بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ظهورکارافرينان

آخرین پست های وبلاگ ظهورکارافرينان به صورت خودکار از بلاگ ظهورکارافرينان دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فکرمی کنید اگریک بار دیگر متولدشوید جوری زندگی میکنید که خوشبخت

درخواست حذف اطلاعات

        آدم ها فکر می کنند اگر یک باردیگر متولد شوند,جور دیگری زندگی می کنند,شادو خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.


        فکر می کنند می توانند همه چیزرا از نو بسازند,محکم و بی نقص!


        اما حقیقت ندارد.


        اگر ما جسارت  طوردیگری زندگی را داشتیم,اگر قدرت تغییر را داشتیم,


       اگر آدم ساختن بودیم,از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم...


        آنتوان دوسنت اگزوپری
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/1/فکرمي کنيد اگريک بار ديگر متولدشويد جوري زندگي ميکنيد که خوشبخت /
فکرمی کنید اگریک بار دیگر متولدشوید جوری زندگی میکنید که خوشبخت

درخواست حذف اطلاعات

        آدم ها فکر می کنند اگر یک باردیگر متولد شوند,جور دیگری زندگی می کنند,شادو خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.


        فکر می کنند می توانند همه چیزرا از نو بسازند,محکم و بی نقص!


        اما حقیقت ندارد.


        اگر ما جسارت  طوردیگری زندگی را داشتیم,اگر قدرت تغییر را داشتیم,


       اگر آدم ساختن بودیم,از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم...


        آنتوان دوسنت اگزوپری
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/1/فکرمي کنيد اگريک بار ديگر متولدشويد جوري زندگي ميکنيد که خوشبخت /
فکرمی کنید اگریک بار دیگر متولدشوید جوری زندگی میکنید که خوشبخت

درخواست حذف اطلاعات

        آدم ها فکر می کنند اگر یک باردیگر متولد شوند,جور دیگری زندگی می کنند,شادو خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.


        فکر می کنند می توانند همه چیزرا از نو بسازند,محکم و بی نقص!


        اما حقیقت ندارد.


        اگر ما جسارت  طوردیگری زندگی را داشتیم,اگر قدرت تغییر را داشتیم,


       اگر آدم ساختن بودیم,از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم...


        آنتوان دوسنت اگزوپری
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/1/فکرمي کنيد اگريک بار ديگر متولدشويد جوري زندگي ميکنيد که خوشبخت /
فکرمی کنید اگریک بار دیگر متولدشوید جوری زندگی میکنید که خوشبخت

درخواست حذف اطلاعات

        آدم ها فکر می کنند اگر یک باردیگر متولد شوند,جور دیگری زندگی می کنند,شادو خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.


        فکر می کنند می توانند همه چیزرا از نو بسازند,محکم و بی نقص!


        اما حقیقت ندارد.


        اگر ما جسارت  طوردیگری زندگی را داشتیم,اگر قدرت تغییر را داشتیم,


       اگر آدم ساختن بودیم,از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم...


        آنتوان دوسنت اگزوپری
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/1/فکرمي کنيد اگريک بار ديگر متولدشويد جوري زندگي ميکنيد که خوشبخت /
فکرمی کنید اگریک بار دیگر متولدشوید جوری زندگی میکنید که خوشبخت

درخواست حذف اطلاعات

        آدم ها فکر می کنند اگر یک باردیگر متولد شوند,جور دیگری زندگی می کنند,شادو خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.


        فکر می کنند می توانند همه چیزرا از نو بسازند,محکم و بی نقص!


        اما حقیقت ندارد.


        اگر ما جسارت  طوردیگری زندگی را داشتیم,اگر قدرت تغییر را داشتیم,


       اگر آدم ساختن بودیم,از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم...


        آنتوان دوسنت اگزوپری
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/1/فکرمي کنيد اگريک بار ديگر متولدشويد جوري زندگي ميکنيد که خوشبخت /
فکرمی کنید اگریک بار دیگر متولدشوید جوری زندگی میکنید که خوشبخت

درخواست حذف اطلاعات

        آدم ها فکر می کنند اگر یک باردیگر متولد شوند,جور دیگری زندگی می کنند,شادو خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.


        فکر می کنند می توانند همه چیزرا از نو بسازند,محکم و بی نقص!


        اما حقیقت ندارد.


        اگر ما جسارت  طوردیگری زندگی را داشتیم,اگر قدرت تغییر را داشتیم,


       اگر آدم ساختن بودیم,از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم...


        آنتوان دوسنت اگزوپری
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/1/فکرمي کنيد اگريک بار ديگر متولدشويد جوري زندگي ميکنيد که خوشبخت /
فرق مدیریت و ی از دیدگاه جان کاتر

درخواست حذف اطلاعات

 • در مدیریت,برنامه ریزی و بودجه بندی داریم و در ی تعیین جهت.

 • درمدیریت سازماندهی ومدیریت منابع انسانی داریم ودر ی,همسو افراد.

 • مدیریت,کنترل سازمان رابرعهده میگیرد و مشکلات را حل می کند و ی به سازمان انگیزه می دهد.


           برگرفته از مقاله<< ان واقعا چه کار می کنند؟ >>ازکتاب<<چگونه توان ی ام راارتقا دهم؟>>
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/2/فرق مديريت و رهبري از ديدگاه جان کاتر/
فرق مدیریت و ی از دیدگاه جان کاتر

درخواست حذف اطلاعات

 • در مدیریت,برنامه ریزی و بودجه بندی داریم و در ی تعیین جهت.

 • درمدیریت سازماندهی ومدیریت منابع انسانی داریم ودر ی,همسو افراد.

 • مدیریت,کنترل سازمان رابرعهده میگیرد و مشکلات را حل می کند و ی به سازمان انگیزه می دهد.


           برگرفته از مقاله<< ان واقعا چه کار می کنند؟ >>ازکتاب<<چگونه توان ی ام راارتقا دهم؟>>
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/2/فرق مديريت و رهبري از ديدگاه جان کاتر/
فرق مدیریت و ی از دیدگاه جان کاتر

درخواست حذف اطلاعات

 • در مدیریت,برنامه ریزی و بودجه بندی داریم و در ی تعیین جهت.

 • درمدیریت سازماندهی ومدیریت منابع انسانی داریم ودر ی,همسو افراد.

 • مدیریت,کنترل سازمان رابرعهده میگیرد و مشکلات را حل می کند و ی به سازمان انگیزه می دهد.


           برگرفته از مقاله<< ان واقعا چه کار می کنند؟ >>ازکتاب<<چگونه توان ی ام راارتقا دهم؟>>
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/2/فرق مديريت و رهبري از ديدگاه جان کاتر/
فرق مدیریت و ی از دیدگاه جان کاتر

درخواست حذف اطلاعات

 • در مدیریت,برنامه ریزی و بودجه بندی داریم و در ی تعیین جهت.

 • درمدیریت سازماندهی ومدیریت منابع انسانی داریم ودر ی,همسو افراد.

 • مدیریت,کنترل سازمان رابرعهده میگیرد و مشکلات را حل می کند و ی به سازمان انگیزه می دهد.


           برگرفته از مقاله<< ان واقعا چه کار می کنند؟ >>ازکتاب<<چگونه توان ی ام راارتقا دهم؟>>
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/2/فرق مديريت و رهبري از ديدگاه جان کاتر/
فرق مدیریت و ی از دیدگاه جان کاتر

درخواست حذف اطلاعات

 • در مدیریت,برنامه ریزی و بودجه بندی داریم و در ی تعیین جهت.

 • درمدیریت سازماندهی ومدیریت منابع انسانی داریم ودر ی,همسو افراد.

 • مدیریت,کنترل سازمان رابرعهده میگیرد و مشکلات را حل می کند و ی به سازمان انگیزه می دهد.


           برگرفته از مقاله<< ان واقعا چه کار می کنند؟ >>ازکتاب<<چگونه توان ی ام راارتقا دهم؟>>
منبع : http://zuhurekarafarinan.ParsiBlog.com/Posts/2/فرق مديريت و رهبري از ديدگاه جان کاتر/