بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

محمدرسول حسنیار

آخرین پست های وبلاگ محمدرسول حسنیار به صورت خودکار از بلاگ محمدرسول حسنیار دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عاشورا و بیداری ی

درخواست حذف اطلاعات

در سال 61 هجری زمان شاهد واقعۀ بود که حرکت تاریخ را باقوۀ منحصر به فردش وبه نفع خودش متوقف ساخت و عقربه زمان را از گردش و جولان باز داشت وصفحه جدیدی را در تاریخ بشریت روکرد که در آن با خط زرین سرنوشت انسان ها ازسرنوشته شد و چنان بانگی از دل این انقلاب بصدا درآمدکه تا پایان تاریخ بشریت، موذن گوشهای اهل هوش و بیدار کننده افکار مدهوش خواهد بود...
منبع : http://hassanyar12.blogfa.com/post/3
نقد کارکردی سازمان ملل متحد

درخواست حذف اطلاعات

اگر یک رفرمیست و فیلسوف و جامعه شناس و دانشمند اجتماعی در نظر داشته باشد مشکلات و چالش های جهانی بشر را مورد رفرم واصلاحات قرار دهد در صورت نخست چالش های بزرگ، جدی و فراوانی را فرا روی خود خواهد یافت و درصورت دوم عدم سازمان و تشکیلات لازم برای مبارزه با چالش های جهانی بشر را احساس خواهد کرد. بزرگ ترین مشکل بشریت تهدیدی تاریخی برای تمدن بشراست که دیگر معضلات را زنجیروار و فرزندوار به تمدن بشر سرازیر می کند طلایه این نابودی دمیده است و ........
منبع : http://hassanyar12.blogfa.com/post/1
انتخابات فرصتی برای دماگوژی و محکی برای تعین میزان شعور مردم

درخواست حذف اطلاعات

افغانستانِ پس از بن که عمر 17 ساله دارد، دوران جدید و متفاوت از زندگی اش را میگذراند، ما در این دوره یی جدید شاهد سازو کارهای متفاوت از حکومت داری بودیم، ما دارای قانون اساسی جدید و صاحب مجلس منتخب از آرای مردم شدیم. مشارکت و انتخابات، بیان، تحکیم دموکراسی و مردم سالاری، حاکمیت قانون، احترام به ارزشهای ، تقویت جامعه مدنی از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار ت جدید و مؤسسان آن قرار داشت( برای مشاهده اصل مقاله در سایت هفته نامه سطر اول مراجعه فرمایید)....
منبع : http://hassanyar12.blogfa.com/post/2
به هوای طرب و چنگ ببا من

درخواست حذف اطلاعات

به هوای طـــرب و چنگ ببــــــا من

به وصال گل خوش رنگ ببـــــــا من

به تمنای حضور شمع رخــــــــــسارصنم

که به و نی آهنگ ببـــــــا من

هر چه آیینه مکدر شود ازجور زمــــــان

بارها صیقلی بر زنگ ببـــــــــا من

این چه گردِ که بر گِرد زمیـــن ب ا است

ســـــــــــرآتشکده ایی جنگ ببا من

مردمانی که به این معرکه هیزوم گشتند

چو اب ل سرشــــــــان سنگ ببا من

هر چه اشکی ز چشمان گنه کارم ریخت

از فشــــــــــــــار دلک تنگ ببا من
منبع : http://hassanyar12.blogfa.com/post/4
نوبت جوان

درخواست حذف اطلاعات

نوبت جوانان

بلرزد کاخ روی انجمن نشــــینان که نوبت بر جـــوانان ا ست امروز

به همت مثل خورشید درخـــشان جـــوانان د ست دوران است امروز

بباید مژده داد بر جـن و انـســـان جــوانان مرد میـــدان است امروز

کهن فکـران از جمع حـــــریفان ز صحنه پا گـــــریزان است امروز

تلاش و فکرکرد برفردای خودمان دوباره چـانس مهمـان است امروز

ز عـزم و دانش و سعی جــوانان به کشور طرح عمــران است امرو

رها کن خود ز استـبداد و ظلـمت همه را فصــل پـــایان است امروز

نه تبعیض نه تعصب نه فــــزونی که حــق جمله ی ان است امروز

بلرزد کاخ روی انجمن نـشــینان که نوبت بر جـــوانان ا ست امروز

سـرود و شـــعر این جانب مثالی چوسوزی بردل وجان است امروز
منبع : http://hassanyar12.blogfa.com/post/5
علی (ع) ناشناخته ماند

درخواست حذف اطلاعات

علی(ع) نشاخته ماند

خطاط سرنوشت چرا این چنین نوشت برروی خاک سیه روح خویش ریخت

بررو ی خاک نقشی ز انسان ببست او پوشش برای قلب دل وجـان برست او

انــــسان کی است؟ من وتو ودیگران یا کالبد انضمام شده ازگوشت و استخوان

انسان بود آنکه چومولای مان علیست د رتو روخش روح خدا منجلی ایست

معرفت و شـــــــــیر حق بود ب برای عــــــــلم وهادی خلق بود

افسوس که این مــــرد ناشناخته ماند اسرار اندرون سیـــنه او نا شگافته ماند

فضل و کمال علی را ی خـبر نبود هرچند که گفت کــــــسی را اثر نبود

دنـــــــــیا چرا به کام علی تلخ شد انسان چرا به چهره ابلیس مســــخ شد

آ علی چرا به چاه ســیه راز میکند با اشک و غصه وغم ســـــــاز میکند

ای چاه مخزن اسرارعلی! بگــــــو آنچه علی بگفت و شنیدی به مـن بگو

رازی که از درون کرار نزد توست باید به عشـــــق حقیقت اورا بجست

حق از علی است و علی زان حق بُوَد خورشید ونورا خدار اشـــــــــفق بُوَد

با بلبلان عـــــــرش هم آواز میشود هر لحظه سوی آسـمان به پرواز میشود

با یک جهان دانش ،تقوا،علم وفضـل مولودکعبه شهید سجاده میــشود
منبع : http://hassanyar12.blogfa.com/post/6