بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ماتم پلید

پست ماتم پلید از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ماتم پلید

درخواست حذف اطلاعات
گریستن ، مویه و ناله غیرت و حمیت را مضمحل می کند ،غیرت نه به معنی عام آن بلکه به معنای شهامت و پشتکار و نیرویی که سبب تلاش و مطالبه گری از دنیا و مافیهایش گردد. غیرت و حمیت همان نیرویی است که انسان را به ماهیت غایی و والایش می رساند،همان نیرویی که ملک المتکلمین داشت ؛ با وجود چکمه های قزاق ها آن چنان غرا از سخن می راند که تن ها را می لرزاند،همان شهامتی که سیرجانی داشت؛ با اینکه می دانست آن واژه ها حکم مرگش هستند اما بازگو کرد و لرزه بر اندام پاستورنشینان افکند،
همانست که زیدابادی ها و ستوده ها و خیلی ان دیگر را چنان کوه وار به پایداری تاب و توان داد تا گفتند که داغ و درفش و زندان و زندانبان و زندان ساز را خجل د.

حمیت همانست که انسان نازپرورده ای مانند مهران به محروم ترین نقاط کشور می رود تا دست گرمش را بر پیشانی بیماری گذارد که هرگز رنگ طبیب بر خود ندیده است،در حالی که می توانست بی آنکه کار کند تا آ عمر از کیسه اش بخورد .

غیرت و حمیت همانست که ذات را بر هم می پوشاند بی آنکه بدانیم رنگ پوستمان یا جنس و قبیله مان چیست وجودمان مهم باشد که برای یکدیگر ایثار کنیم و پندارمان از دیگری را همچون خود به یاد آوریم و برای میهنمان تا بن جان بکوشیم و یکدیگر را آواز دهیم.
منبع : http://nabodan.blogfa.com/post/164