بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آخرین پست های وبلاگ به صورت خودکار از بلاگ دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ای همه گل های از سرما کبود

درخواست حذف اطلاعات

روزگاری شام غمگین خزان

خوش تر از صبح بهارم می نمود

این زمان حال شما حال من است

ای همه گل های از سرما کبود

روزگاری چشم پوشیدم ز خواب

تا بخوانم قصه ی مهتاب را

این زمان - دور از ملامت های ماه -

چشم می بندم که جویم خواب را

فریدون مشیری | با صدای افسانه رثایی
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/80
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
the originals

درخواست حذف اطلاعات

.when you've known too many fools in your life
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/69
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72
مسکوت

درخواست حذف اطلاعات

روزی رسید که به روز اول پاییز هیچ حسی ندارم. روزهای دیگه هم می رسه...

نه در خواب

که در بیداری هایمان

پل ها

یکی یکی فروریختند و ما

از سقوط نه،

از این وحشت مسکوت

فریاد نزدیم
منبع : http://pariaa.blog.ir/post/72