بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بسم الله الرحمان الرحیم

آخرین پست های وبلاگ بسم الله الرحمان الرحیم به صورت خودکار از بلاگ بسم الله الرحمان الرحیم دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نامه به دبیر کل سازمان ملل

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای گوترش

با سلام

موضوع فلسطین فقط با جنگ حل میشود.و آن هم جنگ فکر هاست.


اسراییل و فلسطین توافق کنند.هر طرف ۱۰۰۰ مبلغ وارد منطقه کنند.مبلغان اسراییل حق دارند به تبلیغ آزادانه در میان فلسطینیان بپردازند.و مبلغان فلسطینی آزادانه به تبلیغ در میان اسراییلیان بپردازند.البته با قانون مشخص.

این کار تا ابد ادامه پیدا کند.خوب حرف هر کدام منطقی تر باشند.بالا ه مردم یا اکثریت مسلمان خواهند شد یا یهودی یا ی.

فقط این گونه می شود.این معضل حل شود
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/نامه-به-دبیر-کل-سازمان-ملل
نامه به دبیر کل سازمان ملل

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای گوترش

با سلام

موضوع فلسطین فقط با جنگ حل میشود.و آن هم جنگ فکر هاست.


اسراییل و فلسطین توافق کنند.هر طرف ۱۰۰۰ مبلغ وارد منطقه کنند.مبلغان اسراییل حق دارند به تبلیغ آزادانه در میان فلسطینیان بپردازند.و مبلغان فلسطینی آزادانه به تبلیغ در میان اسراییلیان بپردازند.البته با قانون مشخص.

این کار تا ابد ادامه پیدا کند.خوب حرف هر کدام منطقی تر باشند.بالا ه مردم یا اکثریت مسلمان خواهند شد یا یهودی یا ی.

فقط این گونه می شود.این معضل حل شود
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/نامه-به-دبیر-کل-سازمان-ملل
نامه به دبیر کل سازمان ملل

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای گوترش

با سلام

موضوع فلسطین فقط با جنگ حل میشود.و آن هم جنگ فکر هاست.


اسراییل و فلسطین توافق کنند.هر طرف ۱۰۰۰ مبلغ وارد منطقه کنند.مبلغان اسراییل حق دارند به تبلیغ آزادانه در میان فلسطینیان بپردازند.و مبلغان فلسطینی آزادانه به تبلیغ در میان اسراییلیان بپردازند.البته با قانون مشخص.

این کار تا ابد ادامه پیدا کند.خوب حرف هر کدام منطقی تر باشند.بالا ه مردم یا اکثریت مسلمان خواهند شد یا یهودی یا ی.

فقط این گونه می شود.این معضل حل شود
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/نامه-به-دبیر-کل-سازمان-ملل
نامه به دبیر کل سازمان ملل

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای گوترش

با سلام

موضوع فلسطین فقط با جنگ حل میشود.و آن هم جنگ فکر هاست.


اسراییل و فلسطین توافق کنند.هر طرف ۱۰۰۰ مبلغ وارد منطقه کنند.مبلغان اسراییل حق دارند به تبلیغ آزادانه در میان فلسطینیان بپردازند.و مبلغان فلسطینی آزادانه به تبلیغ در میان اسراییلیان بپردازند.البته با قانون مشخص.

این کار تا ابد ادامه پیدا کند.خوب حرف هر کدام منطقی تر باشند.بالا ه مردم یا اکثریت مسلمان خواهند شد یا یهودی یا ی.

فقط این گونه می شود.این معضل حل شود
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/نامه-به-دبیر-کل-سازمان-ملل
نامه به دبیر کل سازمان ملل

درخواست حذف اطلاعات

جناب آقای گوترش

با سلام

موضوع فلسطین فقط با جنگ حل میشود.و آن هم جنگ فکر هاست.


اسراییل و فلسطین توافق کنند.هر طرف ۱۰۰۰ مبلغ وارد منطقه کنند.مبلغان اسراییل حق دارند به تبلیغ آزادانه در میان فلسطینیان بپردازند.و مبلغان فلسطینی آزادانه به تبلیغ در میان اسراییلیان بپردازند.البته با قانون مشخص.

این کار تا ابد ادامه پیدا کند.خوب حرف هر کدام منطقی تر باشند.بالا ه مردم یا اکثریت مسلمان خواهند شد یا یهودی یا ی.

فقط این گونه می شود.این معضل حل شود
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/نامه-به-دبیر-کل-سازمان-ملل
سخنی با مردم

درخواست حذف اطلاعات

یا قدرت خدا محدود است.


یا قدرت خدا نامحدود است.

اگر خدا ما را خلق کرده.پس از ابتدا می داند که ما خوب یا بهشتی هستیم. و یا بد و جهنمی هستیم.اگر بهشت وجهنم باشد یعنی قدرت خدا محدود است.

خدا میداند که حمید را خلق کرده و او در نهایت بد و جهنمی خواهد شد.پس چرا بهشت و جهنم را گذاشته.پس خدا که قدرت نامحدود دارد از اول برنامه ریزی می کند که ده نفر انسان خوب و بهشتی تولید کند.پس چرا همه ی انسانها را خوب تولید نمی کند. خدا اینگونه نیست.


در مورد روابط هم خوب توجیه کنم.ببینید یک مرد ممکن است از چندین زن خوشش بیاید.ولی دوست ندارد زنش از مردی خوشش بیاید.برای مرد اگر بد است برای زن هم بد است.

حتی خود مکارم هم ذاتا از چند زن ممکن است خوشش بیاید.اما راضی نیست زنش از مردی خوشش بیاید.

بعضی می گویند هوس است.ولی در واقع تنگ نظری افراد نسبت به هم است.خوب سیگار سیگار است.اگر بد است در همه شرایط بد است.

مرد با یک آیه می تواند همزمان چهار زن داشته باشد.

آیه در امروز قرارداد و قانون است.یعنی با قوانین حکومتی زن و رد قرارداد می بندند.

به نظر بنده فرد ی و نظامی حتما از زن های متعدد خوششان می آید.ولی وقتی در خیابان دختر و پسر را میبینند گیر می دهند.علت بد بودن آن امر نیست.آن ی یا نظامی دوست ندارد آن زن با مردی باشد.اما اگر با خودش بود خوشش میامد.


این هوس نیست بلکه تنگ نظری افراد به هم است.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/23/سخنی-با-مردم
سخنی با مردم

درخواست حذف اطلاعات

یا قدرت خدا محدود است.


یا قدرت خدا نامحدود است.

اگر خدا ما را خلق کرده.پس از ابتدا می داند که ما خوب یا بهشتی هستیم. و یا بد و جهنمی هستیم.اگر بهشت وجهنم باشد یعنی قدرت خدا محدود است.

خدا میداند که حمید را خلق کرده و او در نهایت بد و جهنمی خواهد شد.پس چرا بهشت و جهنم را گذاشته.پس خدا که قدرت نامحدود دارد از اول برنامه ریزی می کند که ده نفر انسان خوب و بهشتی تولید کند.پس چرا همه ی انسانها را خوب تولید نمی کند. خدا اینگونه نیست.


در مورد روابط هم خوب توجیه کنم.ببینید یک مرد ممکن است از چندین زن خوشش بیاید.ولی دوست ندارد زنش از مردی خوشش بیاید.برای مرد اگر بد است برای زن هم بد است.

حتی خود مکارم هم ذاتا از چند زن ممکن است خوشش بیاید.اما راضی نیست زنش از مردی خوشش بیاید.

بعضی می گویند هوس است.ولی در واقع تنگ نظری افراد نسبت به هم است.خوب سیگار سیگار است.اگر بد است در همه شرایط بد است.

مرد با یک آیه می تواند همزمان چهار زن داشته باشد.

آیه در امروز قرارداد و قانون است.یعنی با قوانین حکومتی زن و رد قرارداد می بندند.

به نظر بنده فرد ی و نظامی حتما از زن های متعدد خوششان می آید.ولی وقتی در خیابان دختر و پسر را میبینند گیر می دهند.علت بد بودن آن امر نیست.آن ی یا نظامی دوست ندارد آن زن با مردی باشد.اما اگر با خودش بود خوشش میامد.


این هوس نیست بلکه تنگ نظری افراد به هم است.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/23/سخنی-با-مردم
سخنی با مردم

درخواست حذف اطلاعات

یا قدرت خدا محدود است.


یا قدرت خدا نامحدود است.

اگر خدا ما را خلق کرده.پس از ابتدا می داند که ما خوب یا بهشتی هستیم. و یا بد و جهنمی هستیم.اگر بهشت وجهنم باشد یعنی قدرت خدا محدود است.

خدا میداند که حمید را خلق کرده و او در نهایت بد و جهنمی خواهد شد.پس چرا بهشت و جهنم را گذاشته.پس خدا که قدرت نامحدود دارد از اول برنامه ریزی می کند که ده نفر انسان خوب و بهشتی تولید کند.پس چرا همه ی انسانها را خوب تولید نمی کند. خدا اینگونه نیست.


در مورد روابط هم خوب توجیه کنم.ببینید یک مرد ممکن است از چندین زن خوشش بیاید.ولی دوست ندارد زنش از مردی خوشش بیاید.برای مرد اگر بد است برای زن هم بد است.

حتی خود مکارم هم ذاتا از چند زن ممکن است خوشش بیاید.اما راضی نیست زنش از مردی خوشش بیاید.

بعضی می گویند هوس است.ولی در واقع تنگ نظری افراد نسبت به هم است.خوب سیگار سیگار است.اگر بد است در همه شرایط بد است.

مرد با یک آیه می تواند همزمان چهار زن داشته باشد.

آیه در امروز قرارداد و قانون است.یعنی با قوانین حکومتی زن و رد قرارداد می بندند.

به نظر بنده فرد ی و نظامی حتما از زن های متعدد خوششان می آید.ولی وقتی در خیابان دختر و پسر را میبینند گیر می دهند.علت بد بودن آن امر نیست.آن ی یا نظامی دوست ندارد آن زن با مردی باشد.اما اگر با خودش بود خوشش میامد.


این هوس نیست بلکه تنگ نظری افراد به هم است.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/23/سخنی-با-مردم
سخنی با مردم

درخواست حذف اطلاعات

یا قدرت خدا محدود است.


یا قدرت خدا نامحدود است.

اگر خدا ما را خلق کرده.پس از ابتدا می داند که ما خوب یا بهشتی هستیم. و یا بد و جهنمی هستیم.اگر بهشت وجهنم باشد یعنی قدرت خدا محدود است.

خدا میداند که حمید را خلق کرده و او در نهایت بد و جهنمی خواهد شد.پس چرا بهشت و جهنم را گذاشته.پس خدا که قدرت نامحدود دارد از اول برنامه ریزی می کند که ده نفر انسان خوب و بهشتی تولید کند.پس چرا همه ی انسانها را خوب تولید نمی کند. خدا اینگونه نیست.


در مورد روابط هم خوب توجیه کنم.ببینید یک مرد ممکن است از چندین زن خوشش بیاید.ولی دوست ندارد زنش از مردی خوشش بیاید.برای مرد اگر بد است برای زن هم بد است.

حتی خود مکارم هم ذاتا از چند زن ممکن است خوشش بیاید.اما راضی نیست زنش از مردی خوشش بیاید.

بعضی می گویند هوس است.ولی در واقع تنگ نظری افراد نسبت به هم است.خوب سیگار سیگار است.اگر بد است در همه شرایط بد است.

مرد با یک آیه می تواند همزمان چهار زن داشته باشد.

آیه در امروز قرارداد و قانون است.یعنی با قوانین حکومتی زن و رد قرارداد می بندند.

به نظر بنده فرد ی و نظامی حتما از زن های متعدد خوششان می آید.ولی وقتی در خیابان دختر و پسر را میبینند گیر می دهند.علت بد بودن آن امر نیست.آن ی یا نظامی دوست ندارد آن زن با مردی باشد.اما اگر با خودش بود خوشش میامد.


این هوس نیست بلکه تنگ نظری افراد به هم است.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/23/سخنی-با-مردم
صادقانه با مردم.....

درخواست حذف اطلاعات

بنده قبول دارم که سیستم اقتصادی غلبه دارد بر روس

نه از پوتین بدم میاید و نه از ترامپ.

اما حربه بنده این است که به اینها به عنوان الگو متوسل نشوم.چون بحث هایی مثل استعمار و ترکمنچای و تبعیض نژادی علیه سیاهان در آن نهفته است. و مخالفان ما از خدایشان است که ما این کار را .چون پاشنه آشیل مناسب دستشان می افتد.و قدرت مردمی ما کم می شود.

بازار ما باید قابل اعتماد سرمایه گذاران روس و یی باشد.

ماهیت سیستم اقتصادی سوئیس بر همه واضح است که چه تیپی دارد.سوئیس قلعه ی ماست که پاشنه آشیل معدود و قابل دفاع دارد.بدان بچسبیم تا روند به بهترین نحو طی شود.

کمی زیرکانه و منطقی جلو برویم.

ولی مخالفان ما بحث عد را مطرح می کنند .این بر همه واضح است درآمد مردم در هیچ کشور عد محور به ناخن مردم سوئیس هم نمی رسد.

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/صادقانه-با-مردم
سخنی با کارشناسان :

درخواست حذف اطلاعات

سخنی با کارشناسان :


اگر شما بر سیستم سوئیس ایراد می گیرید.چرا درآمد ما کمتر است.پس صد در صد عقب هستیم.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/صفصث
سیستم آموزشی

درخواست حذف اطلاعات

بنده سیستم آموزشی موت به صورت کلی بررسی .سیستمی داریم مریض .هم محتوا مریض است و هم ساختار و هم اجرا. اشکال هم مربوط به شیوه مدیریتی سران نظام برمیگردد.

مثل یک خانه ی کلنگی که به هرجاش دست میزنی میریزه.قابل اصلاح نیست.

ما باید در آذربایجان یک سیستم آموزشی مترقی براساس استاندارد سوئیس پایه گذاری کنیم.

این سیستم با زبان مادری ما قابل ادغام نیست. بیهوده به تحصیل به زبان مادری در داخل این سیستم مریض فکر نکنیم.

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/سیستم-آموزشی
وضع واقعی مردم....

درخواست حذف اطلاعات

مردم فقیرند از کارمند گرفته تا کشاورز و کارگر.

زنی می آید که پول ندارد.دندانهایش افتاده و چین و چروک او را پیرتر و زشت تر کرده. زیبایی حق اوست.

مردی می آید که به خاطر مشکلات مالی مشکل اعصاب داردچهره اش در هم ش ته و استرس مالی بر طول عمر او اثر گذاشته. زیبایی حق اوست.


گل را اگر درست آبیاری نکنی پژمرده میشود. مردم گل های جامعه اند.که از لحاظ مالی درست آبیاری مالی نمی شوند.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/وضع-واقعی-مردم
وای بر ما....

درخواست حذف اطلاعات

می گویید کشور متخصص ندارد.مدیریت کشور غلط است.

فرض کنید سران کشور افراد زیر باشند چه می شود.

1. پروفسور مریم میرزا خانی ---- ریاضی دان در حد کلاس جهانی

2. پروفسور علی جوان -----12 فرد باهوش جهان

3. پیر امیدیار-----مدیر سایت ebay

4. انوشه انصاری ---کارآفرین

5. پروفسور لطفی علی عسگرزاده

6. حسن بولچی ----بیش از 1000 اختراع

7. پروفسور سمیعی

8. بیژن پاکزاد

9. مینو اختر زند----مدیر راه آهن سوئد

10. ابوالقاسم --- فیزیکدان

و.....

چرا اینها در ایران نیستند.. چون در ایران دیکتاتوری و شرایط کشور بسته و امنیتی و اجباری و و درآمد مناسب نیست.علم در ارائه نظریات آزاد نیست.

به اینها مسئولیت نمی دهند.به آقازاده ها و فردی که فلان رانت مذهبی دارد پست میدهند.

لعنت بر شما....

مملکت را دادیم دست چند تا ناکارآمد مثل جنتی و مصباح مقدم و سیدمحمدخاتمی

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/وای-بر-ما
متاسفانه سبز هم به رانت مذهبی منجر خواهد شد.

درخواست حذف اطلاعات

متاسفانه سبز هم به رانت مذهبی منجر خواهد شد.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/عاع8
بی طرفی و استقلال دادگاهها....

درخواست حذف اطلاعات

اصل بی طرفی و استقلال در نظام دادگاه ما رعایت نمیشود.

قاضی باید در دادگاه تعلقات عقیدتی را وارد نکند. منتها قوانین قضایی ما در خدمت عقیده است.

دادگاه باید بر مبنای مقررات و وجدان آگاه تصمیم بگیرند.

در دادگاه ما اگر دعوا بین دو فرد با گرایشات مختلف باشد.مثلا یکی طرفدار نظام و مخالف نظام. دادگاه عقیده خود را که متمایل به نظام است اعمال میکند.

دادگاه باید مستقل و بیطرف باشد.

با اینکه نظرم با عقیده میرحسین مخالف است.ولی حکم حصر او توسط دادستان عملا نمودی از عدم استقلال و بی طرفی دادگاه است.

همینطور نرگس محمدی و نسرین ستوده و....

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/بی-طرفی-و-استقلال-دادگاهها
بی طرفی دادگاه...

درخواست حذف اطلاعات

مثال برای بیطرفی دادگاه:


انگار آقای تیزداس و بنده مشکل داریم. برای قضاوت می رویم پیش آقای حیدرزاده.


آقای حیدرزاده با بنده هم عقیده است. و بدون بی طرفی از اول با نیت حمایت از بنده قضاوت می کند.

که غلط است.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/بی-طرفی-دادگاه
آذربایجان....

درخواست حذف اطلاعات

متاسفانه بدلیل بایکوت خبری مسائل آذربایجان ،خبری از اتهامات فعالان آذربایجان در زمینه عدم بی طرفی دادگاه در مورد این افراد ندارم.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/22/آذربایجان
زنوزی

درخواست حذف اطلاعات

خدا به بنده رحم کند.با بدنی بیمار باید جوابگو باشم.کاش نداشتم.

آقای خاکی شما گفتید آقای زنوزی هزاران کارخانه دارد.

جواب: اشکالی ندارد. همین که تراکتورسازی مردمی شد ارزش دارد.شما مطالب را نخوانده سئوالی را می پرانی.اصولی که بنده گفتم تست شده در کشور سوئیس است.

چه خوب که موانع پای افرادی چون زنوزی باز شود .و این افراد درآمدشان بیشتر شود.

درآمد اینها که بیشتر شد. کارگران ما به ی واقعی نیاز دارند.به سندیکا نیاز دارند.فرض کنیم تمام موانع پیش پای زنوزی باز شد و درآمد او بیشتر و بیشتر شد.حال این سندیکای کارگری که نمادین نیست و واقعی است. یقه ی نهادها را می گیرد و می گوید آقای زنوزی ما در حد سوئیس برایت فضای باز گذاشتیم .حال که تو در حد سرمایه گذار سوئیسی هستی به هر کارگر 65 میلیون تومان حقوق بده وگر نه اعتصاب یا هر کار دیگر...

زنوزی ها نعمت هستند.

وای سرسام گرفتم تو رو خدا مطالب رو با دقت تحلیل کنید.تمام راهها ذکر شده است.

ما به کرگران با لیاقت احتیاج داریم.

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/زنوزی
زنوزی

درخواست حذف اطلاعات

خدا به بنده رحم کند.با بدنی بیمار باید جوابگو باشم.کاش نداشتم.

آقای خاکی شما گفتید آقای زنوزی هزاران کارخانه دارد.

جواب: اشکالی ندارد. همین که تراکتورسازی مردمی شد ارزش دارد.شما مطالب را نخوانده سئوالی را می پرانی.اصولی که بنده گفتم تست شده در کشور سوئیس است.

چه خوب که موانع پای افرادی چون زنوزی باز شود .و این افراد درآمدشان بیشتر شود.

درآمد اینها که بیشتر شد. کارگران ما به ی واقعی نیاز دارند.به سندیکا نیاز دارند.فرض کنیم تمام موانع پیش پای زنوزی باز شد و درآمد او بیشتر و بیشتر شد.حال این سندیکای کارگری که نمادین نیست و واقعی است. یقه ی نهادها را می گیرد و می گوید آقای زنوزی ما در حد سوئیس برایت فضای باز گذاشتیم .حال که تو در حد سرمایه گذار سوئیسی هستی به هر کارگر 65 میلیون تومان حقوق بده وگر نه اعتصاب یا هر کار دیگر...

زنوزی ها نعمت هستند.

وای سرسام گرفتم تو رو خدا مطالب رو با دقت تحلیل کنید.تمام راهها ذکر شده است.

ما به کرگران با لیاقت احتیاج داریم.

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/زنوزی
س......

درخواست حذف اطلاعات

عده ای می گویند عد . گفتن سخن خوب است برای مقایسه یک کشور عد محور انتخاب کنید و آن را ابا سوییس مقایسه کنید.ببینید وضع مالی مردم کدام یک خوب است. با شعار عد جامعه حل نمیشه لطفا برای نظام اقتصادی و وضع مالی مردم سوییس رقیب پیدا کنید.


بنده اول با آقای مختارزاده هم نظر بودم یعنی طرفدار و .احالا میبینم چاره قاط سوییس و آذربایجان است.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/س۲۳
روس یا

درخواست حذف اطلاعات

میر حسین به تمایل دارد.و اصولگرایان به روس.


با بودن یعنی دوشمنی با روس

با روس بودن یعنی دشمنی با .


با باید اعتماد مردم و جهان را داشته باشیم.الگوی ما سوئیس که مورد اعتماد روس و است.

آذربایجان سکوتت را بشکن
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/20/روس-یا-آمریکا
روس یا

درخواست حذف اطلاعات

میر حسین به تمایل دارد.و اصولگرایان به روس.


با بودن یعنی دوشمنی با روس

با روس بودن یعنی دشمنی با .


با باید اعتماد مردم و جهان را داشته باشیم.الگوی ما سوئیس که مورد اعتماد روس و است.

آذربایجان سکوتت را بشکن
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/20/روس-یا-آمریکا
روس یا

درخواست حذف اطلاعات

میر حسین به تمایل دارد.و اصولگرایان به روس.


با بودن یعنی دوشمنی با روس

با روس بودن یعنی دشمنی با .


با باید اعتماد مردم و جهان را داشته باشیم.الگوی ما سوئیس که مورد اعتماد روس و است.

آذربایجان سکوتت را بشکن
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/20/روس-یا-آمریکا
اطلاعیه جهت آگاهی پرسنل نیروهای نظامی :

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه جهت آگاهی پرسنل نیروهای نظامی :

ی به طلافروشی می زند.و آدم می کشد.

قاچاقچی وجود دارد.

شما نیروهای عزیز برای جلب اعتماد مردم مبارزه می کنید.اشکال در فقر است.در سوئیس چنین مواردی معدود است.چرا که مردم درآمد دارند.فقر باعث این کارها می شود.وقتی حکومت ناکارآمد است.مردم فقیر می شوند.فقر قاچاقچی و تولید می کند.

نظافتچی منزل در سوئیس ماهیانه 60 میلیون تومان درآمد دارد .او چه کار دارد به قاچاق و ...

مسلمانان می گویند فقر کفر می آورد.مشکل ما حاکمان هستند.که ناکاراآمدند.

سوئیس تکنولوژی ندارد با بانکداری و توریست و کشاورزی و... بدین جا رسیده است.نیروی محترم نظامی اگر به دنبال اعتماد مردم هستید خواهشمند است با مسببان فقر مردم برخورد شود.

سران این حکومت ناکارآمدند....

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/xfgd566
اطلاعیه جهت آگاهی پرسنل نیروهای نظامی :

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه جهت آگاهی پرسنل نیروهای نظامی :

ی به طلافروشی می زند.و آدم می کشد.

قاچاقچی وجود دارد.

شما نیروهای عزیز برای جلب اعتماد مردم مبارزه می کنید.اشکال در فقر است.در سوئیس چنین مواردی معدود است.چرا که مردم درآمد دارند.فقر باعث این کارها می شود.وقتی حکومت ناکارآمد است.مردم فقیر می شوند.فقر قاچاقچی و تولید می کند.

نظافتچی منزل در سوئیس ماهیانه 60 میلیون تومان درآمد دارد .او چه کار دارد به قاچاق و ...

مسلمانان می گویند فقر کفر می آورد.مشکل ما حاکمان هستند.که ناکاراآمدند.

سوئیس تکنولوژی ندارد با بانکداری و توریست و کشاورزی و... بدین جا رسیده است.نیروی محترم نظامی اگر به دنبال اعتماد مردم هستید خواهشمند است با مسببان فقر مردم برخورد شود.

سران این حکومت ناکارآمدند....

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/xfgd566
اطلاعیه جهت آگاهی پرسنل نیروهای نظامی :

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه جهت آگاهی پرسنل نیروهای نظامی :

ی به طلافروشی می زند.و آدم می کشد.

قاچاقچی وجود دارد.

شما نیروهای عزیز برای جلب اعتماد مردم مبارزه می کنید.اشکال در فقر است.در سوئیس چنین مواردی معدود است.چرا که مردم درآمد دارند.فقر باعث این کارها می شود.وقتی حکومت ناکارآمد است.مردم فقیر می شوند.فقر قاچاقچی و تولید می کند.

نظافتچی منزل در سوئیس ماهیانه 60 میلیون تومان درآمد دارد .او چه کار دارد به قاچاق و ...

مسلمانان می گویند فقر کفر می آورد.مشکل ما حاکمان هستند.که ناکاراآمدند.

سوئیس تکنولوژی ندارد با بانکداری و توریست و کشاورزی و... بدین جا رسیده است.نیروی محترم نظامی اگر به دنبال اعتماد مردم هستید خواهشمند است با مسببان فقر مردم برخورد شود.

سران این حکومت ناکارآمدند....

منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/xfgd566
نیروی نظامی 2

درخواست حذف اطلاعات

اگر ان ایران توان افزایش درآمد در حد استاندارد سوئی ندارند استعفا دهند.

اشکال از مدیران میانی نیست.

ایراد کشور به راس ان مربوط استن نه مدیران میانی.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/نیروی-نظامی-2
نیروی نظامی 2

درخواست حذف اطلاعات

اگر ان ایران توان افزایش درآمد در حد استاندارد سوئی ندارند استعفا دهند.

اشکال از مدیران میانی نیست.

ایراد کشور به راس ان مربوط استن نه مدیران میانی.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/نیروی-نظامی-2
نیروی نظامی 2

درخواست حذف اطلاعات

اگر ان ایران توان افزایش درآمد در حد استاندارد سوئی ندارند استعفا دهند.

اشکال از مدیران میانی نیست.

ایراد کشور به راس ان مربوط استن نه مدیران میانی.
منبع : http://hamid-samadi.blog.ir/1397/07/21/نیروی-نظامی-2