بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آلبوم محمد حسن اسايش-درپارسي بلاگ

آخرین پست های وبلاگ آلبوم محمد حسن اسايش-درپارسي بلاگ به صورت خودکار از بلاگ آلبوم محمد حسن اسايش-درپارسي بلاگ دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.درولادت رضا (ع)،شمس اسان

درخواست حذف اطلاعات

آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید و از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان م به جنان فاطمه وحیدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار این مژده به حیدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند بادسته گلی سوی نبی رو بنمایند تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند از بهر زیارت بزمین م وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر و ومکان آمده بهرش آن ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است هم وهم سرور وهم یار ومعین است ازسوی خدا بر همه آیات مبین است از نور رخش خلق شده حوری وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برینند تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند افسوس اگر ماه جمال تو نبینند درروز جزا ای پسرختم رسولان ای خسرو خوبان تو غریب الغربایی وی حجت یزدان تو معین الضعفایی چون مور ضعیفی بدرت (کرببلایی) ران ملخ آورده به دربار سلیمان بنقل از :شکوفه های غم -اثر طبع ناد علی کربلایی-صص311-312 -انتشارات خزر --- آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید و از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان م به جنان فاطمه وحیدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار این مژده به حیدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند بادسته گلی سوی نبی رو بنمایند تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند از بهر زیارت بزمین م وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر و ومکان آمده بهرش آن ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است هم وهم سرور وهم یار ومعین است ازسوی خدا بر همه آیات مبین است از نور رخش خلق شده حوری وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برینند تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند افسوس اگر ماه جمال تو نبینند درروز جزا ای پسرختم رسولان ای خسرو خوبان تو غریب الغربایی وی حجت یزدان تو معین الضعفایی چون مور ضعیفی بدرت (کرببلایی) ران ملخ آورده به دربار سلیمان بنقل از :شکوفه های غم -اثر طبع ناد علی کربلایی-صص311-312 -انتشارات خزر --- 
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/123/درولادت امامرضا (ع)،شمس خراسان/
درولادت رضا،شمس اسان(ع)

درخواست حذف اطلاعات

 آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید و از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان م به جنان فاطمه وحیدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار این مژده به حیدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند بادسته گلی سوی نبی رو بنمایند تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند از بهر زیارت بزمین م وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر و ومکان آمده بهرش آن ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است هم وهم سرور وهم یار ومعین است ازسوی خدا بر همه آیات مبین است از نور رخش خلق شده حوری وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برینند تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند افسوس اگر ماه جمال تو نبینند درروز جزا ای پسرختم رسولان ای خسرو خوبان تو غریب الغربایی وی حجت یزدان تو معین الضعفایی چون مور ضعیفی بدرت (کرببلایی) ران ملخ آورده به دربار سلیمان بنقل از :شکوفه های غم -اثر طبع ناد علی کربلایی-صص311-312 -انتشارات خزر --- 
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/124/درولادت امام رضا،شمس خراسان(ع)/
اربعین شه گلگونکفن است+درعزا وشهادت سه بزرگوار

درخواست حذف اطلاعات

اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی


   اربعین شه گلگون گفن است                ملک وجن وبشر در محن است 


چونکه از شام بلا آل رسول                  کربلاآمده گریان وملول


هر یکی امده با شور ونوا                    بسر تربت پاک


زینب غمزده با شیون وشین                 ی ر آمد بسر کوی حسین


بر سر قبر برادر چو رسید                 از جگر ناله ی جانسوز کشید


گفت : ای خسرو صد بدن              شکوه دارم ببرت از دشمن 


بین که آزرده وبا ناله وآه                  میهمان بهر تو آمد ای شاه


خیز واز ما بنما استقبال                  بین که اطفال تو آمد به چه حال


روی طفلان تو گشته نیلی                چون عدو بر  رخشان زد سیلی


ای برادر زجفای عدوان                  منزل ما شده اندر ویران


من چه گویم که چه آمد بسرم              خون شد ازداغ رقیه جگرم


چون که خو ده به ویرانه ی شام          من ندارم زفراقش آرام 


داد جان طفل سه ساله ببرت              تا نظر کرد حسین جان بسرت 


داغ او کرد مرا زار وغمین            چون به غربت شده ویرانه نشین


دیده بست از من وجمع اسرا            کرده  در گوشه ی ویران  ماوا


چون نیاورده ام آن طفل صغیر          خجلم از تو ، سراغش  تو مگیر 


من و(واله ) زغمت دیده تریم          بهر تو جان اخا  نوحه گریم


---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسطمحمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قمچوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت (زبان حل حضرت زینب با


چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت


 


ولی پروانه سان فدا جان را به قربانت


اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو


ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت


به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من


که تا تکمیل گردد انقلاب  وعهد وپیمانت


توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم


چو دیدم پیکر صد چاک ت


تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری


بلی من هم نمودم ک نم را به قربانت


تورا سر بر سنان بش ت ، من از چوبه ی محمل


هلال آسا چو دیدم بر سر نی  رأس تابانت


مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت


تورا در مطبخ خولی عدو بنمود  پنهانت


تودادی را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو


به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت


توکاخ ظلم را لرز ومن سر نگون


چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت


ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم


بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت


تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما


من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت


--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم


ص200-انتشارات خزر -تهران---


 عزای رسول الله (ص) - مجتبی (ع) و رضا (ع)


عزای رسول الله (ص) 
                
   یارسول الله داغت بر عزیزان زود بود              یا نبی الله دوری از تو این سان زود بود 
یاامین الله یا خیرالورا ، بدرالدجا                سوز هجران تو بر زهرای نالان زود بود
با غروب نور رویت شام ماتم شد پدید         آ ای صبح امید این شام هجران زود بود
ای امید دردمندان حامی مستضعفان              در کف اهریمنان نقش سلیمان زود بود 
بی تو اندر ی حیدر نفس تنگ است تنگ           سد راه آه بر این قلب سوزان زود بود
ای عزیز جان آل الله ویار بی ان              مرگ جانسوز توبر این جمع سوزان زود بود
روح والای تو از این تنگنای زندگی               چونفرشته پر ن بر سوی رضوان زود بود
ابا رفتنت وامت شد پدید               این چنین تنها وتنها دین وقر آن زود بود
روز مظلومی زهرا وعلی ودوستان               گاه محزونی طفلان پرشان زود بود
اشک زینب همچوشبنم می چکد بر روی گل              عندلیبا ترک این زیبا گلستان زود بود


 بی قرارانت حسین ومجتبی پروانه سان            سوختن در پایت ای شمع فروزان زود بود
یاحبیب الله یا احمد نبی الهاشمی               (کربلایی) در عزایت اشک ریزان زود بود
---به نقل از شکوفه های غم -جلد اول ص 22 -نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ---
----------سه عزا وغم --------------------
زهرای اطهر دختر ختم رسولان               دارد عزا امشب سه جا بهر عزیزان
فاطمه کرده گیسو پریشان                 گه مدینه رود گه اسان
ای شیعیان وقر آن بی معین شد                 قتل وقتل ختم المرسلین شد
فاطمه کرده گیسو پریشان                گه مدینه رود  گه اسان
ارض وسما در لرزه شد از جور عدوان                جسم دومین شد تیر باران
فاطمه کرده گیسو پریشان                   گه مدینه رود گه اسان       
شد رحلت پیغمبر ووقت عزا شد                    جگر از زهر مجتبی شد 
فاطمه کرده گیسو پریشان                 گه مدینه رود گه اسان
حجت هشمتمین درراه دین وقر آن                  کشته شد از جفا وظلم وجورعدوان فاطمه کرده گیسو پریشان         گه مدینه رود گه اسان
----شکوفه های غم -جلد اول -ص 24 نادعلی کربلایی -انتشاراتخزر -تهران
---------   مرگ پدر-زبانحال فاطمه در سوگ رسول الله    ----
هجران وغم مرگ پدر کرده پریشم                تیره شده چون شام سیه ، روز به پیشم
باران محن را بسرم ابر بلا ریخت                     از گردش ایام نگرحال پریشم
مجروح شد از داغ پدر قلب من زار               از امت او غم برسد بر دل ریشم 
چون خار مغیلان بزند خصم به من نیش              همواره درافغان ، من از آن سوزش نیشم 
از بس که بدیدم به جهان محنت وآزار             من سیر ازاین عمر گران مایه ی خویشم 
غیر از غم دوری عزیزان به دلم نیست               ورنه نبودهیچ غمی از کم وبیشم 
مردم همه از گریه ی من خسته ومن نیز          رنجیده زبیگانه وغمدیده زخویشم
(آهی) گنهم نیست بجز اخذ حق خویش              من کشته ی آئینم وقربانی کیشم
---نقل از 


یوان آهی -جلد دوم -ص 122 -علی آهی-انتشارات خزر -تهران----صحن حرم رسول خدا در مدینه منوره -اسایشصحن حرم زسول الله (ص) در مدینه منوره -اسایش


--


صحن مسجدالنبی -مدینه منوره اسایش-اردیبهشت 1388 شمسی


اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی
اربعین شه گلگون گفن است ملک وجن وبشر در محن است


 


چونکه از شام بلا آل رسول کربلاآمده گریان وملول


هر یکی امده با شور ونوا بسر تربت پاک


زینب غمزده با شیون وشین ی ر آمد بسر کوی حسین


بر سر قبر برادر چو رسید از جگر ناله ی جانسوز کشید


گفت : ای خسرو صد بدن شکوه دارم ببرت از دشمن


بین که آزرده وبا ناله وآه میهمان بهر تو آمد ای شاه


خیز واز ما بنما استقبال بین که اطفال تو آمد به چه حال


روی طفلان تو گشته نیلی چون عدو بر رخشان زد سیلی


ای برادر زجفای عدوان منزل ما شده اندر ویران


من چه گویم که چه آمد بسرم خون شد ازداغ رقیه جگرم


چون که خو ده به ویرانه ی شام من ندارم زفراقش آرام


داد جان طفل سه ساله ببرت تا نظر کرد حسین جان بسرت


داغ او کرد مرا زار وغمین چون به غربت شده ویرانه نشین


دیده بست از من وجمع اسرا کرده در گوشه ی ویران ماوا


چون نیاورده ام آن طفل صغیر خجلم از تو ، سراغش تو مگیر


من و(واله ) زغمت دیده تریم بهر تو جان اخا نوحه گریم


---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسطمحمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قم


 


چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت (زبان حل حضرت زینب با
چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت


 


ولی پروانه سان فدا جان را به قربانت


اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو


ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت


به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من


که تا تکمیل گردد انقلاب وعهد وپیمانت


توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم


چو دیدم پیکر صد چاک ت


تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری


بلی من هم نمودم ک نم را به قربانت


تورا سر بر سنان بش ت ، من از چوبه ی محمل


هلال آسا چو دیدم بر سر نی رأس تابانت


مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت


تورا در مطبخ خولی عدو بنمود پنهانت


تودادی را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو


به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت


توکاخ ظلم را لرز ومن سر نگون


چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت


ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم


بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت


تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما


من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت


--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم


ص200-انتشارات خزر -تهران---


 


 


عزای رسول الله (ص) - مجتبی (ع) و رضا (ع)
عزای رسول الله (ص)

یارسول الله داغت بر عزیزان زود بود یا نبی الله دوری از تو این سان زود بود
یاامین الله یا خیرالورا ، بدرالدجا سوز هجران تو بر زهرای نالان زود بود
با غروب نور رویت شام ماتم شد پدید آ ای صبح امید این شام هجران زود بود
ای امید دردمندان حامی مستضعفان در کف اهریمنان نقش سلیمان زود بود
بی تو اندر ی حیدر نفس تنگ است تنگ سد راه آه بر این قلب سوزان زود بود
ای عزیز جان آل الله ویار بی ان مرگ جانسوز توبر این جمع سوزان زود بود
روح والای تو از این تنگنای زندگی چونفرشته پر ن بر سوی رضوان زود بود
ابا رفتنت وامت شد پدید این چنین تنها وتنها دین وقر آن زود بود
روز مظلومی زهرا وعلی ودوستان گاه محزونی طفلان پرشان زود بود
اشک زینب همچوشبنم می چکد بر روی گل عندلیبا ترک این زیبا گلستان زود بود


 بی قرارانت حسین ومجتبی پروانه سان سوختن در پایت ای شمع فروزان زود بود
یاحبیب الله یا احمد نبی الهاشمی (کربلایی) در عزایت اشک ریزان زود بود
---به نقل از شکوفه های غم -جلد اول ص 22 -نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ---
----------سه عزا وغم --------------------
زهرای اطهر دختر ختم رسولان دارد عزا امشب سه جا بهر عزیزان
فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه اسان
ای شیعیان وقر آن بی معین شد قتل وقتل ختم المرسلین شد
فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه اسان
ارض وسما در لرزه شد از جور عدوان جسم دومین شد تیر باران
فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه اسان
شد رحلت پیغمبر ووقت عزا شد جگر از زهر مجتبی شد
فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه اسان
حجت هشمتمین درراه دین وقر آن کشته شد از جفا وظلم وجورعدوان فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه اسان
----شکوفه های غم -جلد اول -ص 24 نادعلی کربلایی -انتشاراتخزر -تهران
--------- مرگ پدر-زبانحال فاطمه در سوگ رسول الله ----
هجران وغم مرگ پدر کرده پریشم تیره شده چون شام سیه ، روز به پیشم
باران محن را بسرم ابر بلا ریخت از گردش ایام نگرحال پریشم
مجروح شد از داغ پدر قلب من زار از امت او غم برسد بر دل ریشم
چون خار مغیلان بزند خصم به من نیش همواره درافغان ، من از آن سوزش نیشم
از بس که بدیدم به جهان محنت وآزار من سیر ازاین عمر گران مایه ی خویشم
غیر از غم دوری عزیزان به دلم نیست ورنه نبودهیچ غمی از کم وبیشم
مردم همه از گریه ی من خسته ومن نیز رنجیده زبیگانه وغمدیده زخویشم
(آهی) گنهم نیست بجز اخذ حق خویش من کشته ی آئینم وقربانی کیشم
---نقل از


یوان آهی -جلد دوم -ص 122 -علی آهی-انتشارات خزر -تهران----صحن حرم رسول خدا در مدینه منوره -اسایش


 


صحن حرم زسول الله (ص) در مدینه منوره -اسایش


--


صحن مسجدالنبی -مدینه منوره اسایش-اردیبهشت 1388 شمسی


 
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/125/اربعين شه گلگونکفن است درعزا وشهادت سه بزرگوار/
اربعین شه گلگون کفن است+درعزاوشهادت سه بزرگوار

درخواست حذف اطلاعات

اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی


   اربعین شه گلگون گفن است                ملک وجن وبشر در محن است 


چونکه از شام بلا آل رسول                  کربلاآمده گریان وملول


هر یکی امده با شور ونوا                    بسر تربت پاک


زینب غمزده با شیون وشین                 ی ر آمد بسر کوی حسین


بر سر قبر برادر چو رسید                 از جگر ناله ی جانسوز کشید


گفت : ای خسرو صد بدن              شکوه دارم ببرت از دشمن 


بین که آزرده وبا ناله وآه                  میهمان بهر تو آمد ای شاه


خیز واز ما بنما استقبال                  بین که اطفال تو آمد به چه حال


روی طفلان تو گشته نیلی                چون عدو بر  رخشان زد سیلی


ای برادر زجفای عدوان                  منزل ما شده اندر ویران


من چه گویم که چه آمد بسرم              خون شد ازداغ رقیه جگرم


چون که خو ده به ویرانه ی شام          من ندارم زفراقش آرام 


داد جان طفل سه ساله ببرت              تا نظر کرد حسین جان بسرت 


داغ او کرد مرا زار وغمین            چون به غربت شده ویرانه نشین


دیده بست از من وجمع اسرا            کرده  در گوشه ی ویران  ماوا


چون نیاورده ام آن طفل صغیر          خجلم از تو ، سراغش  تو مگیر 


من و(واله ) زغمت دیده تریم          بهر تو جان اخا  نوحه گریم


---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسطمحمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قمچوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت (زبان حل حضرت زینب با


چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت


 


ولی پروانه سان فدا جان را به قربانت


اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو


ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت


به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من


که تا تکمیل گردد انقلاب  وعهد وپیمانت


توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم


چو دیدم پیکر صد چاک ت


تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری


بلی من هم نمودم ک نم را به قربانت


تورا سر بر سنان بش ت ، من از چوبه ی محمل


هلال آسا چو دیدم بر سر نی  رأس تابانت


مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت


تورا در مطبخ خولی عدو بنمود  پنهانت


تودادی را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو


به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت


توکاخ ظلم را لرز ومن سر نگون


چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت


ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم


بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت


تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما


من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت


--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم


ص200-انتشارات خزر -تهران---


 عزای رسول الله (ص) - مجتبی (ع) و رضا (ع)


عزای رسول الله (ص) 
                
   یارسول الله داغت بر عزیزان زود بود              یا نبی الله دوری از تو این سان زود بود 
یاامین الله یا خیرالورا ، بدرالدجا                سوز هجران تو بر زهرای نالان زود بود
با غروب نور رویت شام ماتم شد پدید         آ ای صبح امید این شام هجران زود بود
ای امید دردمندان حامی مستضعفان              در کف اهریمنان نقش سلیمان زود بود 
بی تو اندر ی حیدر نفس تنگ است تنگ           سد راه آه بر این قلب سوزان زود بود
ای عزیز جان آل الله ویار بی ان              مرگ جانسوز توبر این جمع سوزان زود بود
روح والای تو از این تنگنای زندگی               چونفرشته پر ن بر سوی رضوان زود بود
ابا رفتنت وامت شد پدید               این چنین تنها وتنها دین وقر آن زود بود
روز مظلومی زهرا وعلی ودوستان               گاه محزونی طفلان پرشان زود بود
اشک زینب همچوشبنم می چکد بر روی گل              عندلیبا ترک این زیبا گلستان زود بود


 بی قرارانت حسین ومجتبی پروانه سان            سوختن در پایت ای شمع فروزان زود بود
یاحبیب الله یا احمد نبی الهاشمی               (کربلایی) در عزایت اشک ریزان زود بود
---به نقل از شکوفه های غم -جلد اول ص 22 -نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ---
----------سه عزا وغم --------------------
زهرای اطهر دختر ختم رسولان               دارد عزا امشب سه جا بهر عزیزان
فاطمه کرده گیسو پریشان                 گه مدینه رود گه اسان
ای شیعیان وقر آن بی معین شد                 قتل وقتل ختم المرسلین شد
فاطمه کرده گیسو پریشان                گه مدینه رود  گه اسان
ارض وسما در لرزه شد از جور عدوان                جسم دومین شد تیر باران
فاطمه کرده گیسو پریشان                   گه مدینه رود گه اسان       
شد رحلت پیغمبر ووقت عزا شد                    جگر از زهر مجتبی شد 
فاطمه کرده گیسو پریشان                 گه مدینه رود گه اسان
حجت هشمتمین درراه دین وقر آن                  کشته شد از جفا وظلم وجورعدوان فاطمه کرده گیسو پریشان         گه مدینه رود گه اسان
----شکوفه های غم -جلد اول -ص 24 نادعلی کربلایی -انتشاراتخزر -تهران
---------   مرگ پدر-زبانحال فاطمه در سوگ رسول الله    ----
هجران وغم مرگ پدر کرده پریشم                تیره شده چون شام سیه ، روز به پیشم
باران محن را بسرم ابر بلا ریخت                     از گردش ایام نگرحال پریشم
مجروح شد از داغ پدر قلب من زار               از امت او غم برسد بر دل ریشم 
چون خار مغیلان بزند خصم به من نیش              همواره درافغان ، من از آن سوزش نیشم 
از بس که بدیدم به جهان محنت وآزار             من سیر ازاین عمر گران مایه ی خویشم 
غیر از غم دوری عزیزان به دلم نیست               ورنه نبودهیچ غمی از کم وبیشم 
مردم همه از گریه ی من خسته ومن نیز          رنجیده زبیگانه وغمدیده زخویشم
(آهی) گنهم نیست بجز اخذ حق خویش              من کشته ی آئینم وقربانی کیشم
---نقل از 


یوان آهی -جلد دوم -ص 122 -علی آهی-انتشارات خزر -تهران----صحن حرم رسول خدا در مدینه منوره -اسایشصحن حرم زسول الله (ص) در مدینه منوره -اسایش


--


صحن مسجدالنبی -مدینه منوره اسایش-اردیبهشت 1388 شمسی


 


 
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/126/اربعين شه گلگون کفن است درعزاوشهادت سه بزرگوار/
-----کشته شد شیر خدا، ُآه و واویلا ابن عم

درخواست حذف اطلاعات

-----کشته شد شیر خدا، ُآه و واویلا                       ابن عم مصطفی ، آه وواویلا


 


آه وواویلا عزیزان کشته شد حیدر، ساقی کوثر        والی ملک ولایت ، حجت داور ، شاه بحر وبر


مهر افلاک شجاعت ،شاه ازدر در ،فاتح خیبر            خسرو دارین ، سرور ین ،والد سبطین


شد قتیل اشقیا ، آه وواویلا------آه و واویلا که مشتق فرق حیدر شد  ،شور م شد


غرق بحر خون ولی الله اکبر شد ،دل پراخگر شد          لاله سان محراب ونیلی پوش منبر شد ف تیره اختر شد


شد فلک لرزان ، شد ملک گریان ، انس وجان نالان        شد بپا شورعزا ، آه وواویلا----


آه و واویلا که بن عم شه خاتم ، سرور عالم              شد قتیل ازتیغ ظلم زاده ی ملجم ، شدبپا ماتم


زین مصیبت شد عیان در خلق شور غم ،با الم همدم         عرشیان مغموم ، فرشیان مهموم ،


زینب وکلثوم       شد بخون سر شنا ، آه وواویلا ---


آه وواویلا که زینب بی پدر گردید،خونجگر گردید               خون روان از چشم شبیر وشبر گردید ،


دیده تر گردید           نوحه گر ازاین عزا جن وبشر گردید سربسر گردید


اشکها جاری ، ناله هاناری ، با غم وزاری             شد جمیع ماسوا ، آه وواویلا ----


آه وواویلا که سبطین را بحال زار ، دیده شد خونبار             شد عیان گرد یتیمی بر گل رخسار، با دل افکار


زینب وکلثوم را برجسم وجان زد نار ، این غم بسیار             عندلب آسا توده یطاها  در غم بابا


می کشند ازدل نوا ، آه وواویلا----


آه وواویلاکه شداز این غم عظما ، غرقه خون دلها              از ثری شد تا ثریا شورش وغوغا ، بانگ واویلا


در نوای وا علیا طارم اعلا، نین یکجا             زین عزا ی ر ، دست غم بر سر می زند آذر


با وش وناله ها ، آه وواویلا ----به نقل ازدیوان آذر اسانی -جلد سوم -صص 38-39 -انتشارات طوس مشهد-اثر طبع مرحوم سید غلامرضا آذر اسانی -------کشته شد شیر خدا، ُآه و واویلا                       ابن عم مصطفی ، آه وواویلا


 


آه وواویلا عزیزان کشته شد حیدر، ساقی کوثر        والی ملک ولایت ، حجت داور ، شاه بحر وبر


مهر افلاک شجاعت ،شاه ازدر در ،فاتح خیبر            خسرو دارین ، سرور ین ،والد سبطین


شد قتیل اشقیا ، آه وواویلا------آه و واویلا که مشتق فرق حیدر شد  ،شور م شد


غرق بحر خون ولی الله اکبر شد ،دل پراخگر شد          لاله سان محراب ونیلی پوش منبر شد ف تیره اختر شد


شد فلک لرزان ، شد ملک گریان ، انس وجان نالان        شد بپا شورعزا ، آه وواویلا----


آه و واویلا که بن عم شه خاتم ، سرور عالم              شد قتیل ازتیغ ظلم زاده ی ملجم ، شدبپا ماتم


زین مصیبت شد عیان در خلق شور غم ،با الم همدم         عرشیان مغموم ، فرشیان مهموم ،


زینب وکلثوم       شد بخون سر شنا ، آه وواویلا ---


آه وواویلا که زینب بی پدر گردید،خونجگر گردید               خون روان از چشم شبیر وشبر گردید ،


دیده تر گردید           نوحه گر ازاین عزا جن وبشر گردید سربسر گردید


اشکها جاری ، ناله هاناری ، با غم وزاری             شد جمیع ماسوا ، آه وواویلا ----


آه وواویلا که سبطین را بحال زار ، دیده شد خونبار             شد عیان گرد یتیمی بر گل رخسار، با دل افکار


زینب وکلثوم را برجسم وجان زد نار ، این غم بسیار             عندلب آسا توده یطاها  در غم بابا


می کشند ازدل نوا ، آه وواویلا----


آه وواویلاکه شداز این غم عظما ، غرقه خون دلها              از ثری شد تا ثریا شورش وغوغا ، بانگ واویلا


در نوای وا علیا طارم اعلا، نین یکجا             زین عزا ی ر ، دست غم بر سر می زند آذر


با وش وناله ها ، آه وواویلا ----به نقل ازدیوان آذر اسانی -جلد سوم -صص 38-39 -انتشارات طوس مشهد-اثر طبع مرحوم سید غلامرضا آذر اسانی ---------


بمناسبت شهادت علی ابن طالب (ع) -قسمت دوم:از نادعلی کربلایی: 


لرزه در عرش علا افتاده غرقه خون شیر خدا افتاده        میرسد ناله ای از عرش برین   کشته شد شیر خدا دین 


آنکه در خانه ی حق گشت پدید              شد به معراج خداوند ، شهید         آنکه غمخوار یتیمان می بود       غرقه خون گشت براه معبود 


راد مردی که صلونی می گفت                    فرق بشکافته در بستر   


آنکه تکمیل شده دین از او                          لاله رنگ است زخونش سر ورو  


آنکه در خانه ی حق بت بش ت                  در شب قدر به ایزد پیوست  


کشته شد آنکه بدی یاور ویار                         به یتیم وبه اسیر وبیمار  


آه  آه از ستم قوم دغا                                  کشته شد حجت حق ، شیر خدا  


از ستم کاری ابن ملجم                              غوطه ور (کرببلایی) در غم  


نقل :از صص 57-58 ارمغان کربلا -اثر نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ---
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/117/-----کشته شد شير خدا، ُآه و واويلا ابن عم/
درولادت دوبرادر جانباز- حسین (ع) وابوالفضل (ع) بشارت شیعیان

درخواست حذف اطلاعات

 


 درولادت دوبرادر جانباز- حسین (ع) وابوالفضل (ع)بشارت شیعیان !شد ماه شعبان ماه پیغمبر                       فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر


 


 


زمین وآسمان وعرش اعظم نورباران شد                         زانوار رخ نور دو چشم ساقی کوثر


عیان گردید در یثرب جمال عالم آرایی                           که جبرئیل امین شد خادمدر بار آن سرور


زلطف قادر قدرت نما  از گلبن عفت                             دوگل گردیده ظاهر  ازبرای حیدر صفدر


یکی در سوم شعبان ، یکی در چارم شعبان                  یکی چون شمس رخشان  ویکی همچون مه انور


یکی فرمانده ی عالم ،وصی احمد خاتم                       یکی یار ومعین وغم خور سلطان بحر وبر


یکی از فاطمه ام الائمه ، دختر طاها                          یکی از حضرت ام البنین همچون دروگوهر


یکی نامش حسین ابن علی فرمانروای دین                 یکی باب الحوائج ، حضرت عباس نام آور


یکی را بوسه زد ختم رسولان بر لب و دندان                یکی رامرتضی دست رسایش بادو چشم تر


برای یاری درماندگان بحرطوفان زا                            بسوی ساحل عزت ، یکی کشتی ، یکی لنگر


دو صدر الدین، دو بدر الدین ، دو یارویاور قر آن              یکی وارث بشهرعلم وآن یک پشتیبان در


دو رخ زیبا ، دو قد طوبا ، قدم بنهاد در عالم                یکی فرمانده ی اعظم ،یکی وسرلشکر


دو جانباز وبرادر ، این وآن دگر سلطان                  عیان گردیدبریاری حق  ازدو نکو مادر


دو روشنگر ، دو عالی فر ، که بر آنهاخدا بخشد           هزاران {کربلایی}را زرحمت در صف مبشارت شیعیان !شد ماه شعبان ماه پیغمبر فزون شد ب"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/116/درولادت دوبرادر جانباز-امام حسين (ع) وابوالفضل (ع) بشارت شيعيان /
--محبوس سامرا ( هادی )--- هادی دین نبی گشته گرفتار بلا

درخواست حذف اطلاعات
--محبوس سامرا ( هادی )---


 


هادی دین نبی گشته گرفتار بلا               متوکل بنموده است بر او جور وجفا


شد چو وارد شه دین ، سامره ، جاداد ورا                در رباطی که بدی مسکن خیل غربا


اعتنایی چو به شانش ننمودی زنخست                  کرد بر وی ستم وظلم ، همان شو م دغا


حرم محترمش را زستمکاری خود                          داد ویرانه مکان، پیش گروه فقرا


گاه زندان وگهی حبس نظر بود زکین                        بیست ویک سال به تبعید بد آن شاه هدی


گه مکان داد ورا جای وحوشان از کین                  گاه تکلیف نمودش به وبه غنا


گاه زندیق خطابش بنمودی زستم                     گاه دشمنام بدادی زجفا بر زهرا


گاه در مجلس خود مس ه ای می آورد             تاکه تقلیدکند از علی ، ان شیر خدا


گه فرستاد زکین ،بهر تفحص در شب                   عده ای را بهمان خانه که بد ابن رضا


گه بزندان جفا بود مقید از کین                      گاه اندر غل وزنجیر بدی آن مولا


خون دل از خلفا خورد ، شه از ظلم وستم         تاکه مسموم شدی آن خلف بدر  دجا


شد چو از زهر جفا کشته  نقی خسرو دین            غرق ماتم شدیاز رحلت وی، سامرا


لب ببند(آهی ) ازاین وقعه ی جانسوز دگر         که زدی آتش ازاین غم بدل خیر نسا   --


نقل از دیوان آهی -جلد دوم -ص 216 -سروده ی علی آهی -انتشارات خزر -تهران---


------درولادت با سعادت محمد باقر (علیه السلام ) 28 اسفندماه 1396 شمسی
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار                    آیات صنع در همه عالم شد آشکار----

 


 


بانفحه ی صبا  دم روح القدس دمید                شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار


با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم                 عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار


زد خیمه ابر ودر وگهر  ریخت دمبدم                   صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار


پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت                       تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار


تاشد ز حسن دل آرای گل عیان                  با لحن خوش  به نغمه ی داوود شد هزار


بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت                حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار


وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش                      نوروز باستانی ومولود شهریار


تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست                 تابنده شد زبرج ولایت مه وقار


مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه                        دریای علم مصطفوی ، مف کبار


مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو                  دین خدا وشرع و  نبی گفت آشکار


پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق                   کزاو علوم اول وآ شد اشکار


مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف                        حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار


(آذر) گ در اوکن زحق طلب                       زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--


---دیوان آذر -جلد اول -ص 86-چاپ سوم-1348 شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذر اسانی--

درولادت با سعادت محمد باقر (علیه السلام )28 اسفندماه1396شمسی


هادی دین نبی گشته گرفتار بلا متوکل بنموده است بر او جور وجفا

شد چو وارد"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/115/--محبوس سامرا (امام هادي )--- هادي دين نبي گشته گرفتار بلا /
در شهادت دخت نبی - همسر علی (س)

درخواست حذف اطلاعات


فلک دانی چه ظلمی از تو برزهرای اطهر شد            چه بیدادی زتو بر فاطمه بعد از پیمبر شد


مگر آن گفته های شاه خاتم رفته از گوشت              که بعد ازرحلت او فاطمه از غم مکدر شد


بگفت احمد مکرر فاطمه بضعه  منی                       چرانسبت به او پس ظلمها زامت مکررشد


همان زهرا که احمد زاحترامش  گفت با امت                دریده نامه ی ارثش زخصم شوم کافر شد


نخشکیده هنوز از آب  غسل شاه خاتم کفن                 که نار ظلم در باب سرایش شعله آور شد


دل بش ته اش اورا نبود بس در غم بابش                 که پهلویش ش ته آن چنان از ضربت در شد


نبود بس اش را ناله های جانگداز غم                 که آزرده زمیخ در زاعدای ستمگر شد


نبود بس تیرگی روز در چشمش زهجر باب                    که نیلی آنچنان از سیلی  آن رخسار انور شد


زضرب تازیانه دشمن دین بازویش راخست                   مصیبت دیده ای را تسلیت آنسان مقرر شد


چرا حبل جفا بر گردن حبل المتین بستند                    چرزا مغلوب دست روبه دون ،شیر داور شد


قضا بر بست دست شیر حق را ورنه در آندم                کجاروبه ، رها از دست ضرغام غضنفر شد


ز لطف مرتضی و آل پاک اوست کاندر طوس                بدوران مرثیه خوانی  ، مدامی شغل (آذر) شد .


اثر طبع آذر اسانی -به نقل از جلد اول دیوان آذر -صص-55-56 -چا پ سوم -1348 شمسی  انتشارات طوس----محمد حسن اسایش
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/113/در شهادت دخت نبي - همسر علي (س)/
درشهادت هادی (ع)+ ولادت باقر (ع)

درخواست حذف اطلاعات
---محبوس سامرا ( هادی )---


 


هادی دین نبی گشته گرفتار بلا               متوکل بنموده است بر او جور وجفا


شد چو وارد شه دین ، سامره ، جاداد ورا                در رباطی که بدی مسکن خیل غربا


اعتنایی چو به شانش ننمودی زنخست                  کرد بر وی ستم وظلم ، همان شو م دغا


حرم محترمش را زستمکاری خود                          داد ویرانه مکان، پیش گروه فقرا


گاه زندان وگهی حبس نظر بود زکین                        بیست ویک سال به تبعید بد آن شاه هدی


گه مکان داد ورا جای وحوشان از کین                  گاه تکلیف نمودش به وبه غنا


گاه زندیق خطابش بنمودی زستم                     گاه دشمنام بدادی زجفا بر زهرا


گاه در مجلس خود مس ه ای می آورد             تاکه تقلیدکند از علی ، ان شیر خدا


گه فرستاد زکین ،بهر تفحص در شب                   عده ای را بهمان خانه که بد ابن رضا


گه بزندان جفا بود مقید از کین                      گاه اندر غل وزنجیر بدی آن مولا


خون دل از خلفا خورد ، شه از ظلم وستم         تاکه مسموم شدی آن خلف بدر  دجا


شد چو از زهر جفا کشته  نقی خسرو دین            غرق ماتم شدیاز رحلت وی، سامرا


لب ببند(آهی ) ازاین وقعه ی جانسوز دگر         که زدی آتش ازاین غم بدل خیر نسا   --


نقل از دیوان آهی -جلد دوم -ص 216 -سروده ی علی آهی -انتشارات خزر -تهران---


------درولادت با سعادت محمد باقر (علیه السلام ) 28 اسفندماه 1396 شمسی
---باز از کنوز رحمت والطاف کردگار                    آیات صنع در همه عالم شد آشکار----

 


 


بانفحه ی صبا  دم روح القدس دمید                شد رستخیز عام به صحرا وکوهسار


با حشمت الهی شه ، نوروز زد قدم                 عفریت دی زصحنه برون شد پی فرار


زد خیمه ابر ودر وگهر  ریخت دمبدم                   صحن وسرا ودشت ودمن گشت لاله زار


پیر عجوز دهر جوانی زسر گرفت                       تاشد بکوهسار ، عیان جلوه ی بهار


تاشد ز حسن دل آرای گل عیان                  با لحن خوش  به نغمه ی داوود شد هزار


بلبل به شاخسارطرب جا گرفت وگفت                حمد خدا ونعت نبی ، مدح هفت وچار


وآنگه بخلق مژده یعیدین داد فاش                      نوروز باستانی ومولود شهریار


تا شد عیان زماه رجب لیله ی نخست                 تابنده شد زبرج ولایت مه وقار


مولود شد محمد باقر (ع) زفاطمه                        دریای علم مصطفوی ، مف کبار


مر آت حق شهنشه علم الیقین کزاو                  دین خدا وشرع و  نبی گفت آشکار


پنجم وصی احمد مرسل ، ولی حق                   کزاو علوم اول وآ شد اشکار


مهرش بهار باطرب وقهراو خزیف                        حبش جنان ودشمنیش شد جهیم نار


(آذر) گ در اوکن زحق طلب                       زان منصب شهانه به عالم کن افتخار--


---دیوان آذر -جلد اول -ص 86-چاپ سوم-1348 شمسی -چاپ خانه ی طوس مشهد-آذر اسانی--

درولادت با سعادت محمد باقر (علیه السلام )دوشنبه 28 اسفند 1396 شمسی


هادی دین نبی گشته گرفتار بلا متوکل بنموده است بر او جور وجفا

شد چو وار"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/114/درشهادت امام هادي (ع) ولادت امام باقر (ع)/
محرم -ماه خون -ماه قیام -ماه حسین -ماه انقلاب -ماه ش ت دشمن

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/106/محرم -ماه خون -ماه قيام -ماه حسين -ماه انقلاب -ماه شکست دشمن/
محرم -ماه خون -ماه قیام -ماه حسین -ماه انقلاب -ماه ش ت دشمن

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/106/محرم -ماه خون -ماه قيام -ماه حسين -ماه انقلاب -ماه شکست دشمن/
ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه وج پیشرومومنان بود ماه ش

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/107/ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه ش/
ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه وج پیشرومومنان بود ماه ش

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/107/ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه ش/
ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه وج پیشرومومنان بود ماه ش

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش


ماه وج پیشرومومنان بود

ماه ش"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/109/ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه ش/
ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب ماه وج پیشرومومنان بود ماه ش

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش


ماه وج پیشرومومنان بود

ماه ش"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/109/ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلاب ماه خروج پيشرومومنان بود ماه ش/
فرارسیدن محرم

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش


ماه وج پیشرومومنان بود

ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق

ماه ظهور عدل به اهل جهان بود"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/111/فرارسيدن محرم/
فرارسیدن محرم

درخواست حذف اطلاعات

 


 ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 ---


- سرسلسله  ی مردم آزاد حسین است


 


آن که دراین ره سر وجان داد حسین است


مردی که چوکوهی ببر تیشه ی بیداد


دامن بکمر برزد و حسین است


درسی به بشر داد بدستور الهی


درسش عملی بود نه کتبی ،نه شفاهی


آیین یزیدی که بری بود زانصاف


ننمود بتهدید وبه تطمیع گواهی


در معرکه دشمن چوبه او خط امان داد


رد کرد و وشان شد ودر معرکه جان داد


ننهاد بزنجیر ستم گردن تسلیم


حنجر بدم خنجر بیداد گران داد


مردانه دراین معرکه بنهاد قدم را


بر ضدستمکار بر افراشت علم را


با نیروی یزدانی وبا دست خ


بش ت بهم قدرت ارکان ستم را


اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد


با زینب وسجاد سوی شام فرستاد


این جمله زخون بود در آن نشریه مسطور


باید بشر از قید اسارت شود آزاد


او کرد بنوع بشر این قاعده تعلیم


کاندر ره از جان نبود بیم


دیگر نهراسد زستمکار ستمکش


مظلوم بظالم نکند کرنش وتعظیم


هر وحشی نا نزند تمدن


هر کافر ناحق نزند لاف تدین


اشرار باحرار نگیرند سر راه


نا نفروشد ب ان ناز وتفر عن


شمشیر نباشد بکف زنگی بد مست خائن نشود عالی وعالی نشود پست               باشد که ببالند وننازند ونتازند


از باب زر وسیم باشخاص تهیدست


برچیده شود قاعده ورسم توحش


از مسند حق دور شود قاضی حق کش


ازبین رود منکرومعروف بیاید                     جاهل رهد از جهل چو عالم بزید خوش


مردم همه با کافر وظالم بستیزند


پویند ره حق و حق بگریزند


کوبند همی سنگ الم بر سر بدخواه


بر فرق تب ار همی خاک بریزند


این حکم صریح است وبدیه است ومحقق


چیره نشود حق کش وکشته نشود حق


بیداد گری را اثری نیست بعالم


زنده است حسین ابن علی آن حق مطلق-


(ازبصیر اصفهانی-به نقل از شا ارهای ادب فارسی(اشک شفق)صص200-201 آراسته ی رضا معصومی -نشریه ماه نوع -ناشر : رشیدی -دیماه 1362 شمسی)-------------------


جلوه گاه حق از احمد مهران-همان ماخذ-ص 202:--


تاابد جلوه گه حق وحقیقت سر توست


معنی مکتب تفویض علی اکبر توست


ای حسینی که تویی مظهر آیات خدای


این صفت از پدر وجد تو در جوهر توست


درس مردانگی عباس بعالم آموخت


زانکه شد مست از آن باده که در ساغر توست


طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند ؟


آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر توست


ای که در کرببلا بی ویاور گشتی چشم بگشا وببین خلق جهان یاور توست


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی وگفت:


آنکه باید به اسیری برود خواهر توست


(ب انت وامی)که توای مکتب عشق


عشق را مظهر و آثار علی اصغر توست


ای حسینی که بهر کوی عزای تو بپاست


عاشقان رانظری دردم جان پرور توست


خواست (مهران )بزند بوسه سراپای تورا


----


مهر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 


 


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----


 


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران---اسایش


ماه وج پیشرومومنان بود

ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق

ماه ظهور عدل به اهل جهان بود"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/111/فرارسيدن محرم/
در ولادت رسولالله (ص)

درخواست حذف اطلاعات

 مژده که میلاد شه خاتم است                   عید سعید نبی اکرم است 


 


 


مزده که مسروری عالم رسید                   می عالم وآدم رسید 


 


هادی کل ُ سید خاتم رسید                     منجی عالم شه اکرم رسید 


 


م از او خاطره ی عالم است                 عید سعید نبی اکرم است---- 


 


مزده که بی رخ یار شد                     جلوه ی محبوب پدیدارشد 


 


کعبه از او مطلع انوار شد                         دشت ودمن تحت الانهار شد 


 


عالم ایجاد از او م است                       عید سعید نبی اکرم است---- 


 


مزده که شد نور خدا آشکار                     یافت تولد شه ملک وقار 


 


احمد محمود شه تاجدار                          آنکه به ایجاد بود شهریار 


 


اهل ولا می عالم است                      عید سعید نبی اکرم است ---


 


مژده که پیر فلک آمد جوان                  گشت منور همه ومکان 


 


از رخ دلجوی شه انس وجان                   ف بشر خاتم پیغمبران 


 


آنکه از او ف بنی آدم است                  عید سعید نبی اکرم است 


جاد اول دیوان آذر اسانی (حاج سید غلامرضا آذر حقیقی-چاپ افست یه -مشهد-چاپ چهارم -1348 شمسی 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


ده مژده که ختم انبیا ظاهر شد                انوار تجلی خدا ظاهر شد 


فرمان محمدا رسول الهی                        بهرش زکریم ذوالعطا ظاهر شد 


--ص28 -ارمغان کربلا -نادعلی کربلایی-انتشارات خزر-تهران----------- 


-----------------------------(خورشیدسعادت)------- --------------------- 


البشارت که بما صبح سعادت آمد            مف ومکان باعث خلقت آمد 


روشن از نور ج همه ی عالم شد    عقل کل ختم رسل مظهر رجمت آمد 


نبی مکی امی زپس ی غیب                از پی راهنمایی وهدایت آمد  


کلبه ی بنت وهب طعنه بعالم زد وگفت که به آ غوش من آن شمس سعادت آمد 


طاق ری عجم طاقت دیدار نداشت    جاری از رود سماوی ،ید عصمت آمد 


لات واصنام بخاک از سر خجلت افتاد      سرنگون تخت شهان زان ید قدرت آمد 


دسته دسته ملک از عالم بالا به زمین      شادمان ، تلبیه گو بهرزیارت آمد 


رانده ابلیس شد از عالم بالا گفتا        این چه شودیست مگر روز قیامت آمد 


گفت جبریل جوابش که زسر حد کمال   شافع م وفرمانده ی امت آمد 


باد ، گو مژده رساند بسلیمان جهان     که شه عرش مکان ،حامل رفعت آمد 


یوسف مصر دگر حسن فروشی نکند    چون که بیند بجهان کان ملاحت آمد 


دگر از حاتم طایی نتوان گفت سخن     زانکه بهر کرم و لطف وسخاوت آمد 


زک ،زج ،زمقامش زخدا      احسن الله وتبارک بشهادت آمد 


حامل حکم خدا ف یه بنماید چون        خادم درگه آن شمس ولایت آمد 


مدح اوزینت قرآن الهی باشد              فرق او مفت تاج نبوت آمد 


آیه آیه همه ی معنی قرآن کریم          شاهد خوبی این منجی امت آمد 


هم به انجیل وزبور وصحف وتوراتش      مدح وتوصیف محمد زدرایت آمد 


تهنیت باد به افراد مسلمان جهان       نقطه ی مرکزی روز شفاعت آمد 


(کربلایی) زگ   در خانه ی او        شکر لله که دلت  کنج محبت آمد--- 


----به نقل از ارمغان کربلا(کتاب سوم) نادعلی کربلایی-انتشارات خزر -تهران-محمد حسن اسایش


مزده که مسروری عالم رسید"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/112/در ولادت رسولالله (ص)/
در ولادت رسولالله (ص)

درخواست حذف اطلاعات

 مژده که میلاد شه خاتم است                   عید سعید نبی اکرم است 


 


 


مزده که مسروری عالم رسید                   می عالم وآدم رسید 


 


هادی کل ُ سید خاتم رسید                     منجی عالم شه اکرم رسید 


 


م از او خاطره ی عالم است                 عید سعید نبی اکرم است---- 


 


مزده که بی رخ یار شد                     جلوه ی محبوب پدیدارشد 


 


کعبه از او مطلع انوار شد                         دشت ودمن تحت الانهار شد 


 


عالم ایجاد از او م است                       عید سعید نبی اکرم است---- 


 


مزده که شد نور خدا آشکار                     یافت تولد شه ملک وقار 


 


احمد محمود شه تاجدار                          آنکه به ایجاد بود شهریار 


 


اهل ولا می عالم است                      عید سعید نبی اکرم است ---


 


مژده که پیر فلک آمد جوان                  گشت منور همه ومکان 


 


از رخ دلجوی شه انس وجان                   ف بشر خاتم پیغمبران 


 


آنکه از او ف بنی آدم است                  عید سعید نبی اکرم است 


جاد اول دیوان آذر اسانی (حاج سید غلامرضا آذر حقیقی-چاپ افست یه -مشهد-چاپ چهارم -1348 شمسی 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


ده مژده که ختم انبیا ظاهر شد                انوار تجلی خدا ظاهر شد 


فرمان محمدا رسول الهی                        بهرش زکریم ذوالعطا ظاهر شد 


--ص28 -ارمغان کربلا -نادعلی کربلایی-انتشارات خزر-تهران----------- 


-----------------------------(خورشیدسعادت)------- --------------------- 


البشارت که بما صبح سعادت آمد            مف ومکان باعث خلقت آمد 


روشن از نور ج همه ی عالم شد    عقل کل ختم رسل مظهر رجمت آمد 


نبی مکی امی زپس ی غیب                از پی راهنمایی وهدایت آمد  


کلبه ی بنت وهب طعنه بعالم زد وگفت که به آ غوش من آن شمس سعادت آمد 


طاق ری عجم طاقت دیدار نداشت    جاری از رود سماوی ،ید عصمت آمد 


لات واصنام بخاک از سر خجلت افتاد      سرنگون تخت شهان زان ید قدرت آمد 


دسته دسته ملک از عالم بالا به زمین      شادمان ، تلبیه گو بهرزیارت آمد 


رانده ابلیس شد از عالم بالا گفتا        این چه شودیست مگر روز قیامت آمد 


گفت جبریل جوابش که زسر حد کمال   شافع م وفرمانده ی امت آمد 


باد ، گو مژده رساند بسلیمان جهان     که شه عرش مکان ،حامل رفعت آمد 


یوسف مصر دگر حسن فروشی نکند    چون که بیند بجهان کان ملاحت آمد 


دگر از حاتم طایی نتوان گفت سخن     زانکه بهر کرم و لطف وسخاوت آمد 


زک ،زج ،زمقامش زخدا      احسن الله وتبارک بشهادت آمد 


حامل حکم خدا ف یه بنماید چون        خادم درگه آن شمس ولایت آمد 


مدح اوزینت قرآن الهی باشد              فرق او مفت تاج نبوت آمد 


آیه آیه همه ی معنی قرآن کریم          شاهد خوبی این منجی امت آمد 


هم به انجیل وزبور وصحف وتوراتش      مدح وتوصیف محمد زدرایت آمد 


تهنیت باد به افراد مسلمان جهان       نقطه ی مرکزی روز شفاعت آمد 


(کربلایی) زگ   در خانه ی او        شکر لله که دلت  کنج محبت آمد--- 


----به نقل از ارمغان کربلا(کتاب سوم) نادعلی کربلایی-انتشارات خزر -تهران-محمد حسن اسایش


مزده که مسروری عالم رسید"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/112/در ولادت رسولالله (ص)/
درشهادت جواد(ع)

درخواست حذف اطلاعات

 


فلک باآل پیغمبر بسی جور وجفا کردی     ستم اندازه ای دارد ،توبیحد ظلمها کردی


 


شدی همدست با دونان ،نمودی جور با خوبان    نه خوفیدر دل از فدا، نه شرم از مصطفی کردی


زگ ارنبوت هرگلی کاندر وجود آمد         زگلشن چی ، بردی بخواری مبتلا کردی


فلک ! دانی چها کردی به آل احمد مختار        یکایک را زملک آواره وبی اقربا کردی


غریب وبی ومسموم آن هم با لب عطشان    چنین ظلمی بعالم نکرده ، تو چرا کردی


بوقت احتضارش از چه بستی در بروی او   چه خونها زین عزا اندر دل اهل ولا کردی


زبعد فوت جسمش را فکندی از چه روی بام    عجب دارم که همسر از چه آن جور وجفاکردی


شهی که سایه ی لطفش بفزق خلق ایجاد است         تنش را سایه بان از از بال مرغان هوا کردی


فلک از جور تو نالم ویا از جور ام الفضل         تو آن بیدادهاکردی ویا آن بیوفاکردی 


اگر چه نیست تقصیر تو لیک از سوز دل گویم            که عالمرا چو آذر زین عزا ، نوحه سرا کردی


--به نقل از : دیوان سید غلامرضا آذر حقیقی اسانی -جلد اول-صص 123-124 انتشارات طوس -مشهد -چاپ سوم -1348 هجری شمسی
شدی همدست با دونان ،نمودی جور با خوبان"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/101/درشهادت امام جواد(ع)/
آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده

درخواست حذف اطلاعات

آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید و از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان م به جنان فاطمه وحیدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار این مژده به حیدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند بادسته گلی سوی نبی رو بنمایند تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند از بهر زیارت بزمین م وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر و ومکان آمده بهرش آن ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است هم وهم سرور وهم یار ومعین است ازسوی خدا بر همه آیات مبین است از نور رخش خلق شده حوری وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برینند تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند افسوس اگر ماه جمال تو نبینند درروز جزا ای پسرختم رسولان ای خسرو خوبان تو غریب الغربایی وی حجت یزدان تو معین الضعفایی چون مور ضعیفی بدرت (کرببلایی) ران ملخ آورده به دربار سلیمان بنقل از :شکوفه های غم -اثر طبع ناد علی کربلایی-صص311-312 -انتشارات خزر ---
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/100/آمد شب ميلاد علي شمس خراسان فرزند نبي ،رهبردين،حامي قرآن ده مژده/
در ولادت رضای - خورشید اسان - ضامن آهو (ع)

درخواست حذف اطلاعات

آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید و از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان م به جنان فاطمه وحیدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار این مژده به حیدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند بادسته گلی سوی نبی رو بنمایند تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند از بهر زیارت بزمین م وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر و ومکان آمده بهرش آن ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است هم وهم سرور وهم یار ومعین است ازسوی خدا بر همه آیات مبین است از نور رخش خلق شده حوری وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برینند تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند افسوس اگر ماه جمال تو نبینند درروز جزا ای پسرختم رسولان ای خسرو خوبان تو غریب الغربایی وی حجت یزدان تو معین الضعفایی چون مور ضعیفی بدرت (کرببلایی) ران ملخ آورده به دربار سلیمان بنقل از :شکوفه های غم -اثر طبع ناد علی کربلایی-صص311-312 -انتشارات خزر ---آمد شب میلاد علی شمس اسان فرزند نبی ، دین،حامی قرآن ده مژده که امشب شده عالم همه گلشن زاین شمس ضحا کشور ایمان شده روشن ای نور خداوند تبارک به تو احسن کز مقدم تو گشته فزون رونق ایران شددر شب میلادی آن سید و از سجده به شکرانه حق موسی جعفر اندر بر معبود بدی او بزمین سر زاین نعمت والا گهر خالق سبحان شمسی که ازاو می نگرم نور خدا را اندر طلبش گردش این ارض وسمارا هرزنده دلی برده سویش دست دعا را اوحجت حق است ومدکار ضعیفان م به جنان فاطمه وحیدر کرار لبخند زند بر رخشان احمد مختار این مژده به حیدر رسد از جانب دلدار کز نسل تو آمد بجهان خسرو خوبان فوج ملک وخیل رسل مدح سرایند بادسته گلی سوی نبی رو بنمایند تبریک کنان اذن بگیرند وبیایند از بهر زیارت بزمین م وخندان آمد بجهان آنکه جهان آمده بهرش جن وملک وحور وجنان آمده بهرش شمس وقمر و ومکان آمده بهرش آن ارزنده وروشنگر انسان هم ثامن وهم ضامن وهم حجت دین است هم وهم سرور وهم یار ومعین است ازسوی خدا بر همه آیات مبین است از نور رخش خلق شده حوری وغلمان مردم همه مشتاق بفردوس برینند تا آنکه در آنجا رخ زیبای تو بینند افسوس اگر ماه جمال تو نبینند درروز جزا ای پسرختم رسولان ای خسرو خوبان تو غریب الغربایی وی حجت یزدان تو معین الضعفایی چون مور ضعیفی بدرت (کرببلایی) ران ملخ آورده به دربار سلیمان بنقل از :شکوفه های غم -اثر طبع ناد علی کربلایی-صص311-312 -انتشارات خزر ---
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/99/در ولادت امام رضاي - خورشيد خراسان - ضامن آهو (ع)/
محرم فرارسید

درخواست حذف اطلاعات


محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه ش ت دشمن


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


ماه قیام ،ماه حسین"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/39/محرم فرارسيد/
هر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین ج

درخواست حذف اطلاعات

هر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 -----


 


cنقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه ش ت دشمن


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 مطبوعاتی خزر -تهران----
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/41/هر تو مرا رکن نماز است حسين جان عشق تو مرا کعبه ي راز است حسين ج/
هر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین ج

درخواست حذف اطلاعات

هر تو مرا رکن است حسین جان عشق تو مرا کعبه ی راز است حسین جان


روزی که شود بسته برویم در امید


بابکرم لطف توبازاست حسین جان

 


 


یک ذره غبار حرمت ای حرم دین در رتبه به از ملک حجازاست حسین جان


هرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر است حسین جان


در کرببلا زان همه گلهای نکویت اصغر گل نشکفته ی ناز است حسین جان


ازداغ تودر گوشه ی ویرانه رقیه شمعیست که در سوز وگدازاست حسین جا


 


 


 


 


 


 


گر قلب من از بر آرند ببینند باذکر تو در راز ونیاز است حسین جان


 


می خواستم از وصف وجلال تو بگویم دل گفت که اینقصه درازاست حسین جان -ای خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر ایاز است حسین جان


 


 


در روز جزا کرببلایی زشفاعت بر سوی تو اش دست نیاز است حسین جان -به نقل ز


شکوفه های غم اثر طبع ناد علی کربلایی-صص169-170


 -----


 


cنقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه----محرم-ماه خون وقیام -ماه شهاىت -ماه ش ت دشمن


ماه قیام ،ماه حسین ، ماه انقلاب


ماه وج پیشرومومنان بود


ماه ش ت دشمن قرآن وفتح حق


ماه ظهور عدل به اهل جهان بود


مردی قیام کرده به صحرای کربلا


کز خاندان خاتم پیغمبران بود


مردی قیام کرده که باانقلاب خون


بر هم زن رِِژیم ستم گستران بود


مردی قیام کرده که تا روز رستحیز


نام گرامیش همه جا جاودان بود


فرزند با کفایت نستوه بوتراب


کز خون او زمین بلا گلستان بود


با خون نوشته است بتاریخ روزگار


هر که بار ظلم کشد ناتوانبود


بهر قیام نسل جوان برعلیه ظلم


اول شهیدش اکبر زیبا جوان بود


تکمیل تاشود سند سرخ انقلاب


امضاءزخون اصغر شیرین زبان بود


سیراب تا شوند همهتشنگان عدل


در خون طپیده ساقی لب تشگان بود


هفتاد وچند یاور وانصار ولشکرش


هریکچو آیت است که در خون طپان بود


عباس وعون وجعفروعبدالهش چوگل


سیراب زاشک دمبدم باغبان بود


قرآن ورق ورق پی تحکیم امر حق


تا نهضت مقدس دین جاودان بود


با این قیام کاخ ستم واژگون نمود


تابر قرار مکتب خون جامگان بود


بر انتقال خون شهیدان بی کفن


گاه قیام (زین اب )قهرمان بود


هر ارض(کربلایی) وهر یوم عاشری


تا انقلاب مهدی صاحب زمان بود


نقل از شکوفه های غم -صص135-136-نادعلی کربلایی -موسسه مطبوعاتی خزر -تهران----


 مطبوعاتی خزر -تهران----


روزی که شود بسته برویم در امید

بابکرم لطف توبازاست"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/42/هر تو مرا رکن نماز است حسين جان عشق تو مرا کعبه ي راز است حسين ج/
من رقیه خسرو لب تشنه را دردانه ام

درخواست حذف اطلاعات

ایکه اشک افشان شدی از دیدن غمخانه ام           من رقیه خسرو لب تشنه را دردانه ام


غنچه باغ بتول ونوگل آل رسول                        زیب دامان حسین آن سرور فرزانه ام


نازپرور گوهری بودم که دست روزگار                  جای داد ازراه کین در گوشه ویرانه ام


دست استبداد بیداد یزید بدگهر                     کند همچون سیل بنیان کنزجا کاشانه ام


ریخت ناحق خون حق رادر زمین کربلا                     آتش بیدا بر خیمه شاهانه ام


بسته شد بردست وپاوگردنم زنجیر ظلم              خسته شد زیر گران بار اسارت شانه ام


اززمین کربلاتا شام طعن وجور خصم                        دیدم وخواندنداز آل نبی بیگانه ام


وای از ظلم یزید ورسم مهمانداریش                   کان سیه دل داد منزل گوشه ویرانه ام


گاه هجران پدر بنمود گریانم چوشمع               گاه داغ نوجوانان سوخت  چون پروانه ام


روز وشب پر بود چشمان من از خون جگر         ساقی گردان می غم ریخت در پیمانه ام


تا شبیدیدم سر پاک پدر را غرق خون             جان خود تسلیم در بر جانانه ام


نیمه شب غساله دادم غسل وپوشاندم کفن     ام چون گنج مدفون ساخت در ویرانه ام


سربه قبر کوچکم بگذار وافغانم شنو          کز غم هجر چدر چون استن حنانه ام


در ابان ماه هزار وسیصد وپنجاه ویک          گشت اشعار{وفایی}ثبت درغمخانه ام


---گلبانگ غم-صص 243-244-گرداورنده:محمد غلامی -چاچ موسسه مطبوعاتی خزر-تهران
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/44/من رقيه خسرو لب تشنه را دردانه ام/
توکاخ ظلم را لرز ومن سرنگون

درخواست حذف اطلاعات
چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت (زبان حل حضرت زینب باچوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت


 


ولی پروانه سان فدا جان را به قربانت


اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو


ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت


به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من


که تا تکمیل گردد انقلاب  وعهد وپیمانت


توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم


چو دیدم پیکر صد چاک ت


تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری


بلی من هم نمودم ک نم را به قربانت


تورا سر بر سنان بش ت ، من از چوبه ی محمل


هلال آسا چو دیدم بر سر نی  رأس تابانت


مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت


تورا در مطبخ خولی عدو بنمود  پنهانت


تودادی را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو


به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت


توکاخ ظلم را لرز ومن سر نگون


چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت


ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم


بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت


تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما


من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت


--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم


ص200-انتشارات خزر -تهران---منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/48/توکاخ ظلم را لرزاندي ومن سرنگون کردم/
اربعین شه گلگون کفن است

درخواست حذف اطلاعات
اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی

   اربعین شه گلگون گفن است                ملک وجن وبشر در محن است 


چونکه از شام بلا آل رسول                  کربلاآمده گریان وملول


هر یکی امده با شور ونوا                    بسر تربت پاک


زینب غمزده با شیون وشین                 ی ر آمد بسر کوی حسین


بر سر قبر برادر چو رسید                 از جگر ناله ی جانسوز کشید


گفت : ای خسرو صد بدن              شکوه دارم ببرت از دشمن 


بین که آزرده وبا ناله وآه                  میهمان بهر تو آمد ای شاه


خیز واز ما بنما استقبال                  بین که اطفال تو آمد به چه حال


روی طفلان تو گشته نیلی                چون عدو بر  رخشان زد سیلی


ای برادر زجفای عدوان                  منزل ما شده اندر ویران


من چه گویم که چه آمد بسرم              خون شد ازداغ رقیه جگرم


چون که خو ده به ویرانه ی شام          من ندارم زفراقش آرام 


داد جان طفل سه ساله ببرت              تا نظر کرد حسین جان بسرت 


داغ او کرد مرا زار وغمین            چون به غربت شده ویرانه نشین


دیده بست از من وجمع اسرا            کرده  در گوشه ی ویران  ماوا


چون نیاورده ام آن طفل صغیر          خجلم از تو ، سراغش  تو مگیر 


من و(واله ) زغمت دیده تریم          بهر تو جان اخا  نوحه گریم


---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسطمحمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قم

چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت (زبان حل حضرت زینب باچوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت


 


ولی پروانه سان فدا جان را به قربانت


اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو


ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت


به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من


که تا تکمیل گردد انقلاب  وعهد وپیمانت


توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم


چو دیدم پیکر صد چاک ت


تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری


بلی من هم نمودم ک نم را به قربانت


تورا سر بر سنان بش ت ، من از چوبه ی محمل


هلال آسا چو دیدم بر سر نی  رأس تابانت


مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت


تورا در مطبخ خولی عدو بنمود  پنهانت


تودادی را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو


به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت


توکاخ ظلم را لرز ومن سر نگون


چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت


ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم


بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت


تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما


من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت


--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم


ص200-انتشارات خزر -تهران---
منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/49/اربعين شه گلگون کفن است/
اربعین شه گلگونکفن است

درخواست حذف اطلاعات
اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی

   اربعین شه گلگون گفن است                ملک وجن وبشر در محن است 


چونکه از شام بلا آل رسول                  کربلاآمده گریان وملول


هر یکی امده با شور ونوا                    بسر تربت پاک


زینب غمزده با شیون وشین                 ی ر آمد بسر کوی حسین


بر سر قبر برادر چو رسید                 از جگر ناله ی جانسوز کشید


گفت : ای خسرو صد بدن              شکوه دارم ببرت از دشمن 


بین که آزرده وبا ناله وآه                  میهمان بهر تو آمد ای شاه


خیز واز ما بنما استقبال                  بین که اطفال تو آمد به چه حال


روی طفلان تو گشته نیلی                چون عدو بر  رخشان زد سیلی


ای برادر زجفای عدوان                  منزل ما شده اندر ویران


من چه گویم که چه آمد بسرم              خون شد ازداغ رقیه جگرم


چون که خو ده به ویرانه ی شام          من ندارم زفراقش آرام 


داد جان طفل سه ساله ببرت              تا نظر کرد حسین جان بسرت 


داغ او کرد مرا زار وغمین            چون به غربت شده ویرانه نشین


دیده بست از من وجمع اسرا            کرده  در گوشه ی ویران  ماوا


چون نیاورده ام آن طفل صغیر          خجلم از تو ، سراغش  تو مگیر 


من و(واله ) زغمت دیده تریم          بهر تو جان اخا  نوحه گریم


---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسطمحمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قم

چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت (زبان حل حضرت زینب باچوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت


 


ولی پروانه سان فدا جان را به قربانت


اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو


ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت


به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من


که تا تکمیل گردد انقلاب  وعهد وپیمانت


توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم


چو دیدم پیکر صد چاک ت


تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری


بلی من هم نمودم ک نم را به قربانت


تورا سر بر سنان بش ت ، من از چوبه ی محمل


هلال آسا چو دیدم بر سر نی  رأس تابانت


مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت


تورا در مطبخ خولی عدو بنمود  پنهانت


تودادی را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو


به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت


توکاخ ظلم را لرز ومن سر نگون


چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت


ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم


بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت


تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما


من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت


--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم


ص200-انتشارات خزر -تهران---


اربعین شه گلگون گفن است"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/50/اربعين شه گلگونکفن است/
درولادت با سعادت رسول الله (ص) -خاتم الانبیاء-محمد مصطفی

درخواست حذف اطلاعات


مژده که میلاد شه خاتم است                   عید سعید نبی اکرم است 


 


 


مزده که مسروری عالم رسید                   می عالم وآدم رسید 


 


هادی کل ُ سید خاتم رسید                     منجی عالم شه اکرم رسید 


 


م از او خاطره ی عالم است                 عید سعید نبی اکرم است---- 


 


مزده که بی رخ یار شد                     جلوه ی محبوب پدیدارشد 


 


کعبه از او مطلع انوار شد                         دشت ودمن تحت الانهار شد 


 


عالم ایجاد از او م است                       عید سعید نبی اکرم است---- 


 


مزده که شد نور خدا آشکار                     یافت تولد شه ملک وقار 


 


احمد محمود شه تاجدار                          آنکه به ایجاد بود شهریار 


 


اهل ولا می عالم است                      عید سعید نبی اکرم است ---


 


مژده که پیر فلک آمد جوان                  گشت منور همه ومکان 


 


از رخ دلجوی شه انس وجان                   ف بشر خاتم پیغمبران 


 


آنکه از او ف بنی آدم است                  عید سعید نبی اکرم است 


جاد اول دیوان آذر اسانی (حاج سید غلامرضا آذر حقیقی-چاپ افست یه -مشهد-چاپ چهارم -1348 شمسی 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


ده مژده که ختم انبیا ظاهر شد                انوار تجلی خدا ظاهر شد 


فرمان محمدا رسول الهی                        بهرش زکریم ذوالعطا ظاهر شد 


--ص28 -ارمغان کربلا -نادعلی کربلایی-انتشارات خزر-تهران----------- 


-----------------------------(خورشیدسعادت)------- --------------------- 


البشارت که بما صبح سعادت آمد            مف ومکان باعث خلقت آمد 


روشن از نور ج همه ی عالم شد    عقل کل ختم رسل مظهر رجمت آمد 


نبی مکی امی زپس ی غیب                از پی راهنمایی وهدایت آمد  


کلبه ی بنت وهب طعنه بعالم زد وگفت که به آ غوش من آن شمس سعادت آمد 


طاق ری عجم طاقت دیدار نداشت    جاری از رود سماوی ،ید عصمت آمد 


لات واصنام بخاک از سر خجلت افتاد      سرنگون تخت شهان زان ید قدرت آمد 


دسته دسته ملکاز عالم بالا به زمین      شادمان ف تلبیه گو بهرزیارت آمد 


رانده ابلیس شد از عالم بالا گفتا        این چه شودیست مگر روز قیامت آمد 


گفت جبریل جوابش که زسر حد کمال   شافع م وفرمانده ی امت آمد 


باد ، گو مژده رساند بسلیمان جهان     که شه عرش مکان ،حامل رفعت آمد 


یوسف مصر دگر حسن فروشی نکند    چون که بیند بجهان کان ملاحت آمد 


دگر از حاتم طایی نتوان گفت سخن     زانکه بهر کرم و لطف وسخاوت آمد 


زک ،زج ،زمقامش زخدا      احسن الله وتبارک بشهادت آمد 


حامل حکم خدا ف یه بنماید چون        خادم درگه آن شمس ولایت آمد 


مدح اوزینت قرآن الهی باشد              فرق او مفت تاج نبوت آمد 


آیه آیه همه ی معنی قرآن کریم          شاهد خوبی این منجی امت آمد 


هم به انجیل وزبور وصحف وتوراتش      مدح وتوصیف محمد زدرایت آمد 


تهنیت باد به افراد مسلمان جهان       نقطه ی مرکزی روز شفاعت آمد 


(کربلایی) زگ   در خانه ی او        شکر لله که دلت  کنج محبت آمد--- 


----به نقل از ارمغان کربلا(کتاب سوم) نادعلی کربلایی-انتشارات خزر -تهران-محمد حسن اسایشمزده که مسروری عالم رسید خ"/>منبع : http://moh3131.ParsiBlog.com/Posts/52/درولادت با سعادت رسول الله (ص) -خاتم الانبياء-محمد مصطفي/