بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

حتی خودش ...

پست حتی خودش ... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.حتی خودش ...

درخواست حذف اطلاعات

نتیجه تصویری برای پسرانه غم

ﺧﯿﻠـــــﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﺑﺮﺍﺵ ﺣــــﺮﻑﺑﺰﻧﻢ

ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗــــــﺎﯼ ﺭﻭﺯﻡ ﺑـــــﺮﺍﺵ ﺑﮕﻢ

ﺍﻭﻧﻢ ﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﺍﯼ ﺟـــــــــﻮﻧﻢ !

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒــــــــﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪﮔﻮﺷﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺍس ام اس ﺑﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﮐﻞ
ﺧﻮﺷﯿـــــــﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺫﻭﻕ ﮐﻨﻢ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﺑﺎ
ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ..
ﺍﻣـــﺎ ﺩﯾﮕﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻤﻮ ﺑﺎ ﮐﺴـﯽﻗﺴـﻤﺖ ﮐﻨﻢ

ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿـﺸﻪ

ﺣﺘـﯽﺧـﻮﺩﺵ!!!
منبع : http://masmoum.blogfa.com/post/937/حتی-خودش-