتبال را رد کرد وگفت شاید منظور او«فساد نعشی»است.او همچنین از ۵ مورد از فساد رخ داده در فدراسیونِ کفاشیان برداشت. ...
منبع : http://sartcom.blogfa.com/post/21952نقش عوامل نفوذی خارجی در فساد اقتصادی/ قوه قضائیه ورود خوبی داشت

درخواست حذف اطلاعات

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقش عوامل نفوذی خارجی در فساد اقتصادی گفت: اساس و ریشه فساد اقتصادی در فساد اداری است. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/33331088فساد در کشور ما فراجناحی شده است/حق شهروندی یعنی جوان بیکارنباشد

درخواست حذف اطلاعات

نامزد دوازدهمین انتخابات دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وم مبارزه با فساد از سوی ت گفت: رییس ت و وزرا باید قبل از همه مدعی فساد باشند. ...
منبع : http://mehrnews.com/news/3967926/فساد-در-کشور-ما-فراجناحی-شده-است-حق-شهروندی-یعنی-جوان-بیکارنباشدوعده ظهور

درخواست حذف اطلاعات

میگه دوتا مساله در مورد زمان می گین که بهم سازگار نیست:1. ظهور وقتی محقق میشه که سیصد و سیزده یار فراهم بشه2. ظهور وقتی محقق میشه که فساد عالم گیر بشه! خوب وقتی قبلش که فساد کمتر بوده اون تعداد یار پیدا نشده چطور در فراگیری فساد پیدا میشه؟! باید بگم تضادی بین اون دو نیست که کمال همخوانی هم بینشون برقراره درختان کویر که در سختی رشد می کنن بسیار مقاوم تر از درختانی نیستن که مرتب از جوی آب سیراب میشن؟! اینجا هم همینه درسته فساد در آ ا مان بسیار گسترده و عمیق میشه اما افرادی که در دل این فساد بتونن خودشونو نگه بدارند ببین چه عظمت و شان و مقامی خواهند داشت؟! و اونچه در باب ظهور کارگشاست وجود اینچنین افراد با کیفیتی هست و کمیت نقش چندانی نمیتونه ایفا کنه. در عین حال باید بدونیم درسته فساد شیوع پیدا می کنه اما به همون میزان تنفر از فساد هم بیشتر میشه و جامعه بشری در دل خواهان ی و جریانیست که بتون ...
منبع : http://akhoda.blog.ir/post/وعده-ظهورfreedom :|

درخواست حذف اطلاعات

در پروتکل شماره یک یهود آمده : اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابه ‏هاى سکرآور، مشکلى است که پس از اعطاى آزادى در میان غیریهودی ها رواج پیدا می ‏کند. بر ما یهودیها لازم است که در چنین مسیرى گام برنداریم. مردم غیریهودى از همان آغاز جوانى به وسیله عوامل ما بى‏بندوبار و بدون اخلاق بار می‏ آیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمتکاران، ها و نى که در خانه‏ هاى ثروتمندان بچه ‏دارى می کنند. به کمک ن یهودى مردان غیریهودى را در ع کده ‏ها و محلهاى عیاشى به فساد اخلاقى می ‏کشانیم و آنها را از جاده عفت و پاکدامنى منحرف می سازیم. من این جامعه را که به دست زنها به فساد کشانده می شود، جامعه ن نام می نهم زیرا در فساد و تجمل‏ پرستى دنباله ‏رو دیگرانند. + اخبار ناجوری داره میرسه از نفوذ بهائیت در بین مهدکودک ها . + با تمرکز بخونین :) ...
منبع : http://mine-web.blogfa.com/post/549اینفوگراف/ راهبردهای مبارزه با فساد اداری

درخواست حذف اطلاعات

راهبردهای مبارزه با فساد اداری با محورهای انواع رفتارهای مفسدانه٬ نظارت٬ اقتصاد و راهبردهای اجتماعی به بررسی موضوع فساد اداری در کشور می پردازد و را ارهای مبارزه با فساد اداری را مطرح کرده است. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/photo/718047/اینفوگراف-راهبردهای-مبارزه-با-فساد-اداریاین جوانان در چه حال کثیفی در خانه فساد و ا گیر افتادند

درخواست حذف اطلاعات

خانه فساد و اخانه فساد و ا , قاچاقچی در خانه فساد در محله لویزان در حالی که با دوستان خود مشغول به انجام کار کثیفی بود دستگیر شدند.رئیس کلانتری 102 پاسداران از دستگیری ان سابقه دار یک خانه فساد خبر داد و گفت:مأموران کلانتری ۱۰۲ پاسداران از طریق تماس مردمی از فعالیت یک قاچاقچی وگرداننده خانه فساد در یکی از محله های لویزان آگاه می شوند.خانه فساد و ا  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://jazabiyatekhane.blogsky.com/1395/12/14/post-16163/نقش عوامل نفوذی خارجی در فساد اقتصادی

درخواست حذف اطلاعات

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقش عوامل نفوذی خارجی در فساد اقتصادی گفت: اساس و ریشه فساد اقتصادی در فساد اداری است. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/fa/news/695851/نقش-عوامل-نفوذی-خارجی-در-فساد-اقتصادی16 دی سالروز حماسه ی هویزه

درخواست حذف اطلاعات

سیره شهید هویزه از نگاهی دیگر از آنجا که هدف رژیم گذشته نشر ابتذال و به فساد کشاندن جامعه بود تا بتواند به ستم خویش ادامه دهد، رژیم اقدام به دعوت و تشکیل یک لانه بزرگ فساد در مرکز شهر اهواز نمود. این مرکز فساد که سیرک نام داشت متشکل از رقاصه های مصری بود که تصمیم داشتند پس از جمع آوری مقداری پول و فاسد نمودن جامعه ایرانی ، به کشورهای مسلمان آفریقا بروند و آنها را نیز به فساد کشانند. در این مقطع ، حسین که 14 ساله بود پی به عمق این فاجعه برد و تصمیم گرفت به هر ترتیب که شده لانه فساد را نابود و جامعه را نجات دهد. ...
منبع : http://313roshangar.blogfa.com/post-522.aspxفساد اداری

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله درصدد است که چرایی ( علت )،چگونگی پیدایش فساد (دلیل ) و چیستی و راه های مبارزه فساد را مورد بررسی قرار دهد . فساد مقوله ای است که امروزه گریبانگیر اکثر کشورهای جهان می باشد لذا در کشور ایران فساد ادرای بسیار چشمگیر است و تاکنون راه حل های پیشنهادی برای به حداقل رساندن فساد کافی نبوده است. ادامه مطلب ...
منبع : http://saragholami.blog.ir/1396/08/27مبانی مهمّ اصولگرایان

درخواست حذف اطلاعات

۱- اعتقاد به جامعیّت دین برای اداره ی زندگی انسان و جامعه۲- مشروعیّت الهی ی و حاکمیّت قانون در جامعه۳- نقش مردم در عینیّت بخشیدن به حکومت و ولایت الهی در جامعه۴- عد خواهی و تلاش برای مبارزه با تبعیض و فقر و فساد۵- معنویّت گرایی و ارتقای معنویّت، معرفت و بصیرت در جامعه۶- استقلالخواهی و حفظ عزّت ی۷- ساده زیستی و پاکدستی مسئولان۸- ساختن جامعه ی نمونه ی ی و مقدّمه سازی برای انقلاب جهانی عد گسترِ موعود ...
منبع : http://binesh114.blog.ir/1395/10/27/مبانی-مهم-اصولگرایاناگر مقابله با فساد گزینشی باشد، زمینه فساد را فراهم می کند/با هیچ ستاد انتخاباتی

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی ت اصلاحات گفت: اگر مقابله با فساد گزینشی باشد این خود زمینه فساد را فراهم می کند. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6065893/اگر-مقابله-با-فساد-گزینشی-باشد-زمینه-فساد-را-فراهم-می‌کندبا-هیچ-ستاد-انتخاباتی-ارتباط-ندارمعذر خواهی ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

این چه اخلاقیه ؟ معذرت خاستن الکی رو میگم ، حتما شما هم دیدید از این ادما که تا یه چیزی میشه سریع میگن معذرت میخام ، ببخشید! با اینکه اصلا اون موضوع چیز مهمی نیست ، یا حتی فقط مربوط به خودشون میشه !!! چرااا؟ ...
منبع : http://pelake146.blog.ir/post/عذر-خواهیحجت ال رئیسی:با عزم جدی می توان با فساد مبارزه کرد

درخواست حذف اطلاعات

سنندج- ایرنا- سیدابراهیم رئیسی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت:مبارزه با فساد فراجناحی است و تنها با عزم و اراده جدی می توان با فساد مقابله کرد. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/34308559جزئیاتی جدید از فساد مالی در بانک سرمایه

درخواست حذف اطلاعات

پرونده فساد مالی در بانک سرمایه که از آن به عنوان بزرگ ترین فساد بانکی تاریخ ایران یاد می شود، هر چه قدر جلوتر می رود، ابعاد تازه ای از ظلم و جور رفته بر مردم و فرهنگیان را نشان می دهد. ...
منبع : http://vista.ir/cdn/34053491به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات ت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی ت بود که می ­توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست ت در تعارض قرار نمی­ گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هر با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود ، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به ت را آشکار می­ کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار ت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده ت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر ت برای ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-7/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-چهارمبه پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات ت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی ت بود که می ­توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست ت در تعارض قرار نمی­ گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هر با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود ، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به ت را آشکار می­ کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار ت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده ت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر ت برای ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-7/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-چهارماشرف غنی، قلب فساد اداری را معرفی کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور افغانستان موجودیت فساد در شماری از اداره های تی این کشور را تایید و گفت: وزارت کشور قلب فساد اداری در افغانستان است. ...
منبع : http://mashreghnews.ir/news/721754/اشرف-غنی-قلب-فساد-اداری-را-معرفی-کردنقش قرآن در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

قرآن از خانواده به عنوان یکی از مهمترین بخش های اجتماعی نام می برد . اگر در جامعه ای روح قران حاکم شود و به دستورات آن توجه گردد ، حتما آن جامعه الهی و نورانی خواهد شد و اگر در جامعه ای روح قرانی وجود نداشته باشد ، آن جامعه رو به فساد خواهد گذاشت . اگر حافظان و خوانندگان و قاریان آن افزایش نمایند ، بدانید که آن جامعه بیمه شده است زیرا کم کم عمل کنندگان به آن زیاد خواهد شد و در کوتاه مدتی یک جامعه سالم قرآنی ایجاد خواهد شد . ...
منبع : http://rabi-olghoran.blogfa.com/post/10کشف یک مرکز فساد و ا در گرگان/ ۷ زن و ۲ مرد بازداشت شدند

درخواست حذف اطلاعات

میزان نوشت: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از کشف یک مرکز فساد و ا در گرگان خبرداد و گفت: ان پس از ورود به منزل 7 زن و 2 مرد عامل خانه فساد را دستگیر د. ...
منبع : http://khabaronline.ir/detail/633881فساد اداری،رشوه و توهم توسعه

درخواست حذف اطلاعات

فساد اداری و توهم توسعه سازمان مدیریت وبرنامه ریزیهیچ انسانی متخلّف ، مجرم وگنا ار آفریده نمی شود . ط نامتعادل اجتماعی ، اقتصادی ایجاد فساد می کند و آنچه به نام فساد اداری گریبانگیر مؤسسات ونهادهای تی وغیر تی گردیده ناشی ازاین شرایط نامتعادل است. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی ، اقتصادی ، وامید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد ، به جای تأمین اجتماعی خود تأمینی پدید می آید ودر کنار خود تأمینی ، انگیزه های مختلف افراد، حزبها وگروهها را تشویق می کند تا به فساد با دیدی خوش باورانه ومثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.اما در بعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستمهای اداری وجود دارد و در برخی دیگر فساد به صورت محرزتری وجود دارد. به طوریکه ،اندونزی، هند، یتنام و ایران ( شهرداری ) به ترتیب بیشترین فساد را دردستگاههای اداری د ...
منبع : http://iran-azade.blogfa.com/post/141اعتراف معارف به فساد اداری در لایه لایه این وزارت

درخواست حذف اطلاعات

معارف با اذعان به اینکه فساد هنوز هم در معارف افغانستان به پیمانه وسیعی وجود دارد، گفت متأسفانه در مدت نزدیک به دو سال کاری ام، هنوز بر علیه فساد کار مثبت را انجام نداده ام. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6050702/اعتراف-وزیر-معارف-به-فساد-اداری-در-لایه-لایه-این-وزارتخاتمی:اگرقدرت نقدنشود به فساد می انجامد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور اسبق کشورمان با بیان اینکه دانشجویان باید به نقد مجهز شوند و خود، جامعه و قدرت را نقد کنند گفت: نقد جامعه لازم است؛ آیا شیده ایم که اگر مردم سالاری می خواهیم، فرهنگ و زمینه این مردم سالاری در جان یکایک انسان های جامعه هست؟ چرا نیست و علت آن چیست؟ ...
منبع : http://hamian-khatami.blogfa.com/post/826