بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جواب من ...

پست جواب من ... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جواب من ...

درخواست حذف اطلاعات

تصویر مرتبط

از دور دوستش داشتم وبا آن همه شلوغى ...

دوست داشتنم به چشمش نمى آمد
صبح چشمانم را به یادش باز می و
شب روى هم میگذاشتم


گاهى میشد ساعتها مینشستم پشت میز کافه و
از دور تمام حرکاتش را زیر نظر میگرفتم


میخندید

میخندیدم

اخم میکرد

درهم میرفتم ...

بالا ه یک روز دوست داشتنم را جمع
تمام قد روبه رویش ایستادم و
یکجا به پایش ریختم


جواب من "مرسى" نبود...اما شنیدم!

جواب من "پوزخند" نبود...اما دیدم!


انجا بود که فهمیدم چرا دور بودن های نزدیک را بیشتر دوست دارم

"علی قاضی نظام"
منبع : http://masmoum.blogfa.com/post/948/جواب-من-