بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

آخرین پست های وبلاگ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار به صورت خودکار از بلاگ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نرم افزار aloha همراه با آموزش

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزار aloha همراه با آموزش

آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار aloha ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل کاربردی

نرم افزار aloha مدل سازی حوادث ناشی از رهایش مواد سمی ، آتش سوزی و انفجار

نرم افزار aloha همراه با آموزش
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/256
پرسشنامه ارزی فرهنگ ایمنی

درخواست حذف اطلاعات
پرسشنامه ارزی فرهنگ ایمنی
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/257
اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

درخواست حذف اطلاعات
اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

pdf اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/258
ارزی ارگونومی به روش kim به همراه نمونه های عملی استفاده از روش kim

درخواست حذف اطلاعات
ارزی ارگونومی به روش kim به همراه نمونه های عملی استفاده از روش kim

kim-lhc: نیروی ﻋﻤﻞ واﻗﻌﯽ، ﺗﮑﺮار، ﻣﺪت زﻣﺎن،ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎر ﺗﺎ ﺑﺪن، ﺷﺮاﯾﻂ کاری
kim-pp: وزن ﺑﺎر، ﺗﮑﺮار، ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﯿﺪن/ ﻫﻞ دادن، ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ کاری
kim-mho: ﻧﯿﺮو، ﻣﺪت زﻣﺎن، ﭘﻮﺳﭽﺮ ﺑﺪﻧﯽ، ﻧﻮع نیروی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﻧﻮع ﭼﻨﮕﺶ، ﺗﮑﺮار، ﺷﺮاﯾﻂ کاری، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ارزی ارگونومی به روش kim
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/259
پاو وینت فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت

درخواست حذف اطلاعات
فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت

پاو وینت فیزیک پرتوها برای دانشجویان بهداشت
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/260
مقدمه ای بر ایمنی در آزمایشگاه شیمی

درخواست حذف اطلاعات
مقدمه ای بر ایمنی در آزمایشگاه شیمی

مقدمه ای بر ایمنی در آزمایشگاه شیمی
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/261
قوانین و مقررات hse

درخواست حذف اطلاعات
قوانین و مقررات hse

فایل پاو وینت قوانین و مقررات hse
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/263
(دستگاه جذب اتمی) atomic absorption spectroscopy

درخواست حذف اطلاعات

دستگاه جذب اتمی atomic absorption spectroscopy
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/264
آشنایی با دستگاه جذب اتمی

درخواست حذف اطلاعات
در این روشِ طیف سنجی، با عبور پرتوی تک رنگ از نمونه مورد بررسی می توان غلظت نمونه را تعیین نمود. اساس این روش بر این اصل استوار است که میزان پرتوی جذب شده هنگام عبور از نمونه، متناسب با غلظت عنصر مورد نظر است. این روش توانایی آنالیز حدود 75 عنصر ف ی و شبه ف ی را دارا است. ولی توانایی آنالیز مواد غیر ف ی را بصورت مناسب ندارد.

طیف سنجی جذب اتمی، آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی، تجزیه با روش طیف سنجی جذب اتمی

آشنایی با دستگاه جذب اتمی
منبع : http://occupationalhealth.blogfa.com/post/265