بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

از من مرنج گر وسط دل نشاند م ت سائل عزیز خویش به ویرانه می برد - جستجو

از من مرنج گر وسط دل نشاند م ت سائل عزیز خویش به ویرانه می برد از بین کلیه محتوا، اطلاعات، اخبار و وبلاگهای فارسی زبان جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده دارای محتوای نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.خـدآیـا :|

درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ ...
منبع : http://cocolat.blogfa.com/post/196پاسخ های عجیب و حکیمانه علی (ع) به پرسشهای مردم

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ های عجیب و حکیمانه علی (ع) به پرسشهای مردم شنیده ایم که حضرت علی (ع) فرمودند: هرچه ميخواهید از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. اما جالب است بدانید پس از این جمله ایشان، مردم چه سوالاتی پرسیدند... علی (ع) فرمودند: سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی. مجموعه پرسش و پاسخهای مردم پس از این کلام به خطبه سلونی مشهور است که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره مي کنیم.     علی (ع) فرمودند: سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی. مجموعه پرسش و پاسخهای مردم پس از این کلام به خطبه سلونی مشهور است که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره مي کنیم. نکته: توضیح بیشتر جزء کلام نیست. اول اولین سوال کننده از گوشه‌ی مسجد کوفه برخاست و پرسید : یا علی ، به من بگو از اینجا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله است ؟ المومنین فرمود : اولا فاصله فرش تا عرش ، یک فاصله‌ی مکانی نیست که من به تو ب ...
منبع : http://mosbahalhoda.persianblog.ir/post/76گوشه ای از شگفتی های المؤمنین علی(علیه السلام)

درخواست حذف اطلاعات

گوشه ای از شگفتی های المؤمنین علی(علیه السلام)   اولین سؤال کننده از گوشۀ مسجد کوفه برخاست و پرسید : یا علی ، به من بگو از این جا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود : اولا فاصله فرش تا عرش ، یک فاصلۀ مکانی نیست که من به تو بگویم از اینجا تا عرش چقدر فاصله است؟! اما اگر یک مؤمنی خالصانه بگوید لا اله الا الله و این کلمه توحید را بر زبان خود جاری سازد ، او فاصله فرش تا عرش را پیموده است ، فرش و عرش را به یکدیگر دوخته است . و بعد در ادامه فرمود : اگر مي خواهی عرش پروردگار رحمان را جستجو کنی ، بدان قلب یک انسان مؤمن عرش پروردگار رحمان است‌‌. اولین سوال کننده جواب سؤال خود را گرفت و نشست. سائل دوم از گوشۀ دیگر مسجد برخاست و پرسید : یا علی ، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است؟ نزدیک کدام است؟ نزدیک تر کدام است؟ عجیب کدام است ...
منبع : http://resalatemosalman.persianblog.ir/post/677دل به دلدار

درخواست حذف اطلاعات

دِلْ به دِلَْبر دادم ، دلدار ، دلْ را ، دلْ ندیددلْ به دلبر دلْ سپرد ، دلدار ، پا از دلْ کشید دلْ به دنبال دِلَشْ ، دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْدلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ، دلْ از این دلْ برید دلْ ش ت و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلادلْ در آتش سوخت ، دلبر ، بی مهابا شد ، پرید حالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْداده دِلْ ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ ید دل ش ت، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْدِلْ بماند و ، یاد دِلدار و ، دلِ بی دلْ ، شهید این ، چهل و سه ، دلی را ، که دلم ، تقدیم کردسُرسُره مي ساخت ، دلدار و ، این دلها سرید ...
منبع : http://bonbaste-ordibehesht.blog.ir/1396/04/05/دل-به-دلداردل به دلدار

درخواست حذف اطلاعات

دِلْ به دِلَْبر دادم ، دلدار ، دلْ را ، دلْ ندیددلْ به دلبر دلْ سپرد ، دلدار ، پا از دلْ کشید دلْ به دنبال دِلَشْ ، دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْدلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ، دلْ از این دلْ برید دلْ ش ت و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلادلْ در آتش سوخت ، دلبر ، بی مهابا شد ، پرید حالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْداده دِلْ ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ ید دل ش ت، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْدِلْ بماند و ، یاد دِلدار و ، دلِ بی دلْ ، شهید این ، چهل و سه ، دلی را ، که دلم ، تقدیم کردسُرسُره مي ساخت ، دلدار و ، این دلها سرید #فیض_کاشانی ...
منبع : http://bonbaste-ordibehesht.blog.ir/1396/04/05/دل-به-دلدارگوشه ای از شگفتی های علی علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

اولین سؤال کننده از گوشۀ مسجد کوفه برخاست و پرسید :یا علی ، به من بگو از این جا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود : اولا فاصله فرش تا عرش ، یک فاصلۀ مکانی نیست که من به تو بگویم از اینجا تا عرش چقدر فاصله است؟! اما اگر یک مؤمنی خالصانه بگوید لا اله الا الله و این کلمه توحید را بر زبان خود جاری سازد ، او فاصله فرش تا عرش را پیموده است ، فرش و عرش را به یکدیگر دوخته است . و بعد در ادامه فرمود : اگر مي خواهی عرش پروردگار رحمان را جستجو کنی ، بدان قلب یک انسان مؤمن عرش پروردگار رحمان است .اولین سوال کننده جواب سؤال خود را گرفت و نشست.سائل دوم از گوشۀ دیگر مسجد برخاست و پرسید :یا علی ، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است؟نزدیک کدام است؟ نزدیک تر کدام است؟عجیب کدام است؟ عجیب تر کدام است؟مشکل کدام است؟ مشکل تر کدام است؟ المؤمنین علی (علیه السلام) ...
منبع : http://ali-asghar.blogfa.com/post/76اگر صد میلیارد داشتم یا جنون در ساعت صفر

درخواست حذف اطلاعات

اگر صد ميلیارد دلار داشتم، شب اول وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب دوم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب سوم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب چهارم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب پنجم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب ششم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غر ...
منبع : http://rlezaf.blog.ir/post/281/اگر-صد-میلیارد-داشتم-یا-جنون-در-ساعت-صفراگر صد میلیارد داشتم یا جنون در ساعت صفر

درخواست حذف اطلاعات

اگر صد ميلیارد دلار داشتم، شب اول وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب دوم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب سوم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب چهارم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب پنجم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو مي و نااميدانه به خواب مي رفتم. شب ششم وسط ميدان شهر یک ميلیارد از آن را آتش مي زدم و در گرمای غر ...
منبع : http://rlezaf.blog.ir/post/281/اگر-صد-میلیارد-داشتم-یا-جنون-در-ساعت-صفرتشکر....

درخواست حذف اطلاعات

http://tabasomyas. / آبجی کوثرعزيز....http://www.eshghmamno. /آبجی سانای عزيز....http://sa72hasti. / آبجی هستی عزيز....http://yatoyabazamto.mihanblog.com/داش محمدعزيز.http://welovee. /#آبجی طوبی ی عزيز....??•0·?obaeta·0•??http://aloneyas. / آبجی جاسمين عزيز....http://yek rsokoot. / آبجی کژال عزيز....http://loyal1372. /داش حسین عزيز....http://www.elena20112. /آبجی پری عزيز....http://haleine78. / آبجی نفس عزيز....http://loove2014. /#آبجی هستی عزيز داش رضای عزيز....http://www.daneshjooyeirani. / آبجی سعیده ی عزيز....http://aty2424. / آبجی آنیتای عزيز....http://lo7ely-boy. / داش علیرضای عزيز....http://faramushamna . /آبجی مهشیدعزيز....http://kolbe-tanhaiha. /آبجی نفیسه ی عزيز....http://mahdimahdi320.mihanblog.com/داش مهدی عزيزhttp://iekasheghaneh. /داش احمدعزيز....http://kooche-14. آبجی عزيزم. ...
منبع : http://shabayeroshanema.blogfa.com/post/14ما و حافظ (شرح غزل اول از طاهرزاده )، در چگونگی طی ِ راه سخت عشق

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم در چگونگی طی ِ راه سخت عشق ==================== الا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها شعر با گردش ساقی و گردش «ميّ» شروع مي شود که به عنوان «باء» بسم الله است. مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز مي کند زیرا اوست که «ميّ» مي دهد و مست مي کند ولی نه «ميّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه ميّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستقیم که پایان ناپذیر است. حافظ طالب ميّ است که تمام شدنی نباشد علت آن که آن ميّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق به بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آسان مي نمایاند. فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه ی ميّ دادن امکان ادامه اش باشد. حقیقتاً راه عشق، راه سختی است و ...
منبع : http://talabeh313.blog.ir/1396/03/22/ما-و-حافظ-شرح-غزل-اول-از-استاد-طاهرزاده-،-در-چگونگی-طی-کردن-راه-سخت-عشقزاهدی، زندگینامه و خاطرات هدایت آمیز

درخواست حذف اطلاعات

اعوذبالله من الشیطن الرجیم/بسم الله الرحمن الرحیم {ان الله اصطفی آدم و نوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمين}آلعمران/33 ****** طبق آیه فوق خداوندمتعال سرنوشت هدایت آميزبشر را ازابتدا باحضرت آدم(ع) به عنوان اولین ابوالبشر آغازنمودو سپس هدایت بشررا باحضرت نوح نبی که حقیقتا درطوفان نوح تقریبا انسانها ازبین رفتند وبجزچندنفری که درکشتی نوح مانده بودند! ادامه دادوبعداز آن بیشترین انبیاء را از ابراهیم خلیل الله وذریه اش قراردادند وپس از آن توسط عیسای جهانیان را به هدایت دعوت د! براساس  این آیه در آ ا مان ازآل ابراهیم حضرت مهدی(عج) وازآل عمران حضرت عیسی ظهورمي کنند ودنیا را پرازعدل ودادمي کنند!!   زندگینا مه ودوران کودکی بنده مرادبخش زاهدی ، فرزند د معروف به محمد شریف زاهدی ، در سال 1357 درروستای کوچینگ شهرستان نیکشهر در خانواده ای سنی حنفی به دنیا آمدم . مرادبخش یامحمدشریف؟ بر ...
منبع : http://aleyasin12.persianblog.ir/post/7تعمیر برد کولر گازی اسپیلت 09125042902

درخواست حذف اطلاعات

 کیفیت راز ماندگاری استwww.armantahvieh.ir تعمير برد کولر گازی  44210047 یکی از تخصصی ترین قسمتهای تعميرات کولر گازی اسپیلت است. تعميرات برد کولر گازی اسپیلت  44210059 گاهی بسیار دشوار و گاهی تعمير برد الکترونیک کولر گازی غیر ممکن است. برد کولر گازی در واقع مغز کولر گازی است و هنگامي که کولر گازی روشن نميشود یکی از دلایلش سوختن برد اسپلیت است.44239741تعميرکار برد کولر گازی 09125042902  با گذراندن دوره های تخصصی آموزش تعميرات برد کولر گازی و آموزش دنبال عیوب روی برد کولر گازی بدون نیاز به نقشه در زمانی مشخص ميتواند تعمير کولر گازی 44387064 را بخوبی انجام دهد. قیمت برد کولر گازی  44239741 گاهی بسیار زیاد است و گاهی مشتری محترم حاضر به پرداخت کل قیمت برد اسپیلت ميشود ولی متاسفانه برد کولر گازی اسپیلت در بازار و نمایندگی کولر گازی 09125042902 وجود ندارد پس بهترین گزی ...
منبع : http://armantahvieh.persianblog.ir/post/147طی ِ راه سخت عشق/شرح غزل(اصغر طاهرزاده)

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیمدر چگونگی طی ِ راه سخت عشقالا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها شعر با گردش ساقی و گردش «ميّ» شروع مي شود که به عنوان «باء» بسم الله است.مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز مي کند زیرا اوست که «ميّ» مي دهد و مست مي کند ولی نه «ميّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه ميّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستقیم که پایان ناپذیر است. حافظ طالب ميّ است که تمام شدنی نباشد علت آن که آن ميّ باید مستدام باشد آن است که بقای عشق به بقای آن سرمستی است در حالی که در ابتدا عشق، خود را آسان مي نمایاند. فرمود: ابتدا عشق خود را آسان نمود. ولی حقیقتاً آسان نیست تا بدون ادامه ی ميّ دادن امکان ادامه اش باشد.حقیقتاً راه عشق، راه سختی است و هجران ها و صبرها مي طلبد و ملام ...
منبع : http://shia-patogh.blogfa.com/post/2562/طی‌کردنِ-راه-سخت-عشق-شرح-غزل(اصغر-طاهرزاده)تعمیر برد کولر گازی اسپیلت 09125042902

درخواست حذف اطلاعات

کیفیت راز ماندگاری استwww.armantahvieh.ir تعمير برد کولر گازی 44210047 یکی از تخصصی ترین قسمتهای تعميرات کولر گازی اسپیلت است. تعميرات برد کولر گازی اسپیلت 44210059 گاهی بسیار دشوار و گاهی تعمير برد الکترونیک کولر گازی غیر ممکن است. برد کولر گازی در واقع مغز کولر گازی است و هنگامي که کولر گازی روشن نميشود یکی از دلایلش سوختن برد اسپلیت است.44239741تعميرکار برد کولر گازی 09125042902 با گذراندن دوره های تخصصی آموزش تعميرات برد کولر گازی و آموزش دنبال عیوب روی برد کولر گازی بدون نیاز به نقشه در زمانی مشخص ميتواند تعمير کولر گازی 44387064 را بخوبی انجام دهد. قیمت برد کولر گازی 44239741 گاهی بسیار زیاد است و گاهی مشتری محترم حاضر به پرداخت کل قیمت برد اسپیلت ميشود ولی متاسفانه برد کولر گازی اسپیلت در بازار و نمایندگی کولر گازی 09125042902 وجود ندارد پس بهترین گزینه برای کم هزینه کولر گازی،ت ...
منبع : http://armantahvieh.blog.ir/1395/11/06/تعمیرات برد کولر گازی اسپیلتتعمیر برد کولر گازی اسپیلت 09125042902

درخواست حذف اطلاعات

کیفیت راز ماندگاری استwww.armantahvieh.ir تعمير برد کولر گازی یکی از تخصصی ترین قسمتهای تعميرات کولر گازی اسپیلت است. تعميرات برد کولر گازی اسپیلت گاهی بسیار دشوار و گاهی تعمير برد الکترونیک کولر گازی غیر ممکن است. برد کولر گازی در واقع مغز کولر گازی است و هنگامي که کولر گازی روشن نميشود یکی از دلایلش سوختن برد اسپلیت است. تعميرکار برد کولر گازی با گذراندن دوره های تخصصی آموزش تعميرات برد کولر گازی و آموزش دنبال عیوب روی برد کولر گازی بدون نیاز به نقشه در زمانی مشخص ميتواند تعمير کولر گازی را بخوبی انجام دهد. قیمت برد کولر گازی گاهی بسیار زیاد است و گاهی مشتری محترم حاضر به پرداخت کل قیمت برد اسپیلت ميشود ولی متاسفانه برد کولر گازی اسپیلت در بازار و نمایندگی کولر گازی وجود ندارد پس بهترین گزینه برای کم هزینه کولر گازی،تعمير برد گازی اسپیلت است. یکی دیگر از مشکلات برد کولر گازی ،ارور ...
منبع : http://armantahvieh.blog.ir/1395/11/06/تعمیرات برد کولر گازی اسپیلتعزیز از آلمان در نگذشت؛ عزیز ما رفت

درخواست حذف اطلاعات

روزگار است و لابد پر از فراموشی باید باشد آری چنین است گویا نسیان به واقع فراموش نا ی است. آدمها مي آیند و مي روند و در یادها نمي مانند و به قولی روز مرگی را عشق است.امروز را باید دید شاید این را خیلی ها نمي دانند که صحبت از تاریخ مي کند و مي گوید تاریخ در مورد ما قضاوت مي کند براستی دل خوشی دارد و نمي دانند تاریخی نمانده است خیلی ها که نامي و افتخاری داشته اند در این دیار فراموش شده اند چه برسد به … تاریخ پرسپولیس گم شده است که شده است عضو هییت مدیره و فاتح کنی م برایش تصميم مي گیرد. حالا تنها م پرسپولیس توسط فاتح کنی م و تصميم های غیر خادمانه اش. سالها پیش بود درست در روزگاری که تیم ملی فوتبال ما به ی افشین قطبی در آوردگاه جام ملتهای آسیا به زمين رفت که در یک برنامه گفتگو با تماشاچیان که در مورد تیم ملی ایران صحبت مي شد تلفن برنامه به زنگ در آید و او را یعنی عزيز پرسپولیس و تیم ملی را پش ...
منبع : http://redboys.blogfa.com/post/1297استدراج

درخواست حذف اطلاعات

استدراج استدراج در لغت به معنای نزدیک تدریجی و گرفتن آرام آرام است [۱] و در قرآن به قرینه مقام در آیه ۱۸۲ سورۀ اعراف، نزدیک تدریجی و مهلت دادن برای نابود ساختن است؛ [۲] چه با عذاب دنیوی باشد یا ا وی. برخی در تفسیر آیۀ یاد شده گفته اند: مقصود از استدراج این است که انسان از نعمت و رفاه برخوردار شده و در حال غفلت به هلاکت و عذاب الهی گرفتار شود. [۳] در این مدخل از مشتقّات «استدراج»، «املاء»، «امهال»، «مدّ»، «نذر» و برخی جملات مشتمل بر واژه هایی مانند: «تمتّع» و «متاع» استفاده شده است. اهمّ عناوین: عوامل استدراج، فلسفۀ استدراج، مشمولان استدراج. --------------- [۱]: ۱) مفردات راغب؛ لسان العرب. [۲]: ۲) الکشّاف، ج ۲، ص ۱۸۲؛ مفردات راغب. [۳]: ۳) لسان العرب. عوامل استدراج ۱. استهزا ۱) گرفتار شدن منافقان به استدراج و افزایش تحیر و طغیان، به سبب استهزای مؤمنان: وإذا لقوا الَّذین ءامنوا قا ...
منبع : http://ghoraniyat.blog.ir/1395/12/08/a0آیین هم ی از دیدگاه

درخواست حذف اطلاعات

آیین هم ی از دیدگاه خداوند در آیه ی 21 سوره ی روم، به اصل وجود عشق و احساس محبت متقابل بین زن و شوهر اشاره فرموده:«از نشانه های خداوند این است که از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش ی د و ميانتان دوستی و رحمت نهاد».در حالی که گفتن جملاتی که حاکی از محبت زوجین نسبت به هم است در رفع بسیاری از تردیدها و سوء ظن ها مؤثر و بر ميزان محبت آنان مي افزاید: ائمه معصومين: هم به ابراز علاقه به همسر تأکید نموده اند و در سیره ی عملی ایشان این امر در موارد متعددی به چشم مي خورد. اکرم(ص) فرمود: وقتی مرد به زن خود با محبت مي نگرد و زنش نیز به او با مهر نگرد، خداوند به دیده ی رحمت به آن ها نگاه مي کند.امروزه یکی از مهم ترین مشکلات خانواده ها نداشتن مدیریت صحیح در زندگی است؛ بسیاری از اختلافات، چالش ها و مشاجرات که مقدمه فروپاشی خانواده هاست، ناشی از نداشتن الگویی کامل در ا ...
منبع : http://hamsardary1.ParsiBlog.com/Posts/5/آيين همسرداري از ديدگاه اسلام/عزیز از آلمان در نگذشت عزیز ما رفت

درخواست حذف اطلاعات

روزگار است و لابد پر از فراموشی باید باشد آری چنین است گویا نسیان به واقع فراموش نا ی است آدمها مي آیند و مي روند و در یادها نمي مانند و به قولی روز مرگی را عشق است امروز را باید دید شاید این را خیلی ها نمي دانند که صحبت از تاریخ مي کند و مي گوید تاریخ در مورد ما قضاوت مي کند براستی دل خوشی دارد و نمي دانند تاریخی نمانده است خیلی ها که نامي و افتخاری داشته اند در این دیار فراموش شده اند چه برسد به … تاریخ پرسپولیس گم شده است که شده است عضو هییت مدیره و فاتح کنی م برایش تصميم مي گیرد حالا تنها م پرسپولیس توسط فاتح کنی م و تصميم های غیر خادمانه اش سالها پیش بود درست در روزگاری که تیم ملی فوتبال ما به ی افشین قطبی در آوردگاه جام ملتهای آسیا به زمين رفت که در یک برنامه گفتگو با تماشاچیان که در مورد تیم ملی ایران صحبت مي شد تلفن برنامه به زنگ در آید و او را یعنی عزيز پرسپولیس و تیم ملی را ...
منبع : http://tourajateef.blogfa.com/post-1094.aspxیک سؤال از فقهای بزرگ: حکم زدن، اشیدن و سیلی زدن در مصائب چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

احب الله من احب حسینا / حسینیه رجا به مناسبت سوم محرم 1439؛پایم حریف خار مغیلان نمي شود...هان ای دختر خورشید! تو ابه ‏نشین نیستی. اینک عرش را به پاس قدوم تو مفروش کرده ‏اند. پای بگذار! بالِ تمامِ ملایک برای گام گذاشتنت در خويش نمي‏گنجند. منقّش‏ترین و گسترده ترینِ ایشان را برگزین تا محملِ تو در عروجِ بزرگ و منوّرت باشند.گروه معارف-رجانیوز: جاده‏ های بیابانی، حرمتِ پاهای زخمي را نگاه نداشته‏ اند. تازیانه‏ ها پیکرِ سه‏ ساله را خوب مي‏شناسند و خورشیدی که آتش مي‏گرید و عطش را در حنجره ‏ها سنگین‏تر مي‏کند. بادها زوزه مي‏کشند و ابرها، سیاه اشک مي‏ریزند. امّا ميان این همه غوغا، ضجّه‏ای ک نه، ستون‏ های متز ل شام را به لرزه نشانده است. ی پیش‏تر اگر رفت، خواهد شنید و خواهد دید، دخترکی سیاه‏پوش که هر لحظه، نامِ پدر بردنش، عطوفت را در دلِ حتّی سنگ‏ها، به آتشفشانی بدل مي‏کند. به آسمان نگاه مي‏ ...
منبع : http://gallery.blogsky.com/1396/07/02/post-6241/انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری سهتپان عزیز 96-97

درخواست حذف اطلاعات

 انتخاب رشته کنکور شهر سهتپان عزيز , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان عزيز  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر سهتپان عزيز, انتخاب رشته آزاد شهر سهتپان عزيز , انتخاب رشته آزاد 96 شهر سهتپان عزيز , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان عزيز ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر سهتپان عزيز , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر سهتپان عزيز   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر سهتپان عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر سهتپان عزيز ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر سهتپان عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر سهتپان عزيز  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان عزيز ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر سهتپان عزيز  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر سهتپان عزيز  ,راهنما ...
منبع : http://moshaverha.blogsky.com/1396/03/29/post-10828/انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری ه خشک عزیز 96-97

درخواست حذف اطلاعات

 انتخاب رشته کنکور شهر ه خشک عزيز , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر ه خشک عزيز, انتخاب رشته آزاد شهر ه خشک عزيز , انتخاب رشته آزاد 96 شهر ه خشک عزيز , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر ه خشک عزيز , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر ه خشک عزيز   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر ه خشک عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر ه خشک عزيز ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر ه خشک عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر ه خشک عزيز  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر ه خشک عزيز  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر ه خشک عزيز  ,راهنمای انتخاب رشته آز ...
منبع : http://moshaverha.blogsky.com/1396/03/29/post-10822/عصاره اخلاق: مرنج و مرنجان

درخواست حذف اطلاعات

به فرموده مرحوم لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان. بسیاری ازمشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی ما با این دستور عالی اخلاقی قابل حل است.حاج آقا با همان لحن فشنگ مي فرمودند: لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان.در دو کلمه مرنج و مرنجان دریایی از معانی و معرفت نهفته است.... محمدهادی مؤذن جامي به فرموده مرحوم لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان. بسیاری ازمشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی ما با این دستور عالی اخلاقی قابل حل است. حاج آقا با همان لحن فشنگ مي فرمودند: لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان. در دو کلمه مرنج و مرنجان دریایی از معانی و معرفت نهفته است. از حاج آقا مجتهدی رحمة الله نقل شده: آقای از آقای نخودکی اصفهانی خواستند که او را موعظه کند. آقای نخودکی فرمودند: مرنج و مرنجان آقای گفت مرنجان را فهميدم یعنی ی را اذیت نکنم. ولی مرنج یعنی چی ؟ چطور ميتوانم ناراحت نشوم. مثلا وقتی بفهم ...
منبع : http://damha58.blogfa.com/post-625.aspxلذت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

برای رسیدن به یک درک درست از جذ ت در هنر،پرداختن به مبحث لذت لازم ميباشد زیراکه هر جذ تی ا اما"لذت بخش است که شایسته ی دریافت صفت جذ ت ميگردد.مااگر بتوانیم ماهیت لذت و مواردی که موجب ایجاد چنین احساسی در بشر ميشوندرا بفهميم بهتر ميتوانیم لذتهای بی ضرر را از لذتهای مضر تميز دهیم و یا به عبارتی درست تر طریقه ی صحیح لذتبخشی را دری م آنگونه که اعتلا در پی داشته باشد و نه اضمحلال. مبجث ذیل و مباحث جامع تری که بزودی در این وبلاگ خواهد آمد ميتواند راهگشای ما باشد برای رسیدن به معنای هنر پاک.در این مقاله دیدگاه دینی به لذت مرور شده است و انشاالله در مطالب بعدی به دیدگاههای دیگر(از جمله دیدگاه علمي)نیز پرداخته خواهدشد. باتشکراز توجه شما مدیر وبلاگ لذت و ماهیت آن از نظر نقل از :سایت مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی به حسب قواى گوناگون انسان، لذت ها متفاوت مى گردند و متناسب با هریک از قوا و ...
منبع : http://cintelrom.blogfa.com/post/102/لذت-چیست-لذت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

برای رسیدن به یک درک درست از جذ ت در هنر،پرداختن به مبحث لذت لازم ميباشد زیراکه هر جذ تی ا اما"لذت بخش است که شایسته ی دریافت صفت جذ ت ميگردد.مااگر بتوانیم ماهیت لذت و مواردی که موجب ایجاد چنین احساسی در بشر ميشوندرا بفهميم بهتر ميتوانیم لذتهای بی ضرر را از لذتهای مضر تميز دهیم و یا به عبارتی درست تر طریقه ی صحیح لذتبخشی را دری م آنگونه که اعتلا در پی داشته باشد و نه اضمحلال. مبجث ذیل و مباحث جامع تری که بزودی در این وبلاگ خواهد آمد ميتواند راهگشای ما باشد برای رسیدن به معنای هنر پاک.در این مقاله دیدگاه دینی به لذت مرور شده است و انشاالله در مطالب بعدی به دیدگاههای دیگر(از جمله دیدگاه علمي)نیز پرداخته خواهدشد. باتشکراز توجه شما مدیر وبلاگ لذت و ماهیت آن از نظر نقل از :سایت مرکز پاسخگوئی به سوالات دینی به حسب قواى گوناگون انسان، لذت ها متفاوت مى گردند و متناسب با هریک از قوا و ...
منبع : http://cintelrom.blogfa.com/post/102/لذت-چیست-مسلم بن عقیل ع

درخواست حذف اطلاعات

در ميان جوانان برومند «بنى‏هاشم‏» مسلم، فرزند عقیل یکى از چهره‏هاى تابناک و شخصیتهاى بارز، به شمار مى‏رفت. «عقیل‏» برادر حضرت على(علیه السلام) و دومين فرزند ابوطالب بود. در ترسیم زیر رابطه نسبى مسلم، آشکارتر است: ابوطالب= (عقیل = مسلم) - (على = حسین بن على) مسلم‏بن عقیل، برادرزاده المؤمنین و پسر عموى حسین‏بن على بود. دودمانى که مسلم در آن رشد یافت، دودمان علم و فضیلت و شرف بود و خاندانى که شخصیت انسانى و ى مسلم در آن شکل گرفت، بهترین زمينه را براى تربیت و تکامل معنوى و حماسى مسلم فراهم کرد. از آغاز کودکى، در ميان جوانان بنى‏هاشم بخصوص در کنار حسن و حسین -علیهما السلام بزرگ شد و کمالات اخلاقى و بنیان ولایت و درسهاى حماسه و ایثار و شجاعت را بخوبى فرا گرفت. اجداد مسلم انى، چون «ابوطالب‏» و «فاطمه بنت اسد» بودند که در فرزندان خويش، شجاعت و ایمان و دلاورى را به ارث مى‏گذاشتند و مسلم، شاخه‏اى پر ...
منبع : http://hosen-100.blogfa.com/post-93.aspxداستانی کوتاه از سیره ی عملی صادق(ع)

درخواست حذف اطلاعات

داستانی کوتاه از سیره ی عملی صادق (ع) ۱-خواهش دعا شخصی با هیجان و اضطراب به حضور صادق علیه السلام آمد و گفت: «درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد، که خیلی فقیر و تنگدستم.». : «هرگز دعا نمي کنم.». - چرا دعا نمي کنید؟!. «برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده که روزی را پی جویی کنید و طلب نمایید. اما تو مي خواهی در خانه خود بنشینی و با دعا روزی را به خانه خود بکشانی!» «1» (1). وسائل، چاپ بهادر، ج 2/ ص 529. ۲-در سرزمين منا مردمي که به حج رفته بودند، در سرزمين منا جمع بودند. صادق علیه السلام و گروهی از یاران، لحظه ای در نقطه ای نشسته از انگوری که در جلوشان بود مي خوردند. سائلی پیدا شد و کمک خواست. مقداری انگور برداشت و خواست به سائل بدهد. سائل قبول نکرد و گفت: «به من پول بدهید.» گفت: «خیر است، پولی ندارم.» سائل مأیوس شد و رفت. سائل، بعد از چند ق ...
منبع : http://sadrabadnn.blog.ir/1395/09/26/داستانی-کوتاه-از-سیره-ی-عملی-امام-صادق-عشهادت غم انگیز حضرت فاطمه صغری و یا رقیه علیها سلام، دختر حسین(ع) چنین است:

درخواست حذف اطلاعات

عصر روز در ابه در کنار حضرت زینب(س) نشسته بود. جمعی از ک ن شامي را دید که در رفت و آمد هستند.پرسید: جان! اینان کجا مي روند؟ حضرت زینب(س)فرمود: عزيزم این ها به خانه هایشان مي روند. پرسید: ! مگر ما خانه نداریم؟ فرمودند: چرا عزيزم، خانه ما در مدینه است. تا نام مدینه را شنید، خاطرات زیبای همراهی با پدر در ذهن او آمد.بلافاصله پرسید: ! پدرم کجاست؟ فرمود: به سفر رفته. طفل دیگر سخن نگفت، به گوشه ابه رفته زانوی غم بغل گرفت و با غم و اندوه به خواب رفت. پاسی از شب گذشت. ظاهراً در عالم رؤیا پدر را دید. سراسیمه از خواب بیدار شد، مجدداً سراغ پدر را از گرفت و بهانه جویی نمود، به گونه ای که با صدای ناله و گریه او تمام اهل ابه به شیون و ناله پرداختند.خبر را به یزید رساندند، دستور داد سر بریده پدرش را برایش ببرند. رأس مطهر سید ال را در ميان طَبَق جای داده، وارد ابه د و مقابل این دختر قرار دادند. س وش طبق را ...
منبع : http://r-a-h-e-b-e-h-e-sh-t.blogfa.com/post/87/شهادت-غم-انگیز-حضرت-فاطمه-صغری-و-یا-رقیه-علیها-سلام،-دختر-امام-حسین(ع)-چنین-است-زندگی و باورهای من

درخواست حذف اطلاعات

بعضی وقتها، هنگامي که سناریوی زندگیمان را مي‌بینیم، انگار داستانی تکراری را مي‌خوانیم که مرتباً به اندازه تمامي روزهای عمر، در حال تکرار است. برخی اوقات برایمان پیش مي‌آید که حتی از خودمان نیز خسته مي‌شویم و مرتب از خود مي‌پرسیم که آیا زندگی جز خستگی و تکرار، مسیر دیگری نیز دارد؟ برای چه دائما یک مسیر را دور مي‌زنیم و روز و شبمان رنگی جز کهنگی به خود ندارد؟ واقعاً من که هستم؟ و چه مي‌کنم؟ و به کجا مي‌روم؟  ما و اطرافیانمان، اگر خوب دقت کنیم تفاوتهای فراوانی داریم؛ زیبایی و وضع ظاهر، موقعیت مالی، قدرت جسمي، ملیت و نژاد، زبان، هوش و استعداد و ...، همه و همه از خصوصیاتی هستند که سبب تفاوت بین انسانها مي‌گردند و چه بسا بعضی وقتها که با خويش فکر مي‌کنیم، به خاطر همين خصوصیات در برابر عده‌ای دیگر احساس کوچکی و کمبود کنیم و یا اینکه احسا ...
منبع : http://elifeskills.persianblog.ir/post/63حمله به ساختمان پلاسکو

درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعميرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمي از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعميرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعميرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعميرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزيز ارائه مي دهد.نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگنمایندگی سونی سرویس, واحد تعميرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمي از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعميرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعميرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعميرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریا ...
منبع : http://tamirmobile.ParsiBlog.com/Posts/1/حمله داعش به ساختمان پلاسکو/