بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

باشند - جستجو

باشند از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.برگزیده ای از کتاب انگیزش و شخصیت، ابراهام مزلو

درخواست حذف اطلاعات

انسان ها یاد می گیرند که عاقل، بالغ و مهربان باشند، سلیقه خوبی داشته باشند، متفکر باشند، دارای منش های خوب باشند، قادر باشند که خودشان را با وضعیتی جدید وفق دهند، خوبی را تشخیص دهند، در پی حقیقت باشند، زیبایی و اص را بشناسند، به عبارت دیگر یادگیری شان، منشأ درونی داشته باشد نه بیرونی. ابراهام اچ. مزلو، ترجمه احمد رضوانی 1375، ص371 ...
منبع : http://tokafm.blogfa.com/post/116نکته

درخواست حذف اطلاعات

ر وزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.اوجواب داد:اگرزن و مرد دارای اخلاق باشند پس مساوی هستند با عدد یک=1، اگر دارای زیبایی باشند پس یک صفر جلو عدد یک میگذاریم =10،اگر پول هم داشته باشند دوتاصفر جلو عدد یک میگذاریم=100،اگردارای اصل و نسب هم باشند پس سه تا صفر جلو عدد یک میگذاریم=1000، ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست،پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت. ...
منبع : http://abdollahilibrary.blogfa.com/post/114جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان

درخواست حذف اطلاعات

روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت : اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم 1اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک میگذاریم : 100 اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک میگذاریم : 1000ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند ، 000صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ...
منبع : http://mazhab3.blogfa.com/post/160اخلاق

درخواست حذف اطلاعات

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند. جواب داد: اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱ اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰ اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰ اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰۰ ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت ! ...
منبع : http://ayhans.blogfa.com/post/93حجاب

درخواست حذف اطلاعات

نکاتی که خانم های محجبه باید رعایت کنند: 1_ در عین «سادگی» شیک پوش باشند 2_ تمیز باشند «مخصوصا پایین چادر که معمولا خاکی است» 3_ چهره ی گشاده داشته باشند«تا انگ بد اخلاقی به آن ها نزنند» 4_ به میزان متعادل در مجامع عمومی شرکت کنند«تا آن ها را گوشه گیر نپندارند.» 5_ در انجام فعالیت های مختلف حضوری فعال داشته باشند«به خصوص در پذیرایی مجالس نه» 6_ با خانم ها بسیار خوش مشرب باشند«به خصوص با ک ن» 7_ ابهت خود را در حضور آقایان حفظ کنند. این ها حقایقی هستند که باعث جذب سایرین به دین عزیز میشود ...
منبع : http://aram40.blogfa.com/post/158/حجاب-جامعه ما آدم هایی نیاز دارد که زیبا باشند و نه زیبا شناس

درخواست حذف اطلاعات

جامعه ما آدم هایی نیاز دارد که باشند و نه ی. خود حسین باشند و نه حسین شناس. مولانا باشند و نه مولانا شناس. خود حافظ باشند و نه حافط شناس. خود شعر باشند و نه شعر شناس. خود خوب باشند و نه خوب شناس. خود کار باشند و نه کارشناس، خود زیبا باشند و نه زیبا شناس!آری خ ر و خودرو و خودزا و خود شعر و خود خود بودن عشق است، نه وصف آن. ...
منبع : http://tabalooga.blogfa.com/post-187.aspxک ن اگر....

درخواست حذف اطلاعات

ک ن وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشندوقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمس زندگی می کنند می آموزند که خج ی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما...اگربا شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی را می آموزند.اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطم ...
منبع : http://nurse1372.blogfa.com/post/168نظر ریاضیدان را درباره ی انسان

درخواست حذف اطلاعات

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره ی انسان پرسیدند … او جواب داد : اگر انسانی دارای (اخلاق) باشند پس مساوی است با عدد یک =۱ اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم =۱۰ اگر (ثروت) هم داشته باشند صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =۱۰۰ اگر دارای (علم) هم باشند پس باز هم صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =۱۰۰۰ اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس همچنان صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم =۱۰۰۰۰ . . . . . . ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) از بین رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ است ! پس انسان بدون (اخلاق) هیچ ارزشی نخواهد داشت. نتیجه اخلاقی : اگر اخلاق نباشد انسان خدای زیبایی و ثروت و علم و اصل و نسب هم که باشد هیچ نیست . ...
منبع : http://abdenean.blogfa.com/post-306.aspxنمرات تحلیل 2 در سایت اعلام شد.

درخواست حذف اطلاعات

نمره ی اعلامی با یک نمره خطای تصحیح اعلام شده است. افرادی که تمرین تحویلی داده باشند؛ و نمره ی خام آنان 9 و بین 9 تا 10 باشد؛ نمره ی نهایی شان 10 قطعی خواهد شد. دوستانی که نمره شان به وضع فوق می باشد اما تمرین های شان را تحویل نداده اند؛ حداکثر تا 5 روز باید تمام تمرین ها را حل کرده و به آقای صالحی بدهند؛ در غیر این صورت ارفاق فوق شامل حال شان نخواهد شد. و اما دوستانی که زیر 9 شده اند؛ اگر تمرین ها را داده باشند؛ نمره شان به 9.99 قطعی می شود و اگر تحویل نداده باشند؛ به عدد 8 یا 9 و بالا ه دوستانی که بالاتر از 10 و 10 گرفته اند؛ با عنایت به این که نمره ی خام ماکزیمم کلاس 19.75 و نمره ی دوم 18.75 شده است اگر تمرین ها را تحویل داده باشند؛ یک نمره به نمره ی خام آنان افزوده خواهد شد و اگر تحویلی نداشته باشند؛ ارفاق فوق منتفی است. ...
منبع : http://mshdiau.blogfa.com/post/137/نمرات-تحلیل-2-در-سایت-اعلام-شد-جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان

درخواست حذف اطلاعات

روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت : اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم 1اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک میگذاریم : 100 اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک میگذاریم : 1000ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند ، 000صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ...
منبع : http://oloomtajrobi1392.blogfa.com/post/184/جایگاه-ادب-از-دیدگاه-یک-ریاضیدانادب از نظر ریاضیدان

درخواست حذف اطلاعات

روزی از یک مرد ریاضیدان نظرش را درباره ی انسانیت پرسیدند، در جواب گفت: اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره ی یک می دهم: 1 اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذارم:10 اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفر جلوی عدد یک می گذارم:100 اگر دارای اصل و نسب هم باشند 3 تا صفر جلوی عدد یک می گذارم : 1000 ولی اگر زمانی عدد 1 رفت (اخلاق ) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند،000 صفر هم به تنهایی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد واین یاد آور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید:نخستین گام در راه پیروزی،آموختن ادب است و نکو داشت دیگران. ...
منبع : http://1551381.blogfa.com/post/12بچه ها آنگونه زندگی می کنندکه آموخته اند.

درخواست حذف اطلاعات

اگر بچه ها با انتقاد زندگی کنندیاد می گیرند محکوم کنند. اگر بچه ها با دشمنی زندگی کنند یاد می گیرند دعوا کنند. اگر بچه ها با هراس زندگی کنند یاد می گیرند ترسو باشند. اگر بچه ها با ترحم زندگی کنند یاد می گیرند به خودودیگران ترحم کنند. اگر بجه ها با تمس زندگی کنند یاد می گیرند کمرو باشند. اگر بچه ها با حسادت زندگی کنند یاد می گیرند حسود باشند. ...
منبع : http://ahmadi92.blogfa.com/post/211نامه آرمین برای خدا در دوره ی درمان

درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا دلم میخواست خدا به حرف های دلم گوش دهد خدایا من دلم می خواهد ک ن در مدرسه باشند و با بچه های بازی کنند دوست دارم همه ی بچه های اینجا در مدرسه با هم بازی کنند و از دست این آمپول ها در امان باشند و شاد تا مادر ها و پدر ها و خودشان همیشه شاد باشند خدایا چرا ما مریض شدیم ؟ من از خنده ی بچه ها شاد می شوم پ.ن : این آقا پسر گل اسمش آرمینه و چون به دست راستش سرم وصل بوده این نامه رو با دست چپ به سختی برای خدا نوشته ... ...
منبع : http://helena-tanha.blogfa.com/post/3داغ شدن بازار utm ها در ایران

درخواست حذف اطلاعات

شرکت های تجاری و فناور فراوانی در کشور به دنبال راه اندازی بازار و کانال فروش برای تجهیزات امنیتی utm (سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات) می باشند. با گسترش قابل قبول زیرساخت فناوری اطلاعات در کشور، همزمان با داغ شدن موضوع امنیت در سطح جهانی، مبحث امنیت در ایران هم در حال قالب شدن می باشد. utmهای مطرح جهانی مانند webroam، fortinet، cisco، juniper networks، cyberoam از برندهای در حال گسترش در کشور می باشند. خوشبختانه در این بازار، ابتدا کیفیت، سپس قیمت در حال رقابت می باشند. شاید فورتینت و وبروم را بتوان فینالیست های این رقابت نزدیک دانست، هرچند که رقبای دیگر هم آنها را تنها نگذاشته و در حال گسترش بازار خود می باشند. ...
منبع : http://bestantivirus.blogfa.com/post-270.aspxاخلاقی

درخواست حذف اطلاعات

ادب از نظر یک ریاضیدان روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت : اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم: 1 اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10 اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک میگذاریم : 100 اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک میگذاریم : 1000 ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند ، 000 صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران ...
منبع : http://mrf-78.blogfa.com/post/13