بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مسابقات فرهنگی ورزشی شاهین ۹۰

آخرین پست های وبلاگ مسابقات فرهنگی ورزشی شاهین ۹۰ به صورت خودکار از بلاگ مسابقات فرهنگی ورزشی شاهین ۹۰ دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فتوکل دوره ۱۴۶ ( ) ۲۰ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۱۱۴۲۶۸۷۱۸

تعداد فرم ها : ۲۶۹۲۲

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۴۶

برگشتی (دوره ۱۴۶)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1081
نتایج بازی دوره ۱۴۶ ( ) ۲۰ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۴ بازی

برندگان بیخطا ۳۳ فرم به تعداد ۴۰ سهم

هر سهم برنده مبلغ ۱۳۷۱۲۲۴ تومان

برندگان تکخطا ۴۶۶ فرم به تعداد ۶۰۰ سهم
هر فرم برنده مبلغ ۲۲۸۵۳ تومان

برندگان ۱۴۳ : -------ص۱---------ص۲--------- ص۳--------ص۴--------ص۵--------ص۶-------ص۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1084
۱۵ بازی دوره ۱۴۷ (چهارشنبه) ۲۱ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۷ چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1082
اطلاعیه شماره ۲۱ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1083
نتایج بازی دوره ۱۴۵ (دوشنبه) ۱۹ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۵ بازی

برندگان بیخطا ۳۳ فرم به

هر فرم برنده مبلغ ۱۶۹۳۶۰۹ تومان

برندگان تکخطا ۳۹۹ فرم

هر فرم برنده مبلغ ۳۵۰۱۸

برندگان : ------ص۱--------ص۲--------ص۳--------ص۴--------ص۵--------ص۶
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1080
اطلاعیه شماره ۲۰ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۹:۲۵ ۲۰ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۲۰:۲۵ ۲۰ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1079
۱۵ بازی دوره ۱۴۶ ( ) ۲۰ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۶ ۱۰ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1078
فتوکل دوره ۱۴۳ (شنبه) ۱۷ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۸۰۶۶۴۵۱۶۰

تعداد فرم ها : ۲۰۶۶۵

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۴۳

برگشتی (دوره ۱۴۳)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1069
نتایج بازی دوره ۱۴۳ (شنبه) ۱۷ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۴ بازی

برندگان بیخطا ۵ فرم به تعداد ۵ سهم

هر سهم برنده مبلغ ۷۷۴۳۷۹۳ تومان

برندگان تکخطا ۱۲۹ فرم به تعداد ۱۴۳ سهم
هر فرم برنده مبلغ ۶۷۶۹۰ تومان

برندگان ۱۴۳ : -------ص۱---------ص۲--------- ص۳
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1072
فتوکل دوره ۱۴۴ (یکشنبه) ۱۸ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۴ یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1070
اطلاعیه شماره ۱۸ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۸:۳۰ یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1071
فتوکل دوره ۱۴۴ (یکشنبه) ۱۸ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۱۳۰۷۴۶۹۹۸

تعداد فرم ها : ۳۳۶۸۶

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۴۴

برگشتی (دوره ۱۴۴)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1073
نتایج بازی دوره ۱۴۴ (یکشنبه) ۱۸ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۳ بازی

برندگان بیخطا ۲۵۷ فرم به تعداد ۵۱۵ سهم

هر سهم برنده مبلغ ۱۲۱۸۶۱ تومان

برندگان تکخطا ۲۲۶۵ فرم به تعداد ۵۱۵۸ سهم
هر فرم برنده مبلغ ۳۰۴۱ تومان

برندگان : ۱۴۴
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1076
۱۵ بازی دوره ۱۴۵ (دوشنبه) ۱۹ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۵ دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1074
اطلاعیه شماره ۱۹ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۸:۰۰ دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۱۹:۰۰ دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1075
فتوکل دوره ۱۴۱ (پنجشنبه) ۱۵ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۱۰۷۰۸۵۶۴۵

تعداد فرم ها : ۲۶۷۰۷

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۴۱

برگشتی (دوره ۱۴۱)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1063
نتایج بازی دوره ۱۴۱ (پنجشنبه) ۱۵ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۵ بازی

برندگان بیخطا ۲۵۰ فرم

هر فرم برنده مبلغ ۲۰۵۶۰۴ تومان

برندگان تکخطا ۱۸۵۲ فرم
هر فرم برنده مبلغ ۶۹۳۸ تومان

برندگان : برندگان ۱۴۱
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1064
۱۵ بازی دوره ۱۴۲ ( ) ۱۶ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۲ ۱۵ آذر ۹۷

تصویر پشت برگه دوره ۱۴۲ ۱۵ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1062
اطلاعیه شماره ۱۵ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۹:۳۰ ۱۶ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۲۰:۳۰ ۱۶ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1061
فتوکل دوره ۱۴۲ ( ) ۱۶ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۱۰۴۶۲۵۲۵۷

تعداد فرم ها : ۲۵۱۰۶

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۴۲

برگشتی (دوره ۱۴۲)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1065
نتایج بازی دوره ۱۴۲ ( ) ۱۷ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۴ بازی

برندگان بیخطا ۲۸۹ فرم به تعداد ۳۶۵ سهم

هر سهم برنده مبلغ ۱۳۷۵۸۹ تومان

برندگان تکخطا ۲۲۱۰ فرم به تعداد ۲۹۳۳ سهم
هر فرم برنده مبلغ ۴۲۸۰ تومان

برندگان : برندگان ۱۴۲
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1068
۱۵ بازی دوره ۱۴۳ (شنبه) ۱۷ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۳ شنبه ۱۷ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1067
اطلاعیه شماره ۱۷ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۹:۳۰ شنبه ۱۷ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۱۷ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1066
۱۵ بازی دوره ۱۳۹ ( ) ۱۳ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۳۹ ۱۳ آذر ۹۷

تصویر پشت برگه دوره ۱۳۹ ۱۳ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1050
اطلاعیه شماره ۱۳ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۹:۳۰ ۱۳ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۲۰:۳۰ ۱۳ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1051
فتوکل دوره ۱۳۹ ( ) ۱۳ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۸۳۸۰۳۶۴۱

تعداد فرم ها : ۲۰۴۳۲

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۳۹

برگشتی (دوره ۱۳۹)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1053
نتایج بازی دوره ۱۳۹( ) ۱۳ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

با انجام ۱۵ بازی

برندگان بیخطا ۲۱۸ فرم

هر فرم برنده مبلغ ۱۸۴۵۲۱ تومان

برندگان تکخطا ۱۵۹۷ فرم
هر فرم برنده مبلغ ۶۲۹۷ تومان

برندگان : برندگان ۱۳۹
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1056
۱۵ بازی دوره ۱۴۰ (چهارشنبه) ۱۴ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

تصویر رو برگه دوره ۱۴۰ چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷

تصویر پشت برگه دوره ۱۴۰ چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1054
اطلاعیه شماره ۱۴ مهم

درخواست حذف اطلاعات

آ ین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم

تا ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ میباشد.


به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند


مهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی


تا ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ میباشد.

با تشکر دفتر مرکزی شاهین
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1055
فتوکل دوره ۱۴۰ (چهارشنبه) ۱۴ آذر ۹۷

درخواست حذف اطلاعات

مبلغ کل فروش : ۱۱۸۷۰۹۶۳۹

تعداد فرم ها : ۲۸۸۵۸

فتوکل پی دی اف

فتوکل مخصوص ویندوز دوره ۱۴۰

برگشتی (دوره ۱۴۰)
منبع : http://fc-shahin90.blogfa.com/post/1057