بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد بخش سوم - جستجو

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد بخش سوم از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.دیدی که رسوا شد دل م....

درخواست حذف اطلاعات

باید تمام کنم این مبارزه پوچ را ...باید تمام کنم این خاستن های بیهوده ام را...باید تمام کنم این زنجیر های نامرئی ام را برای نوشتن های هیچ....باید تمام کنم....ساره بی خود دارد نوشته می شود.نوشته شود خو....پایان ندارد این خاستن م برای نوشتن....به پایان می رسم کم کم... حالم خوب است...خوب...عالی....کم است نوشتن عالی....بهترم.... ...
منبع : http://nabbat.blog.ir/1396/03/04/دیدی-که-رسوا-شد-دل-مدیدی که رسوا شد دل م....

درخواست حذف اطلاعات

باید تمام کنم این مبارزه پوچ را ...باید تمام کنم این خاستن های بیهوده ام را...باید تمام کنم این زنجیر های نامرئی ام را برای نوشتن های هیچ....باید تمام کنم....ساره بی خود دارد نوشته می شود.نوشته شود خو....پایان ندارد این خاستن م برای نوشتن....به پایان می رسم کم کم... حالم خوب است...خوب...عالی....کم است نوشتن عالی....بهترم.... ...
منبع : http://nabbat.blog.ir/1396/03/04/دیدی-که-رسوا-شد-دل-مبه پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل ش ت مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی و استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای به بخش ­های مختلف واقتصادی فراهم می ­آورند و با آلوده بخش­های نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می­ پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد رابطه ­ی تنگاتنگی برقرار می­کند، ریشه­ های فساد اقتصادی ومالی را می­توان در سیاست گذاری­ های دستگاه­ های اجرایی، قانون­گذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینا ...
منبع : http://irpoliticaleconomy.blogsky.com/1397/03/06/post-8/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-برفساد-بخش-سومجامعه مدنی

درخواست حذف اطلاعات

جامعه مدني یا جامعه توده ای جامعه مدني ، مفهوم تازه ای است که در قرون اخیر در غرب مطرح شده و در جامعه ما نیز به تازگی عنوان شده است. در بین مطرح کنندگان جامعه مدني ، مانند دیگر مفاهیم حوزه علوم انسانی ، وفاق ، ی و سازگاری کلی دیده نمی شود، از مار به بعد معیارهای مختلفی برای جامعه مدني ارائه شده است. در واقع مفهوم جامعه مدني در گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن و متجدد متولد شده است. مظاهر اولیه و نطفه های جامعه ی مدني در درون فئودالیته و قرون وسطی در اروپا وجود داشت. سابقه ی پیدایش جامعه ی مدني به پیدایش حق اجتماع و انجمن باز می گردد که تحقق آن از دیگر حقوق بنیادی به نسبت دشوار تر بوده است. در جامعه ی فئودالی ، جامعه ی مدني کم و بیش محدودی وجود داشت. پراکندگی قدرت، حقوق مالکین، مصونیت وامتیازات اشرافیت زمیندار، وجود ای خودمختار و جز آن زمینه ی وجود چنین جامعه ی مدني ضعیفی را تشکیل می داد. م ...
منبع : http://kamboojieh.blogfa.com/post/66/جامعه-مدني-به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات

یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست­ های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ­ها در حوزه ­های مختلف ، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می­توانیم با تأخیر به درک واقع بینانه­ ای از سیاست­ های فاسد برسیم. حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست­ های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدني شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام ب ایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه­ های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت می­رسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار می­کند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به ...
منبع : http://irpoliticaleconomy.blogsky.com/1397/02/29/post-5/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-دومبه پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل ش ت مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی و استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای به بخش ­های مختلف واقتصادی فراهم می ­آورند و با آلوده بخش­های نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می­ پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد رابطه ­ی تنگاتنگی برقرار می­کند، ریشه­ های فساد اقتصادی ومالی را می­توان در سیاست گذاری­ های دستگاه­ های اجرایی، قانون­گذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینا ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-6/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-برفساد-بخش-سومبه پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل ش ت مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی و استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای به بخش ­های مختلف واقتصادی فراهم می ­آورند و با آلوده بخش­های نظارتی به حداکثرسازی سود ومنافع خود به هر طریق قانونی و غیرقانونی می­ پردازند، در این نوع از حکمرانی، فساد اقتصادی با فساد رابطه ­ی تنگاتنگی برقرار می­کند، ریشه­ های فساد اقتصادی ومالی را می­توان در سیاست گذاری­ های دستگاه­ های اجرایی، قانون­گذاری ونظارتی چه در بخش داخلی وچه بین المللی یافت. تصویب وطرح قوانین متعدد وبعضاً متضاد همچنین عدم اطمینا ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-6/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-برفساد-بخش-سومعذر خواهی ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

این چه اخلاقیه ؟ معذرت خاستن الکی رو میگم ، حتما شما هم دیدید از این ادما که تا یه چیزی میشه سریع میگن معذرت میخام ، ببخشید! با اینکه اصلا اون موضوع چیز مهمی نیست ، یا حتی فقط مربوط به خودشون میشه !!! چرااا؟ ...
منبع : http://pelake146.blog.ir/post/عذر-خواهیتحقیق جامعه مدنی و جامعه

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق جامعه مدني و جامعه مقدمه: انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معا جویی خود، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است. این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند. بدین معنی که از یک طرف، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معا ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://file96.blogsky.com/1396/06/05/post-15538/منابع ازمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی( پایه یک دادگستری در شیراز)

درخواست حذف اطلاعات

1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورین... سید حسین صفایی 2) حقوق مدني(2) اموال و مالکیت.... ناصر کاتوزیان 3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقی.... ناصر کاتوزیان - (جزوه درسی حقوق مدني (3) درودیان - مخصوصا کتاب سقوط تعهدات شهیدی مطالعه شود) 4) حقوق مدني(4) وقایع حقوقی..... ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدني(4) درودیان 5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.................................... ..................... صفایی - اسدالله ی 6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدني عقود معین (دو جلد)................. ناصر کاتوزیان 7) حقوق مدني(8) شفعه، وصیت و ارث............................................ .......... ناصر کاتوزیان 8) قانون مدني در نظم حقوق کنونی........................................ ................. ناصر کاتوزیان 9) قانون مدني و قانون مسئولیت مدني حقوق تجارت: 10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 ).... ...
منبع : http://masihi55.blogfa.com/post/7دروغ

درخواست حذف اطلاعات

دروغ وتظاهر مثل یک مرض مسری و واگیر به درجه ای رسیده است که غیر محتمل است که ی در جریان روزمره زندگی جامعه ما شاهد دروغگویی نبوده باشد. ضعف جامعه مدني ما سبب شده است تا دروغ توسط اجزای جامعه به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. بقای یک رفتار ، پیامد کارکرد مثبت آن در جامعه می تواند باشد. پس دروغگویی هم در جامعه ما کارکرد مثبت دارد که همچنان حیات می یابد وروز بروز گسترده تر می گردد. وقتی در جامعه بیمار وضعیف ، امنیت وبقای کاری ومعیشتی وآسایش افراد بدون دروغ گفتن وتظاهر به پیش نمی رود انتظار دیگری غیر از همه گیر شدن دروغگویی نمی توان داشت، خصلتی که دین ما هم به ام الفساد بودن آن تاکید دارد وجامعه وبشر را از آن بیم داده است ولی با همه این تاکیدات باز شاهد هستیم که جامعه ما تبدیل به یک جامعه دروغگو ومریض گردیده و روز بروز بیشتر در گرداب آن فرو می رود . یک جامعه مدني قوی وامن سبب می گردد که نتوان د ...
منبع : http://ghalameazad.blogsky.com/1393/06/12/post-12/دروغمقاله بررسی جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه ی

درخواست حذف اطلاعات

مقاله بررسی جامعه مدني، جامعه اطلاعاتی، جامعه ی تعداد صفحات فایل: 22 مفهوم جامعة مدني، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در شه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدني شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است... سپاس از شما بازدید کندده گرامی. بسته ی ی حاضر همینک آماده ی دریافت می باشد. لطفا به لینک توضیحات زیر رقته و پس از مطالعه اقدام به نمایید... ===================ایمیل های پشتیبانی اختصاصیinfo@cero.ir cero.ir@yahoo.com ...
منبع : http://daneshgozar.blogsky.com/1396/03/06/post-7526/دانلود-مقاله-بررسی-جامعه-مدنی،-جامعه-اطلاعاتی،-جامعه-اسلامینهادهای جامعه مدنی در ایران؛ بازوی واشنگتن در مذاکرات هسته ای

درخواست حذف اطلاعات

پایگاه اطلاع رسانی کنگره در گزارشی نوشت: غرب باید از طریق تقویت جامعه مدني ایران به نتیجه دلخواهی که در مذاکرات هسته ای دنبال می کند، دست یابد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، پایگاه اطلاع رسانی کنگره در گزارشی به جامعه مدني ایران اشاره کرد و نوشت که غرب می بایست به منظور دستی … ...
منبع : http://swai.blogfa.com/post/43مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه : حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند، به سخن دیگر حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته می شود که افراد جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی می نمایند و زمینه های مدني شدن را در جامعه قوام می بخشند. شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه با حقوق مساوی زندگی می کنند اطلاق می شود. ...
منبع : http://ngo-hoghogh.blogfa.com/post/1در اندرون من خسته دل ندانم کیست...

درخواست حذف اطلاعات

تو را چه شده،کدام خطای نابخشودنی تو را در دوزخ «خود» فرو برده استتو را کدام خط کشی و کدام کناره، از انبوه مردم به کنار داشتهفراری از هیاهو، در کنج خالی ذهنت در جستجو، کدام ترس بر تو سایه افکندهسراپا خشمی و خاموشسراپا امیدی و مأیوسافتانی و خیزانزخمی از این همه افتادن و خسته از این همه خاستندستی زخمی بر زانویی خسته داری و زبانی که در دهان به تلخی می چرخدچقدر تقلا می کنی؟ افاقه نمی کند چکه چکه خوراندن نگاه شیرین در کامی تلخ ...
منبع : http://pvast.blogfa.com/post-159.aspxچی بگم والاااااااااااااا

درخواست حذف اطلاعات

اهاااااااااااای دختر خانومی ک موهاتو اینجوری ریختی بیرون..ب چی مینازی..ب کجات مینازی..میخوای بگی اره منم مو دارم..اره منم ارایش میکنم..وااالا بخدا باکاراتون ب جایی نمیرسین..پسرایی ک میان طرفتون برا چیز دیه میان..ن واس خاستن شما...هرزه هارو یییییییییی نمیخوادد..اره ابجی.. ی نمیخواد شمارو...بعدشم باهمین موی زردت پس فردا خدا اویزونت میکنه...بعد اونجاس ک بدبختی رو میفهمی چیه..والاااااااااااااا...بزن بسلامتی همه دخترای باحجاب... ...
منبع : http://1606.blogfa.com/post/249مقاله جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

مقاله جامعه مدني و مشارکت نوجوان تحقیق جامعه مدني و مشارکت نوجوان فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 115 ...
منبع : http://hdaneshjoo.blog.ir/1395/11/02/دانلود-مقاله-جامعه-مدنی-و-مشارکت-نوجوانهیل: به موازات مذاکرات هسته ای باید ایران را درگیر مسائل داخلی کرد

درخواست حذف اطلاعات

پایگاه اینترنتی کنگره علنا خواستار فعالیت گرو های ضدانقلاب در پوشش جامعه مدني شد و تصریح کرد این کار موجب رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات هسته ای با ایران خواهدشد.پایگاه اینترنتی هیل در تحلیلی نوشت: «غرب باید از طریق توجه و تقویت نقش جامعه مدني در زمینه دستی به نتیجه دلخواه در مذاکرات هسته ای تلاش کند. اعضای جامعه مدني ایران مهمترین نقش را در مذاکرات هسته ای ایران ایفا می کنند و این در حالی است که شاید بیشتر از همه نادیده گرفته شده اند. اکثریت آنها از غرب حمایت می کنند. مهم است که ما برای رسیدن... ...
منبع : http://ajsa.blogfa.com/post/620تحقیق کامل در مورد جامعه مدنی و جامعه

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق کامل در مورد جامعه مدني و جامعه ...
منبع : http://rayanfile.blogsky.com/1396/05/12/post-20225/جامعه مدنی برای چیست :

درخواست حذف اطلاعات

جامعه مدني اسمش رویش هست به دنبال مدنيت است ، به دنبال اخلاق مدني ست به دنبال قانون است ، جامعه مدني هدفش این است که به شهروندان بفهامند در صورت اتحادشان از هر حکومتی قدرتمندتر هستندشما حق دارید دربارۀ هر چیزی که مربوط زندگیتان میشود تصمیم بگیرید ، شما حق نظر دارید و باید از آن بهره مند باشید ، شما حق دارید با هر شخصی که بخواهید ازدواج نمایید ، شما حق تحصیل را دارید تا بتوانید در جامعه موفق شوید ، سیاستمداران باید در تصمیم های خود حقوق شما را در نظر بگیرند تا شما بتوانید زندگی خوبی داشته باشید ... شما حق اعتراض داریدبرای نشان دادن قدرتمان نیاز به اتحاد داریم ، موضوع فقط #تلگرام نیست بلکه موضوع پایان دادن به تمام تحمیلی هایی است که توسط یک گروه اقلیت و بر خلاف میل ما به زندگی هایمان تحمیل شده است ، اگر میخواهیم این تحمیل ها تمام شود باید در کنار هم باشیم ... #همه_ما ...
منبع : http://asharsokhan.blogsky.com/1397/02/11/post-94/بحران خاستن به شرط خواستن

درخواست حذف اطلاعات

ب و همین الان دو تا مطلب خوب خواندم. یکی را مامان برایم فرستاده بود در مورد پیک آلفا. شبیه روان شناسی زرد بود. اما فکر رگه هایی از واقعی ترین حالات انسانی را درونش می توانم پیدا کنم... دومی را از سایت ترجمان خواندم. این که احساس بلاتکلیفی و روشن نبودن تکلیف انسان با مسئله اش، چگونه منجر به اضطراب می شود... بحران: معاد، چیزی درون خود انسان است. این را به طور شهودی باور دارم. هر بار مطالبی از این دست می خوانم شمه ای از رستاخیز را درک می کنم. ما روزی "برمی خیزیم" از درون خود... ...
منبع : http://crisises.persianblog.ir/post/374به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات

یک پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست­ های فاسد وغیرفاسد را در شرایطی که به خوبی پشت عناوین رفاه عمومی پنهان شده اند، تشخیص بدهیم، این است که با توجه وبررسی نتایج حاصل از اجرای این سیاست ­ها در حوزه ­های مختلف ، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می­توانیم با تأخیر به درک واقع بینانه­ ای از سیاست­ های فاسد برسیم. حال پرسش دیگری مطرح است که این تشخیص بعد از اثرگذاری واجرای سیاست­ های فاسد چه منفعتی در پی خواهد داشت؟ در شرایطی که جامعه مدني شکل نگرفته ویا به شدت در موضع ضعف قرار دارد همچنین نظام ب ایه احزاب قوی وپایدار قرار نداشته باشد، حلقه قدرت بسته وتنگ باشد ورابطه قوی ومعنی داری بین قدرت وثروت موجود باشد تقریباً هیچ نفعی در پی نخواهد داشت چرا که عموماً گروه­ های ذینفع محدودی به طور چرخشی به قدرت می­رسند منافع خود را حداکثر کرده جایگاه خود را واگذار می­کند و در دایره قدرت منتظر نوبت خود برای بازگشت به ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-5/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-دومدیوان اشعار میرزایدالله مدنی دورباش منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

انتشارات رامان سخن کتاب دیوان اشعار میرزایدالله مدني دورباش را منتشر کرد پایگاه خبری تحلیلی تازه های کتاب: انتشارات رامان سخن دیوان اشعار مرحوم میرزایدالله مدني دورباش را به خط عزیز مدني با قیمت ۷۰ هزارتومان در تیراژ ۱۰۰۰نسخه منتشر کرد ...
منبع : http://mohammadezati.blogfa.com/post/245جواب بازی ج انه مرحله 221

درخواست حذف اطلاعات

آلبومی از احسان خواجه ی:سلام آ اثر ای ال وف:رگ تایماثر نه دوموریه:پرندگاناثر ش پیر:هملتاثر ناهید طباطبایی:آبی صورتیاز ساحل های معروف دنیا:عاجاز سوره ها:حاقهاصل و عصاره هر چیز:جوهربازدید از نظامیان:سانبالا به گویش عمو سام:آپبپا خاستن:قیام [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://shoparzooni.blogsky.com/1396/05/04/post-1478/جواب-بازی-جدولانه-مرحله-221بهداشت و تقابل با جامعه ی مدنی

درخواست حذف اطلاعات

بهداشت و تقابل با جامعه ی مدني.....آنچه در نظام سلامت ما می گذرد، زنگ خطری است برای جامعه ی مدني و توسعه ی در کشور ، شاید بهتر باشد، جامعه شناسان و سیاست دانان به این حوزه بپردازند که چه اتفاقی در نظام ما در شرف وقوع است که تقابل قدرت های بر امده از متن جامعه ی مدني را با ابزارهای لازم جامعه ی مدني شاهد هستیم که وجی آن در نظام سلامت ما به عینه قابل لمس است، آیا نباید یکبار دیگر با مطالعه و تعمق در اتفاقات زیر به اسیب شناسی جمهوریت در ایران پرداخت ؟!۱_ تقابل بهداشت با خبرنگاران به عنوان رکن چهارم دموکراسی که منجر به پیدایش کمپین خبرنگاران مزدور... شده است ؟!۲_ تقابل چهارساله ی بهداشت با اصناف حرفه ای به عنوان بخشی از نظام ( تاکید می کنم نظام ) که وظیفه ی اعمال اراده ی حاکمیتی را در حدود مقرر بر عهده دارند که مصداق روشن آن سازمان نظام پرستاری است؟!۳_ خوشحالی از حذف یک جریان خبری منتقد در برن ...
منبع : http://salamatnews.blogsky.com/1396/05/03/post-789/وزیر-بهداشت-و-تقابل-با-جامعه-ی-مدنیساختار های پرواز

درخواست حذف اطلاعات

ساختار های پرواز در واقع بر میگردد به وضعیت هواپیما متناسب با سرعت قدرت موتور وضعیت دما غه موقیت فلپ ها چرخ ها هنگام پرواز با یک هواپیمای جت نگاه به بیرون از پنجره مقابلتان هیچ کمکی به شما نمیکنند. هریک از فاز های پرواز از جمله بر خاستن پرواز کروز یا افقی کم ارتفاع تقربو فرود نیاز به ان دارد که شما یک ساختار مخصوص را برای هریک دنبال کنید. کلید یک پرواز موفق مدیریت صحیح تمام ای تنظیمات است ما بعدا به طور جزیی تر به برسی هر یک از این فازها وتنظیمات خاصی که برای هریک از این ساختار های پرواز لازم است خوتهیم پرداخت. ...
منبع : http://flyjet.blogfa.com/post/15قانون تشکل های اجتماعی مدنی بزودی تدوین می شود

درخواست حذف اطلاعات

قانون تشکل های اجتماعی مدني بزودی تدوین می شود مشاور کشور و مدیرکل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور ازتدوین قانون مربوط به تشکل های اجتماعی مدني در آینده نزدیک خبر داد و گفت: روند تدوین این قانون در حال انجام است. بهمن مشکینی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست سه روزه بررسی و تصویب پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مدني در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر پیش نویس قانون مربوط به این تشکل ها تنظیم شده و بر روی سایت پرتال وزارت کشور قرارداده شده است. مطلب اصلی ...
منبع : http://ngo-hamyaran.blogfa.com/post-128.aspxراوی یه درام مشکوکم...

درخواست حذف اطلاعات

شاعرم من، یه شاعرخستهبا کنایه دقیق و سربستهمی نویسم مقاله مو یدمی نویسم با دستای بستهتوی ظلمت فروغ بنویسمجای حرفام یه بووق بنویسممی تونم مثل هاشمی باشمخاطرات دروغ بنویسممن و پای سیاه واریسیبوی نفت و صدای جای اسمش نوشته شد ب.زگنگ و مبهم، شبیه آی پی سیشعر و فریاد از ته حلقوممن گناهی ن و محکومراوی یه درام مشکوکم ی و لگد، باتوم.‌.بازپرسم می گفت رک و سلیسبا تو هستم..آهای..زود بنویسبه تو چه که نوشتی از بیژنمملکت هرکی هرکیه، تو پلیس؟!پیش گوشم یه بچه می زد ونگمی نویسم سیاه و رنگارنگمی نویسم حقوقمو خوردنمی نویسم یه شاعرم سرهنگوعده هایی که رفته تو موزههمه شونو بذار دم کوزهگفته بودی منم اماگند بالا آوردی صد روزهغم دنیا نشسته رو گردهفاتحه روی قبر بی مردهمی نویسم دوباره از کرسنتآخه بیژن پولامونو خوردهمی نویسم نمی شه دل راضیدست من هم به باده و سازیبلکه ی کنه، ولیکن حیفمی گه بیژن که بسته باقاضیمرگ ب ...
منبع : http://emtedaad6912.persianblog.ir/post/244یقین

درخواست حذف اطلاعات

نا امیدی شده یقینم همه چیز را بی رنگ می بینم فکرم نگران است که نکند پا بگزارم روی غبار حیاط و از خانه ی خیالات دور شوم ای کاش مثل رویا هایم قله ی بلندترین کوه ها،هم قد من بودند هم سن من بودند دوست من بودند ولی افسوس که باد وزنی ندارد بر احساس من و سوزش توانی ندارد بر گرمی اتش چه میگوید این بابا طاهر: بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد چیزی نمانده نوزده ساله خواهم شد دیده ها را خواهم دید و دل پر از خاستن میشود خنجری از فولاد نوشداروی کیکاووس هم نمیشود ان قربانیست چشم من گناه کار است حالم خوب نیست گاهی هذیان میگویم من را ببخشید گاهی فکر میکنم سهراب به من میگوید بنویسم قطره ها در جریان برف بر دوش سکوت و زمان روی ستون فقرات گل یاس ...
منبع : http://mohamadamin323.blogfa.com/post/6220شهریور سالروز شهادت آیت الله مدنی به دست منافقین

درخواست حذف اطلاعات

بیستم شهریور سالگرد شهادت آیت الله سیداسدالله مدني تبریز و در این شهر است .آیت الله مدني در سال 1293 ه . ش (1323 ه . ق) در دهخوارقان (آذر شهر) دیده به جهان گشود. پدر ایشان، محرم آق علی در بازارچة آذرشهر، شغل بزازی داشت. ...
منبع : http://irschoolnet.blogfa.com/post-154.aspxما همه گنا اریم

درخواست حذف اطلاعات

تمام آدم های مهم این مملکت  که مسئولیتی تو این مملکت دارن در واکنش به حادثه ی پلاسکو بر اهمیت پیگیری آن تاکید چون تاکید ( و تحریم وتکذیب و تهدید ...) تنها چیزیه که بلدن و از مسئولین خاستن اوضاع  رو سر وسامان داده و مدیریت کنن ...من دلم میخاد از همین تریبون بهشون بگم تو خودت یه پا مقام مسئولی از کی میخای یه فکری ه از کی میخای حادثه رو پیگیری کنه ؟خدا از سر تقصیرات  همه مون بگذره.(هیچ تو این قضیه مسئولیت قبول نکرد هیچ استعفا نداد همه فقط خواستار پیگیری ماجرا شدن ....با تچکرررر از خواستارشون )# پلاسکو  ...
منبع : http://kojastkhaneyebad.blogsky.com/1395/11/06/post-293/تریبون-آزادک ن کار در بازار تهران

درخواست حذف اطلاعات

ک ن کار در بازار تهران ک ن کار بازار تهران در حالی که بار روی دوش دارند، از کوچه پس کوچه های تنگ و فرسوده ای عبور می کنند که عابران معمولی هم برای رفت و آمد در آنجا با مشکل روبه رو هستند؛ این ک ن کار بارهای سنگین را از پله هایی بالا می برند که هر لحظه امکان دارد زیر پایشان اب شود. ...
منبع : http://nasimmolaiikanami.blogfa.com/post/205ک ن کار در بازار تهران

درخواست حذف اطلاعات

ک ن کار در بازار تهران ک ن کار بازار تهران در حالی که بار روی دوش دارند، از کوچه پس کوچه های تنگ و فرسوده ای عبور می کنند که عابران معمولی هم برای رفت و آمد در آنجا با مشکل روبه رو هستند؛ این ک ن کار بارهای سنگین را از پله هایی بالا می برند که هر لحظه امکان دارد زیر پایشان اب شود. ...
منبع : http://nasimmolaiikanami.blogfa.com/post/203jprdr nvl,vn جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایل هلپ jprdr nvl,vn جامعه مدني و مشارکت نوجوان با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 184 «الهی قبلة عارفان خورشید روی توست و مسجد اقصی دلها حریم کوی توست ، نظری به سوی ما فرما که نظر ما به سوی توست . »1- مقدمهکشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .جامعه مدني از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم ا ...
منبع : http://filehelp.blogsky.com/1395/11/27/post-33284/jprdr-nvl-vn-جامعه-مدنی-و-مشارکت-نوجوانجامعه مونولوگ

درخواست حذف اطلاعات

جامعه ایران جامعه ای گفت است تا گو. جامعه ای مونولوگ خصلت اکثر ما ایرانیان که از درون خانواده شروع می شود. جامعه تک گو دیگران را به با ما زیستن می خواند اما جامعه گفتگو محور با هم بودن را تمرین می کنند. زندگی بدون گفتگو محکوم به تز ل و آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری است. این مطلب برداشتی از عباس کاظمی جامعه شناس بود اما به عنوان یک فرد معمولی میگویم جامعه امروز ایران بدون کتاب، گفتگو، قهوه، سیگار و ....محکوم به آسیب های اجتماعی است. ...
منبع : http://cafezigorat.blog.ir/1396/06/31/جامعه-مونولوگجایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

فعالیتهای مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود. بحث سرمایه اجتماعی برای اولین مرتبه در سال1919 در مقاله ای توسط هنیفن از ویرجینیای غربی مطرح شد. سرمایه ی اجتماعی مجموعه ی معینی از ارزشها و هنجارهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری در میانشان مجاز است در آن سهیم هستند در واقع سرمایه اجتماعی ماده خام جامعه مدني محسوب میشود که از تعامل های هر روزه بین افراد جامعه به وجود می آید این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار جامعه نهفته نیست بلکه در فضای تعامل ها و ارتباطات اجتماعی بین افراد وجود دارد . ...
منبع : http://abbasi24.blogfa.com/post/125/جایگاه-مددکاران-اجتماعی-در-افزایش-سرمایه-اجتماعیدرد جامعه امروز

درخواست حذف اطلاعات

جامعه امروز ما نیاز به خودباوری دارد آری این موضوع در نظر گرفت که هر عضوی از جامعه باید به فکر اعتلا وپیشرفت جامعه پیرامونی خویش باشد و روح و د جمعی برای هدف و ایده ی مشخص در همگان ساری و جاری باشد و تک محوری و فقط فکر امور شخصی بودن آفت پیشرفت متوازن و متعادل هر جامعه بشری می باشد . ...
منبع : http://kaboudkoh.blogfa.com/post/350تحقیق جامعه مدنی و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها

درخواست حذف اطلاعات

مجانی تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها do you تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها to help me? variety of content about تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها can only be viewed on our website. دریافت فایل تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها بعد از پرداخت اینترنتی میسر می شود. با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها بدست آورید. چگونه تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها را برای موبایل کنیم. بخشی از تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها you can the file تحقیق جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران چالشها و راه کارها securely and easily from this site. ید و پرداخت امن مقالات پیرامون ...
منبع : http://androma.blogsky.com/1397/07/24/post-168/به پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات ت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی ت بود که می ­توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست ت در تعارض قرار نمی­ گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هر با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود ، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به ت را آشکار می­ کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار ت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده ت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر ت برای ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-7/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-چهارمبه پا خاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

نتایج بررسی تاریخ ایران حاکی از آن است که در ایران قانون به معنی چارچوبی که تصمیمات ت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشته، گرچه احکام، اوامر ومقررات فراوانی وجود داشت، اما “قانون” عبارت از رأی ت بود که می ­توانست هر لحظه تغییر کند. اصولاً قوانین ومقررات چه پیش وچه پس از تنها مادامی قابل اجرا بود که با خواست ت در تعارض قرار نمی­ گرفت. این وضعیت به روشنی معنی دقیق استبداد است به طوری که حکومت استبدادی نه متکی به طبقات است ونه محدود به قانون. یکی از بارزترین نتایج حاصل از برقراری این نوع از حکومت، تحرک طبقاتی زیاد است، در ایران هر با هر سابقه طبقاتی واجتماعی، ممکن بود ، صدراعظم وشاه شود، این موضوع اتکای طبقات به ت را آشکار می­ کند با این توضیح که به دلیل اساساً در انحصار ت بودن تمامی حقوق، همه وظایف نیز برعهده ت قرار می گرفت وچون مردم اصولاً حقی نداشتند، در برابر ت برای ...
منبع : http://politicaleconomyir.blogsky.com/1397/03/10/post-7/به-پا-خاستن-جامعه-مدنی-بر-فساد-بخش-چهارممقاله درباره نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

درخواست حذف اطلاعات

مقاله درباره نقش خانواده در ایجاد جامعه مدني مقاله درباره نقش خانواده در ایجاد جامعه مدني لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:25 ابتدا از جامعه مدني تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدني یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است . ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوام ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...
منبع : http://irani-file.blogsky.com/1396/06/19/post-9925/تحقیق درمورد جامعه مدنی

درخواست حذف اطلاعات

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درمورد جامعه مدني   دسته بندی : حقوق فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه ...   تعداد صفحات : 16 صفحه جامعه مدني، جامعه اطلاعاتی، جامعه ی   مفهوم جامعة مدني، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در شه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] .مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب ...
منبع : http://file96.blogsky.com/1396/07/05/post-80558/جامعه کنونی ما سیاست زده است/ وم مدیریت استراتژیک در تهران

درخواست حذف اطلاعات

دبیرکل سابق انصار حزب الله گفت: جامعه کنونی ما یک جامعه سیاست زده است و باید به اصل خود برگردد و تبدیل به جامعه ای شود که برای مردم دستاوردهایی داشته باشد. ...
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6023460/جامعه-کنونی-ما-سیاست‌زده-استلزوم-مدیریت-استراتژیک-در-تهراندرس جامعه شناسی هنر

درخواست حذف اطلاعات

« بسم رب ال ء و الصدیقین » تعریف جامعه شناسی : محمدعلی رحیم زاده : داد93 می توان گفت که جامعه شناسی مجموعه ای از دانش است که بر اثر جستجو و مطالعات مبتنی بر روش علمی در ترکیب سازمان و جامعه و روابط اجتماعی موجود است . جامعه شناسی درصدد تجزیه و تحلیلِ امور و مسائل مهم زندگی اجتمای است . مانند : رشد ، بلوغ ، اختلافات ، منازعات ، قدرت ، و ... آگوست کنت بنیان گذار وضع کنندة علم جامعه شناسی تعاریف مختلفی را در خصوص جامعه شناسی بیان نموده است . او معتقد است جامعه شناسی علم تجزیه و تحلیل و تشریح مظاهر حیات در اجتماع به گونه ای که هر یک در یک طبقة خاص بگیرد . ...
منبع : http://negharman.blogfa.com/post/43/درس-جامعه-شناسي-هنر-تحقیق کامل درباره جامعه مدنی و مشارکت نوجوان 115 ص

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل تحقیق کامل درباره جامعه مدني و مشارکت نوجوان 115 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 184 «الهی قبلة عارفان خورشید روی توست و مسجد اقصی دلها حریم کوی توست ، نظری به سوی ما فرما که نظر ما به سوی توست . »1- مقدمهکشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .جامعه مدني از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط م ...
منبع : http://nikfike.blogsky.com/1395/12/20/post-55549/دانلود-تحقیق-کامل-درباره-جامعه-مدنی-و-مشارکت-نوجوان-115-صجزوه آئین دادرسی مدنی 1

درخواست حذف اطلاعات

جزوه آئین دادرسی مدني 1 جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدني 1 ، بر اساس کتاب دادرسی مدني (جلد نخست) عبدالله شمس ، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه. خواهان در مقام اقامه دعوا و پیگیری آن و خوانده ی است که علیه آن شکایت شده و مرجع صالح در مقام رسیدگی ناگزیرهستند ..  ...
منبع : http://studentfiles.ParsiBlog.com/Posts/2498/دانلود جزوه آئين دادرسي مدني 1/جزوه حقوق مدنی 4

درخواست حذف اطلاعات

جزوه حقوق مدني 4جزوه تایپ شده حقوق مدني 4 ، در قالب فایل word و pdf ، در حجم 44 صفحه. وقایع حقوقی: رخدادهایی هستند که با اراده یا بی اراد? اشخاص واقع شده و اثر آن را قانون تعیین می کند نه خود ما. بدون اراد? شخص: مثل تولد که اثر آن را هم قانون تعیین می کند برای بچه ...  ...
منبع : http://studentfiles.ParsiBlog.com/Posts/2512/جزوه حقوق مدني 4/جامعه مدنی و نهادهای غیر تی در ایران؛

درخواست حذف اطلاعات

جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛فایل جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛ را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30   جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛ چالشها و راه کارها چکیده نهادهای مدني به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدني دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب ی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها ...
منبع : http://birfile.blogsky.com/1396/08/04/post-5116/جامعه مدنی و نهادهای غیر تی در ایران؛

درخواست حذف اطلاعات

جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛فایل جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛ را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛ لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 30   جامعه مدني و نهادهای غیر تی در ایران؛ چالشها و راه کارها چکیده نهادهای مدني به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدني دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب ی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها ...
منبع : http://birfile.blogsky.com/1396/08/04/post-5116/مقاله تاریخچه تدوین قانون مدنی

درخواست حذف اطلاعات

 تعداد صفحات: 18     کد محصول :3112      حجم فایل:21,53 kb      نوع فایل :rar  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :مقدمهقانون مدني هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدني حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدني می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدني اعمال می گردد.بسیاری از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدني هر کشور منع است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقو ...
منبع : http://iranjavan11.ParsiBlog.com/Posts/2292/دانلود مقاله تاريخچه تدوين قانون مدني/