بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

اسرافیل

آخرین پست های وبلاگ اسرافیل به صورت خودکار از بلاگ اسرافیل دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

درخواست حذف اطلاعات

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

.

وسیله ها هدف سازند

.

وسیله هنگامی وسیله است که آن را در رابطه با هدفی تعریف کنیم. آنگاه وسیله ها در تعریف هدف ها دخ می کنند. هنگامی که انسان واجد وسایل تازه شد، وماً واجد اه تازه هم می شود. همیشه هدف ها نیستند که ما را به ساختن وسیله ها فرمان می دهند و راهنمایی می کنند؛ گاهی وجود وسایل، اه تازه ای را برای ما پدید می آورند. چنین نیست که همواره زندگی ما به وسایل شکل بدهد، بلکه گاه وسایل به زندگانی ما شکل می دهد و ما به تناسب آنها نوع روابط انسانی و نوع رابطه خود را با طبیعت تنظیم می کنیم. ما امروز تکنیک را چنان به زندگی خود راه داده ایم که تصورِ نبودن و نداشتن آن ناممکن شده است.

.

به میدان آمدن وسیله ها، یک تغییر روان شناختی در ما پدید آورده و به طور کلی نگاه ما را به عالم عوض کرده است. امروز کمتر ی است که به دنیا نگاه ابزاری نکند؛ در حالی که گذشتگان چنین نگاهی را به دنیا نداشتند.

.

منبع: سروش، عبدالکریم و دیگران. سنت و سکولاریسم. انتشارات صراط. تهران. چاپ پنجم 1388 ص 41
منبع : http://israfil.blog.ir/post/device and goal
وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

درخواست حذف اطلاعات

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

.

وسیله ها هدف سازند

.

وسیله هنگامی وسیله است که آن را در رابطه با هدفی تعریف کنیم. آنگاه وسیله ها در تعریف هدف ها دخ می کنند. هنگامی که انسان واجد وسایل تازه شد، وماً واجد اه تازه هم می شود. همیشه هدف ها نیستند که ما را به ساختن وسیله ها فرمان می دهند و راهنمایی می کنند؛ گاهی وجود وسایل، اه تازه ای را برای ما پدید می آورند. چنین نیست که همواره زندگی ما به وسایل شکل بدهد، بلکه گاه وسایل به زندگانی ما شکل می دهد و ما به تناسب آنها نوع روابط انسانی و نوع رابطه خود را با طبیعت تنظیم می کنیم. ما امروز تکنیک را چنان به زندگی خود راه داده ایم که تصورِ نبودن و نداشتن آن ناممکن شده است.

.

به میدان آمدن وسیله ها، یک تغییر روان شناختی در ما پدید آورده و به طور کلی نگاه ما را به عالم عوض کرده است. امروز کمتر ی است که به دنیا نگاه ابزاری نکند؛ در حالی که گذشتگان چنین نگاهی را به دنیا نداشتند.

.

منبع: سروش، عبدالکریم و دیگران. سنت و سکولاریسم. انتشارات صراط. تهران. چاپ پنجم 1388 ص 41
منبع : http://israfil.blog.ir/post/device and goal
وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

درخواست حذف اطلاعات

وسیله ها به زندگی ما هدف می دهند

.

وسیله ها هدف سازند

.

وسیله هنگامی وسیله است که آن را در رابطه با هدفی تعریف کنیم. آنگاه وسیله ها در تعریف هدف ها دخ می کنند. هنگامی که انسان واجد وسایل تازه شد، وماً واجد اه تازه هم می شود. همیشه هدف ها نیستند که ما را به ساختن وسیله ها فرمان می دهند و راهنمایی می کنند؛ گاهی وجود وسایل، اه تازه ای را برای ما پدید می آورند. چنین نیست که همواره زندگی ما به وسایل شکل بدهد، بلکه گاه وسایل به زندگانی ما شکل می دهد و ما به تناسب آنها نوع روابط انسانی و نوع رابطه خود را با طبیعت تنظیم می کنیم. ما امروز تکنیک را چنان به زندگی خود راه داده ایم که تصورِ نبودن و نداشتن آن ناممکن شده است.

.

به میدان آمدن وسیله ها، یک تغییر روان شناختی در ما پدید آورده و به طور کلی نگاه ما را به عالم عوض کرده است. امروز کمتر ی است که به دنیا نگاه ابزاری نکند؛ در حالی که گذشتگان چنین نگاهی را به دنیا نداشتند.

.

منبع: سروش، عبدالکریم و دیگران. سنت و سکولاریسم. انتشارات صراط. تهران. چاپ پنجم 1388 ص 41
منبع : http://israfil.blog.ir/post/device and goal
واقعیت تکنیک از نظر فروید

درخواست حذف اطلاعات

واقعیت تکنیک از نظر فروید

.واقعیت تکنیک

از اینکه علم توانسته است عمر متوسط ما را زیادتر کند چه سود، وقتی که محتوای زندگی ما سراسر از غم و ناهنجاری و اندوه تشکیل شده است، به طوری که به مرگ برای نجات خود خوش آمد بگوییم.

.

از رهگذر برآورد هزینه های پیشرفت صنعتی و خسارت هایی که از این طریق گریبان ما را می گیرد، فروید به این نتیجه دردناک و ل کننده می رسد که اختراعات ما چیزی نیست جز وسیله ای تکامل یافته برای رسیدن به هدفی تکامل نیافته.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Freud and Technique
واقعیت تکنیک از نظر فروید

درخواست حذف اطلاعات

واقعیت تکنیک از نظر فروید

.واقعیت تکنیک

از اینکه علم توانسته است عمر متوسط ما را زیادتر کند چه سود، وقتی که محتوای زندگی ما سراسر از غم و ناهنجاری و اندوه تشکیل شده است، به طوری که به مرگ برای نجات خود خوش آمد بگوییم.

.

از رهگذر برآورد هزینه های پیشرفت صنعتی و خسارت هایی که از این طریق گریبان ما را می گیرد، فروید به این نتیجه دردناک و ل کننده می رسد که اختراعات ما چیزی نیست جز وسیله ای تکامل یافته برای رسیدن به هدفی تکامل نیافته.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Freud and Technique
واقعیت تکنیک از نظر فروید

درخواست حذف اطلاعات

واقعیت تکنیک از نظر فروید

.واقعیت تکنیک

از اینکه علم توانسته است عمر متوسط ما را زیادتر کند چه سود، وقتی که محتوای زندگی ما سراسر از غم و ناهنجاری و اندوه تشکیل شده است، به طوری که به مرگ برای نجات خود خوش آمد بگوییم.

.

از رهگذر برآورد هزینه های پیشرفت صنعتی و خسارت هایی که از این طریق گریبان ما را می گیرد، فروید به این نتیجه دردناک و ل کننده می رسد که اختراعات ما چیزی نیست جز وسیله ای تکامل یافته برای رسیدن به هدفی تکامل نیافته.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Freud and Technique
بودیسم، هندوئیسم، یهودیّت و یت

درخواست حذف اطلاعات

تشابهات و مشترکات بودیسم و هندوئیسم با یهودیّت و یّت تحریف شده (قسمت اول)

.

.هندوئیسم یهودیسم بودیسم

.

عرفان منهای وجود خدا یا چند خدا و توتم در میان بودائیان و هندوها رواج دارد که در میان هندوان تاکید بر ریاضت است و در میان بو ان تاکید بر مراقبه و تمرکز. عرفان یهودی یا کابالیسم، متاثر از خدایگان مصر باستان و فرهنگ هلنیستی است. عرفان بو بر محور دارما یا زنجیره عللی که از جهل آغاز و به رنج ختم می شود، استوار است که سایه ی موهوم خود را بر بشر افکنده است.

بو ان و یهودیان می خواهند متافیزیکی زمینی برای انسان تعریف کنند و در کابالیسم، بحث آفرینش و دو خدا را کاملاً متاثر از مادّه گرایان و بت پرستان مطرح می کنند.

.هندوئیسم 4

.

رسانه های غربی همیشه کوشیده اند یت را با قرائت های دنیا پرستانه ی یهودی و لائیک، دینی فردی نشان دهند. شه هایی چون سکولاریسم و فردگرایی و نفی حکومت وحیانی، در یت امروزی، بسیار شبیه هندوئیسم و بودیسم است که در این دو آیین، خدا و معاد و ی، بسیار کم رنگ و پریشان است. شبیه چنین فرهنگ سکولاری، در رهبانیت تحریف شده ی، تجلی یافته است.

یهودیسم

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Hinduism and Buddhism and Judaism
بودیسم، هندوئیسم، یهودیّت و یت

درخواست حذف اطلاعات

تشابهات و مشترکات بودیسم و هندوئیسم با یهودیّت و یّت تحریف شده (قسمت اول)

.

.هندوئیسم یهودیسم بودیسم

.

عرفان منهای وجود خدا یا چند خدا و توتم در میان بودائیان و هندوها رواج دارد که در میان هندوان تاکید بر ریاضت است و در میان بو ان تاکید بر مراقبه و تمرکز. عرفان یهودی یا کابالیسم، متاثر از خدایگان مصر باستان و فرهنگ هلنیستی است. عرفان بو بر محور دارما یا زنجیره عللی که از جهل آغاز و به رنج ختم می شود، استوار است که سایه ی موهوم خود را بر بشر افکنده است.

بو ان و یهودیان می خواهند متافیزیکی زمینی برای انسان تعریف کنند و در کابالیسم، بحث آفرینش و دو خدا را کاملاً متاثر از مادّه گرایان و بت پرستان مطرح می کنند.

.هندوئیسم 4

.

رسانه های غربی همیشه کوشیده اند یت را با قرائت های دنیا پرستانه ی یهودی و لائیک، دینی فردی نشان دهند. شه هایی چون سکولاریسم و فردگرایی و نفی حکومت وحیانی، در یت امروزی، بسیار شبیه هندوئیسم و بودیسم است که در این دو آیین، خدا و معاد و ی، بسیار کم رنگ و پریشان است. شبیه چنین فرهنگ سکولاری، در رهبانیت تحریف شده ی، تجلی یافته است.

یهودیسم

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Hinduism and Buddhism and Judaism
بودیسم، هندوئیسم، یهودیّت و یت

درخواست حذف اطلاعات

تشابهات و مشترکات بودیسم و هندوئیسم با یهودیّت و یّت تحریف شده (قسمت اول)

.

.هندوئیسم یهودیسم بودیسم

.

عرفان منهای وجود خدا یا چند خدا و توتم در میان بودائیان و هندوها رواج دارد که در میان هندوان تاکید بر ریاضت است و در میان بو ان تاکید بر مراقبه و تمرکز. عرفان یهودی یا کابالیسم، متاثر از خدایگان مصر باستان و فرهنگ هلنیستی است. عرفان بو بر محور دارما یا زنجیره عللی که از جهل آغاز و به رنج ختم می شود، استوار است که سایه ی موهوم خود را بر بشر افکنده است.

بو ان و یهودیان می خواهند متافیزیکی زمینی برای انسان تعریف کنند و در کابالیسم، بحث آفرینش و دو خدا را کاملاً متاثر از مادّه گرایان و بت پرستان مطرح می کنند.

.هندوئیسم 4

.

رسانه های غربی همیشه کوشیده اند یت را با قرائت های دنیا پرستانه ی یهودی و لائیک، دینی فردی نشان دهند. شه هایی چون سکولاریسم و فردگرایی و نفی حکومت وحیانی، در یت امروزی، بسیار شبیه هندوئیسم و بودیسم است که در این دو آیین، خدا و معاد و ی، بسیار کم رنگ و پریشان است. شبیه چنین فرهنگ سکولاری، در رهبانیت تحریف شده ی، تجلی یافته است.

یهودیسم

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Hinduism and Buddhism and Judaism
نژاد گرایی در شه بزرگان غرب

درخواست حذف اطلاعات

نژاد گرایی در شه بزرگان غرب

.

نژاد پرستی 2

«نژاد تمدن را نمی سازد، بلکه تمدن است که ملت ها را خلق می کند» (ویل دورانت)

.

شه های نظری مهمترین حامل های پدیده نژاد گرایی در طول تاریخ غرب، به ویژه در چند سده اخیر به شمار می آیند. این شه ها در پی آنند که برای «غرب محوری» پشتوانه ای نظری و مبنایی به ظاهر عقلانی جست و جو نموده و در عوض جوامع غیر غربی را با نسبت دادن اوصاف گوناگون، اما غیر واقع بی اعتبار و عاری از کمالات جلوه دهند.

.

.نژاد پرستی 3

این شه ها گاه برای تحقیر جوامع غیر غربی و ارائه پشتوانه های نظری اص نژادی خود را از داده های تاریخی مدد می گیرند و از سیر تاریخی روح و نسبت آن با « » سخن به میان می آورند، و گاه نیز به عامل جغرافیا متوسل می شوند و شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی را در شکل گیری درجات و مراتب نژادی ذی مدخل می دانند. برخی نیز اص نژادی را در مقوله ذات جست و جو می کنند و از نژاد اولیه سخن می رانند و آن را را نژادی پاک، آقا و صاحب دنیا می خوانند.

.

.نژاد پرستی 5

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and racism
نژاد گرایی در شه بزرگان غرب

درخواست حذف اطلاعات

نژاد گرایی در شه بزرگان غرب

.

نژاد پرستی 2

«نژاد تمدن را نمی سازد، بلکه تمدن است که ملت ها را خلق می کند» (ویل دورانت)

.

شه های نظری مهمترین حامل های پدیده نژاد گرایی در طول تاریخ غرب، به ویژه در چند سده اخیر به شمار می آیند. این شه ها در پی آنند که برای «غرب محوری» پشتوانه ای نظری و مبنایی به ظاهر عقلانی جست و جو نموده و در عوض جوامع غیر غربی را با نسبت دادن اوصاف گوناگون، اما غیر واقع بی اعتبار و عاری از کمالات جلوه دهند.

.

.نژاد پرستی 3

این شه ها گاه برای تحقیر جوامع غیر غربی و ارائه پشتوانه های نظری اص نژادی خود را از داده های تاریخی مدد می گیرند و از سیر تاریخی روح و نسبت آن با « » سخن به میان می آورند، و گاه نیز به عامل جغرافیا متوسل می شوند و شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی را در شکل گیری درجات و مراتب نژادی ذی مدخل می دانند. برخی نیز اص نژادی را در مقوله ذات جست و جو می کنند و از نژاد اولیه سخن می رانند و آن را را نژادی پاک، آقا و صاحب دنیا می خوانند.

.

.نژاد پرستی 5

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and racism
نژاد گرایی در شه بزرگان غرب

درخواست حذف اطلاعات

نژاد گرایی در شه بزرگان غرب

.

نژاد پرستی 2

«نژاد تمدن را نمی سازد، بلکه تمدن است که ملت ها را خلق می کند» (ویل دورانت)

.

شه های نظری مهمترین حامل های پدیده نژاد گرایی در طول تاریخ غرب، به ویژه در چند سده اخیر به شمار می آیند. این شه ها در پی آنند که برای «غرب محوری» پشتوانه ای نظری و مبنایی به ظاهر عقلانی جست و جو نموده و در عوض جوامع غیر غربی را با نسبت دادن اوصاف گوناگون، اما غیر واقع بی اعتبار و عاری از کمالات جلوه دهند.

.

.نژاد پرستی 3

این شه ها گاه برای تحقیر جوامع غیر غربی و ارائه پشتوانه های نظری اص نژادی خود را از داده های تاریخی مدد می گیرند و از سیر تاریخی روح و نسبت آن با « » سخن به میان می آورند، و گاه نیز به عامل جغرافیا متوسل می شوند و شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی را در شکل گیری درجات و مراتب نژادی ذی مدخل می دانند. برخی نیز اص نژادی را در مقوله ذات جست و جو می کنند و از نژاد اولیه سخن می رانند و آن را را نژادی پاک، آقا و صاحب دنیا می خوانند.

.

.نژاد پرستی 5

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and racism
شرق و غرب

درخواست حذف اطلاعات

شرق و غرب (قسمت اول)

.

اصلاً غرب هرگز معتقد نبوده است که دو عالم مساوی در مقابل هم وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد. شرق در نظر غرب چیزی است که باید بر آن استیلا یافت. در ابتدای تاریخ غرب، آتلانتید افلاطون در دریا فرو رفته است و از آن زمان به بعد نیز تمام سوابق تاریخی شرق به طور گوناگون و من جمله از طریق شرق شناسی، متعلق نظر تملک و تصرف غرب قرار گرفته و کوشش شده است که تمامی آن به تصرف درآید. هر عالم نگاهی دارد و با آن نگاه به چیزها می نگرد. غرب در آغاز و تا دوره اخیر، آشکارا نگاه تملک و استیلا نبود اما استعداد باز چنین چشمی را داشت و می توانست به آن مبدل شود و در قرن هجدهم و نوزدهم چنین شد. از زمانی که غرب با نگاه تملک به چیزها نگریست، قهرا تخالف شدت گرفت و در صور و فرهنگی و دینی ظاهر شد. در این وضع بود که غرب قهر خود را بر سراسر روی زمین گسترش داد و به انحاء مختلف کوشید تا نه فقط سرزمین ها و منابع و مواد اولیه را تصرف کند بلکه به همه اقوام بیاموزد که چگونه به عالم نگاه کنند.

.

چنانکه می گویند نگاه شرق و شرقی را حجابهایی کدر و تیره و تار کرده و اکنون چیزها را با آن نگاه نمی توان دید و بسیارند اقوامی که چشم شرقیشان کور شده و چشم غربی نیز نمی توانند بگشایند. اکنون بعضی منتقدان پست مدرن چشم غرب را هم در شرف کور شدن می بینند و شاید این حادثه با برداشته شدن ها از چشم شرق مقارن باشد.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/East and West
شرق و غرب

درخواست حذف اطلاعات

شرق و غرب (قسمت اول)

.

اصلاً غرب هرگز معتقد نبوده است که دو عالم مساوی در مقابل هم وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد. شرق در نظر غرب چیزی است که باید بر آن استیلا یافت. در ابتدای تاریخ غرب، آتلانتید افلاطون در دریا فرو رفته است و از آن زمان به بعد نیز تمام سوابق تاریخی شرق به طور گوناگون و من جمله از طریق شرق شناسی، متعلق نظر تملک و تصرف غرب قرار گرفته و کوشش شده است که تمامی آن به تصرف درآید. هر عالم نگاهی دارد و با آن نگاه به چیزها می نگرد. غرب در آغاز و تا دوره اخیر، آشکارا نگاه تملک و استیلا نبود اما استعداد باز چنین چشمی را داشت و می توانست به آن مبدل شود و در قرن هجدهم و نوزدهم چنین شد. از زمانی که غرب با نگاه تملک به چیزها نگریست، قهرا تخالف شدت گرفت و در صور و فرهنگی و دینی ظاهر شد. در این وضع بود که غرب قهر خود را بر سراسر روی زمین گسترش داد و به انحاء مختلف کوشید تا نه فقط سرزمین ها و منابع و مواد اولیه را تصرف کند بلکه به همه اقوام بیاموزد که چگونه به عالم نگاه کنند.

.

چنانکه می گویند نگاه شرق و شرقی را حجابهایی کدر و تیره و تار کرده و اکنون چیزها را با آن نگاه نمی توان دید و بسیارند اقوامی که چشم شرقیشان کور شده و چشم غربی نیز نمی توانند بگشایند. اکنون بعضی منتقدان پست مدرن چشم غرب را هم در شرف کور شدن می بینند و شاید این حادثه با برداشته شدن ها از چشم شرق مقارن باشد.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/East and West
شرق و غرب

درخواست حذف اطلاعات

شرق و غرب (قسمت اول)

.

اصلاً غرب هرگز معتقد نبوده است که دو عالم مساوی در مقابل هم وجود دارد یا می تواند وجود داشته باشد. شرق در نظر غرب چیزی است که باید بر آن استیلا یافت. در ابتدای تاریخ غرب، آتلانتید افلاطون در دریا فرو رفته است و از آن زمان به بعد نیز تمام سوابق تاریخی شرق به طور گوناگون و من جمله از طریق شرق شناسی، متعلق نظر تملک و تصرف غرب قرار گرفته و کوشش شده است که تمامی آن به تصرف درآید. هر عالم نگاهی دارد و با آن نگاه به چیزها می نگرد. غرب در آغاز و تا دوره اخیر، آشکارا نگاه تملک و استیلا نبود اما استعداد باز چنین چشمی را داشت و می توانست به آن مبدل شود و در قرن هجدهم و نوزدهم چنین شد. از زمانی که غرب با نگاه تملک به چیزها نگریست، قهرا تخالف شدت گرفت و در صور و فرهنگی و دینی ظاهر شد. در این وضع بود که غرب قهر خود را بر سراسر روی زمین گسترش داد و به انحاء مختلف کوشید تا نه فقط سرزمین ها و منابع و مواد اولیه را تصرف کند بلکه به همه اقوام بیاموزد که چگونه به عالم نگاه کنند.

.

چنانکه می گویند نگاه شرق و شرقی را حجابهایی کدر و تیره و تار کرده و اکنون چیزها را با آن نگاه نمی توان دید و بسیارند اقوامی که چشم شرقیشان کور شده و چشم غربی نیز نمی توانند بگشایند. اکنون بعضی منتقدان پست مدرن چشم غرب را هم در شرف کور شدن می بینند و شاید این حادثه با برداشته شدن ها از چشم شرق مقارن باشد.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/East and West
غرب و اومانیسم

درخواست حذف اطلاعات

غرب و اومانیسم

.اومانیسم

اومانیسم- غرب و سلطه

.

اومانیسم از مشخصات فکری و فلسفی استکبار غربی است. در تفکر امانیستی، غرب اص را به انسان می دهد. در برابر مذهب اص حق، مذهب امانیسم به انسان اص می دهد نه به حق. امانیسم مذهب اص الانسانی است. تفکری که پس از رویگردانی از یت بنیاد فرهنگ و تمدن غربی را ساخته است.

.اومانیسم 1

اومانیسم- انسان محوری- غرب محوری

.

امانیسم یعنی اعتقاد به اص بشر، در برابر اعتقاد به اص خدا؛ یعنی بشری همه امور به جای خ آنها. در این فکر، انسان خودش و حکم خودش را جایگزین احکام الهی و دینی می کند.

.

.اومانیسم 4

اومانیسم- غرب محوری- انسان محوری- اراده معطوف به قدرت

.

اتکای غرب به مذهب امانیسم، او را مستغنی از هر گونه شه قدسی و معنوی ساخته و استعداد ظاهر ساختن عموم مظاهر استکبار را برای او فراهم آورده است.

اومانیسم 3

اومانیسم- غرب محوری- استیلا و سلطه- تمدن مدرن- غرب مدرن

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and Humanism
غرب و اومانیسم

درخواست حذف اطلاعات

غرب و اومانیسم

.اومانیسم

اومانیسم- غرب و سلطه

.

اومانیسم از مشخصات فکری و فلسفی استکبار غربی است. در تفکر امانیستی، غرب اص را به انسان می دهد. در برابر مذهب اص حق، مذهب امانیسم به انسان اص می دهد نه به حق. امانیسم مذهب اص الانسانی است. تفکری که پس از رویگردانی از یت بنیاد فرهنگ و تمدن غربی را ساخته است.

.اومانیسم 1

اومانیسم- انسان محوری- غرب محوری

.

امانیسم یعنی اعتقاد به اص بشر، در برابر اعتقاد به اص خدا؛ یعنی بشری همه امور به جای خ آنها. در این فکر، انسان خودش و حکم خودش را جایگزین احکام الهی و دینی می کند.

.

.اومانیسم 4

اومانیسم- غرب محوری- انسان محوری- اراده معطوف به قدرت

.

اتکای غرب به مذهب امانیسم، او را مستغنی از هر گونه شه قدسی و معنوی ساخته و استعداد ظاهر ساختن عموم مظاهر استکبار را برای او فراهم آورده است.

اومانیسم 3

اومانیسم- غرب محوری- استیلا و سلطه- تمدن مدرن- غرب مدرن

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and Humanism
غرب و اومانیسم

درخواست حذف اطلاعات

غرب و اومانیسم

.اومانیسم

اومانیسم- غرب و سلطه

.

اومانیسم از مشخصات فکری و فلسفی استکبار غربی است. در تفکر امانیستی، غرب اص را به انسان می دهد. در برابر مذهب اص حق، مذهب امانیسم به انسان اص می دهد نه به حق. امانیسم مذهب اص الانسانی است. تفکری که پس از رویگردانی از یت بنیاد فرهنگ و تمدن غربی را ساخته است.

.اومانیسم 1

اومانیسم- انسان محوری- غرب محوری

.

امانیسم یعنی اعتقاد به اص بشر، در برابر اعتقاد به اص خدا؛ یعنی بشری همه امور به جای خ آنها. در این فکر، انسان خودش و حکم خودش را جایگزین احکام الهی و دینی می کند.

.

.اومانیسم 4

اومانیسم- غرب محوری- انسان محوری- اراده معطوف به قدرت

.

اتکای غرب به مذهب امانیسم، او را مستغنی از هر گونه شه قدسی و معنوی ساخته و استعداد ظاهر ساختن عموم مظاهر استکبار را برای او فراهم آورده است.

اومانیسم 3

اومانیسم- غرب محوری- استیلا و سلطه- تمدن مدرن- غرب مدرن

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and Humanism
غرب و خصلت سلطه جویی

درخواست حذف اطلاعات

غرب و خصلت سلطه جویی

استیلا و سلطه غرب 2

.استکبار- استیلا و سلطه غرب- غرب شناسی- استعمار فرهنگی

.

در جهان تشیع عبودیت قوی تر متجلی می شود، چون به قطب و مرکز عبودیت نزدیکتر است متوسل به عبد حیّ و کامل؛ و منتظر اوست. خود را از او و وابسته به او می داند. پس قوی تر و بیشتر در برابر جریان استکباری می ایستد.

.

.استیلا و سلطه و استکبار غرب

استکبار- - دشمن شناسی- استیلا و سلطه-غرب

.

جریان غربی در مقابل این جریان قرار دارد زیرا متکی به اص قدرت است. قدرت را اصلی ثابت می شناسد و بر آن تکیه می کند و به هر وسیله و قیمتی آن را می طلبد. و به همین دلیل در برخوردهای خوی تهاجمی دارد. استراتژی او استراتژی تهاجمی است. او قدرت را مقدس و از آن خود می داند و چون بر صندلی بنشیند، دیگران را ذلیل می خواهد، با انی که تابع قدرت او نشوند سر جنگ و ستیز پیدا می کند و می خواهد او را ذلیل نماید. همان گونه که در سیاست متکی به اص قدرت است، در اقتصاد نیز متکی به اص سود است. اص سود از جنس اص قدرت است اما در اقتصاد بروز کرده. در اقتصاد اصل را در بهره برداری بیشتر و سود افزون تر گذاشته و این برخورداری او را در ب قدرت بیشتر یاری می کند.

اص سود و اص قدرت 2

اص سود و اص قدرت- غرب شناسی- استعمار و استکبار

.

غرب طی فراز و نشیب ها و نقطه عطف های فراوان تبدیل به جریانی شده که از حیث فکری و فرهنگی و عملی م است. و این صفت سلطه جویی جزو لاینفک حیات او شده و اثر چندانی از صفات متعالی بندگی و عبودیت در آن نیست.

.

استیلا و سلطه و استکبار غرب

استعمار و استکبار- و - غرب- استیلا و سلطه

.

آنها فراماسونری را در شرق وارد د تا با سکولاریزه دین مانع بزرگ پیش روی استکبار را بردارد. چنان که با رواج فساد از طریق فاسد مسلمانان آنها را از دین جدا و تباه می کنند.

فراماسونری 3

فراماسونری- صهیونیسم- - یت یهودی- استعمار و استکبار

.

فراماسونرها در شرق ی تصوف را حفظ می کنند و تکلیف را از آن می گیرند و آن را به چیزی که مورد طلب نفس اماره یهودی غربی است تبدیل می کنند. این مذهب نشسته که جز صورتی و عنوانی از آن باقی نیست، تنها چون مدالی به درد تفا و آویختن کنار می خورد و دیگر هیچ. در این مذهب، تعهد و تکلیف و مجاهده بی معنی است. کاری به کار زندگی و اجتماع و سیاست و قدرت ندارد. به همین دلیل است که می گوییم: استکبار غربی در اخلاق متکی به امارگی نفس است. به خودش اجازه می دهد که دین و شریعت را به عنوان مانع و مزاحماز پیش پای او بردارد.

فراماسونری 1

فراماسونری- صهیونیسم- - استعمار و استکبار- غرب- جنگ نرم

.

فراماسونری مذهب نشسته ی خنثی، بی شریعت، بی تکلیف را جایگزین مذهب حقیقی و فعال می کند. موضع گیری در برابر فساد را از افراد مذهبی سلب و آنها را خنثی می نماید.

فراماسونری 2

فراماسونری- صهیونیسم- غرب- استیلا و سلطه- نفوذ فرهنگی- استکبار و استعمار

.

هدف جریان فراماسونری، تهی دین از محتوای اصلی خود و دور دنیای از مفاهیم عمیق دینی است. درست همانند موریانه ای که چوب را از درون می پوساند و از بین می برد اما ظاهر قشنگ آن را بر جا می گذارد.

.فراماسونری 5

فراماسونری- صهیونیسم- استیلا و سلطه- استکبار و استعمار- غرب شناسی

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and Domination
غرب و خصلت سلطه جویی

درخواست حذف اطلاعات

غرب و خصلت سلطه جویی

استیلا و سلطه غرب 2

.استکبار- استیلا و سلطه غرب- غرب شناسی- استعمار فرهنگی

.

در جهان تشیع عبودیت قوی تر متجلی می شود، چون به قطب و مرکز عبودیت نزدیکتر است متوسل به عبد حیّ و کامل؛ و منتظر اوست. خود را از او و وابسته به او می داند. پس قوی تر و بیشتر در برابر جریان استکباری می ایستد.

.

.استیلا و سلطه و استکبار غرب

استکبار- - دشمن شناسی- استیلا و سلطه-غرب

.

جریان غربی در مقابل این جریان قرار دارد زیرا متکی به اص قدرت است. قدرت را اصلی ثابت می شناسد و بر آن تکیه می کند و به هر وسیله و قیمتی آن را می طلبد. و به همین دلیل در برخوردهای خوی تهاجمی دارد. استراتژی او استراتژی تهاجمی است. او قدرت را مقدس و از آن خود می داند و چون بر صندلی بنشیند، دیگران را ذلیل می خواهد، با انی که تابع قدرت او نشوند سر جنگ و ستیز پیدا می کند و می خواهد او را ذلیل نماید. همان گونه که در سیاست متکی به اص قدرت است، در اقتصاد نیز متکی به اص سود است. اص سود از جنس اص قدرت است اما در اقتصاد بروز کرده. در اقتصاد اصل را در بهره برداری بیشتر و سود افزون تر گذاشته و این برخورداری او را در ب قدرت بیشتر یاری می کند.

اص سود و اص قدرت 2

اص سود و اص قدرت- غرب شناسی- استعمار و استکبار

.

غرب طی فراز و نشیب ها و نقطه عطف های فراوان تبدیل به جریانی شده که از حیث فکری و فرهنگی و عملی م است. و این صفت سلطه جویی جزو لاینفک حیات او شده و اثر چندانی از صفات متعالی بندگی و عبودیت در آن نیست.

.

استیلا و سلطه و استکبار غرب

استعمار و استکبار- و - غرب- استیلا و سلطه

.

آنها فراماسونری را در شرق وارد د تا با سکولاریزه دین مانع بزرگ پیش روی استکبار را بردارد. چنان که با رواج فساد از طریق فاسد مسلمانان آنها را از دین جدا و تباه می کنند.

فراماسونری 3

فراماسونری- صهیونیسم- - یت یهودی- استعمار و استکبار

.

فراماسونرها در شرق ی تصوف را حفظ می کنند و تکلیف را از آن می گیرند و آن را به چیزی که مورد طلب نفس اماره یهودی غربی است تبدیل می کنند. این مذهب نشسته که جز صورتی و عنوانی از آن باقی نیست، تنها چون مدالی به درد تفا و آویختن کنار می خورد و دیگر هیچ. در این مذهب، تعهد و تکلیف و مجاهده بی معنی است. کاری به کار زندگی و اجتماع و سیاست و قدرت ندارد. به همین دلیل است که می گوییم: استکبار غربی در اخلاق متکی به امارگی نفس است. به خودش اجازه می دهد که دین و شریعت را به عنوان مانع و مزاحماز پیش پای او بردارد.

فراماسونری 1

فراماسونری- صهیونیسم- - استعمار و استکبار- غرب- جنگ نرم

.

فراماسونری مذهب نشسته ی خنثی، بی شریعت، بی تکلیف را جایگزین مذهب حقیقی و فعال می کند. موضع گیری در برابر فساد را از افراد مذهبی سلب و آنها را خنثی می نماید.

فراماسونری 2

فراماسونری- صهیونیسم- غرب- استیلا و سلطه- نفوذ فرهنگی- استکبار و استعمار

.

هدف جریان فراماسونری، تهی دین از محتوای اصلی خود و دور دنیای از مفاهیم عمیق دینی است. درست همانند موریانه ای که چوب را از درون می پوساند و از بین می برد اما ظاهر قشنگ آن را بر جا می گذارد.

.فراماسونری 5

فراماسونری- صهیونیسم- استیلا و سلطه- استکبار و استعمار- غرب شناسی

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and Domination
غرب و خصلت سلطه جویی

درخواست حذف اطلاعات

غرب و خصلت سلطه جویی

استیلا و سلطه غرب 2

.استکبار- استیلا و سلطه غرب- غرب شناسی- استعمار فرهنگی

.

در جهان تشیع عبودیت قوی تر متجلی می شود، چون به قطب و مرکز عبودیت نزدیکتر است متوسل به عبد حیّ و کامل؛ و منتظر اوست. خود را از او و وابسته به او می داند. پس قوی تر و بیشتر در برابر جریان استکباری می ایستد.

.

.استیلا و سلطه و استکبار غرب

استکبار- - دشمن شناسی- استیلا و سلطه-غرب

.

جریان غربی در مقابل این جریان قرار دارد زیرا متکی به اص قدرت است. قدرت را اصلی ثابت می شناسد و بر آن تکیه می کند و به هر وسیله و قیمتی آن را می طلبد. و به همین دلیل در برخوردهای خوی تهاجمی دارد. استراتژی او استراتژی تهاجمی است. او قدرت را مقدس و از آن خود می داند و چون بر صندلی بنشیند، دیگران را ذلیل می خواهد، با انی که تابع قدرت او نشوند سر جنگ و ستیز پیدا می کند و می خواهد او را ذلیل نماید. همان گونه که در سیاست متکی به اص قدرت است، در اقتصاد نیز متکی به اص سود است. اص سود از جنس اص قدرت است اما در اقتصاد بروز کرده. در اقتصاد اصل را در بهره برداری بیشتر و سود افزون تر گذاشته و این برخورداری او را در ب قدرت بیشتر یاری می کند.

اص سود و اص قدرت 2

اص سود و اص قدرت- غرب شناسی- استعمار و استکبار

.

غرب طی فراز و نشیب ها و نقطه عطف های فراوان تبدیل به جریانی شده که از حیث فکری و فرهنگی و عملی م است. و این صفت سلطه جویی جزو لاینفک حیات او شده و اثر چندانی از صفات متعالی بندگی و عبودیت در آن نیست.

.

استیلا و سلطه و استکبار غرب

استعمار و استکبار- و - غرب- استیلا و سلطه

.

آنها فراماسونری را در شرق وارد د تا با سکولاریزه دین مانع بزرگ پیش روی استکبار را بردارد. چنان که با رواج فساد از طریق فاسد مسلمانان آنها را از دین جدا و تباه می کنند.

فراماسونری 3

فراماسونری- صهیونیسم- - یت یهودی- استعمار و استکبار

.

فراماسونرها در شرق ی تصوف را حفظ می کنند و تکلیف را از آن می گیرند و آن را به چیزی که مورد طلب نفس اماره یهودی غربی است تبدیل می کنند. این مذهب نشسته که جز صورتی و عنوانی از آن باقی نیست، تنها چون مدالی به درد تفا و آویختن کنار می خورد و دیگر هیچ. در این مذهب، تعهد و تکلیف و مجاهده بی معنی است. کاری به کار زندگی و اجتماع و سیاست و قدرت ندارد. به همین دلیل است که می گوییم: استکبار غربی در اخلاق متکی به امارگی نفس است. به خودش اجازه می دهد که دین و شریعت را به عنوان مانع و مزاحماز پیش پای او بردارد.

فراماسونری 1

فراماسونری- صهیونیسم- - استعمار و استکبار- غرب- جنگ نرم

.

فراماسونری مذهب نشسته ی خنثی، بی شریعت، بی تکلیف را جایگزین مذهب حقیقی و فعال می کند. موضع گیری در برابر فساد را از افراد مذهبی سلب و آنها را خنثی می نماید.

فراماسونری 2

فراماسونری- صهیونیسم- غرب- استیلا و سلطه- نفوذ فرهنگی- استکبار و استعمار

.

هدف جریان فراماسونری، تهی دین از محتوای اصلی خود و دور دنیای از مفاهیم عمیق دینی است. درست همانند موریانه ای که چوب را از درون می پوساند و از بین می برد اما ظاهر قشنگ آن را بر جا می گذارد.

.فراماسونری 5

فراماسونری- صهیونیسم- استیلا و سلطه- استکبار و استعمار- غرب شناسی

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/West and Domination
سرمایه داری و غول امپریالیسم

درخواست حذف اطلاعات

سرمایه داری و غول امپریالیسم

.

.امپریالیسم

امپریالیسم- سرمایه داری- استعمار و استکبار- غرب

.

نظام سرمایه داری اساس توسعه اقتصادی غرب است. امکان ندارد در نظام سرمایه داری غرب پاگذاشت و توسعه طلب و مهاجم نبود.

.

. و استعمار و امپریالیسم

غرب- - استکبار و استعمار- امپریالیسم و سرمایه داری- غرب شناسی

.

توسعه و تهاجم، جزو لاینفک فرهنگ و تمدن خودبنیاد غربی است. چون در تیررس و افق پیش روی این فرهنگ، نقطه پایان و توقفی نیست. هیچ مانع و مزاحمی را هم بر نمی تابد. حد توقف فرهنگ دینی و انسان مذهبی، حکم خدا و تکلیف است. از همین رو انسان مذهبی تسلیم و عبد است. برای امپریالیسم و فرهنگ امپریالیستی، حد توقف وجود ندارد به همان صورت که می خواهد تا بی انتها، رها و آزاد از هر قید و مذهی بتازد هر مانعی را هم برمی دارد. و برای رفتن و حذف موانع به هر عمل و وسیله ای متوسل می شود. در این راه او حرام و حلال نمی شناسد. معروف است که می گویند در فرهنگ مادی گرایی یا ماتریالیسم، «هدف وسیله را توجیه می کند» یعنی هدف تو را وا می دارد که از هر وسیله ای استفاده کنی.

.امپریالیسم و سلطه

غرب- استیلا و سلطه- استعمار- امپریالیسم و سلطه

.

در نزد یهود و در نظام سرمایه داری، پول حرف اول و آ را می زند. پول یعنی همه چیز. سرمایه در جست و جوی سود بود و سرمایه پی در پی سود را به دنبال خود می کشید. اقتضای سرمایه داری هجوم و دست اندازی بود و ی گمان نمی کرد که سرمایه داری در خود و با خود نطفه و دست اندازی را می پرورد. از همین روست که ظهور غول امپریالیسم اجتناب ناپذیر بود.

.

.یهودیت

غرب- صهیونیسم- - یهودیت- دشمن شناسی- اص سود و اص قدرت

.

امپریالیسم، فرزند نامشروع نظام سرمایه داری، پدیده ای بود که به آتش کارانه ی سرمایه داری حاکم دامن می زد تا برای به کاراندازی سرمایه داری مازاد و کاربرد آن در بازارهای بزرگ خارجی اقدام کنند.

.

.امپریالیسم استعمار و استکبار

غرب- امپریالیسم و سرمایه داری- استعمار و استکبار- دشمن شناسی

.

واضح می نماید که امپریالیسم غربی، از سویی طالب استحاله ی فرهنگ شرقی ی است تا از این طریق ضمن خنثی سازی عوامل محرک فرهنگی و مذهبی مسیر خود را برای تصاحب و توسعه تسهیل کند و از دیگر سو طالب دستی به منابع و ثروت های موجود در شرق ی است.

.شرق ی و ایران

ایران- شرق ی- شرق- - استکبار ستیزی و استعمار ستیزی

.

چنانکه می دانید، شرق ی- در خاورمیانه- صاحب اقیانوسی از انرژی است. همان که تکنولوژی و تمدن غربی شدیداً بدان وابسته است. نفت تنها یک منبع از میان مجموعه منابع و ذخایر شرق ی است که غرب بدان چشم دوخته است. نباید فراموش کرد که سرزمین فراخ ی با بیش از یک میلیارد نفر ن، خود بزرگترین بازار فروش کالاست.

.

.امپریالیسم 3

امپریالیسم و سرمایه داری- غرب- استیلا و سلطه- دشمن شناسی- انسان خود بنیاد

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Capitalism and Imperialism
سرمایه داری و غول امپریالیسم

درخواست حذف اطلاعات

سرمایه داری و غول امپریالیسم

.

.امپریالیسم

امپریالیسم- سرمایه داری- استعمار و استکبار- غرب

.

نظام سرمایه داری اساس توسعه اقتصادی غرب است. امکان ندارد در نظام سرمایه داری غرب پاگذاشت و توسعه طلب و مهاجم نبود.

.

. و استعمار و امپریالیسم

غرب- - استکبار و استعمار- امپریالیسم و سرمایه داری- غرب شناسی

.

توسعه و تهاجم، جزو لاینفک فرهنگ و تمدن خودبنیاد غربی است. چون در تیررس و افق پیش روی این فرهنگ، نقطه پایان و توقفی نیست. هیچ مانع و مزاحمی را هم بر نمی تابد. حد توقف فرهنگ دینی و انسان مذهبی، حکم خدا و تکلیف است. از همین رو انسان مذهبی تسلیم و عبد است. برای امپریالیسم و فرهنگ امپریالیستی، حد توقف وجود ندارد به همان صورت که می خواهد تا بی انتها، رها و آزاد از هر قید و مذهی بتازد هر مانعی را هم برمی دارد. و برای رفتن و حذف موانع به هر عمل و وسیله ای متوسل می شود. در این راه او حرام و حلال نمی شناسد. معروف است که می گویند در فرهنگ مادی گرایی یا ماتریالیسم، «هدف وسیله را توجیه می کند» یعنی هدف تو را وا می دارد که از هر وسیله ای استفاده کنی.

.امپریالیسم و سلطه

غرب- استیلا و سلطه- استعمار- امپریالیسم و سلطه

.

در نزد یهود و در نظام سرمایه داری، پول حرف اول و آ را می زند. پول یعنی همه چیز. سرمایه در جست و جوی سود بود و سرمایه پی در پی سود را به دنبال خود می کشید. اقتضای سرمایه داری هجوم و دست اندازی بود و ی گمان نمی کرد که سرمایه داری در خود و با خود نطفه و دست اندازی را می پرورد. از همین روست که ظهور غول امپریالیسم اجتناب ناپذیر بود.

.

.یهودیت

غرب- صهیونیسم- - یهودیت- دشمن شناسی- اص سود و اص قدرت

.

امپریالیسم، فرزند نامشروع نظام سرمایه داری، پدیده ای بود که به آتش کارانه ی سرمایه داری حاکم دامن می زد تا برای به کاراندازی سرمایه داری مازاد و کاربرد آن در بازارهای بزرگ خارجی اقدام کنند.

.

.امپریالیسم استعمار و استکبار

غرب- امپریالیسم و سرمایه داری- استعمار و استکبار- دشمن شناسی

.

واضح می نماید که امپریالیسم غربی، از سویی طالب استحاله ی فرهنگ شرقی ی است تا از این طریق ضمن خنثی سازی عوامل محرک فرهنگی و مذهبی مسیر خود را برای تصاحب و توسعه تسهیل کند و از دیگر سو طالب دستی به منابع و ثروت های موجود در شرق ی است.

.شرق ی و ایران

ایران- شرق ی- شرق- - استکبار ستیزی و استعمار ستیزی

.

چنانکه می دانید، شرق ی- در خاورمیانه- صاحب اقیانوسی از انرژی است. همان که تکنولوژی و تمدن غربی شدیداً بدان وابسته است. نفت تنها یک منبع از میان مجموعه منابع و ذخایر شرق ی است که غرب بدان چشم دوخته است. نباید فراموش کرد که سرزمین فراخ ی با بیش از یک میلیارد نفر ن، خود بزرگترین بازار فروش کالاست.

.

.امپریالیسم 3

امپریالیسم و سرمایه داری- غرب- استیلا و سلطه- دشمن شناسی- انسان خود بنیاد

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Capitalism and Imperialism
سرمایه داری و غول امپریالیسم

درخواست حذف اطلاعات

سرمایه داری و غول امپریالیسم

.

.امپریالیسم

امپریالیسم- سرمایه داری- استعمار و استکبار- غرب

.

نظام سرمایه داری اساس توسعه اقتصادی غرب است. امکان ندارد در نظام سرمایه داری غرب پاگذاشت و توسعه طلب و مهاجم نبود.

.

. و استعمار و امپریالیسم

غرب- - استکبار و استعمار- امپریالیسم و سرمایه داری- غرب شناسی

.

توسعه و تهاجم، جزو لاینفک فرهنگ و تمدن خودبنیاد غربی است. چون در تیررس و افق پیش روی این فرهنگ، نقطه پایان و توقفی نیست. هیچ مانع و مزاحمی را هم بر نمی تابد. حد توقف فرهنگ دینی و انسان مذهبی، حکم خدا و تکلیف است. از همین رو انسان مذهبی تسلیم و عبد است. برای امپریالیسم و فرهنگ امپریالیستی، حد توقف وجود ندارد به همان صورت که می خواهد تا بی انتها، رها و آزاد از هر قید و مذهی بتازد هر مانعی را هم برمی دارد. و برای رفتن و حذف موانع به هر عمل و وسیله ای متوسل می شود. در این راه او حرام و حلال نمی شناسد. معروف است که می گویند در فرهنگ مادی گرایی یا ماتریالیسم، «هدف وسیله را توجیه می کند» یعنی هدف تو را وا می دارد که از هر وسیله ای استفاده کنی.

.امپریالیسم و سلطه

غرب- استیلا و سلطه- استعمار- امپریالیسم و سلطه

.

در نزد یهود و در نظام سرمایه داری، پول حرف اول و آ را می زند. پول یعنی همه چیز. سرمایه در جست و جوی سود بود و سرمایه پی در پی سود را به دنبال خود می کشید. اقتضای سرمایه داری هجوم و دست اندازی بود و ی گمان نمی کرد که سرمایه داری در خود و با خود نطفه و دست اندازی را می پرورد. از همین روست که ظهور غول امپریالیسم اجتناب ناپذیر بود.

.

.یهودیت

غرب- صهیونیسم- - یهودیت- دشمن شناسی- اص سود و اص قدرت

.

امپریالیسم، فرزند نامشروع نظام سرمایه داری، پدیده ای بود که به آتش کارانه ی سرمایه داری حاکم دامن می زد تا برای به کاراندازی سرمایه داری مازاد و کاربرد آن در بازارهای بزرگ خارجی اقدام کنند.

.

.امپریالیسم استعمار و استکبار

غرب- امپریالیسم و سرمایه داری- استعمار و استکبار- دشمن شناسی

.

واضح می نماید که امپریالیسم غربی، از سویی طالب استحاله ی فرهنگ شرقی ی است تا از این طریق ضمن خنثی سازی عوامل محرک فرهنگی و مذهبی مسیر خود را برای تصاحب و توسعه تسهیل کند و از دیگر سو طالب دستی به منابع و ثروت های موجود در شرق ی است.

.شرق ی و ایران

ایران- شرق ی- شرق- - استکبار ستیزی و استعمار ستیزی

.

چنانکه می دانید، شرق ی- در خاورمیانه- صاحب اقیانوسی از انرژی است. همان که تکنولوژی و تمدن غربی شدیداً بدان وابسته است. نفت تنها یک منبع از میان مجموعه منابع و ذخایر شرق ی است که غرب بدان چشم دوخته است. نباید فراموش کرد که سرزمین فراخ ی با بیش از یک میلیارد نفر ن، خود بزرگترین بازار فروش کالاست.

.

.امپریالیسم 3

امپریالیسم و سرمایه داری- غرب- استیلا و سلطه- دشمن شناسی- انسان خود بنیاد

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Capitalism and Imperialism
یت یهودی (اصولگرایی ی) (قسمت اول)

درخواست حذف اطلاعات

یت یهودی (اصولگرایی ی) (قسمت اول)

.

 یت یهودی3

یت یهودی- اصولگرایی ی- غرب- - - یهودیت و یت

.

یان اصول گرا در نیمکره غربی، اکثر یهودیان پراکنده در سراسر جهان را ملت مستقلی به شمار می آورند که باید آنها را در سرزمین فلسطین اسکان داد تا موجودیت مستقل و حکومت قومی یهود تشکیل شود و از آنجا که آنها عهد قدیم را کتاب مقدس خویش تلقی می کنند، با این سخن خود که یهودیان به سرزمین خویش بازگشته اند، از این دیدگاه حمایت می کنند همانند عهد قدیم که در پیش گویی های متعدد و بی شمارش نیز بر این بازگشت تاکید می کنند. آنها همچنین ایمان دارند خداوند این ملت را برگزیده و بازگشت به سرزمین موعود را به آنها وعده داده، بنابراین امکان ندارد به وعده ای که داده، وفا نکند.

.

کتاب مقدس

کتاب مقدس- غرب- - - یت یهودی- اصولگرایی ی

.

واقعیت امر این است که بسیاری از مردم از همراهی ها و کمک غرب یعنی اروپا و به صهیونیسم در سرزمین فلسطین و حمایت از این رژیم با تمام وسایل ممکن و طرق موجود در شگفتی و تعجب هستند و بسیاری نیز در انتظار دریافت پاسخی برای برخی سوالات خویش اند. از جمله اینکه تعداد کثیری نیز گمان دارند که حمایت و پشتیبانی کشورهای اروپایی و از عمدتا به اقلیت یهودی اثرگذار بر نظام های نیمکره غربی باز می گردد، به ویژه قدرت ل صهیونیسم و آرای یهودیان در انتخابات و نقش بسیار اثر گذار سرمایه ها و دارایی های یهودیان و موفقیت اقتصادی رو به رشد آنها و موقعیت اجتماعی ای که این ثروت ها برای یهودیان به ارمغان آورد.

.

فلسطین

فلسطین- استعمار و استکبار- - - غرب- یت یهودی- اصولگرایی ی

.

این ها باعث شد تا یهود بر دستگاه ها و رسانه های ارتباط جمعی و طراحان و شکل دهندگان افکار عمومی حاکمیت داشته باشند. به نظر این افراد، رسانه های ارتباط جمعی و تبلیغات صهیونیستی بر توده غربیان نیز بیش از توانسته اند اذهان و شه های این ملل را با خواسته ها و اه صهیونیسم هماهنگ سازند. صهیونیست ها موفق شدند سلطه کامل خویش را بر مهمترین دستگاه های ارتباطی و تبلیغاتی و فرهنگی، از جمله آژانس های خبری، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، کتاب ها و انتشارات و مجلات تحمیل نمایند و بدان وسیله صهیونیسم توانست در بر مهمترین و حساس ترین مراکز اثر گذار و شکل دهنده ی افکار عممی استیلا یابند.

.

یهود و رسانه

غرب- یهود، صهیونیسم و رسانه- یت یهودی- اصولگرایی غربی- -

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Jewish Christianity
یت یهودی (اصولگرایی ی) (قسمت اول)

درخواست حذف اطلاعات

یت یهودی (اصولگرایی ی) (قسمت اول)

.

 یت یهودی3

یت یهودی- اصولگرایی ی- غرب- - - یهودیت و یت

.

یان اصول گرا در نیمکره غربی، اکثر یهودیان پراکنده در سراسر جهان را ملت مستقلی به شمار می آورند که باید آنها را در سرزمین فلسطین اسکان داد تا موجودیت مستقل و حکومت قومی یهود تشکیل شود و از آنجا که آنها عهد قدیم را کتاب مقدس خویش تلقی می کنند، با این سخن خود که یهودیان به سرزمین خویش بازگشته اند، از این دیدگاه حمایت می کنند همانند عهد قدیم که در پیش گویی های متعدد و بی شمارش نیز بر این بازگشت تاکید می کنند. آنها همچنین ایمان دارند خداوند این ملت را برگزیده و بازگشت به سرزمین موعود را به آنها وعده داده، بنابراین امکان ندارد به وعده ای که داده، وفا نکند.

.

کتاب مقدس

کتاب مقدس- غرب- - - یت یهودی- اصولگرایی ی

.

واقعیت امر این است که بسیاری از مردم از همراهی ها و کمک غرب یعنی اروپا و به صهیونیسم در سرزمین فلسطین و حمایت از این رژیم با تمام وسایل ممکن و طرق موجود در شگفتی و تعجب هستند و بسیاری نیز در انتظار دریافت پاسخی برای برخی سوالات خویش اند. از جمله اینکه تعداد کثیری نیز گمان دارند که حمایت و پشتیبانی کشورهای اروپایی و از عمدتا به اقلیت یهودی اثرگذار بر نظام های نیمکره غربی باز می گردد، به ویژه قدرت ل صهیونیسم و آرای یهودیان در انتخابات و نقش بسیار اثر گذار سرمایه ها و دارایی های یهودیان و موفقیت اقتصادی رو به رشد آنها و موقعیت اجتماعی ای که این ثروت ها برای یهودیان به ارمغان آورد.

.

فلسطین

فلسطین- استعمار و استکبار- - - غرب- یت یهودی- اصولگرایی ی

.

این ها باعث شد تا یهود بر دستگاه ها و رسانه های ارتباط جمعی و طراحان و شکل دهندگان افکار عمومی حاکمیت داشته باشند. به نظر این افراد، رسانه های ارتباط جمعی و تبلیغات صهیونیستی بر توده غربیان نیز بیش از توانسته اند اذهان و شه های این ملل را با خواسته ها و اه صهیونیسم هماهنگ سازند. صهیونیست ها موفق شدند سلطه کامل خویش را بر مهمترین دستگاه های ارتباطی و تبلیغاتی و فرهنگی، از جمله آژانس های خبری، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، کتاب ها و انتشارات و مجلات تحمیل نمایند و بدان وسیله صهیونیسم توانست در بر مهمترین و حساس ترین مراکز اثر گذار و شکل دهنده ی افکار عممی استیلا یابند.

.

یهود و رسانه

غرب- یهود، صهیونیسم و رسانه- یت یهودی- اصولگرایی غربی- -

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Jewish Christianity
یت یهودی (اصولگرایی ی) (قسمت اول)

درخواست حذف اطلاعات

یت یهودی (اصولگرایی ی) (قسمت اول)

.

 یت یهودی3

یت یهودی- اصولگرایی ی- غرب- - - یهودیت و یت

.

یان اصول گرا در نیمکره غربی، اکثر یهودیان پراکنده در سراسر جهان را ملت مستقلی به شمار می آورند که باید آنها را در سرزمین فلسطین اسکان داد تا موجودیت مستقل و حکومت قومی یهود تشکیل شود و از آنجا که آنها عهد قدیم را کتاب مقدس خویش تلقی می کنند، با این سخن خود که یهودیان به سرزمین خویش بازگشته اند، از این دیدگاه حمایت می کنند همانند عهد قدیم که در پیش گویی های متعدد و بی شمارش نیز بر این بازگشت تاکید می کنند. آنها همچنین ایمان دارند خداوند این ملت را برگزیده و بازگشت به سرزمین موعود را به آنها وعده داده، بنابراین امکان ندارد به وعده ای که داده، وفا نکند.

.

کتاب مقدس

کتاب مقدس- غرب- - - یت یهودی- اصولگرایی ی

.

واقعیت امر این است که بسیاری از مردم از همراهی ها و کمک غرب یعنی اروپا و به صهیونیسم در سرزمین فلسطین و حمایت از این رژیم با تمام وسایل ممکن و طرق موجود در شگفتی و تعجب هستند و بسیاری نیز در انتظار دریافت پاسخی برای برخی سوالات خویش اند. از جمله اینکه تعداد کثیری نیز گمان دارند که حمایت و پشتیبانی کشورهای اروپایی و از عمدتا به اقلیت یهودی اثرگذار بر نظام های نیمکره غربی باز می گردد، به ویژه قدرت ل صهیونیسم و آرای یهودیان در انتخابات و نقش بسیار اثر گذار سرمایه ها و دارایی های یهودیان و موفقیت اقتصادی رو به رشد آنها و موقعیت اجتماعی ای که این ثروت ها برای یهودیان به ارمغان آورد.

.

فلسطین

فلسطین- استعمار و استکبار- - - غرب- یت یهودی- اصولگرایی ی

.

این ها باعث شد تا یهود بر دستگاه ها و رسانه های ارتباط جمعی و طراحان و شکل دهندگان افکار عمومی حاکمیت داشته باشند. به نظر این افراد، رسانه های ارتباط جمعی و تبلیغات صهیونیستی بر توده غربیان نیز بیش از توانسته اند اذهان و شه های این ملل را با خواسته ها و اه صهیونیسم هماهنگ سازند. صهیونیست ها موفق شدند سلطه کامل خویش را بر مهمترین دستگاه های ارتباطی و تبلیغاتی و فرهنگی، از جمله آژانس های خبری، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تئاتر، سینما، کتاب ها و انتشارات و مجلات تحمیل نمایند و بدان وسیله صهیونیسم توانست در بر مهمترین و حساس ترین مراکز اثر گذار و شکل دهنده ی افکار عممی استیلا یابند.

.

یهود و رسانه

غرب- یهود، صهیونیسم و رسانه- یت یهودی- اصولگرایی غربی- -

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Jewish Christianity
نفوذ همه جانبة صهیونیسم یهودی بر رسانه ها (قسمت اول)

درخواست حذف اطلاعات

نفوذ همه جانبه صهیونیسم یهودی بر رسانه ها (قسمت اول)

.

. صهیونیسم و رسانه

.

صهیونیست ها در سینمای آن چنان نفوذ دارند که مصطفی عقاد کارگردان الرساله/محمد رسول الله (ص) از معدود سینما گران مسلمانی که توانست سالها محیط هالیوود و را تجربه کند و در آنجا چندین بسازد، این راز را این چنین برملا کرده است:

.

«در هالیوود همه چیز کنترل می شود، حتی سوژه ها. در آنجا همه کاره، تولید کنندگان و تامین کنندگان مالی صهیونیست هستند که هرگز حتی اجازه مطرح سوژه ی کاری خلاف نظرشان را به کارگردانان {مستقل} نمی دهند.»

.

هالیوود و صهیونیسم

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Zionism and Media
ملاحظاتی در باب تکنیک

درخواست حذف اطلاعات

ملاحظاتی در باب تکنیک

.

.تکنیک

.

خطر این است که ما از وجهه نظر تکنیک به همه چیز نگاه می کنیم و عالم و آدم در نظرمان به عنوان انرژی و منبع انرژی جلوه می کند. تکنیک یک امر عارضی در زندگی دوران تجدد نیست و حتی اگر وسیله هم باشد بشر را به دنبال خود می کشد. حتی خواست و اراده بشر هم به حکم تکنیک تعین پیدا می کند.

.

ما نمی توانیم از توسعه تکنیک رو بگردانیم و علم تکنولوژیک را رها کنیم، بلکه برای رسیدن به درجات عالی علم لازم است که از علم زدگی و تکنیک زدگی رها شویم. یعنی انی که چاره همه کارها و درمان تمام دردهای خود را در تکنیک می جویند و تمام امید خود را به آن بسته اند راه به جایی نمی برند. بشر هنوز نسبت خود را با تکنیک نمی داند و نمی شناسد. تکنیک ماشین نیست، بلکه تلقی تمام موجودات به عنوان خزانه نیرو و ماده تصرف است. محاسبات این خزانه اکنون با ماشین های پیچیده الکترونیک صورت می گیرد.

.

می گویند تکنیک کارها را بسیار آسان کرده است. این درست است، اما درست تر این بود که می گفتند کارها همه کار تکنیک است. حتی اراده دانستن و روح علمی نیز که از آن به عنوان ضامن پیشرفت علم یاد می شود دیگر ناظر به دانش نظری محض نیست بلکه وجه و جلوه نظری روح تکنیک است. یعنی علم جدید اگر چه در ظاهر نسبت به تکنولوژی تقدم دارد، در حقیقت مسبوق به آن است.

.

ما نمی توانیم تکنیک را به هر صورت که بخواهیم در آوریم یا آن را کوچک و بزرگ کنیم، مگر اینکه انقل در تفکر و در ما و در جهان پدید آید.

.

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

ادامه مطلبمنبع : http://israfil.blog.ir/post/Technique
تکنولوژی و تغییر

درخواست حذف اطلاعات

تکنولوژی و تغییر

.

تکنولوژی و تغییر.

.

تکنولوژی یک فرمانده تسلیم ناپذیر و هدایت کننده انعطاف ناپذیری است که تمام مفاهیم و اندوخته های ذهنی را دگرگون می سازد. برای واژه هایی نظیر « »، «حقیقت»، «شعور»، «واقعیت»، « د»، «حافظه» و «تاریخ» مفاهیمی تازه می سازد و از این طریق راه به دنیای درون ما باز می کند. این تکنیک دگرگون ساز، حتی وقت خود را صرف آن نمی کند که این تغییرات را به آگاهی و اطلاع ما برساند و ما نیز فرصت آن را نخواهیم داشت در جریان این وقایع قرار گیریم و خود را به موقع از آن آگاه سازیم.

.

منبع: پستمن، نیل. تکنوپولی. ترجمه صادق طباطبایی. انتشارات اطلاعات. چاپ هفتم 1390 ص 28
منبع : http://israfil.blog.ir/post/Technology and change