بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مطالب طنز وخنده دار-خوارزم

آخرین پست های وبلاگ مطالب طنز وخنده دار-خوارزم به صورت خودکار از بلاگ مطالب طنز وخنده دار-خوارزم دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد."ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺪﻫﻬﻬﻬﻪ"

درخواست حذف اطلاعات
ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪﻩ ! ﻣﺎﻫ ﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻥ :
ﻓﺮﻭﺭﺩﻦ = ﻣﻦ ﻟﺲ ﺯﺩﻡ
ﺍﺭﺩﺒﻬﺸﺖ = ﻣﻦ ﻓﺸﺮﺩﻡ...
ﺧﺮﺩﺍﺩ = ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺕﺮ = ﻣﻦ ﺻﻐﻪ ﺮﺩﻡ
ﻣﺮﺩﺍﺩ = ﻣﻦ ﺑﻮﺱ ﺮﺩﻡ
ﺷﻬﺮﻮﺭ = ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺮﺩﻡ
ﻣﻬﺮ = ﻣﻦ ﺧﺎﺭﻭﻧﺪﻡ
ﺁﺑﺎﻥ = ﻣﻦ ﺑﻐﻞ ﺮﺩﻡ
ﺁﺫﺭ = ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺮﺩﻡ
ﺩ = ﻣﻦ ﺗﺮﻮﻧﺪﻡ
ﺑﻬﻤﻦ = ﻣﻦ ﺭﺍﺿ ﺮﺩﻡ
ﺍﺳﻔﻨﺪ = ﻣﻦ ﺯﺩﻡ
*
**
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪﻧﺖ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻦ :
.1 ﺷﻠﻨ ﺭﻭ
.2 ﺑﺰ ﺭﻭ
.3 ﻫﻤﺴﺎﻪ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ
.4 ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺭﻭ
.5 ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﺎﻡ ﺭﻭ
.6 ﺗﺴﺒﺢ ﺭﻭ
.7 ﺍﺩﻠﻨﻢ ﺭﻭ
.8 ﻣﻞ ﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭ
.9 ﻮﺷ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﺭﻭ
.10 ﺑﺨﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﻭ
.11 ﻫﻮﺞ ﺭﻭ
.12 ﻟﻮﻟﻪ ﻠﺎ ﺭﻭ
.13 ﺎﻧﺴﺘﺮ ﺭﻭ
.14 ﺎﻗﻮ ﺭﻭ
.15 ﻏﻮﺍﺹ ﺭﻭ
.16 ﻓﺎﻟﺮ ﺯﻥ ﺭﻭ
.17 ﻗﺎﻃﺮ ﺭﻭ
.18 ﻮﻝ ﺭﻭ
.19 ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺯﺍﻟﻮ ﺻﻔﺖ ﺭﻭ
.20 ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻠﻢ ﺭﻭ
.21 ﻋﺮﻭﺳﻤﻮﻥ ﺭﻭ
.22 ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻩ ﺭﻭ
.23 ﺮﺴﺘﻦ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺭﻭ
.24 ﺗﻪ ﺗﻐﺎﺭ ﺭﻭ
.25 ﺸﻢ ﺮﻭﻥ ﺭﻭ
.26 ﺧﺪﺍ ﻧﺸﻨﺎﺱ ﺭﻭ
.27 ﺯﺪ ﺑﺎﺯ ﺭﻭ
.28 ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨ ﺭﻭ
.29 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ
.30 ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭ
*
**
ﺭﻧ ﺮﻫﻨ ﺭﻭ ﻪ ﺍﻻﻥ ﻮﺷﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻦ :
ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﻪ ﺯﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻭﺳﺖ .
ﺳﺒﺰ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﻟﻤ ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﻞ ﺑﻮﺩﻡ .
ﻣﺸ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺁﺑ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻧﻤﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻨﺘﺮﻝ ﻨﻢ .
ﺯﺭﺩ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﺍﻦ ﻪ ﺷﻌﺎﺭﻩ .
ﺳﻔﺪ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺎﺭ ﺩﻟﻢ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﻨﻢ .
ﺑﻨﻔﺶ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻮﺍﻡ ﺸﺮﻓﺖ ﻨﻢ .
ﻧﺎﺭﻧﺠ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻡ ﻓﺮ ﻣﻨﻦ ﻣﻦ ﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻢ .
ﻗﻬﻮﻩ ﺍ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻠ ﺑﺎ ﻼﺳﻢ .
ﺻﻮﺭﺗ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﺭﻭﺎﻫﺎﻣﻮ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺮﺩ .
ﻃﻮﺳ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻫﻮﺱ ﺮﺩﻡ .
ﺮﻣ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻣﻦ ﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﻨﺪﻥ ﻏﻨﻤﺘﻪ .
ﻫﺪﺍﻡ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻪ ﻫﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ .
*
**
ﺣﺎﻻ ﺟﻤﻼﺗﺘﻮ ﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺗﻮ comment ﺑﻨﻮﺲ ﻪ ﺑﺨﻨﺪﻢ ((:منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/ﺻﺮﻓﺎ-ﺟﻬﺖ-ﺧﻨﺪﻫﻬﻬﻬﻪ
ح چشمان دانشجویان در کلاس!!!!

درخواست حذف اطلاعات

هنگام درس دادن سر کلاس :

(-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-)

وقتی خبر امتحان رو میده :

(o.o) (o.o) (o.o) (o.o) (o.o) (o.o)

موقع امتحان:

(←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) (→.→)

وقتی موقع امتحان حواسش جمع میکنه واسه مچ گیری:

(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)

وقتی که نمره ها رو میزنن :

(͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)‬
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/حالت-چشمان-دانشجویان-در-کلاس
پست ی

درخواست حذف اطلاعات

پ مثل پگاه


پ مثل پریسا


پ مثل پارامیدا


پ مثل پرستو


پ مثل پروانه


ولی یک " پ " هست که بد جوری دلمـو بـرده


میدونید چیه؟ : پراید ! :)
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/پست-فیسبوکی
خوش به حال کچل ها ! (طنز)

درخواست حذف اطلاعات
خبر: «موها زمان سکته را می دانند!، چون تحقیقات نشان می دهد موها می توانند

تاریخچه ای از استرس های شخص را در خود ذخیره کنند!.»


1- کچلا زودتر از همه متوجّه شروع بارش باران می شوند.

2- کچلا می تونند با خیال راحت شیشه اتومبیل را پایین بکشند و از جریان هوا لذت ببرند.

3- اونا به راحتی می تونند برای رفتن به مهمترین مهمونی ها هم از

موتورسیکلت استفاده کنند.

4- مودارها اگر عرق کنند، باید بروند و کلی موهایشان را با شامپو چنگ بزنند تا چربی

و عرق از پوست سرشان پاک شود ولی کچلا با یک دستمال کاغذی

مشکل رو حل می کنند.


5- کچلا غصه هایشون کمتر است و مثل بقیه هر روز نگرانی ریزش موهایشان را ندارند.

6- و بالا ه اینکه کچلا استرس هایشان ذخیره نمی شود.منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/خوش-به-حال-کچل-ها-طنز
خیلی باحاله تا آ ش بخون

درخواست حذف اطلاعات

یارو زبونش می گرفته، میره داروخونه میگه: آقا دیب داری؟

کارمند داروخونه میگه: دیب دیگه چیه؟

یارو جواب میده: دیب دیگه. این ورش دیب داره، اون ورش دیب داره.

کارمنده میگه: والا ما تا حالا دیب نشنیدیم. چی هست این دیب؟

یارو میگه: بابا دیب، دیب!

طرف می بینه نمی فهمه، می ره به رئیس داروخونه میگه.

اون میاد می پرسه: چی می خوای عزیزم؟

یارو میگه: دیب!

رئیس می پرسه: دیب دیگه چیه؟

یارو میگه: بابا دیب دیگه. این ورش دیب داره، اون ورش دیب داره.

رئیس داروخونه میگه: تو مطمئنی که اسمش دیبه؟

یارو میگه: آره بابا. خودم دائم مصرف دارم. شما نمی دونید دیب چیه؟

رئیس هم هر کاری می کنه، نمی تونه سر در بیاره و کلافه می شه...

یکی از کارمندای داروخونه میاد جلو و میگه: یکی از بچه های داروخونه مثل همین

آقا زبونش می گ
یره. فکر کنم بفهمه این چی می خواد. اما الان شیفتش نیست.

رئیس داروخونه که خیلی مشتاق شده بود بفهمه دیب چیه، گفت: اشکال نداره.

یکی بره دنبالش، سریع برش داره بی .

میرن اون کارمنده رو میارن. وقتی میرسه، از یارو می پرسه: چی می خوای؟

یارو می گه: دیب!

کارمنده میگه: دیب؟

یارو: آره.

کارمنه میگه: که این ورش دیب داره، اون ورش دیب داره؟

یارو: آره.

کارمند: داریم! چطور نفهمیدن تو چی میخوای؟!

همه خیلی خوشحال شدن که بالا ه فهمیدن یارو چی میخواد. کارمنده سریع

میره توی انبار و دیب رو میذاره توی یه کیسه مشکی و میاره میده به یارو و

اونم میره پی کارش.

همه جمع میشن دور اون کارمند و با کنجکاوی می پرسن: چی می خواست این؟

کارمنده میگه: دیب!

می پرسن: دیب؟ دیب دیگه چیه؟

می گه: بابا همون که این ورش دیب داره، اون ورش دیب داره!

رئیس شاکی میشه و میگه: اینجوری فایده نداره. برو یه دونه دیب ور دار بیار

ببینیم دیب چیه؟

کارمنده میگه: تموم شد. آ ین دیب رو دادم به این بابا رفت!

فک کنم ارزش نظر دادن رو داشت

منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/خیلی-باحاله-تا-آخرش-بخون
تو شیطنت از 0 تا 20 به خودت نمره چند میدی؟؟؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

من به خودم که 20000000000000000000000000000000 میدم
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/تو-شیطنت-از-0-تا-20-به-خودت-نمره-چند-میدی
کلمات مشترک زبان فارسی و انگلیسی(طنز)

درخواست حذف اطلاعات

keyboard

چه ی برنده شد؟

freezer
حرف مفت

welcome
دهن لق

see you later
لات تر به نظر میای!

subsystem
صاحب دستگاه

long time no see
دارم لونگ می پیچم، نگاه نکن!

unesco
یونس کجاست؟
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/کلمات-مشترک-زبان-فارسی-و-انگلیسی-طنز
روز های مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

خارج از مدرسه (کافه)

تقلب (چشمهایم برای تو)

روز امتحان (روز واقعه)
زنگ زیست (معنی عشق)
کیف مدرسه (محموله)
اولین ی که معلم از او میپرسد (قربانی)
نگاه دانش آموز به معلم (میخواهم زنده بمانم)
معلمان مدرسه (جنگجویان کوهستان)
زنگ تفریح (حمله به تو )
مدیر مدرسه (پدر سالار)
پنج شنبه (خانه دوست کجاست)
جلسه معلمان (نقشه قتل دانش آموز)
میز آ (بهشت پنهان)
پای تخته (قتلگاه)
ورود مدیر مدرسه (تشریفات نظامی)
کارنامه های تجدیدی (سالهای دور از خانه)
تعطیلات مدرسه (روزهای خوشبختی)
نمره ۲۰ (آرزوی محال)
گرفتن تقلب از دست دانش آموز (بازی دیگر تمام است)
امتحان شهریور (شانس زندگی)
فضول کلاس (کارآگاه ویژه)
معلم در خواب دانش آموز (شبهی در تاریکی)
بردن کارنامه به خانه(نبودن سر بر تن)
شب امتحان (وصیت نامه)
قبولی شهریور (بازگشت به خانه)
تقلب (بی تو هرگز)
زنگ کلاس (دیدار ارواح)
مدرسه (چوبه دار)
زنگ ورزش (امید دانش آموز)
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/روز-های-مدرسه
معما با جواب!

درخواست حذف اطلاعات

معماها :


1= چرا مردم به نوشابه سیاه می گن سیا و لی به نوشابه نارنجی میگن زرد ؟
[img]

2= فرق بلال با خیار چیست ؟
[img]

3=یه مورچه میره زیر تریلی لـِه میشه ولی نمیمیره ، اگه گفتی چرا ؟
[img]

4=مردی با زنی در خیابان راه می رفت، از او پرسیدند که این زن کیست؟[img] مرد گفت :مادر شوهر

این زن با مادر زن من دختر و مادر هستند ، نسبت این زن و مرد چیست؟[img]


5=چطور امکان دارد 10 نفر برن زیر یک چتر ولی خیس نشن ؟
[img]

6=اون چیه که اولش منم دومش تویی و آ ش زبون داره ؟
[img]

7= آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده ایستاده ؟
[img]

8=یه فیل بره توی است چه جوری میاد بیرون ؟
[img]

9=چرا مار به مسافرت نمیره ؟
[img]

10=یکی بود خونشون طبقه هشتم یه آپارتمان بود ، صبح ها که میرفته سر کار با آسانسور میرفته

پایین ولی شب ها که بر میگشته از پله ها میرفته ، آخه چرا ؟ [img]جواب ها :

جواب 1 = ولا خودم هم هنوز نفهمیدم

جواب 2 = بلال در حضرت محمد بازی کرده ولی خیار توی هیچ ی بازی نکرده

جواب 3 = پدر و مادرش پشت سرش بودن

جواب 4 = نسبت اول : زن و شوهر هستند نسبت دوم : مرده میشه دختره

جواب 5 = بارون نیاد

جواب 6 = گل زبان

جواب 7 = آفتابه


جواب 8 = خیس میاد بیرون

جواب 9 = چون دست نداره که بای بای کنه

جواب 10 = چون قدش کوتاه بوده دستش به دکمه طبقه همکف میرسیده ولی شب که می خواسته

برگرده دستش به دکمه طبقه هشتم نمیرسیده!!


نظر فراموش نشه[img]
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/معما-با-جواب
من رک و پوس کنده بهتون بگم نمیرم! شما چی؟

درخواست حذف اطلاعات

اگه بلیط این سرسره رو بهت بدن

بعدش ازت بپرسن بگن میری؟

تو جواب بهشون چی میگی؟

1.میرم

2.با دوستام میرم

3.نمیرم

4.میترسم

5.اصلا به تو چه
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/من-رک-و-پوس-کنده-بهتون-بگم-نمیرم-شما-چی
چگونه خون شویم؟! (قابل توجه دانش آموزان)

درخواست حذف اطلاعات

) قبل از کلاس مروری اجمالی! بر درس داشته باشید و نکات کلیدی و قابل پرسش درس را است اج! کنید و سر کلاس در زمان مناسب اقدام به پرشس کنید. یک سوال مناسب باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف) کاملا بلد باشد.

ب) خود شما هم کاملا بلد باشید. چرا که بعد از توضیحات باید به او نشان دهید که مساله را متوجه شده اید. در این شرایط خیلی حال می کند.

توجه: هیچ گاه وقتی را که از کل

اس می گیرید در تعداد دانش آموزان ضرب نکنید. عدد خوبی نمی شود! و ممکن است در ادامه فعالیت حرفه ای شما را تحت تاثیر وجدان درد قرار دهد.

2) قبل و بعد از کلاس در جمع دوستان تا می توانید از بد بگویید. صحبت از سختی و زیادی درس ها، اینکه اصلا حال درس خواندن ندارید و اگر کوئیز بگیره بدبخت می شوید نیز می تواند موثر واقع شود.

توجه: این طور حرفها اصلا مالیات ندارد!

3) هیچ گاه با وارد کلاس نشوید. و با او نیز خارج نشوید. تابلو می شوید. صحبت هایتان را با در اتاق وی و بطور خفیه انجام دهید.

توجه: افرادی که به طور ضایع با وارد کلاس می شوند و آ کلاس هم او را تا اتاقش همراهی می کنند ( خون های ناشی و تابلو) را به چاپلوسی و پاچه خاری متهم کنید و تا می توانید دست بیندازید.

4) هرگز در ردیف اول نشینید. این ردیف مخصوص ناشی هاست. در ردیف دوم یا سوم هم می توانید به درس گوش کنید.

5) احتمالا برای اینکه جز ورق زدن کتاب های قطور کار دیگر انجام نمی دهید، یا کمی!! اضافه وزن دارید یا اندکی!! کمبود وزن. کاریش نمی شود کرد. متاسفم!

6) برای رد گم ، تظاهر به ورزشکار بودن خیلی موثر است. ولی چون به دلیل مطرح شده در قسمت (5) هیکل ورزشکاری ندارید باید ورزش مناسبی پیدا کنید. که اولا نیاز به هیکل خوبی نداشته باشد و ثانیا در محیط مدرسه یا قابل اجرا نباشد. چرا که لو می روید.

توضیح: شطرنج و پینگ پونگ مخصوص خون های ناشی می باشد. گلف، هاکی، بیس بال و غیره می تواند مناسب باشد.

7) تریپ روشنفکری هم برای پوشاندن و مخفی خونی بسیار موثر است. برای آشنایی می توانید این دستور العمل را مطالعه کنید.

8) همشه روز امتحان یک کتاب قطور غیر درسی همراهتان بیاورید. و به همه بگوید تمام هفته قبل از امتحان را مشغول به مطالعه آن بودید. (باز هم مالیات ندارد.)

9)در روزهای قبل از امتحان هم به دوستانتان راه به راه متذکر شوید که درس نمی خوانید. این کار دو فایده دارد:

الف) باعث می شوید بقیه هم به امید شما درس نخوانند. این کار به شاگرد اولی شما کک می کند.

ب) پوششی است بر فعالیت های خونی شما

10) سعی کنید هیچ وقت جزوه خود را به ی ندهید. انصاف نیست حاصل ساعت ها شرکت در کلاس ها و توجه کامل به و حل همه تمرین ها را به آسانی در اختیار بقیه قرار دهید. برای این کار بهترین راه این است که آنقدر بدخط بنوسید که ی راغب به گرفتن جزوه شما نباشد.

11) کارهای زیادی می توان برای پوشش خونی انجام داد. ولی هیچ گاه دنبال یک کار نروید. که کاملا با خونی در تضاد است. کارشناسان آن را دشمن اصلی خونی می دانند: وبلاگ

12) اگر به دستورات بالا به دقت عمل کنید روز اعلام نمره ها یا گرفتن کارنامه ها تنها روزی است که ها کنار می رود و خونی شما آشکار می شود. سعی کنید این روز خیلی در جمع دوستان آفت نشوید!!

13) تا می توانید درس بخوانید!
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/چگونه-خر-خون-شویم-قابل-توجه-دانش-آموزان
چگونه خون شویم؟! (قابل توجه دانش آموزان)

درخواست حذف اطلاعات

) قبل از کلاس مروری اجمالی! بر درس داشته باشید و نکات کلیدی و قابل پرسش درس را است اج! کنید و سر کلاس در زمان مناسب اقدام به پرشس کنید. یک سوال مناسب باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف) کاملا بلد باشد.

ب) خود شما هم کاملا بلد باشید. چرا که بعد از توضیحات باید به او نشان دهید که مساله را متوجه شده اید. در این شرایط خیلی حال می کند.

توجه: هیچ گاه وقتی را که از کل

اس می گیرید در تعداد دانش آموزان ضرب نکنید. عدد خوبی نمی شود! و ممکن است در ادامه فعالیت حرفه ای شما را تحت تاثیر وجدان درد قرار دهد.

2) قبل و بعد از کلاس در جمع دوستان تا می توانید از بد بگویید. صحبت از سختی و زیادی درس ها، اینکه اصلا حال درس خواندن ندارید و اگر کوئیز بگیره بدبخت می شوید نیز می تواند موثر واقع شود.

توجه: این طور حرفها اصلا مالیات ندارد!

3) هیچ گاه با وارد کلاس نشوید. و با او نیز خارج نشوید. تابلو می شوید. صحبت هایتان را با در اتاق وی و بطور خفیه انجام دهید.

توجه: افرادی که به طور ضایع با وارد کلاس می شوند و آ کلاس هم او را تا اتاقش همراهی می کنند ( خون های ناشی و تابلو) را به چاپلوسی و پاچه خاری متهم کنید و تا می توانید دست بیندازید.

4) هرگز در ردیف اول نشینید. این ردیف مخصوص ناشی هاست. در ردیف دوم یا سوم هم می توانید به درس گوش کنید.

5) احتمالا برای اینکه جز ورق زدن کتاب های قطور کار دیگر انجام نمی دهید، یا کمی!! اضافه وزن دارید یا اندکی!! کمبود وزن. کاریش نمی شود کرد. متاسفم!

6) برای رد گم ، تظاهر به ورزشکار بودن خیلی موثر است. ولی چون به دلیل مطرح شده در قسمت (5) هیکل ورزشکاری ندارید باید ورزش مناسبی پیدا کنید. که اولا نیاز به هیکل خوبی نداشته باشد و ثانیا در محیط مدرسه یا قابل اجرا نباشد. چرا که لو می روید.

توضیح: شطرنج و پینگ پونگ مخصوص خون های ناشی می باشد. گلف، هاکی، بیس بال و غیره می تواند مناسب باشد.

7) تریپ روشنفکری هم برای پوشاندن و مخفی خونی بسیار موثر است. برای آشنایی می توانید این دستور العمل را مطالعه کنید.

8) همشه روز امتحان یک کتاب قطور غیر درسی همراهتان بیاورید. و به همه بگوید تمام هفته قبل از امتحان را مشغول به مطالعه آن بودید. (باز هم مالیات ندارد.)

9)در روزهای قبل از امتحان هم به دوستانتان راه به راه متذکر شوید که درس نمی خوانید. این کار دو فایده دارد:

الف) باعث می شوید بقیه هم به امید شما درس نخوانند. این کار به شاگرد اولی شما کک می کند.

ب) پوششی است بر فعالیت های خونی شما

10) سعی کنید هیچ وقت جزوه خود را به ی ندهید. انصاف نیست حاصل ساعت ها شرکت در کلاس ها و توجه کامل به و حل همه تمرین ها را به آسانی در اختیار بقیه قرار دهید. برای این کار بهترین راه این است که آنقدر بدخط بنوسید که ی راغب به گرفتن جزوه شما نباشد.

11) کارهای زیادی می توان برای پوشش خونی انجام داد. ولی هیچ گاه دنبال یک کار نروید. که کاملا با خونی در تضاد است. کارشناسان آن را دشمن اصلی خونی می دانند: وبلاگ

12) اگر به دستورات بالا به دقت عمل کنید روز اعلام نمره ها یا گرفتن کارنامه ها تنها روزی است که ها کنار می رود و خونی شما آشکار می شود. سعی کنید این روز خیلی در جمع دوستان آفت نشوید!!

13) تا می توانید درس بخوانید!
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/چگونه-خر-خون-شویم-قابل-توجه-دانش-آموزان
عشقت متولد کدوم ماه ؟????????

درخواست حذف اطلاعات
اینم فالش
فروردین خدا بت صبر بده
اردیبهشت هم ریل هم بهترین
داد حوصلت باهاش سر نمیره
تیر میمیره برات
مرداد عاشقته شک نکن
شهریور یه گیر بهش بزن
مهر آروم و در عشق بی همتا
آبان اول و ا ش ماله خودته چون تک پره
آذر مهربونه و کنارش احساس امنیت میکنی
دی عشقشون یواشکیه
بهمن شیطونه
اسفند کم حرفولی وفادارمنبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/عشقت-متولد-کدوم-ماه-????????
رﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻕ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮ و ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ:????????

درخواست حذف اطلاعات
ﻫ ﻭﻗﺖ ﺍﺯشون ﺗﻌﺮﻒ نکنید
ﺰ ﺟدید ﺧﺮﺪن ﺑﻪ ﺭﻭشون ﻧﺎﺭید
ﻫﺮ ﺧﺮﺪن بگید ﺁﺧ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﻼﻩ ﺬﺍﺷﺘﻦ ﻓﻼﻥ ﺟﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﻬﺘﺮ از این رو اﺭﺯﻭﻥ ﻣﺪﺍﺩ
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮجان کنید و ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪید
شوهرجان ﺭﻭ پیششون ﻋﺰﺰﻡ ﺟﺎﻧﻢ ﺻﺪﺍ کنید
ﻫﺮ ﺧﺮﺪید بگید ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺧﺮﺪﻩ؛ ﻣﻪ ﺑﺠﺰ تو ﺴ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪ ﺴﻢ تویی ﺑﺮﺍ تو ﻧﺨﺮﻡ ﺑﺮﺍ ﺑﺨﺮﻡ ‏؟؟
ﺗ ﺑﺰنید ﺑﺮید ﺸﺸﻮﻥ
ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﻣﻞ ﺑﺮید ﺶ ﺴ ﻪ ﺍﺯﺵ ﺧﻮﺷشون ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺮﻡ ﺑﺮید و هی کنید
بگید ﺷﻮﻫﺮم ﻋﺎﺷﻖ ﺩستپخت ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻪ
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻬﺮﻩ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺤﻮ بشید ﻭ بگید ﺎ ﺑﺎﺭﻡ ﻋﺰﺰﻡ؟؟؟
ﻫﻤﺸﻪ ﻪ ﺘﺎﺑ ﻣﺠﻠﻪ ﺍ ﺗﻮ کیفتون ﺑﺎﺷﻪ... ﺑﺮید ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭد ﺑﺨﻮنیدش. ﺍﻨﻄﻮﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻗﺎﻃ نمیشید ﻫﻢ ﺧﻮﺩتونو ﺯﻥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﺪید. اﺻﻼ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮﻥ ﻮﺵ نکنید. ﻭﻗﺘ ﺳﻮﺍﻝ ﻣ ﻨﻦ بگید چیزی گفتین متوجه نشدم...

این کارا رو ید روز زن سال آینده به امید خدا خونه باباتونید...منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/رﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ-ﺩﻕ-ﺩﺍﺩﻥ-ﻣﺎﺩﺭ-ﺷﻮﻫﺮ-و-ﺧﻮﺍﻫﺮ-ﺷﻮﻫﺮ-????????
میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟

درخواست حذف اطلاعات

چون سعدی میگه:

"برو کار کن، مگو چیست کار"

ولی حافظ میگه:

"بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین"


خیلی آقایی حافظ

منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/میدونید-چرا-طرفدار-های-حافظ-از-سعدی-بیشترن
اگه میشد چی میشد

درخواست حذف اطلاعات

زنگ بزنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، بگی یه ماشین می خوام


آ شبا رفتگرا سوار جاروهاشون بشن برن خونه


موهات "فر" باشه , روش پیتزا بپزی


خانواده مذهبی باشه اسم دخترو بذاره سیندر الله


شب خواب ببینی که 1 ماه داری میری سر کار, صبح که بیدار شدی حقوقشو بگیری


پشه ها به جای اینکه خونمون رو بمکن، میومدن چربی های اضافه بدنمون رو می مکیدن


ماهی از آب در بیاد تو ساحل سیگارشو بکشه برگرده تو آب


ورودی ِ لاس وگاس بزنه :به شهر شهیدپرور ِ لاس وگاس خوش آمدید


همسر دلخواهت رو از بین گزینه های موجود کنی


بوق زدن ممنوع باشه ماشینتو بذاری رو ویبره


حراست دم در با دقت نگات کنه ، اشکالای آرایشیتو بگه ، برات درسش کنه. لوازم آرایش بهت قرض بده ، یادت بده چجور آرایشی بهت میاد


هر پشه ای وارد خونه ت شه در جا تبدیل شه به یه تراول 50 تومنی


رو مانیتورت مگس بشینه، با موس بگیریش، بندازیش تو ریسایکل بین


سایه ات سفید باشه


تو گوگل سرچ می کردی "نیمه گم شده ی من " ع اشو واست می آورد راحت پیداش می کردی


شامپو ضدِ شوره بخوری ، دلشوره هات تموم بشه


بفهمن اصغر فرهادی دوپینگ کرده همه جایزه هاشو بگیرن


درخت ما و گردو رو پیوند بزنی ما گردویی بده


رگ قلبت بگیره به جای اینکه بالون بزنن پاراگلایدر بزنن


واسه کاردستی ِ مدرسه یه ساختمون ِ هشت طبقه ی 32 واحدی ِ اسکلت ف ی ببریمنبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/اگه-میشد-چی-میشد
وضع جدید ایران(مطلب طنز)

درخواست حذف اطلاعات

با با دیگه اب نمیده چون اداره اب و فاضلاب ابو قطع کرده

مرغا هورمون خوردن و وس شدن
وسا مامانی شدن برای مرغا ناز میان و عشوه بازی می کنن
سن ازدواج مرغا بالارفته دیگ ازدواج نمی کنند
چوپان دروغگو عزیز شده و کلی طرفدار داره
شنگول و منگول بزرگ شدنو گرگ شدن
مامانشونم رفته تایلند گیساشو ببافه
دارا و سارا رفتن فرانسه کب باز
کبری موهاشو مش کرده و دماغشو عمل کرده
روباه و کلاغ دستشون تویه کاسس
حسنک اشو فروخته پراید یده مسافر کشی می کنه
ارش کمانگیر معتاد شده و سنگم نمی تونه پرت کنه
شیرین خسرو و فرهادو پیچونده با ش رفته اسکی
رستم و اسفندیار اسباشونو فرختن موتور یدن و میرن کیف ق
و دیرینگ صدای زنگ به صدا در اومد
ولی هیچی نفهمید چی به یر ایران اومدمنبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/وضع-جدید-ایران-مطلب-طنز
داستان بهلول و فروختن خانه ای در بهشت

درخواست حذف اطلاعات
آورده اند که روزی زبیده زوجه ی هارون الرشید در راه بهلول را دید که با ک ن بازی میکرد و با انگشت بر زمین خط می کشید.
پرسید : چه می کنی؟
گفت : خانه می سازم.
پرسید : این خانه را می فروشی؟
گفت : آری.
پرسید : قیمت آن چقدر است؟
بهلول مبلغی ذکر کرد.
زبیده فرمان داد که آن مبلغ را به بهلول بدهند و خود دور شد.
بهلول زر بگرفت و بر فقیران قسمت کرد.
شب هارون الرشید در خواب دید که وارد بهشت شده به خانه ای رسید و چون خواست داخل شود او را مانع شدند و گفتند این خانه از زبیده زوجه ی توست.
دیگر روز هارون ماجرا را از زبیده بپرسید.
زبیده قصه بهلول را باز گفت.
هارون نزد بهلول رفت و او را دید که با اطفال بازی می کند و خانه می سازد.
گفت : این خانه را می فروشی؟
بهلول گفت : آری
هارون پرسید : بهایش چه مقدار است؟
بهلول چندان مال نام برد که در جهان نبود.
هارون گفت : به زبیده به اندک چیزی فروخته ای.
بهلول خندید و گفت : زبیده ندیده یده و تو دیده می ی میان این دو، فرق بسیار است.منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/داستان-بهلول-و-فروختن-خانه-ای-در-بهشت
داسماق میدونید یعنی چی؟

درخواست حذف اطلاعات

وقتی دارید میرید بیرون
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نزارید جورابتون بفهمه عجله دارید


ه سوراخ

0000000000000000000000000

شرکت بنز آلمان جهت عقد قرارداد وارد ایران شد


اما در این قرارداد بند عجیبی قرار داده است که

البته ح ملتمسانه و به صورت خواهش است.


شرکت بنز از خودروسازان ایرانی خواسته که

از ساخت

بنز وانت


بنز روآ


بنز دارا و سارا


بنز هاچ بک


بنز تیبا


بنز lx - elx - ef7 و بنز سال و پارسال


موتور سیکلت بنز


بنز 131 الی 141


خودداری کند


همچنین از خودرو سازان ایرانی خواسته

از قرار دادن موتور پیکان بر روی بنز خودداری کند

**********************************

وقتی میای داخل نت
.
.
.
.
.
.
.
انگار اومدی بیمارستان بخش ccu


همه قلب ها ش ته...


ناراحت


یکی داره میمیره...


یکی تصمیم به مردن داره...

اصن یه وضعی دااااغون

والا منم الان حس میکنم یکی ولم کرده رفته

هرکیه خودش بیاد بگه،، میبخشمش

ﻣﺪﻭﻧ ﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺍ ﺭﻭ ﺧﻠ ﻭﻗﺘﻪ ﻧﺪﺪﻡ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨ ﺷﺪﻩ
.
.
.

.

.
ﺑﺮﻭﻥ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﺎﺩﺭ ،ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻦ . . .


ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺯ ﻭﻗﺘ ﺳﺎﻮﺭﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ

@@@@@@@@@@@@@@@@

داسماق میدونید یعنی چی

.
.
.
.
.
.
.
.
منم نمیدونم

تا ندانستنی های دیگر خ ظ

نظر یادت رفت دیگه از این بیمزه ها نمیزارما گفته باشم
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/داسماق-میدونید-یعنی-چی
تفاوت رااحساس کنید

درخواست حذف اطلاعات

دختر چیه ، پسر چیه

وقتی یک دختر حرفی نمیزندمیلیونها فکر در سرش می گذرد

وقتی یک دختربحث نمیکند
عمیقا مشغول فکر است
وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند
یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود
وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم
یعنی اصلا حال خوبی ندارد
وقتی یک دختر به تو خیره می شود
شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی
وقتی یک دختر سرش را روی تو می گذارد
آرزو می کند برای همیشه مال او باشی
وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند
توجه تو را طلب می کند
وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد
یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی
وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم
یعنی واقعا دوستت دارد
وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند
یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی
وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده
هیچ ی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وقتی یک پسر حرفی نمی زند
حرفی برای گفتن ندارد
وقتی یک پسر بحث نمی کند
حال وحوصله بحث ندارد
وقتی یک پسر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه می کند
یعنی واقعا گیج شده است
وقتی یک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسی تومی گوید: خوبم
یعنی واقعا حالش خوبه
وقتی یک پسر به تو خیره می شود
دو ح داره یا شگفت زده است یا عصبانی
وقتی یک پسر هر روز به تو زنگ می زند
او با تو مدت زیادی حرف می زند که توجه ات را جلب کند
وقتی یک پسر هرروز برای تو [اس ا م اس] می فرستد
بدون که برای همه "فوروارد" کرده
وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم
دفعه اولش نیست (آ ش هم نخواهد بود)
وقتی یک پسر اعتراف می کند که بدون تو نمی تواند زندگی کند
تصمیم شو گرفته که تورو اقلا واسه یه هفته داشته باشه
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/تفاوت-رااحساس-کنید
خ ش لایک داره

درخواست حذف اطلاعات
حیف نون رو میبرن کلانتری
میگه جرمم چیه؟
میگن محاربه با خدا...

میگه یعنی چی؟
میگن یعنی جنگ با خدا

میزنه تو سر بچش میگه چن بار گفتم تیر هوایی در نکن

**********************

یعنی سوتی دادم خفن

داشتم تو اتاقم کتاب میخوندم
بعد مامانم ازم پرسید:کجایی

منم غرق در کتاب بودم گفتم:
نمی دونم کجام

*
*
*
*
*
*
*

شما خودتون مامانمو تصور کنید

بیچاره این همه زحمت کشیده اخه من چیم واقعا

منم حرفی ندارم برام دعا کنید


************************

بچه ها ببخشید این چند روز که نبودم دلیل داشتم:
چند روز بود به اینترنت وصل نمیشدم
بعد کلی اینورو اونور زدن تازه فهمیدم
همسایمون بدون اطلاع اثاث کشی کرده رفته

***********************


صبح دوستم دخترم بهم گفت بیا بریم برف بازی

گفتم مگه برف اومده
میگه نه

میگه قدیما که بازی میکردیم مگه بود

یه جوری قانع شدم که از صبح تا حالا داریم برف بازی میکنیم

خیلی هم خوش گذشته

*********************

اینو یه دختره توی وبش گذاشته بود خ لایک داشت:
توجمع برای این که کلاس بزارم به بابام میگم:
می خوام گیاه خوار شم،نظرت چیه

میگه:افرین فکر خوبیه ،مگه تو چیت از بز کمترهمنبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/خداییش-لایک-داره
آزمایش اعتیاد شوهر ????

درخواست حذف اطلاعات
ﺧﺎنم های عزیز!
برای ﺗﺴﺖ اعتیاد ﺁﻗﺎیون ﺗﻮی ﻣﺎﺷﻦ، ﻭﻗﺘ ﺁﻗﺎ ﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﻪ، یه دﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮی ﻮﺷﺶ!
1. ﺍر ﻫ ﻋﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩ: ﺗﺮﺎ ﺸﺪﻩ. 2. ﺍر ﺯﺩ ﺯﺮ ﺧﻨﺪﻩ: ﻋﻠﻒﺯﺩﻩ. 3. ﺍر ﺮﺪ ﺑﺎﻻ: ﺑﻨ ﺯﺩﻩ. 4. ﺍر ﺳﺘﻪ ﺮﺩ: ﺷﺸﻪ ﺸﺪﻩ. 5. ﺍر عاشقانه نگاهت کرد: رک ﺯﺩﻩ. 6. ﺍر ﺩﺍﺩ: ﻣﺴﺘﻪ. 7. ﺍر ﺯﺩ ﺯﺮ ﻮﺷِﺖ، ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕ ﺭﺨﺖ ﺗﻮی ﺩﻫﻨﺖ: این ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﺧﺎﻟﺖ راحت ✋منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/آزمایش-اعتیاد-شوهر-????
آزمایش اعتیاد شوهر ????

درخواست حذف اطلاعات
ﺧﺎنم های عزیز!
برای ﺗﺴﺖ اعتیاد ﺁﻗﺎیون ﺗﻮی ﻣﺎﺷﻦ، ﻭﻗﺘ ﺁﻗﺎ ﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﻪ، یه دﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮی ﻮﺷﺶ!
1. ﺍر ﻫ ﻋﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩ: ﺗﺮﺎ ﺸﺪﻩ. 2. ﺍر ﺯﺩ ﺯﺮ ﺧﻨﺪﻩ: ﻋﻠﻒﺯﺩﻩ. 3. ﺍر ﺮﺪ ﺑﺎﻻ: ﺑﻨ ﺯﺩﻩ. 4. ﺍر ﺳﺘﻪ ﺮﺩ: ﺷﺸﻪ ﺸﺪﻩ. 5. ﺍر عاشقانه نگاهت کرد: رک ﺯﺩﻩ. 6. ﺍر ﺩﺍﺩ: ﻣﺴﺘﻪ. 7. ﺍر ﺯﺩ ﺯﺮ ﻮﺷِﺖ، ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺕ ﺭﺨﺖ ﺗﻮی ﺩﻫﻨﺖ: این ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﺧﺎﻟﺖ راحت ✋منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/آزمایش-اعتیاد-شوهر-????
گاج منتشر کرد.

درخواست حذف اطلاعات
گاج کم مونده بگه:جوشکاران، خیاط ها، آرماتور بندان، لبو فروشان، نمکی ها،گاج منتشر کرد!منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/گاج-منتشر-کرد
گاج منتشر کرد.

درخواست حذف اطلاعات
گاج کم مونده بگه:جوشکاران، خیاط ها، آرماتور بندان، لبو فروشان، نمکی ها،گاج منتشر کرد!منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/گاج-منتشر-کرد
خطای ذهن از نوع عددی !

درخواست حذف اطلاعات
عدد 1000 را در نظر گرفته و 40 را به آن اضافه کن. 1000 تای دیگر به آن اضافه کن. 30 تا به آن اضافه من. و 1000 تای دیگه. 20 را به آن اضافه کن . و حالا 1000 تای دیگر به جواب اضافه کن. و حالا 10 را به آن اضافه کن.


جمع مقادیر بالا چند است؟ 5000 ؟ خخخ غلطه یک بار دیگه با ماشین حساب انجام بده✌منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/خطای-ذهن-از-نوع-عددی
به افتخاره پدرای جهان بزن لایک خوشگله رو♥

درخواست حذف اطلاعات

پدری ﻫﻨﺎﻡ ﻣﺮ به فرزندش گفت:ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، امیدوارم ﺑﻪ ﺍﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻨ !


١) ﺍﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﻣﻠ ﺑﻔﺮﻭﺷ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﺶ ﺑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ !

٢) اﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻨ ﺳﻌ ﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯ ﻨ !

٣) ﺍﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﺳﺎﺭ ﺎ ﺍﻓﻮﻧ ﺷﺮﻭﻉ ﻨ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﺴﺎﻟ ﺷﺮﻭﻉ ﻦ !


ﻣﺪﺗ ﺲ ﺍﺯ ﻣﺮ ﺪﺭ، ﺴﺮ ﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ، ﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﺤﺖ ﺪر، ﺁﻥ ﻣﻠ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

ﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺎﺭ ﺩﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎﺭ ﺯﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﻒ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ !


ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻨﺪ، ﺲ ﺍﺯ ﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ، ﺩﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍ ﺯﻧﺪ ﻣ ﻨﺪ !

ﻋﻠﺘش را ﺮﺳﺪ ﻔﺖ: "ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ"

میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍ ﻪ ﺪﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻨﺪ ﻭﻟ ﻭﻗﺘ ﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺕ ﺎﻓﺖ ﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻮﺩ!

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﺮ ﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍ ﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﺢ ﺪﺭﺵ ﺑﺮﺩ


+ ﺎﺵ ﺩﺭ ﺘﺎﺏ ﻗﻄﻮﺭ ﺯﻧﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧ ﻧﻪ ﺣﺎﺷﻪ ﺍ ﺍﺯ ﺎﺩ ﺭفتنی !
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/به-افتخاره-پدرای-جهان-بزن-لایک-خوشگله-رو♥
به افتخاره پدرای جهان بزن لایک خوشگله رو♥

درخواست حذف اطلاعات

پدری ﻫﻨﺎﻡ ﻣﺮ به فرزندش گفت:ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، امیدوارم ﺑﻪ ﺍﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻨ !


١) ﺍﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﻣﻠ ﺑﻔﺮﻭﺷ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﺶ ﺑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ !

٢) اﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻨ ﺳﻌ ﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯ ﻨ !

٣) ﺍﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﺳﺎﺭ ﺎ ﺍﻓﻮﻧ ﺷﺮﻭﻉ ﻨ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﺴﺎﻟ ﺷﺮﻭﻉ ﻦ !


ﻣﺪﺗ ﺲ ﺍﺯ ﻣﺮ ﺪﺭ، ﺴﺮ ﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ، ﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﺤﺖ ﺪر، ﺁﻥ ﻣﻠ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

ﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺎﺭ ﺩﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎﺭ ﺯﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﻒ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ !


ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻨﺪ، ﺲ ﺍﺯ ﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ، ﺩﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍ ﺯﻧﺪ ﻣ ﻨﺪ !

ﻋﻠﺘش را ﺮﺳﺪ ﻔﺖ: "ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ"

میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍ ﻪ ﺪﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻨﺪ ﻭﻟ ﻭﻗﺘ ﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺕ ﺎﻓﺖ ﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻮﺩ!

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﺮ ﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍ ﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﺢ ﺪﺭﺵ ﺑﺮﺩ


+ ﺎﺵ ﺩﺭ ﺘﺎﺏ ﻗﻄﻮﺭ ﺯﻧﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧ ﻧﻪ ﺣﺎﺷﻪ ﺍ ﺍﺯ ﺎﺩ ﺭفتنی !
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/به-افتخاره-پدرای-جهان-بزن-لایک-خوشگله-رو♥
به افتخاره پدرای جهان بزن لایک خوشگله رو♥

درخواست حذف اطلاعات

پدری ﻫﻨﺎﻡ ﻣﺮ به فرزندش گفت:ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﺖ ﺩﺍﺭﻡ ، امیدوارم ﺑﻪ ﺍﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻨ !


١) ﺍﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﻣﻠ ﺑﻔﺮﻭﺷ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﺶ ﺑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ !

٢) اﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻨ ﺳﻌ ﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯ ﻨ !

٣) ﺍﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘ ﺳﺎﺭ ﺎ ﺍﻓﻮﻧ ﺷﺮﻭﻉ ﻨ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﺴﺎﻟ ﺷﺮﻭﻉ ﻦ !


ﻣﺪﺗ ﺲ ﺍﺯ ﻣﺮ ﺪﺭ، ﺴﺮ ﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ، ﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﺤﺖ ﺪر، ﺁﻥ ﻣﻠ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

ﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺎﺭ ﺩﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎﺭ ﺯﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﻒ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ !


ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻨﺪ، ﺲ ﺍﺯ ﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺪﺍ ﺮﺩ، ﺩﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍ ﺯﻧﺪ ﻣ ﻨﺪ !

ﻋﻠﺘش را ﺮﺳﺪ ﻔﺖ: "ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ"

میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍ ﻪ ﺪﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻨﺪ ﻭﻟ ﻭﻗﺘ ﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺕ ﺎﻓﺖ ﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻮﺩ!

ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﺮ ﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍ ﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﺢ ﺪﺭﺵ ﺑﺮﺩ


+ ﺎﺵ ﺩﺭ ﺘﺎﺏ ﻗﻄﻮﺭ ﺯﻧﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧ ﻧﻪ ﺣﺎﺷﻪ ﺍ ﺍﺯ ﺎﺩ ﺭفتنی !
منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/به-افتخاره-پدرای-جهان-بزن-لایک-خوشگله-رو♥
یه ترفند جالب برای لواشک(طنز)

درخواست حذف اطلاعات

⁣از این لواشکای سیاه هست

که خیلی ترشه

وقتی میخوری کل سیستم صورتت مچاله میشه

اینارو بگیری روشون یه عالم رب انار بریزی

بعد روش نمک بپاشی...

طوری که دونه های سفید نمک معلوم باشه


بعد لوله اش کنی،بزاری کنار لپت اروم اروم اب بشه...

مزه اش بره تو دهنت

بعد با دستت یه گوجه سبز ترش نمک خورده رو برداری یواش یواش گاز بزنی...

خب دیگه آب دهنتونو قورت بدین......بلند شین دیگه بسه

بعدا بیشتر از چیزهایی که حال میده میگم براتون

منبع : http://matalebetanz.blog.ir/1397/07/یه-ترفند-جالب-برای-لواشک-طنز