بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

سجادسبزعلی {وزنه بردارخوش آتیه لرستانی}

آخرین پست های وبلاگ سجادسبزعلی {وزنه بردارخوش آتیه لرستانی} به صورت خودکار از بلاگ سجادسبزعلی {وزنه بردارخوش آتیه لرستانی} دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن 250

درخواست حذف اطلاعات

ﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﻣﺨﻠﻮط(ﻣﯿﮑﺲ)

اﯾﻦ داروها از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮهای ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻮاص اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ بهتر و دوام اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد.هرآﻣﭙﻮل ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ از هر ﻧﻮع اﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از مهمترین ‫اﻧﻮاع آن ﻣﯽ ﺗﻮان به ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن و اوﻣﻨﺎدرن اﺷﺎره ﮐﺮد.

در ادامه به معرفی دو ﻧﻮع از استروئیدهای می که مهمترین و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ آنها را‫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪهند می پردازیم.

ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮنسوستانون

sustanon 250 vials (250mg/1ml)

اﯾﻦ دارو ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از۴ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎهم واﮐﻨﺶ وﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ وﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند. ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن در ﺧﻮن دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺴﯿﺎر داروی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪاری درﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزان ﻣﯽ‫ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ﯾﮏ داروی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ دراﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن دراﺑﺘﺪا ﺑﺎ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ۲۵۰ ﺗﺎ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم هر ۱۰روز ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا دوره اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﺎﯾﺮ‫ اﺳﺘﺮها ﻧﻈﯿﺮ استرهای اﻧﺎﻧﺘﯿﻨﺖ و ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت که ﻧﯿـﺎز...
منبع : http://sajjadsabzali.blogfa.com/post/48