بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بخش اول : فصل اول(تجربه و فکر)

پست بخش اول : فصل اول(تجربه و فکر) از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.بخش اول : فصل اول(تجربه و فکر)

درخواست حذف اطلاعات
علم و فناوری

تبدیل علم به عمل، فناوری نامیده می شود. ساخت خودرو، کامپیوتر، تلفن، نیروگاه هست های، و دارو ... نمون ههایی از تبدیل دانش علمی به عمل هستند. دانشمندان تلاش می کنندبا تبدیل علم به یک فرآوردهٔ مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهند. برای نمونه با اختراع تلفنانسا نها توانستند ب هراحتی از فواصل دور با هم ارتباط برقرار کنند. ساخت خودرو و سپس هواپیما باعث شد تا جاب هجایی مسافران با سرعت بیشتر و در مدت زمان کوتا هتری انجام شود.
منبع : http://kiarash2015.blogfa.com/post/2