بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

کتاب نوشته ها

آخرین پست های وبلاگ کتاب نوشته ها به صورت خودکار از بلاگ کتاب نوشته ها دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عصبی زمانه ما؛ بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش چهارم

منظور از (( روانکاوی )) شناخت چند اصل می باشد. این چند اصل عبارتند از اولا شناخت محرک های پنهانی و فعل و انفعالاتی که در ضمیر ناآگاه شخص جریان دارد ؛ ثانیا شناخت و درک رابطه بین آن محرک ها با رفتار ظاهری شخص ؛ یعنی شناخت تأثیر و نقش محرک های باطنی در کیفیت و نحوهء رفتار ، ع العمل ها ، تمایلات ، بطور کلی روابط شخص با خودش و با دیگران ؛ ثالثا اتخاذ نوعی روش درمانی که بتواند این محرک های پنهانی را از ضمیر ناآگاه شخص وارد قسمت هشیار و آگاه ذهن او گرداند. ص 12

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/11/عصبی-زمانه-ما-بخش-چهارم
عصبی زمانه ما؛ بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش چهارم

منظور از (( روانکاوی )) شناخت چند اصل می باشد. این چند اصل عبارتند از اولا شناخت محرک های پنهانی و فعل و انفعالاتی که در ضمیر ناآگاه شخص جریان دارد ؛ ثانیا شناخت و درک رابطه بین آن محرک ها با رفتار ظاهری شخص ؛ یعنی شناخت تأثیر و نقش محرک های باطنی در کیفیت و نحوهء رفتار ، ع العمل ها ، تمایلات ، بطور کلی روابط شخص با خودش و با دیگران ؛ ثالثا اتخاذ نوعی روش درمانی که بتواند این محرک های پنهانی را از ضمیر ناآگاه شخص وارد قسمت هشیار و آگاه ذهن او گرداند. ص 12

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/11/عصبی-زمانه-ما-بخش-چهارم
عصبی زمانه ما؛ بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش چهارم

منظور از (( روانکاوی )) شناخت چند اصل می باشد. این چند اصل عبارتند از اولا شناخت محرک های پنهانی و فعل و انفعالاتی که در ضمیر ناآگاه شخص جریان دارد ؛ ثانیا شناخت و درک رابطه بین آن محرک ها با رفتار ظاهری شخص ؛ یعنی شناخت تأثیر و نقش محرک های باطنی در کیفیت و نحوهء رفتار ، ع العمل ها ، تمایلات ، بطور کلی روابط شخص با خودش و با دیگران ؛ ثالثا اتخاذ نوعی روش درمانی که بتواند این محرک های پنهانی را از ضمیر ناآگاه شخص وارد قسمت هشیار و آگاه ذهن او گرداند. ص 12

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/11/عصبی-زمانه-ما-بخش-چهارم
عصبی زمانه ما؛ بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش چهارم

منظور از (( روانکاوی )) شناخت چند اصل می باشد. این چند اصل عبارتند از اولا شناخت محرک های پنهانی و فعل و انفعالاتی که در ضمیر ناآگاه شخص جریان دارد ؛ ثانیا شناخت و درک رابطه بین آن محرک ها با رفتار ظاهری شخص ؛ یعنی شناخت تأثیر و نقش محرک های باطنی در کیفیت و نحوهء رفتار ، ع العمل ها ، تمایلات ، بطور کلی روابط شخص با خودش و با دیگران ؛ ثالثا اتخاذ نوعی روش درمانی که بتواند این محرک های پنهانی را از ضمیر ناآگاه شخص وارد قسمت هشیار و آگاه ذهن او گرداند. ص 12

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/11/عصبی-زمانه-ما-بخش-چهارم
عصبی زمانه ما؛ بخش چهارم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش چهارم

منظور از (( روانکاوی )) شناخت چند اصل می باشد. این چند اصل عبارتند از اولا شناخت محرک های پنهانی و فعل و انفعالاتی که در ضمیر ناآگاه شخص جریان دارد ؛ ثانیا شناخت و درک رابطه بین آن محرک ها با رفتار ظاهری شخص ؛ یعنی شناخت تأثیر و نقش محرک های باطنی در کیفیت و نحوهء رفتار ، ع العمل ها ، تمایلات ، بطور کلی روابط شخص با خودش و با دیگران ؛ ثالثا اتخاذ نوعی روش درمانی که بتواند این محرک های پنهانی را از ضمیر ناآگاه شخص وارد قسمت هشیار و آگاه ذهن او گرداند. ص 12

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/11/عصبی-زمانه-ما-بخش-چهارم
عصبی زمانه ما؛ بخش پنجم

درخواست حذف اطلاعات

فصل اول

مفهوم عصبیت

بخش پنجم


منظور از (( عصبیت )) چیست ؛ ما چه شخص یا چه رفتاری را عصبی می نامیم؟ اولین علامت عصبیت ، غیرعادی بودن و عدم مطابقت رفتار و ع العمل های شخصی نسبت به معیارها و الگوهای محیطی است که در آن زندگی می کند. شما اگر در فرهنگ و محیطی رقابتی تربیت شده باشید و زندگی کنید ، اما برای پیشرفت و بهبود زندگی خود هیچ کوششی و تلاشی به کار نبرید ؛ رفتار شما نسبت به محیط - تان غیرعادی است. اگر در اجتماعی زندگی می کنید که رقابت امری بی معنی و غیرمنطقی است ، ولی مدام در فکر رقابت و جلو افتادن از دیگران باشید ؛ باز هم عمل شما غیرعادی است ؛ در یونان قدیم اگر ی بیش از میزان لازم برای مایحتاج زندگی روزانه اش ثروت یا هر چیز دیگر می اندوخت ، آدمی پست ، فرومایه و غیرعادی به حساب می آمد ؛ حال آنکه امروز چنین نیست . بنا بر این ، کلمهء (( عصبیت )) اگرچه اساسا یک اصطلاح پزشکی است ، ولی نمی توان مفهوم آن را بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی روشن ساخت . شما می توانید یک پای ش ته را بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی شخص بیمار معاینه و درمان کنید ، ولی نمی توانید یک پسر بچهء هندی را که ادعای غیب گویی یا ادعای احضار ارواح می کند عصبی بنامید. شما باید ابتدا اجتماع و فرهنگ خاص او را بشناسید ، زیرا چنین ادعاهایی ممکن است در محیط او برای همه امری عادی و متداول باشد . ص 16


نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/20/عصبی-زمانه-ما-بخش-پنجم
عصبی زمانه ما؛ بخش پنجم

درخواست حذف اطلاعات

فصل اول

مفهوم عصبیت

بخش پنجم


منظور از (( عصبیت )) چیست ؛ ما چه شخص یا چه رفتاری را عصبی می نامیم؟ اولین علامت عصبیت ، غیرعادی بودن و عدم مطابقت رفتار و ع العمل های شخصی نسبت به معیارها و الگوهای محیطی است که در آن زندگی می کند. شما اگر در فرهنگ و محیطی رقابتی تربیت شده باشید و زندگی کنید ، اما برای پیشرفت و بهبود زندگی خود هیچ کوششی و تلاشی به کار نبرید ؛ رفتار شما نسبت به محیط - تان غیرعادی است. اگر در اجتماعی زندگی می کنید که رقابت امری بی معنی و غیرمنطقی است ، ولی مدام در فکر رقابت و جلو افتادن از دیگران باشید ؛ باز هم عمل شما غیرعادی است ؛ در یونان قدیم اگر ی بیش از میزان لازم برای مایحتاج زندگی روزانه اش ثروت یا هر چیز دیگر می اندوخت ، آدمی پست ، فرومایه و غیرعادی به حساب می آمد ؛ حال آنکه امروز چنین نیست . بنا بر این ، کلمهء (( عصبیت )) اگرچه اساسا یک اصطلاح پزشکی است ، ولی نمی توان مفهوم آن را بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی روشن ساخت . شما می توانید یک پای ش ته را بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی شخص بیمار معاینه و درمان کنید ، ولی نمی توانید یک پسر بچهء هندی را که ادعای غیب گویی یا ادعای احضار ارواح می کند عصبی بنامید. شما باید ابتدا اجتماع و فرهنگ خاص او را بشناسید ، زیرا چنین ادعاهایی ممکن است در محیط او برای همه امری عادی و متداول باشد . ص 16


نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/20/عصبی-زمانه-ما-بخش-پنجم
عصبی زمانه ما؛ بخش پنجم

درخواست حذف اطلاعات

فصل اول

مفهوم عصبیت

بخش پنجم


منظور از (( عصبیت )) چیست ؛ ما چه شخص یا چه رفتاری را عصبی می نامیم؟ اولین علامت عصبیت ، غیرعادی بودن و عدم مطابقت رفتار و ع العمل های شخصی نسبت به معیارها و الگوهای محیطی است که در آن زندگی می کند. شما اگر در فرهنگ و محیطی رقابتی تربیت شده باشید و زندگی کنید ، اما برای پیشرفت و بهبود زندگی خود هیچ کوششی و تلاشی به کار نبرید ؛ رفتار شما نسبت به محیط - تان غیرعادی است. اگر در اجتماعی زندگی می کنید که رقابت امری بی معنی و غیرمنطقی است ، ولی مدام در فکر رقابت و جلو افتادن از دیگران باشید ؛ باز هم عمل شما غیرعادی است ؛ در یونان قدیم اگر ی بیش از میزان لازم برای مایحتاج زندگی روزانه اش ثروت یا هر چیز دیگر می اندوخت ، آدمی پست ، فرومایه و غیرعادی به حساب می آمد ؛ حال آنکه امروز چنین نیست . بنا بر این ، کلمهء (( عصبیت )) اگرچه اساسا یک اصطلاح پزشکی است ، ولی نمی توان مفهوم آن را بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی روشن ساخت . شما می توانید یک پای ش ته را بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی شخص بیمار معاینه و درمان کنید ، ولی نمی توانید یک پسر بچهء هندی را که ادعای غیب گویی یا ادعای احضار ارواح می کند عصبی بنامید. شما باید ابتدا اجتماع و فرهنگ خاص او را بشناسید ، زیرا چنین ادعاهایی ممکن است در محیط او برای همه امری عادی و متداول باشد . ص 16


نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/20/عصبی-زمانه-ما-بخش-پنجم
عصبی زمانه ما؛ بخش پنجم

درخواست حذف اطلاعات

فصل اول

مفهوم عصبیت

بخش پنجم


منظور از (( عصبیت )) چیست ؛ ما چه شخص یا چه رفتاری را عصبی می نامیم؟ اولین علامت عصبیت ، غیرعادی بودن و عدم مطابقت رفتار و ع العمل های شخصی نسبت به معیارها و الگوهای محیطی است که در آن زندگی می کند. شما اگر در فرهنگ و محیطی رقابتی تربیت شده باشید و زندگی کنید ، اما برای پیشرفت و بهبود زندگی خود هیچ کوششی و تلاشی به کار نبرید ؛ رفتار شما نسبت به محیط - تان غیرعادی است. اگر در اجتماعی زندگی می کنید که رقابت امری بی معنی و غیرمنطقی است ، ولی مدام در فکر رقابت و جلو افتادن از دیگران باشید ؛ باز هم عمل شما غیرعادی است ؛ در یونان قدیم اگر ی بیش از میزان لازم برای مایحتاج زندگی روزانه اش ثروت یا هر چیز دیگر می اندوخت ، آدمی پست ، فرومایه و غیرعادی به حساب می آمد ؛ حال آنکه امروز چنین نیست . بنا بر این ، کلمهء (( عصبیت )) اگرچه اساسا یک اصطلاح پزشکی است ، ولی نمی توان مفهوم آن را بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی روشن ساخت . شما می توانید یک پای ش ته را بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی شخص بیمار معاینه و درمان کنید ، ولی نمی توانید یک پسر بچهء هندی را که ادعای غیب گویی یا ادعای احضار ارواح می کند عصبی بنامید. شما باید ابتدا اجتماع و فرهنگ خاص او را بشناسید ، زیرا چنین ادعاهایی ممکن است در محیط او برای همه امری عادی و متداول باشد . ص 16


نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/20/عصبی-زمانه-ما-بخش-پنجم
عصبی زمانه ما؛ بخش پنجم

درخواست حذف اطلاعات

فصل اول

مفهوم عصبیت

بخش پنجم


منظور از (( عصبیت )) چیست ؛ ما چه شخص یا چه رفتاری را عصبی می نامیم؟ اولین علامت عصبیت ، غیرعادی بودن و عدم مطابقت رفتار و ع العمل های شخصی نسبت به معیارها و الگوهای محیطی است که در آن زندگی می کند. شما اگر در فرهنگ و محیطی رقابتی تربیت شده باشید و زندگی کنید ، اما برای پیشرفت و بهبود زندگی خود هیچ کوششی و تلاشی به کار نبرید ؛ رفتار شما نسبت به محیط - تان غیرعادی است. اگر در اجتماعی زندگی می کنید که رقابت امری بی معنی و غیرمنطقی است ، ولی مدام در فکر رقابت و جلو افتادن از دیگران باشید ؛ باز هم عمل شما غیرعادی است ؛ در یونان قدیم اگر ی بیش از میزان لازم برای مایحتاج زندگی روزانه اش ثروت یا هر چیز دیگر می اندوخت ، آدمی پست ، فرومایه و غیرعادی به حساب می آمد ؛ حال آنکه امروز چنین نیست . بنا بر این ، کلمهء (( عصبیت )) اگرچه اساسا یک اصطلاح پزشکی است ، ولی نمی توان مفهوم آن را بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی روشن ساخت . شما می توانید یک پای ش ته را بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی شخص بیمار معاینه و درمان کنید ، ولی نمی توانید یک پسر بچهء هندی را که ادعای غیب گویی یا ادعای احضار ارواح می کند عصبی بنامید. شما باید ابتدا اجتماع و فرهنگ خاص او را بشناسید ، زیرا چنین ادعاهایی ممکن است در محیط او برای همه امری عادی و متداول باشد . ص 16


نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/20/عصبی-زمانه-ما-بخش-پنجم
عصبی زمانه ما؛ بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش سوم

عوامل فرهنگی و اجتماعی نه تنها به رشد عصبیت کمک می کنند ، بلکه اساسا شکل عصبیت را نیز همین عوامل تعیین می کنند ؛ مثلا کودکی ممکن است مادری خ مه یا زورگو ، یا برع مهربان و فداکار نصیبش گردد ، ولی در شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی است که مادرها خ مه یا فداکار می شوند ؛ و تنها در شرایط فرهنگی خاصی است که مثلا خ مگی مادر ، کودک را تحت تأثیر قرار می دهد و تخم عصبیت را در او به وجود می آورد. در هر صورت ، برخلاف فروید که عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک را علت و محرک عصبیت می داند ، من معتقدم مهم ترین عامل ایجاد ناراحتیهای عصبی ؛ عوامل تربیتی ، فرهنگی و اجتماعی است . صص 11 تا 10

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/10/عصبی-زمانه-ما-بخش-سوم
عصبی زمانه ما؛ بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش سوم

عوامل فرهنگی و اجتماعی نه تنها به رشد عصبیت کمک می کنند ، بلکه اساسا شکل عصبیت را نیز همین عوامل تعیین می کنند ؛ مثلا کودکی ممکن است مادری خ مه یا زورگو ، یا برع مهربان و فداکار نصیبش گردد ، ولی در شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی است که مادرها خ مه یا فداکار می شوند ؛ و تنها در شرایط فرهنگی خاصی است که مثلا خ مگی مادر ، کودک را تحت تأثیر قرار می دهد و تخم عصبیت را در او به وجود می آورد. در هر صورت ، برخلاف فروید که عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک را علت و محرک عصبیت می داند ، من معتقدم مهم ترین عامل ایجاد ناراحتیهای عصبی ؛ عوامل تربیتی ، فرهنگی و اجتماعی است . صص 11 تا 10

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/10/عصبی-زمانه-ما-بخش-سوم
عصبی زمانه ما؛ بخش سوم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش سوم

عوامل فرهنگی و اجتماعی نه تنها به رشد عصبیت کمک می کنند ، بلکه اساسا شکل عصبیت را نیز همین عوامل تعیین می کنند ؛ مثلا کودکی ممکن است مادری خ مه یا زورگو ، یا برع مهربان و فداکار نصیبش گردد ، ولی در شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی است که مادرها خ مه یا فداکار می شوند ؛ و تنها در شرایط فرهنگی خاصی است که مثلا خ مگی مادر ، کودک را تحت تأثیر قرار می دهد و تخم عصبیت را در او به وجود می آورد. در هر صورت ، برخلاف فروید که عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک را علت و محرک عصبیت می داند ، من معتقدم مهم ترین عامل ایجاد ناراحتیهای عصبی ؛ عوامل تربیتی ، فرهنگی و اجتماعی است . صص 11 تا 10

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/10/عصبی-زمانه-ما-بخش-سوم
عصبی زمانه ما؛ بخش اول

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش اول

به نظر من در ساختمان عصبیت، اضطراب حکم تنهء درختی را دارد که ده ها شاخ و برگ و مسئلهء فرعی از آن می روید. شخص عصبی برای تسکین اضطراب و جلوگیری از غلیان آن، دست به یک سری تلاش ها و حیله های دفاعی می زند که خود این تلاش ها بر وخامت مسئله می افزایند و ساختمان عصبیت را بطور پیچیده و بغرنج می سازند. ص 9

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/09/عصبی-زمانه-ما-بخش-اول
عصبی زمانه ما؛ بخش اول

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش اول

به نظر من در ساختمان عصبیت، اضطراب حکم تنهء درختی را دارد که ده ها شاخ و برگ و مسئلهء فرعی از آن می روید. شخص عصبی برای تسکین اضطراب و جلوگیری از غلیان آن، دست به یک سری تلاش ها و حیله های دفاعی می زند که خود این تلاش ها بر وخامت مسئله می افزایند و ساختمان عصبیت را بطور پیچیده و بغرنج می سازند. ص 9

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/09/عصبی-زمانه-ما-بخش-اول
عصبی زمانه ما؛ بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش دوم

نظر من بر این است که مسائل انسانی عصبی را باید بعنوان مسئله ای که هم اکنون وجود دارد بررسی کرد و شناخت ؛ باید دید (( ساختمان - عصبیت )) ، بصورتی که هم اکنون هست ، دارای چه کیفیتی است ؛ در آن چه مسائل وجود دارد ، و شخص عصبی برای حل این مسائل به چه تلاش ها و حیله هایی متوسل می شود . ولی از اینکه می روی مسائل فعلی تکیه می کنم ، نباید این توهم پیش آید که نقش عوامل زمان کودکی را در ایجاد آنها نادیده می گیرم و به حساب نمی آورم . من عوامل زمان کودکی را در ایجاد مسائل فعلی مؤثر می دانم ، منتها نه به آن صورتی که بعضی روانشناسان مؤثر می دانند .ص 10

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/10/عصبی-زمانه-ما-بخش-دوم
عصبی زمانه ما؛ بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات

مقدمه مؤلف

بخش دوم

نظر من بر این است که مسائل انسانی عصبی را باید بعنوان مسئله ای که هم اکنون وجود دارد بررسی کرد و شناخت ؛ باید دید (( ساختمان - عصبیت )) ، بصورتی که هم اکنون هست ، دارای چه کیفیتی است ؛ در آن چه مسائل وجود دارد ، و شخص عصبی برای حل این مسائل به چه تلاش ها و حیله هایی متوسل می شود . ولی از اینکه می روی مسائل فعلی تکیه می کنم ، نباید این توهم پیش آید که نقش عوامل زمان کودکی را در ایجاد آنها نادیده می گیرم و به حساب نمی آورم . من عوامل زمان کودکی را در ایجاد مسائل فعلی مؤثر می دانم ، منتها نه به آن صورتی که بعضی روانشناسان مؤثر می دانند .ص 10

نام کتاب : شخصیت عصبی زمانهء ما/نویسنده : کارن هورنای/مترجم : محمد جعفر مصفا/سال انتشار : 1384 ؛ چاپ دوم/انتشارات : بهجت.
منبع : http://cutthebook.blog.ir/1397/07/10/عصبی-زمانه-ما-بخش-دوم