بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بقیه ی آدما - جستجو

بقیه ی آدما از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.عطش روزه وذکر یاحسین

درخواست حذف اطلاعات

کوتاه کن کلام...، بماند بقيه اش! مرده است احترام...، بماند بقيه اش! از تيرهاي حرمله يک تير مانده بود آن هم نشد حرام...، بماند بقيه اش! هر که زخمي از علي و ذوالفقار داشت؛ آمد به انتقام... بماند بقيه اش! شمشيرها تمام شد و نيزه ها تمام شد سنگ ها تمام...، بماند بقيه اش! گويا هنوز باور زينب نمي شودبر ي ؟!...بماند بقيه اش! پيراهني که فاطمه با گريه دوخته، در بين ازدحام...بماند بقيه اش! راحت شد از حسين همين که خيال شانشد نوبت خيام...، بماند بقيه اش! از قتل گاه آمده شمر و ز دامنش خون علي الدوام...!!بماند بقيه اش! سر رفت... آهبعد هم انگشت رفت...!کاش از پيکر ...، بماند بقيه اش! بر خاک ه اي و مرا مي برد عدو؛من مي روم به شام...بماند بقيه اش! دل واپسم براي سرت روي نيزه ها،از سنگ پشت بام...بماند بقيه اش! حالا قرار هست کجاها رود سرش!؛ از کوفه تا به شام...بماند بقيه اش! تنها اشاره اي کنم و ...
منبع : http://jannatonaeem.blogfa.com/post/32/عطش-روزه-وذکر-یاحسینماهنامه اینترنتی سیولیشه/سال سوم/تیر93/شماره مسلسل 19

درخواست حذف اطلاعات

نگاه اول شعر و شور/مهدي عاطف راد امروزه با جمع بندي هرآن چه در تعريف شعر از گذشته تا حال نوشته شده، بايد شعر را در موجزترين بيان، چنين تعريف کرد: شعر کلامي ست شورانگيز. شعر کلامي ست که با قدرت شگفت انگيزش شنونده يا خواننده اش را به هيجان مي آورد، در او شور بقيه مطلب خبر*براي سهولت دسترسي به اين وبسايت مي توانيد از آدرس siolishe.ir نيز استفاده کنيد*قابل توجه دوستاني که آثارشان را ارسال مي کنند.چون اين وبلاگ منحصرا به شعرهاي نيمائي اختصاص دارد نمي تواند پذيرا و ناشر شعرهاي سپيد باشد.لذا خواهشمنديم از فرستادن شعر هاي سپيد خودداري فرمائيد.*دوستاني که براي ما مطلب مي فرستيد لطفا از فرستادن مطالب به صورت فايل ضميمه doc x خودداري کنيد*به پيشنهاد عاطف راد ستوني به شعر نيما و نظريات شاعران در باره ايشان اختصاص يافته است.دوستاني که در اين زمينه مي خواهند مطلب بفرستند لطفا حتما اشاره کنند که مطلبش ...
منبع : http://siolishe.blogfa.com/post/625بماند بقیه اش...

درخواست حذف اطلاعات

کوتاه کن کلام ... بماند بقيه اش مرده است احترام ... بماند بقيه اشاز تيرهاي حرمله يک تير مانده بود آن هم نشد حرام ... بماند بقيه اشهر زخمي از علي و ذوالفقار داشت آمد به انتقام ... بماند بقيه اششمشيرها تمام شد و نيزه ها تمام شد سنگ ها تمام... بماند بقيه اشگويا هنوز باور زينب نمي شودبر ي ؟ ... بماند بقيه اش پيراهني که فاطمه با گريه دوختهدر بين ازدحام... بماند بقيه اشراحت شد از حسين همين که خيالشانشد نوبت خيام....بماند بقيه اشرو کرد در مدينه که يا ايّهاالرسوليافاطمه! سلام ... بماند بقيه اش از قتلگاه آمده شمر و ز دامنشخون علي الدّوام ... بماند بقيه اشسر رفت آه، بعد هم انگشت رفت، کاش از پيکر بماند بقيه اشبر خاک ه اي و مرا مي برد عدو من مي روم به شام ...بماند بقيه اشدلواپسم براي سرت روي نيزه هااز سنگ پشت بام ...بماند بقيه اشدلواپسي براي من و بهر دخترتدر مجلس حرام ...بماند بقيه اشحالا قرار هست کج ...
منبع : http://2koheh2.blogfa.com/post/7بماند بقیه اش

درخواست حذف اطلاعات

کوتاه کن کلام ... بماند بقيه اش مرده است احترام ... بماند بقيه اش از تيرهاي حرمله يک تير مانده بود آن هم نشد حرام ... بماند بقيه اش هر زخمي از علي و ذوالفقار داشت آمد به انتقام ... بماند بقيه اش شمشيرها تمام شد و نيزه ها تمام شد سنگ ها تمام... بماند بقيه اش گويا هنوز باور زينب نمي شود بر ي ؟ ... بماند بقيه اش پيراهني که فاطمه با گريه دوخته در بين ازدحام... بماند بقيه اش راحت شد از حسين همين که خيالشان شد نوبت خيام....بماند بقيه اش رو کرد در مدينه که يا ايّهاالرسول يافاطمه! سلام ... بماند بقيه اش از قتلگاه آمده شمر و ز دامنش خون علي الدّوام ... بماند بقيه اش سر رفت آه، بعد هم انگشت رفت، کاش از پيکر بماند بقيه اش بر خاک ه اي و مرا مي برد عدو من مي روم به شام ...بماند بقيه اش دلواپسم براي سرت روي نيزه ها از سنگ پشت بام ...بماند بقيه اش دلواپسي براي من و بهر دخترت در مجلس حرام ...بماند ...
منبع : http://bteacher.blogfa.com/post/9574 داد 96

درخواست حذف اطلاعات

زندگي کله قند ها سرشار از ناکامي ها و اتفاقات ناخوشايند و ش ته...اين تقديري که دارن بر خلاف ذات دوستداشتني شيرينشونه و متاسفانه در اکثر موارد خو ميگيرن به اين سرنوشت.کله قندها معمولا به دليل نفس وجو ون مختص حضور توي مهمونيا وجشنا و عروسيان ولي از اون جايي که فقط کلن و تمام وجودشون هم قند مکرر علاقه زيادي به کنجکاوي و کشف دنياهاي جديد دارن که سرآ هم به ضررشون تموم ميشه اتفاقا اما امان از نفس وجو ون که وادارشون ميکنه از منطق هاي امن دودوتا چهارتايي فاصله بگيرن و برن دل به دريا بزنن.معمولا کله قندها خيلي علاقه خاصي دارن که برن و بچسبن به آدما جايي که حس ميکنن يدار زياده براشون...غافل از اينکه به محض کشف و شناسايي توسط يکي از آدما کت بسته مجبور ميشن ا راست بشن و براي آدما خدمت کنن و هرچيم که از بخش کله وجو ون مايه ميذارن مورد تشويق قرار ميگيرن ، ولي ميبينن رفتار آدما چيزي جداي از حرفاي اوناس.. ...
منبع : http://ruznegari.ParsiBlog.com/Posts/40/4 خرداد 96/نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

مي خواهم بزنم زير همه چيز! بگذاريد عقايدم زير پا له شود! مي خواهم مثل بقيه زندگي کنم مثل رنگ بقيه مثل همه صبح به دوستم بگويم سلام عزيزم و بعد به بقل دستي اش بگويم اين ديگر چه آدمي است؛اخلاق ندارد!! مي خواهم مثل بقيه اداره چادر بپوشم براي خوشايند ديگران اما مهماني و پارک بپوشم با مانتو کوتاه و تنگ ! مگر من دل ندارم!! مي خواهم مثل بقيه بروم عروسي و تا ميتوانم ديوانه وار حرکات موزون داشته باشم! مي خواهم مثل بقيه کارم را به دوش ديگران بيندازم مي خواهم مثل بقيه زيرآبي بروم و بعد بروم پيش مدير و بگويم:حاجي آقا سلام ؛ ارادتمند و بعد براي خوشايندش بروم جماعت! چه قدر اين روزها کلاه سر ديگران و خود گذاشتن آسان شده ولي من مثل هميشه ناشي ام نمي توانم نمي توانم من نمي توانم زير همه چيز بزنم.... ...
منبع : http://tanineghorbat.blogfa.com/post/138/نمي-شود-یعنی آ ش چی میشه؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

سلام...بابا صد رحمت به معرفت تيرآهن...لااقل چند روز که ازش خبر نگيري خودش زنگ ميزنه...تو که انگار نه انگار خداي مايي و ارادت خاصي بهت داريم...مروز داشتم به اين فکر مي که آدما کلا دودسته ان: يا با خدان , يا ناخدا...اونايي که با خدان و اگرچه نميدونن که خدا هم با اونا هست يا نه ولي دنيا به وفق مرادشون ميگرده...نه اينکه دنيا اونجوري باشه که اونا ميخوان بلکه اونا خودشون رو با اتفاق هايي که براشون ميفته سازگار ميکنن و ورد زبونشون ميشه اينکه حتما حکمتي توش بوده... و اگرچه شايد از ته دل نه ولي به ظاهر خودشون رو راضي نشون ميدن به رضاي خدا...اينجور آدما عاشق اينن که پيش ايي که دارن از اومدن ماه رمضون غرغر ميکنن و بخدا حرف ميزنن،لبخندي بزنن و بگن رمضون بهترين ماه خداست و از همه ماه ها قشنگ تر.حالا خدا ميدونه که تو دلشون چقدر دارن ميگن آخه خدا اينم ماه که برامون درست کردي...شايد بهترين سرگرمي اين آدما ...
منبع : http://dbzmy-ss.blogfa.com/post/25نگاهِ آدما

درخواست حذف اطلاعات

16 نگاهِ آدما درسته که همه آدما بطور طبيعي دوتا چشم در کله اشون دارن و از نظر همديگه يه مدلي مي بينن. يعني يه چيزي رو که مي خوان نگاه کنن سرشونو به سمت هدف ميگيرن و با دوتا چشمشون رو هدف زوم ميکنن. اين ح فيزيکي نگاه ه. امّا در پشت اين نگاه خيلي چيزاست. وقتي به يه چيزي نگاه ميکني ، چشمات فقط اطلاعات تصويري رو ثبت ميکنه و ميفرسته براي مغز ، اما ذهنت هر لحظه داره تجزيه و تحليل ميکنه. اين مدل ، حرف زدن البته از نظر من براي ما آدما همه قضايا نيست. چون تقريباً داري کار دوربين و تحليل اطلاعاتو ميگي. چون ما انسان خلق شديم داراي جوانب ديگري هستيم که کم اهميّت نيست!. چون همين دريافت و تحليل اطلاعات در انتها و با توجه به نوع نگرش و بينش ، باعث تصميم گيري و رفتار نسبت به خود و ديگران و کلاً محيط اطراف خواهد شد.چجوري؟ اين داستاني که مي خوام بگم تقريباً يه داستان واقعيه. اينکه ميگم دوستم منظور خود من نو ...
منبع : http://shahinedarab.blogsky.com/1395/05/09/post-17/نگاهِ-آدمابه عقاید همدیگه احترام نذاریم:)

درخواست حذف اطلاعات

پيشنوشت: ممکنه نکته مفيدي تو اين مطلب واسه شما نباشه. *** با اسم واقعي نوشتن يه سري محدوديتا و يه سري خوبيا داره. يه خوبيش اينه که با خيال راحت ميتوني ع تو بزاري تو وبلاگ. يه چيزي که امسال تجربه ، بلند موهام بود. چيز عجيب غريبي نبود اما بيشتر بچه ها منو به عنوان پسري که موهاشو بلند کنه، نميشناختن. خيلي بچه ي سر به زيريم. البته ع واسه سيزده بدر امساله و من موهامو 19 آبان کامل کوتاه . شايد بتونيد حدس بزنيد که چقدر بلندتر از اين شده بوده. *** يه خوبي اين تجربه اين بود که هيچ واقعا نفهميد که دليل من واسه انجام اين کار چي بود. مگه اينکه ي اونقد منو بشناسه که فک نميکنم همچين ي موجود باشه. ميدونيد البته خودم بعضي وقتها اشاره اي مي اما واسه بقيه که هيچ اهميتي نداره، به خاطر همين توجهي نميکنن. کلا عاشق حرفاييم که زي وستي يه چيزي رو ميگم اما هيچ ي نميفهمه. *** تو اين قضيه دو تا گروه از آدما واسم ...
منبع : http://sokhanedel.blog.ir/1395/12/09/به-عقاید-همدیگه-احترام-نذاریمتریکینگ یه زیر شاخه هست یا یه سبکه؟ تعریف تریکینگ!

درخواست حذف اطلاعات

تريکينگ يه زير شاخه هست يا يه سبکه؟ تعريف تريکينگ! سلام به همه ببخشيد يه متن طولاني ميخوام بنويسم اميدوارم همه حوصله داشته باشن دقيق بخونن و بعد لطف کنن نظر بدن قرار نيست نظراتما تحميل کنم و يا بگم حتما اينه فقط ديدگاهما مينويسم با نظراتم و اينکه خودم به چه نتايجي رسيدم بنظرم تعريف دقيقي از تريکينگ توي ايران نشده منظورم از تعريف اين نيست که تريکينگ چطوري پيدا شده منظورم همه جوانب کاره يعني تريک از کجا آمده و در حال حاضر جايگاهش کجا هست و به کجا ميره پيدايش تريک از 5 رشته ي بريک دنس کاپوئيرا ووشو تکواندو ژيمناست بوده تريک از طريق مسابقات کاراته به دنيا معرفي ميشه مسابقات تريک در دو استايل بتل و فرم هاي ازاد که تريکرها در مسابقات رسمي ميزنن هست تريک بخاطر سابقه کمش در دنيا هنوز همجا فرا گير نشده و هنوز در همه جا دنيا کار نميشه از طرفي جمعيت تريکرها فوق العاده کم هست دربرابر رشته هاي ديگر خوب ...
منبع : http://tricking.blogfa.com/post/1040تریکینگ یه زیر شاخه هست یا یه سبکه؟ تعریف تریکینگ!

درخواست حذف اطلاعات

تريکينگ يه زير شاخه هست يا يه سبکه؟ تعريف تريکينگ! سلام به همه ببخشيد يه متن طولاني ميخوام بنويسم اميدوارم همه حوصله داشته باشن دقيق بخونن و بعد لطف کنن نظر بدن قرار نيست نظراتما تحميل کنم و يا بگم حتما اينه فقط ديدگاهما مينويسم با نظراتم و اينکه خودم به چه نتايجي رسيدم بنظرم تعريف دقيقي از تريکينگ توي ايران نشده منظورم از تعريف اين نيست که تريکينگ چطوري پيدا شده منظورم همه جوانب کاره يعني تريک از کجا آمده و در حال حاضر جايگاهش کجا هست و به کجا ميره پيدايش تريک از 5 رشته ي بريک دنس کاپوئيرا ووشو تکواندو ژيمناست بوده تريک از طريق مسابقات کاراته به دنيا معرفي ميشه مسابقات تريک در دو استايل بتل و فرم هاي ازاد که تريکرها در مسابقات رسمي ميزنن هست تريک بخاطر سابقه کمش در دنيا هنوز همجا فرا گير نشده و هنوز در همه جا دنيا کار نميشه از طرفي جمعيت تريکرها فوق العاده کم هست دربرابر رشته هاي ديگر خوب ...
منبع : http://tricking.blogfa.com/post/1040بچه ها با نقاشی چه میگویند؟

درخواست حذف اطلاعات

تفسير نقاشي ک ن يکي از سرگرمي هاي ک ن در سنين پايين نقاشي کشيدن است. جدا از اين که کشيدن نقاشي يک سرگرمي سالم است يک سرنخ از رفتارها و شخصيت دروني کودک نيز به شمار مي آيد. امروزه آزمون هاي روان شناسي زيادي بر حسب کشيدن نقاشي و تفسير آن ابداع شده است که روان شناسان از تفسير آنها براي شناخت بيمار خود استفاده مي کنند. والدين نيز مي توانند با ب اطلاعاتي در اين زمينه نقاشي هاي کودک خود را تفسير کنند. البته به خاطر داشته باشيد که تفسير نقاشي ها کار بسيار دشوار و حساسي است که بايد توسط افراد باتجربه و متخصص انجام شود، اما دانستن بعضي نکات کليدي مي تواند براي والدين نيز مفيد باشد چرا که گاهي مشکلات عاطفي در ک ن بسيار پنهان است به طوري که والدين ممکن است تا سال ها از وجود اين مشکل بي خبر باشند، اما با بررسي نقاشي هاي کودک به سرنخي از اين مشکل بر بخورند و بتوانند از مشاوران مجرب کمک بگيرند. گفتگو ر ...
منبع : http://minamahr.blogfa.com/post/103قسمت سی و دوم

درخواست حذف اطلاعات

صدايش توي گوشم ميپيچد ... به پشت سر نگاه ميکنم و دور ميشوم ... مي ايستم ، نزديک بود پله را نبيند ... دوباره بر ميگردم ... او دارد به سختي قدم برميدارد ... عصايش را بدون هيچ دقتي به جلو پايش ميکذارد و زير لب ميکند : (( جون ندارم ... جون ندارم ... جون ندارم ...)) با فاصله و مبهم ... همين را دارد ميگويد ... به لبهايش چشم دوخته ام ... بغض سنگيني زير گلويم را آزار ميدهد ... اين لعنتي را بايد يک جايي خالي کنم ... دنبال پيرمرد راه ميفتم . همه ي اين لعنتي ها سرشان به کار خودشان است ... هرچه بهشان بدهي دست از خوشي هاي مس ه شان برنميدارند ... خودم اول صبح شنيدم که آن زن مو زرد داشت به دختر هفت هشت ساله اش ميگفت : (( آره بابا ... به منم تا الان اصلا خوش نگذشته ... اصلا هر سال با اينوريا ميايم خوش نميگذره )) ... براي دقايق طولاني به جمله اش فکر ميکنم ... از حرفهايش سر در نمي آورم ... معني جمله هايش را ...
منبع : http://taakmandeh.blogfa.com/post/33یزد عزادار شد .

درخواست حذف اطلاعات

انا لله و انا اليه راجعون يا أَيتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِرْجِعِي إِلى رَبِّکِ راضِيةً مَرْضِيةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي سوره مبارکه فجر با تاسف بسيار و اندوه فراوان خبر رحلت فقيه زاهد و عارف متقي و سالک في سبيل الله حضرت آيت الله حاج سيد جواد حيدري را دريافت نمودم. اين حادثه جانگداز مرا و همه ارادتمندان به سلسله جليله سادات و ت را در غم و اندوه فرو برد و استان دارالعباده يزد را سيه پوش و عزادار ساخت. آن بزرگوار از برجستگان علم و معرفت و از افراد پارسا و خدمتگزاران مخلص به و قرآن و ملجأ و پناه مردم متدين اين ديار بود و بي شک خلاء وجودي او ضايعه ايست جبران ناپذير و جانگداز. اينجانب ضمن عرض تسليت به پيشگاه حضرت بقيه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقليد بويژه معظم انقلاب ي ، ت والامقام ، اخوي گرانقدر و بيت مکرم آن مرحوم و مردم شريف استان يزد و شاگردان و ...
منبع : http://yadnameha.blogfa.com/post/100مقدمه

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه بسم الله الرحمن الرحيم اول به نام خدا شروع ميکنم. دوم به سلامتي خودم که اينقدر تحمل سوم ديگه خسته شدم دارم ميرم به سمت گناه دوستاني که ميان اينجا اينا رو بخونند من اصلا اينجا داستانهاي و.... نمي نويسم . بعضيا فکرهاي بد تو سرشون نزنه خسته شدم از خودم ميخوام داستانهامو بنويسم اينارو مينويسم که با خوندنش آروم بشم به خودم روحيه بدم که اينقدر تحمل زندگي داشتم. اينارو مينويسم که يه يادگاري بمونه از دوران مجرديخودم . اينارو مينويسم که اونايي که راهشون به اينجا باز شد بخونند و بدونند که بدبخت تر از خودشون هم تو اين دنيا وجود داره . اينارو مينويسم تا بقيه بخونند و بدونند که انسان ميتونه هر جايي که بخواد بره و هيچ ي نميتونه زنجيرش کنه و پيش خودش نگه داره . اينارو مينويسم تا بقيه بخونند و بدونند که چقدر به خاطر خدايم تحمل . اينارو مينويسم تا بقيه بخونند و بدونند که عشق چه ميکنه به آد ...
منبع : http://psrvnhstory.blogfa.com/post/2