بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شهر فرش

آخرین پست های وبلاگ شهر فرش به صورت خودکار از بلاگ شهر فرش دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آشنایی با رشته علوم تربیتی و آینده شغلی و بازارکار آن

درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با رشته علوم تربیتی و آینده شغلی و بازارکار آن


معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی - مقطع کارشناسی


 


آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بوده و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه انقل ما، نقش آموزش و پرورش در توضیح و تشریخ ارزشهای جدید حاکم عه ی و آماده ک ن برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط ی و انقل از اهمیت خاص برخوردار است و این مسئله از دیدگاه ی و نیز در قانون اساسی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات رواشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت ک ن از دوره های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت ک ن و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند. بلکه تدوین برنامه های آموزشی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است.


 


طول دوره تحصیل


متوسط طول دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 5 سال است (حداقل 4 سال و حداکثر 6 سال میباشد) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی کلیه دروس در 8 ترم برنامه ریزی شده است و طول هر ترم 17 هفته در هر نیمسال تحصیلی است زمان هر درس از نوع نظری 17 ساعت، عملی 24 ساعت و کارورزی 51 ساعت است.


تعداد واحدها


تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان 142 واحد است، این دروس از لحاط محتوی به عمومی، اصلی، اختیاری و اختصاصی تقسیم میشود، دروس اختصاصی از لحاط نظری و عملی به دو دسته تقسیم میشود (42 واحددروس نظری و 8 واحد دروس عملی ) کارورزی به شرح زیر:


 


- دروس عمومی 23 واحد


 


- دروس اصلی: پایه علوم ( اصلی ) 61 واحد


 


- دروس تخصصی : (دروس کاربردی) 50 واحد


 


- دروس اختیاری 8 واحد


 


جمع واحد 142


 


نقش و توانایی یا کارایی


 


1- مربی دوره های پیش دبستانی (شیرخوارگاه ، مهدکودک، کود تان و آمادگی)


 


2- کارشناس تهیه مواد و وسائل آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز پیش دبستانی و دبستانی


 


3- آموزگار مدارس ابتدائی


 


4- مدیریت مدارس ابتدائی


 


5- مربی کاروزی دانشجویان تربیت معلم


 


6- تدریس در مدارس ک ن استثنائی ( در صورت گذراندن دروس اختصاصی و پایه و اصلی)


 


7- کارشناس و مربی آموزش و پرورش پیش دبستانی در


 


8- کارشناس کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان


 


9- کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان بهزیستی


 


10- کارشناس وزارت آموزش و پرورش (دفتر آموزش ضمن خدمت، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و مانند آن)


 


ضرورت و توانایی


 


در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما، پدر و مادر مسئولیت و نقش بسیار مهمی در تربیت ک ن خوددار میباشند, شکی نیست که دامان مادر و خانواده میتوانند بهترین مربی و محیط تربیتی برای کودک محسوب شوند، ولی این امر به سبب پیچیدگی های زندگی صنعتی و تقسیم وظایف میتوانند به نحو احسن تحقق یابد. کافی نمودن آگاهیهای والدین و شناخت نیازهای فرزاندنشان، اشتغال مادران کارمند و کارگر خارج از خانه به علت ضعف بنیه مالی و اقتصادی خانواده از اهم مسائل مورد نظرند، از طرف دیگر نیاز کودک به جامعه و توجه به حقوق کودک و نیاز جامعه به ک ن آینده ساز خود حائز اهمیت بسیار است.


 


مسئله نیاز اجتماعی بدین صورت مطرح میشود کودک نمیتواند تنها به مادر و خانواده خود متعلق باشد بلکه به کل اجتماع که درآن پرورش می یابد تعلق دارد و ا اماً مجموعه به تاثیر پذیری از شرایط و امکانات و سازمان دهی محیط اجتماعی میباشد. بنابراین همزمان با تربیت خانواده، لازم است مراکز آموزش و پرورش پیش دبستانی در زمینه تکامل همه جانبه کودک نقش اساسی و حیانی خود را ایفاء نمایند.


 


آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور ما مسئله ای جدید بود و تا کنون توجه شایانی بدان معطوف نگردیده است. در روند جامعه انقل ما، نقش آموزش و پرورش در توضیح وتشریح ارزشهای حاکم بر جامعه ی و آماده ک ن برای ایفای نقش خود بر مبنای روابط ی و انقل از اهمیت برخوردار است و این مسئله از دیدگاه ی و نیز در قانون اساسی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسان و کارشناسان علوم تربیتی نمایانگر آن است که امکانات مراکز تربیت ک ن در دروه های پیش دبستانی نباید تنها برای محافظت ک ن و تامین نیازهای اولیه آنان مورد استفاده قرار گیرند.


 


بلکه تدوین برنامه های آموزشی در چنین دورانی بسیار ضرورت دارد و نقش این دوران در تحکیم پایه و اساس تربیتی و آموزشهای بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر نیازهای فردی ک ن از نقطه نظر حسی و حرکتی، عقلی واجتماع جامعه را به پرورش مربیان متعهد و دلسوز، آگاه و علاقمند نشان میدهد.


 


پرواضح است که کار چنین مربیانی بدون آراستگیهای معنوی و مسئولیتهای و تعهدات دینی و عقیدتی نمیتواند چندان مثمر ثمر واقع گردد. از طرفی نیاز به تربیت نیروی انسانی در این رشته که در حال حاضر بر عهده سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است مورد تأیید مقامات مسئول میباشد. به این ترتیب که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن اداره امور مهدکودکها خود نیاز مبرمی به فارغ حصیلان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی دارند.


 


 


 


دروس دوره هشت ترمی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی


 


 


 


خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع


 


ترم 1


 


1 105 تربیت بدنی -1 خیر عمومی


 


2 250 فارسی عمومی خیر عمومی


 


3 251 زبان خارجه عمومی خیر عمومی


 


4 21421012 روانشناسی عمومی خیر اصلی


 


5 21421023 جامعه شناسی عمومی خیر اصلی


 


6 21421045 تاریخ آموزش و پرورش در و ایران خیر اصلی


 


7 21423041 کلیات فلسفه خیر اصلی


 


8 21431016 آشنائی با کتابخانه و اصول کتابداری خیر اصلی


 


ترم 2


 


9 101 معارف ی -1 خیر عمومی


 


10 110 تربیت بدنی -2 خیر عمومی پیش نیاز


 


11 21421034 مقدمات تکنولوژی آموزشی خیر اصلی


 


12 21421056 فلسفه آموزش و پرورش خیر اصلی پیش نیاز


 


13 21421114 روانشناسی تربیتی خیر اصلی پیش نیاز


 


14 21421147 جامعه شناسی آموزش و پرورش خیر اصلی پیش نیاز


 


15 21423052 کلیات اقتصاد خیر اصلی


 


ترم 3


 


16 106 معارف ی -2 خیر عمومی پیش نیاز


 


17 21406019 روانشناسی رشد -1 کودکی خیر اصلی پیش نیاز


 


18 21421067 اصول و مبانی آموزش و پرورش خیر اصلی


 


19 21421090 آموزش‌وپرورش‌ابتدائی‌وراهنمایی‌ومتوسطه خیر اصلی


 


20 21421103 روشها و فنون تدریس خیر اصلی


 


21 21421181 روشهای آماری در علوم تربیتی خیر اصلی


 


22 21421250 مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی خیر اصلی


 


23 21421261 اقتصاد آموزش و پرورش خیر اصلی پیش نیاز


 


ترم 4


 


24 252 اخلاق وتربیت ی خیر عمومی


 


25 21421089 آموزش و پرورش تطبیقی خیر اصلی پیش نیاز


 


26 21421125 روانشناسی رشد -2 نوجوانی خیر اصلی پیش نیاز


 


27 21421192 سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی خیر اصلی پیش نیاز


 


28 21421205 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی خیر اصلی پیش نیاز


 


29 21421227 آموزش و پرورش ک ن استثنایی خیر اصلی پیش نیاز


 


30 21421238 مقدمات مشاوره و راهنمایی خیر اصلی


 


ترم 5


 


31 113 متون ی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خیر عمومی


 


32 21422015 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی خیر تخصصی پیش نیاز


 


33 21422060 روانشناسی بازی خیر تخصصی پیش نیاز


 


34 21422106 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات خیر تخصصی پیش نیاز


 


35 21422140 تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی خیر تخصصی پیش نیاز


 


36 21422208 حرکت ورزشی و سرودهای خاص ک ن خیر تخصصی


 


37 21422297 متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی خیر تخصصی


 


38 21422311 روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی خیر تخصصی پیش نیاز


 


39 21422355 کار عملی -2 خیر تخصصی پیش نیاز


 


ترم 6


 


40 112 انقلاب ی و ریشه ها خیر عمومی


 


41 21422026 بهداشت و تغذیه مادر و کودک خیر تخصصی پیش نیاز


 


42 21422093 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی خیر تخصصی پیش نیاز


 


43 21422162 زبان آموزی خیر تخصصی پیش نیاز


 


44 21422264 روانشناسی آموزش خواندن خیر تخصصی پیش نیاز


 


45 21422300 آشنایی با فعالیتهای تربیتی- اجتماعی خیر تخصصی پیش نیاز


 


46 21422333 تربیت بدنی- ورزش و بازیهای دبستانی خیر تخصصی


 


47 21422366 کار عملی -3 خیر تخصصی پیش نیاز


 


ترم 7


 


48 111 تاریخ خیر عمومی


 


49 259 جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومی


 


50 21413127 تفاوتهای فردی ک ن خیر اصلی پیش نیاز


 


51 21422048 اصول بهداشت و کمکهای اولیه خیر تخصصی


 


52 21422128 آموزش هنر خیر تخصصی پیش نیاز


 


53 21422184 قصه گویی و نمایش خلاق خیر تخصصی پیش نیاز


 


54 21422195 کار و آشنایی باطبیعت و زندگی اجتماعی خیر تخصصی پیش نیاز


 


55 21422231 مشاوره کودک خیر تخصصی پیش نیاز


 


56 21422286 ادبیات ک ن خیر تخصصی


 


منبع: وب سایت فردوسی مشهد


 


گرایش تکنولوژی آموزشی:


 


تکنولوژی آموزشی در لغت از واژه‌های خاص "تکنو" به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده‌های علمی, "لوژی" به معنای شناخت، و "آموزش" به معنای فعالیت‌های هدفمندی است که مربیان یا معلمان انجام می‌دهند تا تغییر رفتار یا توانایی تغییر رفتار در فراگیرنده به وجود بیاید. از همین جا مشخص می‌شود که تکنولوژی آموزشی به معنای شناخت پدیده‌ها یا روش‌های دقیق آموزشی برای رسیدن به اه آموزشی است.


 


همان‌طور که گفتیم این یک تعریف لغوی است. اما در تعریف مفهومی باید گفت که تکنولوژی آموزشی شامل تئوری‌ها و اجرای اعمال طراحی، رشد، کاربرد، مدیریت و ارزشی فرآیندها و منابع یادگیری می‌شود.این فرآیند از یک سو نگاهی خُرد و موشکافانه دارد؛ زیرا برای تسهیل فراگیری به تک تک فراگیران به صورت خُرد توجه می‌کند و از سوی دیگر کیفیت آموزشی را به‌صورت کلی در نظر می‌گیرد و در این راستا به طراحی علمی، رشد علمی، کاربرد و مدیریت این فرآیند می‌پردازد.در کل می‌توان گفت که رشته تکنولوژی آموزشی تلاش می‌کند تا با طراحی دقیق و صحیح نظام آموزشی، به معلم‌ها بیاموزد که چگونه معلمی ورزیده، کاردان و ماهر شوند و تدریس خود را بر پایه بهترین شیوه‌ یادگیری, استوار کنند. این دانش همچنین به مسؤولان نظام آموزشی بهترین راه تدوین کتب درسی، مدیریت آموزشی و ارزشی آموزشی را نشان می‌دهد.


 


توانایی‌های لازم:


 


تکنولوژی آموزشی فرآیند کیفی و خُرد است؛ یعنی به یادگیری تک تک انسان‌ها توجه دارد. به همین دلیل دانشجوی این رشته باید نوع‌دوست، انسان‌دوست، علاقه‌مند به دانش‌آموزان و در عمل صادق باشد. همچنین لازم است از نظر هوشی، توانایی فوق‌العاده‌ای داشته و دید هنری داشته باشد.در حال حاضر نیز می‌بینیم که دانشجویان توانمند این رشته گاه با وسایل بسیار ابت ، وسایل جدید و جالبی خلق می‌کنند. و در نهایت این‌که دانشجوی تکنولوژی آموزشی اگر هدفش ورود به آموزش وپرورش است، نباید ایده‌آل‌گرا باشد چون هنوز تفکر تکنولوژی آموزشی در آموزش وپرورش جا نیفتاده است و فارغ‌ حصیلان این رشته نباید انتظار داشته باشند که آموخته‌های خود را خیلی راحت و بدون هیچ مقاومتی در محیط آموزشی پیاده کنند.


 


موقعیت شغلی در ایران:


 


فلسفه اصلی این رشته، استفاده از توانایی فارغ‌ حصیلان آن در آموزش و پرورش و سپس صدا و سیما است. اما در عمل می‌بینیم که به دلیل تفکر غلط حاکم بر محیط‌های فوق، تکنولوژیست‌های آموزشی به سختی جذب این مراکز می‌شوند. البته برخی از فارغ‌ حصیلان این رشته جذب مدارس غیرانتفاعی شده‌اند و با ارائه طرح‌های آموزشی برای دوره‌ها و درس‌های مختلف، کارآیی مدرسه را بسیار ارتقاء داده‌اند.عده‌ای از فارغ‌ حصیلان نیز جذب وزارت ارشاد یا کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان می‌شوند و بالا ه برخی از فارغ‌ حصیلان با توجه به توانایی‌هایی که در طی تحصیل ب کرده‌اند، جذب بازار کار آزاد می‌شوند و به عکاسی آموزشی یا تولید ‌های آموزشی می‌پردازند.


 


درس‌های این رشته در طول تحصیل:


 


دروس مشترک در گرایش‌های مختلف علوم تربیتی:


 


تاریخ آموزش و پروش در و ایران، فلسفه آموزش و پرورش، اصول و مبانی آموزش و پرورش،‌آموزش و پرورش تطبیقی، آموزش و پرورش ابت راهنمایی و متوسطه، اخلاق ی،‌روش ها و فنون تدریس، روانشناسی عمومی، ‌روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد کودکی و نوجوانی، جامعه‌شناسی عمومی، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش و پرورش، مقدمات مدیریت آموزشی، مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی ودرسی، آموزش و پرورش ک ن استثنائی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات تکنولوژی آموزشی، آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری، روش‌های آماری در علوم تربیتی، سنجش واندازه‌گیری در علوم تربیتی، مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی.


 


دروس تخصصی گرایش تکنولوژی آموزشی:


 


سمینار در برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، مبانی ارتباط انسانی، اصول طراحی پیام‌های آموزشی، اصول عکاسی، تولید برنامه‌های تلویزیونی، انتخاب، بهره‌برداری و ارزی مواد و وسایل آموزشی، تولید مواد آموزشی.


 


گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی:


 


گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی یک رشته میان رشته‌ای است که تلفیقی از رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان خارجی و مشاوره می‌باشد.هدف این گرایش از یک سو فراهم ساختن فرصت‌های یادگیری هر چه بیشتر برای گروه‌های واجب‌ علیم و علاقه‌مند به یادگیری و از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشورها است. در کل مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت بر فعالیت‌های یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزی میزان تحقق این تغییرات است.فارغ‌ حصیل این گرایش به راحتی می‌تواند علاوه بر پیش‌بینی‌های آموزشی یک کشور، مراحل برنامه‌ریزی آموزشی و مدیریت بر اجرای آن را ترسیم کند و با روش‌های بهتر آموزشی، راهنما و مشاور خوبی برای یادگیرندگان باشد.


 


توانایی‌های لازم :


 


فلسفه، جامعه‌شناسی، ‌ریاضیات، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی در این رشته کاربرد و اهمیت بسیاری دارد. دانشجوی این رشته باید نسبت به محیط‌های آموزشی جامعه خود، دید عمیقی داشته باشد و روش‌ آموزش کشور خود را بداند تا ظرافت‌های رفتاری دانش‌آموزان را درک کند و در نهایت به تشریح و تشکیل یک برنامه‌ریزی آموزشی صحیح بپردازد.


 


موقعیت شغلی در ایران :


 


امروزه آموزش با همه جنبه‌های زندگی ما ارتباط تنگاتنگ دارد و هر اندازه که جامعه ما پیچیده‌تر شود، آموزش و پرورش نقش مهم‌تری در حل مسائل آتی و رشد انسان‌ها پیدا می‌کند. به همین دلیل موقعیت‌های شغلی بسیاری برای فارغ‌ حصیلان این گرایش وجود دارد. تا جایی که بسیاری از کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آینده شغلی این گرایش را در کشور ما، بسیار امیدبخش و ایده‌آل می‌دانند و معتقدند که فارغ‌ حصیلان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی باید آینده خود را در فردا ببینند. چون کشور ما، یکی از کشورهای در حال رشد و توسعه است و بدون بهره‌گیری از شاخه‌های مختلف آموزشی، نمی‌تواند توسعه همه جانبه داشته باشد.در حال حاضر فارغ‌ حصیلان این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می‌شوند. تعدادی نیز در سازمان‌های تی از جمله سازمان‌های مدیریت وبرنامه‌ریزی و برنامه‌وبودجه فعالیت می‌کنند. گفتنی است که فارغ‌ حصیلان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی مجوز تأسیس آموزشکده‌های درسی را دارند و در صورت داشتن سرمایه لازم،‌ می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.


 


دروس تخصصی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی:


 


اصول مدیریت آموزشی ، روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت ، سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، اصول برنامه‌ریزی آموزشی، مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش، اصول برنامه‌ریزی درسی، کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی، اصول حسابداری، روابط انسانی درسازمان‌های آموزشی،‌نظارت و راهنمایی تعلمیاتی، راهنمایی تحصیلی و شغلی، مسائل نوجوانان و جوانان، آموزش بزرگسالان، برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت، مدیریت ی، پروژه تحقیقاتی (سمینار)، کار عملی مدیریت در آموزشگاه، کار عملی در سازمان‌ها، متون زبان خارجه (در برنامه‌ریزی آموزش درسی)، متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی.


 


گرایش آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی:


 


آموزشی که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین کار رسمی دبستان در پایان ششمین سال زندگی کودک ادامه می‌یابد، بسیار مهم است. زیرا ک ن در چنین سال‌هایی، مراحل مهم و حساس زندگی خود را از نظیر شخصیتی،‌ اجتماعی و آموزشی پشت سر می‌گذرانند، و در واقع 6 سال اولیه زندگی از لحاظ رشد هوش و شکل‌گیری شخصیت دورانی سرنوشت‌ساز است. از سوی دیگر آموزش وپرورش دبستانی مهم‌ترین حلقه از حلقه‌های نظام آموزش و پرورش کشور است و ک ن در این دوره در مراحل بسیار مهم رشد جسمانی،‌ عاطفی، ذهنی به سر می‌برند، از همین‌رو توجه به این دوره از آموزش و پرورش باید از اولویت خاصی برخوردار باشد. هدف گرایش آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی تربیت متخصصانی است که بتوانند قوای جسمی،‌ عاطفی، روانی،‌ اجتماعی و اخلاقی ک ن پیش‌دبستانی و دبستانی را پرورش دهند.


 


توانایی‌های لازم :


 


تعلیم و تربیت بیش از آنکه علم باشد،‌فن و هنر است و یک معلم یا مربی باید به یاری فن و هنر خویش مراحل یادگیری را هدایت کند. به همین دلیل دانشجوی این گرایش باید فردی خلاق بوده و از اطلاعات عمومی نسبتاً گسترده و فن بیان خوبی برخوردار باشد و در نهایت از کار با ک ن لذت ببرد.


 


موقعیت شغلی در ایران :


 


فارغ‌ حصیل این گرایش علاوه بر کار در آموزش و پرورش و مهد کودک‌ها و آمادگی‌ها در صورت داشتن سرمایه‌ لازم می‌تواند مجوز تأسیس مهد کودک و آمادگی را بگیرد و در این زمینه به طور خصوصی فعالیت کند. همچنین می‌تواند در مراکز مرتبط با ک ن مانند کانون پروش فکری ک ن و نوجوانان یا سازمان بهزیستی به عنوان کارشناس حضور داشته باشد.


 


دروس تخصصی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستانی:


 


آموزش و پروش پیش‌دبستانی و دبستانی، بهداشت و تغذیه مادر و کودک،‌ اصول بهداشت و کمک‌های اولیه، تفاوت‌های فردی ک ن،‌ روانشناسی بازی، مدیریت مراکز پیش‌دبستانی و دبستانی، آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات، آموزش هنر، تهیه و کاربرد وسایل مواد آموزشی،‌کاردستی و مهارت‌های فنی، ‌مشاهده (کارورزی) زبان‌آموزی، قصه‌گویی و نمایش خلاق، کار و آشنایی با طبیعت و زندگی اجتماعی، حرکت ورزشی و سرودهای خاص ک ن، مشاوره کودک،‌ روانشناسی آموزش خواندن، ادبیات ک ن،‌ آشنایی با فعالیت‌های تربیتی ـ اجتماعی، روش تدریس علوم تجربی واجتماعی، تربیت بدنی(ورزش و بازی‌های دبستانی)، کارورزی دبستان.


 


گرایش آموزش و پرورش ک ن استثنایی:


 


ک ن ودانش‌آموزان استثنایی به پنج گروه عقب‌مانده ذهنی و معلول جسمی، ناشنوا و نیمه‌شنوا، ن نا و نیمه‌بینا، ناسازگار و تیزهوش تقسیم می‌شوند و در هر گروه شرایط خاصی برای تعلیم و تربیت آنها وجود دارد . هدف از آموزش و پرورش ک ن استثنایی فراهم آوردن فرصت‌های مناسب و امکانات آموزشی ویژه برای این دسته از ک ن است. در این گرایش به ک ن دارای مشکلات ذهنی و جسمی بیشتر پرداخته می‌شود و متخصصان ک ن استثنایی تلاش می‌کنند تا با توجه به ویژگی‌های عقلانی و جسمانی آنان ، توانایی‌های ذهنی و جسمی آنها را به حداکثر برسانند .


 


توانایی‌های لازم :


 


دانشجوی این رشته باید صبر و حوصله بسیار داشته و عشق و علاقه وافری به تعلیم و تربیت ک ن استثنایی داشته باشد. در این رشته خلاقیت و تسلط بر فنون و روش‌های آموزش، حرف اول را می‌زند.


 


موقعیت شغلی در ایران :


 


فارغ‌ حصیلان این رشته می‌توانند به عنوان دبیر یا مربی در مدارس دانش‌آموزان استثنایی (عقب‌مانده ذهنی) و مراکز نگهداری ک ن عقب‌مانده ذهنی فعالیت کنند همچنین می‌توانند کارشناس گزینش و تشخیص ک ن عقب‌مانده ذهنی در مؤسسات گوناگون از قبیل وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌ بهزیستی کشور شوند.


 


دروس تخصصی گرایش آموزش و پرورش ک ن استثنایی:


 


فیزیولوژی، روانشناسی عقب‌ماندگی‌های ذهنی‌، آموزش و پرورش عقب‌ماندگان ذهنی، اختلالات رفتاری ـ عاطفی، اختلالات گویایی، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی، روش‌های تغییر رفتار، آزمون‌های تشخیص عقب‌ماندگی‌های ذهنی، بهداشت و کمک‌های اولیه، روش‌های مشاوره و مصاحبه، بازی و حرکت درمانی،‌ تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک‌ آموزشی، روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی، روش تدریس ریاضی،‌ روش تدرس زبان فارسی، کارورزی در روش‌های تدریس، روش‌های بازپروری حسی ـ حرکتی ، روش‌های بازپروری حرفه‌ای، روش‌های بازپروری اجتماعی، کارورزی در روش‌های بازپروری.


 


علوم تربیتی در میان رشته‌‌های علوم انسانی مجموعه‌‌‌ای از دانش‌های به هم پیوسته است که به بررسی مبانی، اصول، اه ، روش‌ها و حل زمینه‌ها و عوامل تعلیم و تربیت می‌پردازد و از روش عقلی و بحث‌های فلسفی در تعلیم و تربیت و نیز روش‌های علمی و یافته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... در مباحث نظری و کاربرد سود می‌برد.


 


علوم تربیتی در وهله اول دارای فایده عملی است یعنی به عمل تربیت در همه مراحل مدد می‌رساند و مانند همه علوم دیگر در هم‌آوایی کنونی پژوهش، نقش غیر مستقیمی را ایفاء می‌کند. به این معنا که برای رشته های علمی دیگر زمینه به آزمایش گذاشتن نظریه هایی مربوط به زمینه‌های دیگر را فراهم می‌کند.


 


در یک تقسیم‌بندی، علوم تربیتی به سه دسته تقسیم می‌شود:


 


الف- علومی که شرایط عمومی و محلی تربیت را مطالعه می‌کنند. از قبیل: تاریخ آموزش و پرورش، جامعه شناسی آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی و....


 


ب- علومی که اوضاع و وقایع تربیتی را چنانکه هستند مطالعه می‌کنند. از قبیل علوم مربوط به روش تدریس، و نظریه‌های مربوط به برنامه ها، روانشناسی اجتماعی، علوم مربوط به ارزشی و روانشناسی پرورشی.


 


ج- علومی که تفکر درباره تربیت و تحول آن را مطالعه می‌کنند. مثل فلسفه آموزش و پرورش.


 


در مؤسسه آموزشی و پژوهشی (ره) اولین گروه آموزشی در رشته علوم تربیتی در سال 1372 از بین فارغ حصیلان دوره عمومی پنج ساله معارف ی مؤسسه در راه حق، تشکیل گردید و پس از رسمیت یافتن مؤسسه (ره) فعالیت خود را دراین مؤسسه ادامه داد وتا کنون از طریق پذیرش وتشکیل گروه‌های جدید ونیز گروه‌های پژوهشی، اصلاح برنامه‌ها وساختار گروه به رشد نسبی خوب از نظر کمیت و کیفیت رسیده است.


 


این سوالی بود که ترم یک و دو تقریبا برای همه ی همکلاسی هایم مطرح بود.. اما جواب نسبتا کاملی برای آن پیدا نمی کردیم. تا اینکه من و خانم شجاعی در دی ماه 85 با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش کل – واقع در بلوارامین- در گفتگویی که با جناب آقای گیلکی که آن زمان مشاوره ی متوسطه ی سازمان بودند-الان نمی دانم هستند یا نه- داشتیم به جواب اکثر سوالات رسیدیم.بسیاری از ترم اولی ها از ما همین سوالات را می پرسیدند. این مصاحبه را برای این عزیزان می نویسم.


 


اکثر افراد جامعه مرد ، زن ، کوچک و بزرگ بر این باورند که "علوم تربیتی" با تربیت معلم و یا امور تربیتی تفاوتی ندارد . برخی دیگر که می پندارند "علوم تربیتی" همان تربیت بدنی ست!!!


 


تصور بیشتر افراد این ست که دانشجوی علوم تربیتی در نهایت مربی پرورشی خواهد شد! و نهایتا اگر اطلاعات زیادی داشته باشند می گویند: " پس آ آ ش معلم می شوی ؟!"


 


از این رو لازم دیدیم در مورد این رشته توضیحاتی ذکر کنیم:


 


در فرهنگ لغت فارسی در ذیل واژه ی "تربیت" این معانی نوشته شده است:


 


"پروراندن، پروردن، پرورش دادن، ادب و اخلاق به ی یاد دادن"


 


واژه های "پروردن ، پروراندن و پرورش دادن" هر سه معنایی واحد دارند و تربیت به این معنا برای همه ی جانداران ( اعم از انسان، حیوان و حتی نباتات) استفاده می شود و درباره ی انسان برای جسم و روح – هر دو- به کار می رود. اما غالبا در میان عوام وقتی از تربیت سخن به میان می آید اذهان مردم به روح و روان آدمی و بعد معنوی او معطوف می گردد. وقتی به ی خطاب می شود "تو تربیت نداری" در اصل این مفهوم تداعی میشود که "مگر به تو رفتار آداب و مقررات فلان کار را یاد نداده اند؟"


 


پر واضح است که "علوم تربیتی" و تربیت بدنی با یکدیگر شباهتی ندارند. تربیت بدنی با جسم انسان سر و کار دارد .حال آنکه هر آنچه در "علوم تربیتی" گفته می شود مربوط به تعلیم و تربیت و روح آدمی ست.


 


اما ببینیم چرا علوم تربیتی با تربیت معلم و امور تربیتی اشتباه گرفته می شود ؟ و آیا اینها نقاط مشترکی دارند یا نه؟


 


امور تربیتی با علوم تربیتی چه تفاوتی دارد؟


 


امور تربیتی نهادی ست وابسته به سازمان آموزش و پرورش . این نهاد فوریتی بود که در آغاز پیروزی انقلاب ی با اه خاص امور تربیتی –آموزش تعالیم انسانی و ی- تعریف شد ، ادامه پیدا کرد و روز به روز مراحل تکامل را پشت سر گذاشت. در حقیقت هدف آن بارور شدن نظام تربیتی و تعلیم و تربیت دانش آموزان بوده و هست و این همان نقطه ی مشترک امور تربیتی با علوم تربیتی ست.


 


تفاوت این دو این ست که امور تربیتی یک نهاد است و تنها تعلیم و تربیت را در مدارس دنبال می کند . اما علوم تربیتی یک رشته ی تحصیلی در سطح و در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و ا ست و تعلیم و تربیت کل جامعه را در نظر دارد.


 


تفاوت علوم تربیتی و تربیت معلم در چیست؟


 


علوم تربیتی یک رشته ی تحصیلی ست اما تربیت معلم رشته نیست ، یک گرایش شغلی ست. در مراکز تربیت معلم فرد را برای " معلم شدن" آماده می کنند آن هم با شرایط و ضوابط خاص این مراکز در زمینه ی جذب و گزینش و آموزش. به عبارت دیگر رشته ی علوم تربیتی بسته به نوع گرایش این رشته ابزاری ست به منظور نیل به اه آموزش و پرورش و مراکز تربیت معلم.


 


چرا عموم مردم علوم تربیتی را با امور تربیتی اشتباه می گیرند؟


 


به دلیل اینکه هدف نهایی هر دو تعلیم و تربیت است لکن امور تربیتی رس ی ست که آموزش و پرورش کشور به منظور کاربردی نمودن و نهادینه آموزه های علمی و تربیتی در زندگی دانش آموزان بر ضمّه ی خود قرار داده ست که این آموزه ها همان پیکره ی علوم تربیتی ست.


 


منبع: بیتوته
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/26/آشنايي با رشته علوم تربيتي و آينده شغلي و بازارکار آن/
اگر همه ی آدمهای روی زمین گیاهخوار شوند چه اتفاقی میافتد؟

درخواست حذف اطلاعات

اگر همه‌ی آدم‌های روی زمین گیاه‌خوار شوند چه اتفاقی می‌افتد؟


 


نتیجه بعضی تحقیقات نشان می‌دهد که اگر ما گوشت را از رژیم غذایی‌مان حذف کنیم، شاید بتوانیم تاحدودی سلامت خود و سیاره‌مان را حفظ کنیم اما این مساله به طور قطع به میلیون‌ها انسان آسیب خواهد زد.


 


انسان‌ها بنا به دلایل عدیده به گیاهخواری روی می‌آورند. برخی این‌کار را انجام می‌دهند که از رنج حیوانات بکاهند و برخی دیگر هم برای اینکه می‌خواهند سبک زندگی سالم‌تری داشته باشند، گیاهخوار می‌شوند. در عین حال برخی دیگر طرفدار پایداری هستند یا آرزو دارند که با اینکار میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند.


 


مهم نیست که تا چه اندازه گوشتخوارها، گیاهخوارها و وگان‌ها را انکار کنند؛ گیاهخواران تنها بر یک نکته پافشاری می‌کنند: حذف گوشت از رژیم غذایی، مزایای زیادی به همراه دارد. گیاهخواران باور دارند که هر چقدر این تغییر نگرش بیش‌تر باشد، تاثیر آن هم در مقیاس جهانی بیش‌تر خواهد بود. اما واقعیت این است که اگر همه انسان‌ها گیاهخوار شوند، مشکلات عدیده‌ و جدی برای میلیون‌ها نفر، البته اگر نگوییم میلیاردها، پیش خواهد آمد.


 


اندرو جارویس (andrew jarvis) از بخش کشاورزی حاره‌ای مرکز جهانی کلمبیا در این‌باره می‌گوید: «این مساله داستان دو دنیای مختلف است. در کشورهای توسعه‌یافته، رژیم گیاهخواری ممکن است که همه نوع مزیت زیست محیطی و بهداشتی را به همراه داشته باشد اما در کشورهای در حال توسعه بالع می‌تواند تاثیرات منفی را بالاخص از نظر فقر و تنگدستی زمینه‌سازی کند.»


 


جارویس و همکارانش در مرکز مطالعاتی خود به این مساله پرداخته‌اند که اگر گوشت به ناگهان از منوی غذایی کل این سیاره رخت بربندد، آنگاه چه اتفاقی می‌تواند رخ دهد. نخستین موردی که آن‌ها مورد بررسی قرار دادند، تغییرات اقلیمی بود. آمارها نشان می‌دهد که تولید غذا عامل انتشار یک‌چهارم تا یک‌سوم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساز در سرتاسر دنیاست و بخش عمده این مشکل هم به صنعت دامپروری مربوط می‌شود. اما به طور کلی، اینکه انتخاب‌های غذایی ما چگونه بر تغییرات اقلیمی تاثیر می‌گذارد، به درستی شناخته نشده. در ایالات متحده ، برای مثال، یک خانواده متوسط چهار نفری بیش از دو ماشین سواری گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند و علت آن هم مصرف گوشت است اما این یک واقعیت است که شما معمولاً در بحث‌های مربوط به گرمایش جهانی، نام ماشین‌ها را بعنوان مقصر می‌شنوید تا نام تکه‌های خوشمزه استیک گوشت را.


تیم بنتون (tim benton) یک متخصص امنیت غذایی از لیدز در این‌باره می‌گوید: «اغلب مردم درباره تاثیرات غذا بر تغییرات اقلیمی چیزی نمی‌دانند. اما اگر از همین الان گوشت کم‌تری مصرف کنیم، خیلی چیزها برای بچه‌ها و نوه‌هایمان در آینده بهتر پیش خواهد رفت.» مارکو اسپرینگ‌من(marco springmann)  یک محقق از مدرسه آ فورد مارتین، بخش برنامه غذایی آینده است که تلاش کرده تا این موضوع را از نظر کیفی بهتر توضیح دهد. وی و همکارانش موفق شده‌اند مدل‌های کامپیوتری بسازند که از طریق آن‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همه انسان‌ها تا سال 2050 میلادی به سمت رژیم گیاهخواری بروند، دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد که اگر گوشت قرمز به طور کامل حذف بشود، 60 درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کم می‌شود و اگر همه از رژیم غذایی وگان پیروی کنند، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای چیزی در حدود 70 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اسپرینگ‌من می‌گوید: «وقتی که بررسی می‌کنیم چه چیزی می‌تواند هم ارزش با این میزان افت گازهای گلخانه‌ای باشد، به این نتیجه می‌رسیم که شاید معادلی پیدا نشود. اما اگر همه رژیم غذایی گیاهخواری داشته باشند، آنگاه شما تنها می‌توانید نسبت انتشار گازهای گلخانه‌ای را که با تولید گوشت در ارتباط هستند، ثابت نگه دارید در حالی که کل این سناریو آنطور هم که باید واقعی نیست اما به هر حال اهمیت انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با غذا را در آینده بصورت ملموس نشان خواهد داد.»


 


غذا، بالاخص احشام و دام‌ها، بخش اعظم مشکل را به خود اختصاص داده‌اند چرا که در اصل ریشه‌ی انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آن‌ها در دو مورد تغییر کاربری زمین و ت یب تنوع‌زیستی خلاصه می‌شود. از مجموع تقریباً 5 میلیارد تار زمین کشاورزی که در کل کره زمین وجود دارد، 68 درصد آن توسط دام‌های اهلی و احشام مورد استفاده قرار گرفته است.


 


حال پرسش اینجاست که آیا ما می‌توانیم یا اصلاً می خواهیم که دست‌کم 80 درصد از مراتعی را که پوشش علفزار یا جنگلی دارند، با تغییر رژیم غذایی خودمان احیاء کنیم و از این طریق نقش موثری در جذب کربن و بالطبع آن بهبود تغییرات اقلیمی داشته باشیم؟ تبدیل مراتع پیشین به زیستگاه‌های بومی احتمالاً می‌تواند لطف بزرگی برای تنوع‌زیستی باشد و به علفخواران بزرگی مانند بوفالوها که توسط احشام از زیستگاه‌های طبیعی‌شان رانده شده‌اند، اجازه بازگشت دهد. حتی شکارچیانی مانند گرگ‌ها و پلنگ‌ها هم که اغلب به جرم حمله به احشام کشته می‌شوند، از این مساله منتفع خواهند شد. باقی آن 10 الی 20 درصد از مراتعی هم که مورد استفاده قرار گرفته‌اند را می‌توان برای رشد بیش‌تر دانه‌های غلات استفاده کرد تا از این طریق غذای لازم برای انسان‌ها تامین شود. اما آیا همه اینها به صلاح ما خواهد بود؟ جارویس در این‌باره می‌گوید: «مساله اینجاست که کار به همین راحتی هم نیست که شما ها و سایر احشام را از مراتع بیرون کنید و انتظار داشته باشید که به همان وضعیت جنگل‌ها و مرغزارهای اولیه برگردید.»


مشاغل مرتبط با گوشت‌خواری


یک مشکل در مورد تبعیت از رژیم گیاهخواری این است که باید در نهایت فکری هم به حال افرادی کرد که در صنعت دامداری مشغول به کار هستند. پیتر ال اندر (peter alexander) یک محقق مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی اکولوژیکی از ادینبورگ می‌گوید: «من در اسکاتلند زندگی می‌کنم یعنی جایی که زمین‌های مرتفع آن بشدت انسان‌ساز است و اساس شکل‌گیری آنهم بر پایه چرای ان بوده است. اگر ما همه این ان را از مراتع‌مان برانیم، محیط‌زیست بدون‌تردید ظاهری متفاوت خواهد داشت و خود این کار جدای خیلی از مسائل، پتانسیل آن را دارد که بر تنوع‌زیستی تاثیر منفی بگذارد.» یکی از مهم‌ترین معضلات این نوع رژیم غذایی آن است که می‌تواند منجر به تغییرات فاحش اجتماعی بالاخص برای جوامع روستایی یعنی انی که به طور مستقیم با این صنعت در ارتباط هستند، شود.


 


بن فالان (ben phalan) یکی از محققانی است که درباره تعادل میان تقاضای غذا و تنوع‌زیستی در کمبریج تحقیق می‌کند. وی درباره این مشکل می‌گوید: «در حال حاضر بالغ بر 3?5 میلیارد نشخوارکننده اهلی در روی کره زمین وجود دارد، ده‌ها میلیارد جوجه نیز هر ساله برای تولید غذا پرورش داده شده و سپس کشته می‌شوند. همه این‌ اعداد و ارقام بیانگر این واقعیت است که ما درباره مقادیر عظیمی ضرر و زیان اقتصادی صحبت می‌کنیم.» مساله اینجاست که حتی بهترین طرح‌ها هم نمی‌توانند سیستم معاش جایگزینی را برای همه در اقصی نقاط دنیا پیشنهاد کنند. در حدود یک‌سوم خشکی‌های کره زمین را مرغزارهای مناطق خشک و نیمه‌خشک در برگرفته‌اند که تنها می‌توانند از دامداری حمایت کنند. به گفته‌ی فالان بدون دام، زندگی در برخی محیط‌ها عملاً برای مردم غیرممکن است. عشایری مانند اقوام مغول و بربر اگر بخواهند از این سیستم دست بردارند، جدای از خیلی مسائل هویت فرهنگی خودشان را هم از دست خواهند داد.


 


علاوه بر این، حتی انی که کل زندگی‌شان به دام هم وابسته نیست از این امر متاثر خواهند شد. در حقیقت گوشت تاریخچه، سنت و هویت فرهنگی مهمی دارد. گروه‌های متعددی در سرتاسر دنیا هستند که بعنوان کادوی عروسی یا حتی مهمانی شام به مهمانان غذای گوشتی می‌دهند. فالان در ادامه می‌افزاید: «تاثیر فرهنگی حذف کامل گوشت خیلی زیاد است و درست به همین دلیل هم هست که تلاش‌ها برای حذف این ماده غذایی در عمل با مشکل برخورد کرده و غیرممکن است.»


 


تاثیرات بهداشتی


اثر این رژیم غذایی بر سلامت نیز هنوز پیچیده است. مدل کامپیوتری اسپرینگ‌من نشان می‌دهد که اگر همه انسان‌ها تا سال 2050 گیاهخوار شوند، مرگ و میر هم در سطح جهان بین 6 تا 10 درصد کاهش خواهد داشت و این مساله به دلیل کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، سکته و برخی از انواع سرطان‌ها است. اما یک مساله همچنان به قوت خود باقی است، فرآورده‌های حیوانی به ازای هر کالری، مواد مغذی بیش‌تری دارند لذا حتی اگر می‌خواهید که گیاهخوار شوید، باید اطمینان حاصل کنید که جایگزین‌های مهم را می‌توانید به بدن خود برسانید. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که یادمان نرود، حدوداً بالغ بر 2 میلیارد انسان در کل دنیا با مشکل تغذیه نادرست دست به گریبان هستند. مساله اینجاست که اگر همه دنیا به سمت رژیم غذایی گیاهخواری برود، آنگاه یک بحران جدی سلامت مردم را بالاخص در کشورهای در حال توسعه، تهدید خواهد کرد چرا که در اینصورت این سوال پیش می‌آید که مواد مغذی کوچک که عبارتند از آهن، کب ، کرومیوم، مس، ید، منگنز، سلنیوم، روی و مولیبدن دقیقاً قرار است که از کجا تامین شوند؟


 


کارشناسان در مورد گیاهخواری تع ری جالب دارند، بعنوان مثال جارویس می‌گوید: «در اصل تغییر در رژیم غذایی چیزی است که کم‌تر به آن توجه می‌شود در حالی که اصل مساله نه گیاهخواری نه گوشتخواری صرف است، ما حتی با کم مصرف گوشت هم می‌توانیم شاهد تاثیرات ملموس نه‌تنها بر سلامت بلکه حتی بر محیط‌زیست باشیم.» و این موردی است که اسپرینگ‌من هم بر آن تاکید می‌کند: «تغییرات مشخص بر سیستم غذایی ما را تشویق می‌کند که تصمیمات غذایی محیط‌زیست دوست‌تر و سالم‌تر بگیریم. در واقع اگر قیمت گوشت گران‌تر بشود و قیمت سبزی و میوه‌جات کاهش پیدا کند ما به شکل ناخودآگاه به سمت رژیم غذایی مطلوب میل خواهیم کرد.»


 


منبع: دیجی کالا
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/24/اگر همه ي آدمهاي روي زمين گياهخوار شوند چه اتفاقي ميافتد؟/
چرا باید گوشت بخوریم؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا باید گوشت بخوریم؟


بعضی وقت ها سؤال هایی داریم که جوابش را باید از بزرگترها بپرسیم.


 


 - چرا باید گوشت بخوریم؟


 


 - چرا باید حیوونا رو به خاطر خودمون اذیت کنیم؟


- چرا بعضی از آدما گوشت نمی خورن؟


 


 - گیاه خوار یعنی چی؟


در ابتدا باید بدانیم که بدن ما برای رشد به پروتئینِ کافی نیاز دارد. پروتئین هم از گوشت سفید و قرمز و بعضی دیگر از مواد غذایی به بدن ما می رسد.


 


در صورت نخوردن گوشت، بدن رشد کافی نمی کند و ممکن است به بیماری های بسیاری مبتلا شویم. نقشی که پروتئین در بدن ما ایفا می کند این است، به خاطر همین خوردن پروتئین برای ما ضروری است:


 


پروتئین نقش بسیار مهمی در اعمال حیاتی تمام موجودات زنده، از کوچکترین ویروس گرفته تا بزرگترین دار و از جمله انسان بازی می کند و اگر بخواهیم ترکیبی را به نام «اساس زندگی» بخوانیم، باید آن را به پروتئین اطلاق کنیم.


 


در بسیاری از سایر کشورها، کمبود پروتئین بعد از کمبود انرژی، دومین عامل سوء تغذیه شدید و مرگ و میر است. 


 


مواد غذایی حیوانی مانند تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ و ماهی نمونه هایی از مواد غذایی حاوی پروتئین کامل هستند.


 


پروتئین ها برای رشد و نگهداری بافت ها، تشکیل اجزاء ضروری بدن، تنظیم تعادل آب بدن، مبارزه با میکروب ها و  ویروس ها، انتقال مواد مغذی در بدن مورد نیاز هستند.


 


بدن از پروتئین ها در ساختمان تمام سلول ها، تنظیم بسیاری از فرآیندها و به عنوان منبع انرژی استفاده می کند. 


 


از جمله نقش های جالب پروتئین ها در بدن این است که در کنترل اشتها دخ دارند.


 


غذاهای پروتئینی به محض مصرف منجر به فرستادن پیام هایی به مرکز سیری در مغز می شوند که به بدن می گویند چه هنگام خوردن غذا کافی است.


 


فقدان پروتئین در رژیم غذایی منجر به استفاده بدن از منابع پروتئینی خودش می گردد. ضعف ماهیچه ای، نازک شدن و کم پشت شدن موها، تأخیر در ترمیم زخم ها و سوء هاضمه علایم کمبود دریافت پروتئین هستند. ضعف در عملکرد قلب نیز از علایم کمبود پروتئین است.


 


انسان ها اکثراً همه چیز خوار هستند. این به آن معناست که ما مواد غذایی گیاهی و حیوانی را می خوریم. بدن ما طوری ساخته شده است که می تواند از منابع غذایی گیاهی و حیوانی استفاده کند.


 


انسان دندان هایی برای و جویدن گوشت دارد. در دستگاه گوارش ما مواد شیمیایی به نام آنزیم وجود دارد که باعث آزاد پروتئین گوشت که یک ماده غذایی بسیار مفید است می شود.


 


حتی مقدار کمی گوشت مقدار زیادی پروتئین دارد. گیاه خواران مجبورند مقدار زیادی سبزیجات و میوه بخورند تا همان مقدار پروتئین را به دست آورند. ما دقیقاً نمی دانیم هنگام مرگ چه اتفاقی برای حیوانات می افتد، اما این را می دانیم که همه ی درد و رنج آن ها به پایان می رسد.


 


حیواناتی که ما می خوریم تا آن جا که ممکن است بدون درد کشته می شوند. اما اگر تو به این علت که فکر می کنی حیوانات به هیچ وجه نباید زجر بکشند گوشت نمی خوری، باید به خواسته تو احترام گذاشته شود.


 


می توانی با پدر یا مادر به فروشگاه بروی تا با هم غذاهای گیاهی را که دوست داری انتخاب کنید، بعد هم می توانی بهترین روش را برای پخت آن ها یاد بگیری و به مادر بگویی برای بهتر شدن مزه غذا از روشی که دوست داری استفاده کند.


 


منبع: تبیان
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/25/چرا بايد گوشت بخوريم؟/
اگر همهی آدمهای روی زمین گیاهخوار شوند چه اتفاقی میافتد؟

درخواست حذف اطلاعات

اگر همه‌ی آدم‌های روی زمین گیاه‌خوار شوند چه اتفاقی می‌افتد؟


 


نتیجه بعضی تحقیقات نشان می‌دهد که اگر ما گوشت را از رژیم غذایی‌مان حذف کنیم، شاید بتوانیم تاحدودی سلامت خود و سیاره‌مان را حفظ کنیم اما این مساله به طور قطع به میلیون‌ها انسان آسیب خواهد زد.


 


انسان‌ها بنا به دلایل عدیده به گیاهخواری روی می‌آورند. برخی این‌کار را انجام می‌دهند که از رنج حیوانات بکاهند و برخی دیگر هم برای اینکه می‌خواهند سبک زندگی سالم‌تری داشته باشند، گیاهخوار می‌شوند. در عین حال برخی دیگر طرفدار پایداری هستند یا آرزو دارند که با اینکار میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند.


 


مهم نیست که تا چه اندازه گوشتخوارها، گیاهخوارها و وگان‌ها را انکار کنند؛ گیاهخواران تنها بر یک نکته پافشاری می‌کنند: حذف گوشت از رژیم غذایی، مزایای زیادی به همراه دارد. گیاهخواران باور دارند که هر چقدر این تغییر نگرش بیش‌تر باشد، تاثیر آن هم در مقیاس جهانی بیش‌تر خواهد بود. اما واقعیت این است که اگر همه انسان‌ها گیاهخوار شوند، مشکلات عدیده‌ و جدی برای میلیون‌ها نفر، البته اگر نگوییم میلیاردها، پیش خواهد آمد.


 


اندرو جارویس (andrew jarvis) از بخش کشاورزی حاره‌ای مرکز جهانی کلمبیا در این‌باره می‌گوید: «این مساله داستان دو دنیای مختلف است. در کشورهای توسعه‌یافته، رژیم گیاهخواری ممکن است که همه نوع مزیت زیست محیطی و بهداشتی را به همراه داشته باشد اما در کشورهای در حال توسعه بالع می‌تواند تاثیرات منفی را بالاخص از نظر فقر و تنگدستی زمینه‌سازی کند.»


 


جارویس و همکارانش در مرکز مطالعاتی خود به این مساله پرداخته‌اند که اگر گوشت به ناگهان از منوی غذایی کل این سیاره رخت بربندد، آنگاه چه اتفاقی می‌تواند رخ دهد. نخستین موردی که آن‌ها مورد بررسی قرار دادند، تغییرات اقلیمی بود. آمارها نشان می‌دهد که تولید غذا عامل انتشار یک‌چهارم تا یک‌سوم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساز در سرتاسر دنیاست و بخش عمده این مشکل هم به صنعت دامپروری مربوط می‌شود. اما به طور کلی، اینکه انتخاب‌های غذایی ما چگونه بر تغییرات اقلیمی تاثیر می‌گذارد، به درستی شناخته نشده. در ایالات متحده ، برای مثال، یک خانواده متوسط چهار نفری بیش از دو ماشین سواری گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند و علت آن هم مصرف گوشت است اما این یک واقعیت است که شما معمولاً در بحث‌های مربوط به گرمایش جهانی، نام ماشین‌ها را بعنوان مقصر می‌شنوید تا نام تکه‌های خوشمزه استیک گوشت را.


تیم بنتون (tim benton) یک متخصص امنیت غذایی از لیدز در این‌باره می‌گوید: «اغلب مردم درباره تاثیرات غذا بر تغییرات اقلیمی چیزی نمی‌دانند. اما اگر از همین الان گوشت کم‌تری مصرف کنیم، خیلی چیزها برای بچه‌ها و نوه‌هایمان در آینده بهتر پیش خواهد رفت.» مارکو اسپرینگ‌من(marco springmann)  یک محقق از مدرسه آ فورد مارتین، بخش برنامه غذایی آینده است که تلاش کرده تا این موضوع را از نظر کیفی بهتر توضیح دهد. وی و همکارانش موفق شده‌اند مدل‌های کامپیوتری بسازند که از طریق آن‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همه انسان‌ها تا سال 2050 میلادی به سمت رژیم گیاهخواری بروند، دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد که اگر گوشت قرمز به طور کامل حذف بشود، 60 درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کم می‌شود و اگر همه از رژیم غذایی وگان پیروی کنند، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای چیزی در حدود 70 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اسپرینگ‌من می‌گوید: «وقتی که بررسی می‌کنیم چه چیزی می‌تواند هم ارزش با این میزان افت گازهای گلخانه‌ای باشد، به این نتیجه می‌رسیم که شاید معادلی پیدا نشود. اما اگر همه رژیم غذایی گیاهخواری داشته باشند، آنگاه شما تنها می‌توانید نسبت انتشار گازهای گلخانه‌ای را که با تولید گوشت در ارتباط هستند، ثابت نگه دارید در حالی که کل این سناریو آنطور هم که باید واقعی نیست اما به هر حال اهمیت انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با غذا را در آینده بصورت ملموس نشان خواهد داد.»


 


غذا، بالاخص احشام و دام‌ها، بخش اعظم مشکل را به خود اختصاص داده‌اند چرا که در اصل ریشه‌ی انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آن‌ها در دو مورد تغییر کاربری زمین و ت یب تنوع‌زیستی خلاصه می‌شود. از مجموع تقریباً 5 میلیارد تار زمین کشاورزی که در کل کره زمین وجود دارد، 68 درصد آن توسط دام‌های اهلی و احشام مورد استفاده قرار گرفته است.


 


حال پرسش اینجاست که آیا ما می‌توانیم یا اصلاً می خواهیم که دست‌کم 80 درصد از مراتعی را که پوشش علفزار یا جنگلی دارند، با تغییر رژیم غذایی خودمان احیاء کنیم و از این طریق نقش موثری در جذب کربن و بالطبع آن بهبود تغییرات اقلیمی داشته باشیم؟ تبدیل مراتع پیشین به زیستگاه‌های بومی احتمالاً می‌تواند لطف بزرگی برای تنوع‌زیستی باشد و به علفخواران بزرگی مانند بوفالوها که توسط احشام از زیستگاه‌های طبیعی‌شان رانده شده‌اند، اجازه بازگشت دهد. حتی شکارچیانی مانند گرگ‌ها و پلنگ‌ها هم که اغلب به جرم حمله به احشام کشته می‌شوند، از این مساله منتفع خواهند شد. باقی آن 10 الی 20 درصد از مراتعی هم که مورد استفاده قرار گرفته‌اند را می‌توان برای رشد بیش‌تر دانه‌های غلات استفاده کرد تا از این طریق غذای لازم برای انسان‌ها تامین شود. اما آیا همه اینها به صلاح ما خواهد بود؟ جارویس در این‌باره می‌گوید: «مساله اینجاست که کار به همین راحتی هم نیست که شما ها و سایر احشام را از مراتع بیرون کنید و انتظار داشته باشید که به همان وضعیت جنگل‌ها و مرغزارهای اولیه برگردید.»


مشاغل مرتبط با گوشت‌خواری


یک مشکل در مورد تبعیت از رژیم گیاهخواری این است که باید در نهایت فکری هم به حال افرادی کرد که در صنعت دامداری مشغول به کار هستند. پیتر ال اندر (peter alexander) یک محقق مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی اکولوژیکی از ادینبورگ می‌گوید: «من در اسکاتلند زندگی می‌کنم یعنی جایی که زمین‌های مرتفع آن بشدت انسان‌ساز است و اساس شکل‌گیری آنهم بر پایه چرای ان بوده است. اگر ما همه این ان را از مراتع‌مان برانیم، محیط‌زیست بدون‌تردید ظاهری متفاوت خواهد داشت و خود این کار جدای خیلی از مسائل، پتانسیل آن را دارد که بر تنوع‌زیستی تاثیر منفی بگذارد.» یکی از مهم‌ترین معضلات این نوع رژیم غذایی آن است که می‌تواند منجر به تغییرات فاحش اجتماعی بالاخص برای جوامع روستایی یعنی انی که به طور مستقیم با این صنعت در ارتباط هستند، شود.


 


بن فالان (ben phalan) یکی از محققانی است که درباره تعادل میان تقاضای غذا و تنوع‌زیستی در کمبریج تحقیق می‌کند. وی درباره این مشکل می‌گوید: «در حال حاضر بالغ بر 3?5 میلیارد نشخوارکننده اهلی در روی کره زمین وجود دارد، ده‌ها میلیارد جوجه نیز هر ساله برای تولید غذا پرورش داده شده و سپس کشته می‌شوند. همه این‌ اعداد و ارقام بیانگر این واقعیت است که ما درباره مقادیر عظیمی ضرر و زیان اقتصادی صحبت می‌کنیم.» مساله اینجاست که حتی بهترین طرح‌ها هم نمی‌توانند سیستم معاش جایگزینی را برای همه در اقصی نقاط دنیا پیشنهاد کنند. در حدود یک‌سوم خشکی‌های کره زمین را مرغزارهای مناطق خشک و نیمه‌خشک در برگرفته‌اند که تنها می‌توانند از دامداری حمایت کنند. به گفته‌ی فالان بدون دام، زندگی در برخی محیط‌ها عملاً برای مردم غیرممکن است. عشایری مانند اقوام مغول و بربر اگر بخواهند از این سیستم دست بردارند، جدای از خیلی مسائل هویت فرهنگی خودشان را هم از دست خواهند داد.


 


علاوه بر این، حتی انی که کل زندگی‌شان به دام هم وابسته نیست از این امر متاثر خواهند شد. در حقیقت گوشت تاریخچه، سنت و هویت فرهنگی مهمی دارد. گروه‌های متعددی در سرتاسر دنیا هستند که بعنوان کادوی عروسی یا حتی مهمانی شام به مهمانان غذای گوشتی می‌دهند. فالان در ادامه می‌افزاید: «تاثیر فرهنگی حذف کامل گوشت خیلی زیاد است و درست به همین دلیل هم هست که تلاش‌ها برای حذف این ماده غذایی در عمل با مشکل برخورد کرده و غیرممکن است.»


 


تاثیرات بهداشتی


اثر این رژیم غذایی بر سلامت نیز هنوز پیچیده است. مدل کامپیوتری اسپرینگ‌من نشان می‌دهد که اگر همه انسان‌ها تا سال 2050 گیاهخوار شوند، مرگ و میر هم در سطح جهان بین 6 تا 10 درصد کاهش خواهد داشت و این مساله به دلیل کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، سکته و برخی از انواع سرطان‌ها است. اما یک مساله همچنان به قوت خود باقی است، فرآورده‌های حیوانی به ازای هر کالری، مواد مغذی بیش‌تری دارند لذا حتی اگر می‌خواهید که گیاهخوار شوید، باید اطمینان حاصل کنید که جایگزین‌های مهم را می‌توانید به بدن خود برسانید. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که یادمان نرود، حدوداً بالغ بر 2 میلیارد انسان در کل دنیا با مشکل تغذیه نادرست دست به گریبان هستند. مساله اینجاست که اگر همه دنیا به سمت رژیم غذایی گیاهخواری برود، آنگاه یک بحران جدی سلامت مردم را بالاخص در کشورهای در حال توسعه، تهدید خواهد کرد چرا که در اینصورت این سوال پیش می‌آید که مواد مغذی کوچک که عبارتند از آهن، کب ، کرومیوم، مس، ید، منگنز، سلنیوم، روی و مولیبدن دقیقاً قرار است که از کجا تامین شوند؟


 


کارشناسان در مورد گیاهخواری تع ری جالب دارند، بعنوان مثال جارویس می‌گوید: «در اصل تغییر در رژیم غذایی چیزی است که کم‌تر به آن توجه می‌شود در حالی که اصل مساله نه گیاهخواری نه گوشتخواری صرف است، ما حتی با کم مصرف گوشت هم می‌توانیم شاهد تاثیرات ملموس نه‌تنها بر سلامت بلکه حتی بر محیط‌زیست باشیم.» و این موردی است که اسپرینگ‌من هم بر آن تاکید می‌کند: «تغییرات مشخص بر سیستم غذایی ما را تشویق می‌کند که تصمیمات غذایی محیط‌زیست دوست‌تر و سالم‌تر بگیریم. در واقع اگر قیمت گوشت گران‌تر بشود و قیمت سبزی و میوه‌جات کاهش پیدا کند ما به شکل ناخودآگاه به سمت رژیم غذایی مطلوب میل خواهیم کرد.»


 


منبع: دیجی کالا
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/24/اگر همهي آدمهاي روي زمين گياهخوار شوند چه اتفاقي ميافتد؟/
تغییرات خاص در ناخنها نشانه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

تغییرات خاص در ناخن‌ها نشانه چیست؟


تغییراتی خاص در ناخن ها می توانند نمایانگر کمبود مواد مغذی و مشکلات سلامت دیگر مانند کم خونی، مسائل مرتبط با تیروئید، و بسیاری بیماری های دیگر باشند.


به گزارش عصرایران،هنگامی که ما به بدن خود به خوبی رسیدگی نمی کنیم، ناخن ها یکی از بخش هایی هستند که بسیار تحت تاثیر قرار می گیرند. هنگامی که مواد مغذی وارد بدن می شوند، پوست، مو و ناخن ها آ ین بخش هایی هستند که آنها را دریافت می کنند. در نتیجه، مشکل در ناخن ها می تواند نشان دهنده مشکلی در بدن انسان باشد.


بستر ناخن منطقه ای فوق حساس از پوست در انتهای انگشتان دست و انگشتان پا است و ناخن های دست و ناخن های پا از آن محافظت می کنند زیرا از پروتئین کراتین شکل گرفته اند. اگرچه هر فردی دارای ناخن های منحصر به فرد است، ناخن های سالم از ویژگی هایی مشابه مانند صافی، شفافی و این که به راحتی نمی شکنند، سود می برند. در صورتی که ناخن ها مواد مغذی کافی دریافت نکنند، آسیب پذیر شده و به راحتی صدمه می بینند.


تغییر در سبک زندگی، مصرف مواد غذایی سالم، دریافت ویتامین های ضروری، مکمل ها و غیره از جمله کارهای ساده ای هستند که می توانید برای حفظ سلامت ناخن ها دنبال کنید. در ادامه با برخی مشکلات مرتبط با ناخن ها و چگونگی مقابله با آنها بیشتر آشنا می شویم.


 


ناخن های شکننده


دلایل: کمبود رطوبت یا کمبود ویتامین b بیوتین


 


راه حل: به گفته کارشناسان، ما باید روزانه 2,000 میکروگرم بیوتین دریافت کنیم. افزون بر این، ما باید روزانه 1,000 میلی گرم روغن ماهی مصرف کنیم تا رطوبت ناخن ها حفظ شود. به منظور آبرسانی خارجی به ناخن ها می توانید روزانه از روغن های طبیعی مانند روغن بادام استفاده کنید.


 


ناخن های نرم یا به سمت بالا خمیده شده


 


دلیل: کمبود آهن


 


راه حل: افرادی که از سطوح پایین آهن برخوردار هستند باید سه بار در روز 325 میلی گرم سولفات آهن دریافت کنند.


 


برآمدگی های عمودی


 


دلیل: افزایش سن (خطوط عمودی روی ناخن ها را می تواند چین و چروک های روی ناخن در نظر گرفت)


 


راه حل: برای صاف خطوط عمودی روی ناخن ها می توانید آنها را با چند قطره روغن بادام و سوهان چرم بز پولیش بزنید. این کار را می توانید سه یا چهار بار در هفته انجام دهید.


 


برآمدگی های افقی یا فرورفتگی ها


 


دلایل: این برآمدگی ها یا خطوط به واسطه صدمه یا چیدن کوتیکول، یا ضربه زدن مداوم با لبه جلویی ناخن روی یک سطح می توانند شکل بگیرند. فرورفتگی ها می توانند در نتیجه آسیب ناشی از جراحی، تب بالا، کمبود مواد مغذی یا سوریازیس رشد ناخن را تحت تاثیر قرار داده است.


 


راه حل: مردم باید روزانه 1,000 iu ویتامین a دریافت کنند تا به سوخت و ساز پروتئین در ناخن ها کمک کند و همچنین دریافت سه میلی گرم سیلی غذایی برای تقویت ناخن ها لازم است.


 


ناخن های زرد رنگ


 


دلایل: کمبود ویتامین e یا عدم تنفس کافی ناخن بین هر بار لاک زدن


 


راه حل: به گفته کارشناسان انسان باید دو بار در روز 400 iu ویتامین e دریافت کند. از جمله منابع خوب برای این آنتی ا یدان می توان به بادام، بادام زمینی، فندق، سیب زمینی شیرین، و روغن جوانه گندم اشاره کرد.


 


قارچ


 


دلایل: هنگامی که ناخن ها به طور مرتب در معرض رطوبت و گرما قرار می گیرند، محیط برای رشد و باکتری ها فراهم می شود. عفونت های قارچی زیر ناخن های پا به سرعت گسترش می یابند و از نشانه های اصلی این شرایط ناخن هایی با ظاهری زرد، سبز و یا کثیف، ضخیم شدن ناخن، یا جدا شدن ناخن از بستر خود است.


 


راه حل: برای پا ازی قارچ ها، ناخن های خود را روزانه به مدت 15 دقیقه در روغن درخت چای خالص ضد باکتری قرار دهید. روش دیگر مصرف داروهای گیاهی ضد قارچ است.


 


لکه های سفید


 


دلایل: آسیب ناخن یا کمبود روی


 


راه حل: افرادی که روی ناخن های خود لکه های سفید مشاهده می کنند، در صورت کمبود روی باید روزانه 50 میلی گرم از این ماده مغذی دریافت کنند. همچنین، آنها باید مصرف نخود، گوشت قرمز، دانه کدو تنبل، یا دانه کنجد را در برنامه غذایی روزانه خود جای دهند. لکه های سفید ناشی از آسیب نیز با رشد ناخن از بین خواهند رفت.


 


چه زمانی باید نگران شد؟


 


در بالا به برخی از مشکلات رایج ناخن اشاره شد، اما هنگامی که آنها با نشانه های دیگری مانند خستگی یا تنگی نفس گره می خورند می توانند نمایانگر مشکلات سلامت جدی‌تر باشند.


 


ناخن های زرد: برونشیت مزمن


بستر ناخن قرمز رنگ: بیماری قلبی
بستر ناخن سفید رنگ: بیماری کبد
خم شدن ناخن ها به سمت بالا: بیماری تیروئید
ناخن های شکننده: کم کاری یا پرکاری تیروئید


بستر ناخن آبی رنگ: مشکلات گردش خون


 


منبع: دنیای اقتصاد
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/23/تغييرات خاص در ناخنها نشانه چيست؟/
تغییرات خاص در ناخنها نشانه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

تغییرات خاص در ناخن‌ها نشانه چیست؟


تغییراتی خاص در ناخن ها می توانند نمایانگر کمبود مواد مغذی و مشکلات سلامت دیگر مانند کم خونی، مسائل مرتبط با تیروئید، و بسیاری بیماری های دیگر باشند.


به گزارش عصرایران،هنگامی که ما به بدن خود به خوبی رسیدگی نمی کنیم، ناخن ها یکی از بخش هایی هستند که بسیار تحت تاثیر قرار می گیرند. هنگامی که مواد مغذی وارد بدن می شوند، پوست، مو و ناخن ها آ ین بخش هایی هستند که آنها را دریافت می کنند. در نتیجه، مشکل در ناخن ها می تواند نشان دهنده مشکلی در بدن انسان باشد.


بستر ناخن منطقه ای فوق حساس از پوست در انتهای انگشتان دست و انگشتان پا است و ناخن های دست و ناخن های پا از آن محافظت می کنند زیرا از پروتئین کراتین شکل گرفته اند. اگرچه هر فردی دارای ناخن های منحصر به فرد است، ناخن های سالم از ویژگی هایی مشابه مانند صافی، شفافی و این که به راحتی نمی شکنند، سود می برند. در صورتی که ناخن ها مواد مغذی کافی دریافت نکنند، آسیب پذیر شده و به راحتی صدمه می بینند.


تغییر در سبک زندگی، مصرف مواد غذایی سالم، دریافت ویتامین های ضروری، مکمل ها و غیره از جمله کارهای ساده ای هستند که می توانید برای حفظ سلامت ناخن ها دنبال کنید. در ادامه با برخی مشکلات مرتبط با ناخن ها و چگونگی مقابله با آنها بیشتر آشنا می شویم.


 


ناخن های شکننده


دلایل: کمبود رطوبت یا کمبود ویتامین b بیوتین


 


راه حل: به گفته کارشناسان، ما باید روزانه 2,000 میکروگرم بیوتین دریافت کنیم. افزون بر این، ما باید روزانه 1,000 میلی گرم روغن ماهی مصرف کنیم تا رطوبت ناخن ها حفظ شود. به منظور آبرسانی خارجی به ناخن ها می توانید روزانه از روغن های طبیعی مانند روغن بادام استفاده کنید.


 


ناخن های نرم یا به سمت بالا خمیده شده


 


دلیل: کمبود آهن


 


راه حل: افرادی که از سطوح پایین آهن برخوردار هستند باید سه بار در روز 325 میلی گرم سولفات آهن دریافت کنند.


 


برآمدگی های عمودی


 


دلیل: افزایش سن (خطوط عمودی روی ناخن ها را می تواند چین و چروک های روی ناخن در نظر گرفت)


 


راه حل: برای صاف خطوط عمودی روی ناخن ها می توانید آنها را با چند قطره روغن بادام و سوهان چرم بز پولیش بزنید. این کار را می توانید سه یا چهار بار در هفته انجام دهید.


 


برآمدگی های افقی یا فرورفتگی ها


 


دلایل: این برآمدگی ها یا خطوط به واسطه صدمه یا چیدن کوتیکول، یا ضربه زدن مداوم با لبه جلویی ناخن روی یک سطح می توانند شکل بگیرند. فرورفتگی ها می توانند در نتیجه آسیب ناشی از جراحی، تب بالا، کمبود مواد مغذی یا سوریازیس رشد ناخن را تحت تاثیر قرار داده است.


 


راه حل: مردم باید روزانه 1,000 iu ویتامین a دریافت کنند تا به سوخت و ساز پروتئین در ناخن ها کمک کند و همچنین دریافت سه میلی گرم سیلی غذایی برای تقویت ناخن ها لازم است.


 


ناخن های زرد رنگ


 


دلایل: کمبود ویتامین e یا عدم تنفس کافی ناخن بین هر بار لاک زدن


 


راه حل: به گفته کارشناسان انسان باید دو بار در روز 400 iu ویتامین e دریافت کند. از جمله منابع خوب برای این آنتی ا یدان می توان به بادام، بادام زمینی، فندق، سیب زمینی شیرین، و روغن جوانه گندم اشاره کرد.


 


قارچ


 


دلایل: هنگامی که ناخن ها به طور مرتب در معرض رطوبت و گرما قرار می گیرند، محیط برای رشد و باکتری ها فراهم می شود. عفونت های قارچی زیر ناخن های پا به سرعت گسترش می یابند و از نشانه های اصلی این شرایط ناخن هایی با ظاهری زرد، سبز و یا کثیف، ضخیم شدن ناخن، یا جدا شدن ناخن از بستر خود است.


 


راه حل: برای پا ازی قارچ ها، ناخن های خود را روزانه به مدت 15 دقیقه در روغن درخت چای خالص ضد باکتری قرار دهید. روش دیگر مصرف داروهای گیاهی ضد قارچ است.


 


لکه های سفید


 


دلایل: آسیب ناخن یا کمبود روی


 


راه حل: افرادی که روی ناخن های خود لکه های سفید مشاهده می کنند، در صورت کمبود روی باید روزانه 50 میلی گرم از این ماده مغذی دریافت کنند. همچنین، آنها باید مصرف نخود، گوشت قرمز، دانه کدو تنبل، یا دانه کنجد را در برنامه غذایی روزانه خود جای دهند. لکه های سفید ناشی از آسیب نیز با رشد ناخن از بین خواهند رفت.


 


چه زمانی باید نگران شد؟


 


در بالا به برخی از مشکلات رایج ناخن اشاره شد، اما هنگامی که آنها با نشانه های دیگری مانند خستگی یا تنگی نفس گره می خورند می توانند نمایانگر مشکلات سلامت جدی‌تر باشند.


 


ناخن های زرد: برونشیت مزمن


بستر ناخن قرمز رنگ: بیماری قلبی
بستر ناخن سفید رنگ: بیماری کبد
خم شدن ناخن ها به سمت بالا: بیماری تیروئید
ناخن های شکننده: کم کاری یا پرکاری تیروئید


بستر ناخن آبی رنگ: مشکلات گردش خون


 


منبع: دنیای اقتصاد
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/23/تغييرات خاص در ناخنها نشانه چيست؟/
وظایفی که تنها از عهده کبد بر میآیند

درخواست حذف اطلاعات

وظایفی که تنها از عهده کبد بر می‌آیند


تقریبا هر دارویی که مصرف می کنید از مسیر کبد عبور می کند. برخی، مانند داروهای ضد تشنج و داروهای بیهوشی تا زمانی که کبد آنها را فعال نکرده باشد، عمل نمی کنند.


تصور کنید که راحتی، عملکرد و امنیت خانه شما به یک ماشین وابسته است که هر کاری از بیرون بردن زباله ها تا ارائه داروهای صبحگاهی شما را انجام می دهد و حتی قفل درها را باز و بسته کرده و چراغ ها را روشن و خاموش می کند. شما باید همواره از عملکرد درست و متناسب این دستگاه اطمینان حاصل کنید، این گونه نیست؟


 


کبد


 


به گزارش گروه سلامت عصر ایران به نقل از "ایزی هلث آپشنز"، ماشینی بین دیافراگم و معده شما قرار دارد که عملکرد روان خانه بدنتان و سلامت خوب شما را حفظ می کند. اگر این ماشین دچار نقص شود، زندگی شما می تواند در معرض خطر قرار بگیرد.


 


بنابر برخی دلایل، این اندام به اندازه قلب، ریه ها و اندام های دیگر که در معرض خطر بیماری قرار دارند، مورد توجه قرار نمی گیرد. احتمالا تاکنون متوجه شده اید که درباره کبد صحبت می کنیم. کبد وظایف مختلفی را بر عهده دارد که در ادامه با برخی از مهم‌ترین آنها بیشتر آشنا می شویم.


کبد داروهای شما را تنظیم می کند


تقریبا هر دارویی که مصرف می کنید از مسیر کبد عبور می کند. برخی، مانند داروهای ضد تشنج و داروهای بیهوشی تا زمانی که کبد آنها را فعال نکرده باشد، عمل نمی کنند.


برای هر نوع دارویی، بدن باید از مقادیر اضافه آن خلاص شود به جای این که اجازه انباشته شدن را بدهد. بیشتر داروها محلول در چربی هستند، به این معنی که به سختی از طریق ادرار دفع می شوند. آنزیم هایی در کبد آنها را تجزیه کرده و به اشکال محلول در آب در می آورد که قابلیت دفع از طریق ادرار را فراهم می کند.


کبد فعالیت ویتامین ها را امکانپذیر می کند


 


کبد ماده ای به نام صفرا تولید می کند که ویتامین ها را تجزیه کرده و از این طریق آنها می توانند وظیفه خود را انجام دهند. صفرا چربی ها را نیز تجزیه می کند. صفرا در کیسه صفرا ذخیره می شود تا در زمان نیاز مورد استفاده قرار بگیرد.


 


ویتامین های a، d، و b12 و همچنین آهن در کبد ذخیره می شوند تا در زمان نیاز بدن استفاده شوند. همچنین، کبد ویتامین ها را به اشکال قابل استفاده برای بدن تجزیه می کند. اگر کبد این کار را انجام ندهد، ویتامین های مصرفی شما بی فایده خواهند بود.


 


کبد مواد زائد را دفع می کند


 


زمانی که بدن ویتامین ها و مواد معدنی مفید را از غذا جذب کرد، کبد آنچه باقیمانده است را تجزیه کرده و از طریق صفرا یا خون انتقال می دهد تا به همراه ادرار یا مدفوع دفع شوند.


 


افزون بر این، کبد بیلی‌روبین، یک محصول زائد که به واسطه تجزیه گلبول های قرمز شکل می گیرد، را دفع می کند. مقدار بیش از حد بیلی‌روبین موجب یرقان یا بیماری زردی می شود که از نشانه های بارز آن زرد شدن سفیدی چشم ها و پوست است.


 


کبد از شما در برابر سموم محافظت می کند


 


کبد اندامی است که مواد زائد و سموم را از بین می برد که از آن جمله می توان به سمومی دست ساز مانند پرفلوئورواکتانوئیک اسیدها و گلیفوسات و همچنین ف ات سنگین و الکل اشاره کرد. کبد این سموم را به محصولات زائد بی ضرر تبدیل می کند و پس از آن بدن می تواند آنها را دفع کند.


 


زمانی که کبد عملکرد درست خود را ارائه نمی کند و سموم در بدن انباشته می شوند، عملکرد های شناختی و عاطفی می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند. از جمله علائم این شرایط می توان به اضطراب، فقدان تمرکز، لرزش دست ها، تنش های عضلانی یا دشواری در گفتار اشاره کرد که نشان می دهد سطوح سموم در بدن رو به افزایش هستند.


 


کبد با میکروب ها مبارزه می کند


 


باکتری ها، ویروس ها و میکروب هایی که از طریق غذا وارد بدن می شوند توسط کبد قرار گرفته و از بین می روند. اگر مشکل پایدار باشد یا تهدید بزرگ باشد، فاگوسیت های(سلول های ایمنی)  کبد می توانند یک واکنش ایمنی کلی در بدن ایجاد کنند تا از شما محافظت شود.


 


کبد انرژی مورد نیاز شما را تامین می کند


 


کبد می تواند به اندازه ارزش یک روز در خود قند ذخیره کند تا هنگام نیاز مورد استفاده قرار بگیرد. اگر قند خون شما افت کند، کبد به سرعت این سوخت را که به شکل گلیکوژن ذخیره شده است را به گلوکز آماده استفاده تغییر می دهد.


 


کبد نقش مهمی در سوخت و ساز چربی نیز دارد و به تجزیه آن و تولید انرژی کمک می کند.


 


کبد مواد مغذی مفید غذا را تجزیه می کند و همچنین اسید آمینه ها را به پروتئین ها تبدیل می کند.


 


کبد به ه شدن خون کمک می کند


کبد به ه شدن خون پس از بروز یک جراحت کمک می کند تا از خونریزی جلوگیری شود. به گفته موسسه ملی سلامت ، کبد با کمک ویتامین k پروتئین هایی تولید می کند که برای ه شدن خون مهم هستند. همچنین، کبد یکی از اندام هایی است که سلول های خونی پیر یا آسیب دیده را تجزیه می کند.


 


چگونه از کبد خود محافظت کنیم؟


 


با کاهش هاب مزمن، افزایش فعالیت آنتی ا یدانی و پشتیبانی از سلامت بافت کبد، شما می توانید به مع آسیب دیدگی بافت در کبد و اندام های دیگر کمک کنید و در بهبود عملکرد این اندام نقش داشته باشید.


 


منبع: عصرایران
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/22/وظايفي که تنها از عهده کبد بر ميآيند/
آشنایی با تغذیه فنچ ها

درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با تغذیه فنچ ها


تغذیه فنچ : تغذیه جوجه فنچ


جوجه فنچ از لحاظ تغذیه بسیار شبیه به نوزاد انسان است، نوزاد فنچ نیاز به یک رژیم غذایی خاصی از غذاها و تغذیه مکرر از پدر و مادر خود را به منظور سالم ماندن دارد. هفته اول زندگی یک فنچ مرحله وج از زونا است، و مرحله بعد وج از آشیانه است، که دو هفته به طول می انجامد. در طی این دو مرحله، بسیار مهم است که مادرش او را گرم نگه دارد و تغذیه کند، فنچ ها به طور کلی نوزادان خود را با انواع دانه تغذیه می کنند. مانند تخم آفتابگردان و دانه های قاصدک، فنچ یی نوزادان خود را با ات کوچک، از جمله شته و جنتس تغذیه می کند. رژیم غذایی فنچ ها عمدتا از ات است.


 


رژیم غذایی فنچ ها عمدتا از ات است


 


 تغذیه فنچ : رژیم غذایی جوجه ی تازه پر و بال در آورده (نوپا) 


دو تا چهار هفته پس از مرحله وج از زونا، فنچ شروع به پر در آوردن می کند در طول این مرحله عضله های بال فنچ و پر پرواز آن بزرگ می شود. هر چند جوجه آماده است که از لانه خارج شود اما هنوز به پدر و مادر برای مراقبت وابسته است.


او هنوز هم به پدر و مادر خود برای آوردن دانه ها و ات به لانه وابسته است دوره پر در آوردن یک تا دو هفته به طول می انجامد.


 


 تغذیه فنچ : رژیم غذایی فنچ نوجوان


پس از دوره نوپا، فنچ نوجوان خود شروع به غذا خوردن می کند. او به تدریج می آموزد که مانند بزرگسالان غذا بخورد. اگر چه رژیم غذایی او هنوز هم حاوی دانه ها و ات می باشد. همچنین گیاهانی مانند بوته خار، انواع گزنه، توت وحشی و شهد نیز از خوراک فنچ جوان می باشد. 3 تا 4 ماه طول می کشد تا یک فنچ جوان به یک فنچ بالغ تبدیل شود.


 


تغذیه فنچ : دانه های مکمل فنچ 


شما می توانید فنچ بالغ و جوجه ها را با دانه های مکمل آشنا کنید. از آنجا که پدر و مادر و نوزادان آنها دانه ها و ات را می خورند، شما می توانید دانه های وحشی که حاوی دانه های آفتابگردان هستند در برنامه غذایی آنها قرار دهید(دانه های آفتابگردان و ارزن و ات از جمله کرم را در وعده غذایی پرنده قرار دهید). شما همچنین می توانید مواد غذایی غیر متعارف مانند نان، میوه ها و چربی کمر را در اختیار فنچ قرار دهید. تغییر دانه پرنده غالبا تضمین مواد غذایی تازه است. غذاهای مرطوب یا قدیمی ممکن است باعث بیماری در پرندگان شود.


 


تغذیه فنچ : جوجه های یتیم فنچ


باید مراقب تغذیه جوجه های یتیم باشید. اگر جوجه ای را پیدا کردید برای اینکه تشخیص دهید جوجه در چه سن و سالی است باید اجازه دهید جوجه روی انگشت شما بنشیند. اگر جوجه قادر است که انگشت شما را محکم بگیرد جوجه در مرحله نوپا می باشد. اگر یک جوجه نوپاست آن را دوباره رها کنید زیرا والدینش حتما به غذا دادن به او ادامه خواهند داد. جوجه حتما باید به آشیانه خود برگردانده شود.


 


برخی مواد غذایی برای سلامتی جوجه فنچ و فنچ بالغ بسیار خطرناک است


 


 تغذیه فنچ: پرهیزات غذایی در فنچ


برخی مواد غذایی برای سلامتی جوجه فنچ و فنچ بالغ بسیار خطرناک است از جمله مواد غذایی کافئین دار مانند قهوه و کاکائو، فنچ نمی تواند مواد کافتین دار را هضم کند در نتیجه دچار کم آبی و تشنج می شود. همچنین روغن های گیاهی می تواند عایق پرهای فنچ که گرمای مورد نیاز پرنده را تامین می کند از بین ببرد. در نهایت، از مواد غذایی بیات و کپک زده که می تواند باعث عفونتهای تنفسی شود، باید اجتناب کرد.


 


منبع:film.iran-mashin.com
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/19/آشنايي با تغذيه فنچ ها/
چرا بیمار میشویم؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا بیمار می‌شویم؟


وقتی بیماری سراغمان می‌آید این سوال را از خود می‌پرسیم که چرا بیمار شدیم و یا زمانی که سالم هستیم این سوال ذهنمان را درگیر می کند که آیا ممکن است روزی بیمار شویم؟


 


به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، میکروب عامل اصلی تولید و سرایت امراض نیست بلکه فقدان یکی از عوامل غذایی است که تولید مرض می‌کند و محیط را برای رشد میکروب مستعد می‌کند.


 


به طور کلی این عدم تعادل است که بیماری را به همراه دارد. عدم تعادل در مصرف مواد غذایی و حتی عدم تعادل روحی و روانی موجب بروز بیماری‌های متعدد می‌شود، حضرت علی (ع) در مورد تعادل غذایی افراد بیمار می‌افزاید: غذا را خوب نمی‌جوند، زیاد غذا می‌خورند و قبل از اینکه گرسنه شوند اقدام به خوردن غذا می‌کنند.


 


افراط و تفریط  در مصرف مواد غذایی بدن را مستعد بیماری می‌کند که یکی از علت‌های آن می‌توان به کمبود برخی عوامل غذایی اشاره کرد و در حقیقت می‌توان گفت اشخاصی که دچار کمبود می‌شوند میکروب سراغشان می‌آید و مریض می‌شوند.


 


به گفته‌ی ابراهیم رزم‌پا علوم پزشکی تهران، متعادل نبودن سیستم بدن موجب تضعیف ایمنی شده و فرد را در مقابل هر عامل بیماری زایی آسیب پذیر می‌کند. در واقع عوامل بیماری‌زا در محیط بسیار وجود دارد اما همه افراد را که مبتلا نمی‌کند بلکه افرادی که سیستم امینی ضعیفی داشته باشند، توانایی مقابله با عامل را نداشته باشند و در برابر آن تسلیم می‌شود. 


 


اضطراب م ب ناشی از ناکامی‌ پیامدهای جبران ناپذیری دارد


اما فقط عوامل خارجی نیستند که موجب بروز بیماری می‌شوند، اگر فردی جسمی سالم و برنامه‌ غذایی صحیحی داشته باشد با کوچکترین ناراحتی روحی و استرس می‌تواند جسم سالم خود را درگیر کند و زمینه را برای بروز ناراحتی های متعدد فراهم کند. 


 


مهدی دوایی روانشناس از دیدگاهی علمی به این قضیه نگاه می‌کند و معتقد است انتقال تعارض‌های روانی به نشانه‌های جسمی، مکانیسم دفاعی تبدیل نام دارد که علائمی همچون ن نایی، فلج شدن، تشنج و سردرد و خستگی با خود همراه دارد و ریشه‌ی آن اضطراب م ب و طولانی مدت است. 


 


وی با بیانی دیگر اظهار داشت: تبدیل همان بیماری روان تنی است، فرد در این صورت نشانه‌های این مکانیسم دفاعی را مشاهده می‌کند و آزمایش هایی جهت ریشه ی انجام می‌دهد اما هیچ اثری از عوامل خارجی و ناراحتی های جسمی نمی‌یابد در این زمان است که پزشک اقدام به درمان و رهایی فرد از تبدیل می‌کند و فرد را از حس ناکامی بیرون می‌کشد. 


 


به دنبال پیشگیری بیماری‌ها باشیم نه درمان آن!


زندگی روزمره ما انسان‌ها این جوانب را برای بروز بیماری تشدید می کند. استرس ها و اضطراب هایی که به علت گرفتاری‌ها، که اغلب ارمغان جهانی مدرن است، به وجود می‌آیند، صدمه‌ها جسمی و روانی جبران ناپذیری را در پی دارد.


 


از طرفی تغییر گسترده در رژیم غذایی و پیامدهای م ب آن، انسان‌ها را به اشتباه به سمت درمان این آسیب ها می‌کشاند که بی‌شک آنچه که برای درمان بیماری ها با نام درمان کننده کشف می‌شود همانند نمک پاشیدن روی زخم است و مسئله‌ای را حل نمی‌کند بلکه تنها صحیح رژیم غذایی و کنترل افکار م ب می‌تواند درمان امراض باشد. 


 


تا وقتی که سعی کنیم بیماری ها را درمان‌ کنیم وضع به همین منوال پیش می‌رود و هر روز از روز گذشته ناامید تر می‌شویم و در آ باید بگویم که هنوز نتوانسته‌ایم دارویی موثر کشف کنیم. 


 


منبع: تبیان 
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/21/چرا بيمار ميشويم؟/
چرا لاکپشت ها لاک دارند؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا لاک‌پشت‌ها لاک دارند؟


آیا می‌دانستید که لاک‌پشت تنها موجودی است که در یک حصار استخوانی از بیرون محبوس شده است؟! 


در عصر دایناسورها نیز لاک‌پشت‌ها وجود داشتند و به نظر می‌رسد که 300 میلیون سال پیش به وجود آمده‌اند و قدیمی‌ترین جانور خزنده زنده روی زمین است. لاک‌پشت انواع گوناگونی دارند. برخی زمینی و برخی دریایی‌اند. برخی در آب شیرین و گروهی در آب شور زندگی می‌کنند.


به طور کل 300 گونه لاک‌پشت داریم که برخی علف‌خوار، برخی گوشت‌خوار و برخی همه چیز خوارند! برخی خیلی‌ کوچک به اندازه تنها چند سانتی‌متر و برخی خیلی بزرگ به طول دو متر و به وزن یک تن هستند. برخی چند دهه و برخی بیش از 100 سال عمر می‌کنند. جنین لاک‌پشت موجودی شبیه به جنین پرنده، موش و حتی انسان است. سری بزرگ، اندامی کوچک و یک ستون فقرات طولانی و کشیده دارد اما به مرور دچار تحولات شدیدی می‌شود.


چرا لاک پشت ها لاک دارند؟


لاک‌ چیزی شبیه به قفسه‌ در انسان است با این تفاوت که به جای آنکه به سمت داخل تشکیل شود، به سمت بیرون تشکیل می‌شود و نهایت اطراف آن به هم می‌رسد و می‌چسبد. البته تغییرات دیگری نیز باید شکل بگیرد تا لاک‌پشت درون لاک خود راحت باشد. 


در تمامی مهره‌داران، استخوان کتف در خارج از پهلوها قرار دارد ولی در لاک‌پشت استخوان کتف در داخل پهلو قرار گرفته است. در رابطه با لگن هم همین‌طور است. لگن درواقع به سمت جلو قرار دارد و قسمتی از زره را تشکیل می‌دهد. زره کمی نازک‌تر از لاک‌ پشتی است. لاک‌پشت باید به راحتی بتواند کاملا در لاک خود پنهان شود. به همین دلیل تغییرات فراوانی در طول و شکل استخوان‌ها، عضلات و ماهیچه‌هایش به وجود آمد تا بتواند در عین جمع شدن درون لاک به راحتی حرکت کند. البته استثناهایی هم وجود دارد. مثلا لاک‌پشت «لوت» ( luth ) نمی‌تواند درون لاک‌‌اش مخفی شود، البته این لاک‌پشت در آب زندگی می‌کند و می‌تواند روی لاک خود برگردد و از دست و پایش به شکل پارو استفاده کند.چ


 


منبع: راسخون
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/16/چرا لاکپشت ها لاک دارند؟/
چرا آب برخی سواحل آبی تر و شفاف تر از سایر مناطق است؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا آب برخی سواحل آبی‌ تر و شفاف‌ تر از سایر مناطق است؟


آب برخی دریاها شفاف و آبی رنگ و برخی دیگر رنگ خا تری و ظاهری کدر دارند. این امر به چند دلیل اتفاق می‌افتد و بر خلاف تصور برخی افراد، ارتباط چندانی با آلودگی و میزان آلاینده‌های موجود در آب ندارد.


 


اگر شما هم تا به حال گذرتان به سواحل فیروزه‌ای و درخشان افتاده باشد، احتمالا برخی پرسش‌های جالب درباره‌ی دریا و ساحل نیز به ذهن‌تان رسیده باشد. یکی از پرسش‌های احتمالی شاید در این باره باشد که چرا برخی سواحل دارای آب به رنگ کاملا آبی هستند و در همین حال برخی سواحل دیگر به رنگ تیره و خا تری به نظر می‌رسد؟


 


 خوشبختانه برای آن دسته از افرادی که در سرزمین‌های ساحلی نزدیک آب‌های خا تری زندگی می‌کنند، باید بگوییم که پاسخ این پرسش، ارتباط چندانی با میزان آلودگی‌های انسانی در محل زندگی‌ و دریا ندارد. در واقع می‌توان گفت که چند عامل گوناگون نقش مهمی را در اینکه آب یک ساحل آبی و درخشان دیده شود یا اینکه کثیف و همانند آب گودال به نظر آیند، ایفا می‌کنند. عواملی از چرخش زمین تا مواد موجود در آب دریا.


 


چرخش اسپینی زمین


آب اقیانوس‌ها به خاطر جهت چرخش سیاره‌ی زمین همواره از غرب به شرق حرکت می‌کنند. این حرکت آب‌های اقیانوسی باعث ایجاد پدیده‌ای می‌شوند که با عنوان «بالا آمدن آب در امتداد سواحل خاص» شناخته می‌شود. در این پدیده آب‌های سطحی گرمتر اقیانوس به سمت بیرونی دریا حرکت می‌کنند و در ادامه نیز با آب‌ بخش‌های عمیق‌تر، سردتر و سرشار از رسوب جایگزین می‌شوند.


 


در اقیانوس آرام، آبی که از سواحل شرق ژاپن، فیلیپین و استرالیا یک مسیر طولانی را تا ساحل غربی ایالات متحده، غرب مکزیک و شیلی جابجا می‌شود در اثر همین پدیده‌ی ذکر شده به رنگ خا تری و قهوه‌ای در خواهد آمد.


 


در مقابل، آب‌های باهاما و جمهوری دومینیکن تحت تاثیر چنین پدیده‌ای قرار نمی‌گیرند. ص ه‌های دریایی و دیگر ساختارهای فیزیکی موجود در آن سواحل در واقع به عنوان موانعی در برابر جریان آب‌ها عمل می‌کنند و نیروی آب در حال حرکت را تضعیف کرده و انرژی آن را پراکنده می‌‌کنند. بنابراین در زمانی که امواج به این بخش از ساحل می‌رسند، برای تولید الگوهایی که بتوانند باعث به هم ریختگی شدید در رنگ و ساختار اولیه‌ی آب شوند بسیار ضعیف هستند؛ الگوهایی که به عنوان مثال می‌توانند آب سواحل سانتاباربارا و سان‌دیگو را تغییر دهند.


 


اما باید بگوییم که دلیل فوق تنها عاملی نیست که باعث می‌شود تا باهاما یا جمهوری دومینیکن دارای اقیانوس شفاف و آبهای آرام باشند. نواحی خاصی از آبهای اقیانوسی همانند آبهای سواحل فیلیپین یا هاوایی یا آنهایی که برای مثال در مجاورت جزایر تور و کای هستند، ممکن است بسیار مواج باشند اما هنوز هم درخشش خود را حفظ کنند. در این مناطق، شفافیت آب بیشتر از آن که به عوامل بیرونی و پیرامون آب مرتبط باشد، به عوامل درون آب و مواد سازنده‌ی آن بستگی خواهد داشت.


 


عوامل درون آب


از سویی باید در نظر داشته باشیم که بر خلاف تصور رایج، آبهای اندکی غیرشفاف و مایل به خا تری اغلب دارای مواد مفیدتر و غنی‌تری نسبت به آبهای روشن هستند و گفتنی است که آب‌های گازدار نیز از این دست هستند. دلیل این پدیده آن است که آب تیره معمولا زیستگاه موجودات بیشتری است؛ از جمله فیتوپلانکتون‌ها (جلبک) و زئوپلانکتون (چتر دریایی و دیگر حیوانات اقیانوسی آزاد) که این موجودات نیز به نوبه‌ی خود در کدر به نظر رسیدن آب برخی اقیانوس‌ها و مناطق دخیل هستند.


 


 از سوی دیگر رسوبات نیز در این پدیده نقش خود را دارند. در امتداد برخی سواحل خاص، ذرات ریزتر مانند شن و ماسه و گل و لای می‌تواند به تیرگی آب بیفزاید، زیرا این مواد به راحتی برانگیخته می‌شوند و می‌توانند برای مدت طولانی شناور باقی بمانند. از طرفی باید ذکر کنیم که رسوبات موجود در سواحل با آبهای شفاف‌تر ممکن است سنگین‌تر و درشت‌تر باشند. این رسوبات به جای ماسه اغلب از موادی مانند قطعات صدف‌ها و تکه‌های مرجان‌های مرده تشکیل شده‌اند که اغلب بر هم زدن ساختار و شکل آنها نسبت به ماسه‌ها دشوارتر است.


 


 بنابراین می‌توانیم از داده‌های فوق به این نتیجه برسیم که ممکن است برخی سواحل در نظر ما کدرتر و کثیف‌تر دیده شوند، اما واقعیت امر وما چنین نیست و شاید ارزش این سواحل جدای از بحث زیبایی و چشم‌نوازی، نسبت به سواحل شفاف بیشتر باشند.


 


نویسنده: بابک قهرمانی


منبع: زومیت
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/13/چرا آب برخي سواحل آبي تر و شفاف تر از ساير مناطق است؟/
در زمان آلودگی هوا چه چیزهایی بخوریم؟

درخواست حذف اطلاعات

در زمان آلودگی هوا چه چیزهایی بخوریم؟


درزمان آلودگی هوا چه چیزهایی بخوریم؟


آلودگی هوا موضوعی عجیبی نیست. بسیاری از شهرنشینان ­آلودگی هوا را به عنوان یک معضل اجتناب‌ناپذیر قبول کرده‌اند. در این مقاله به اهمیت تغذیه درست در زمان آلودگی هوا و نقش آن بر کاهش عوارض ناشی از آلودگی اشاره خواهیم کرد.


 


آلودگی را بشناسیم


آلودگی هوا به معنای وجود یک یا چند آلاینده اعم از گرد و غبار، گازها، بو، دود، بخارات، خا ترهای فرار و … در هوای آزاد با کمیت‌ها، کیفیت‌ها و ماندگاری مختلف است که می‌تواند برای انسان، گیاه و جانور خطرناک باشد. در تعریف آلودگی هوا یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن ایجاد اختلال در آسایش انسان‌ها و ضرر به اموال است.


 


بدیهی است که مشکلات آلودگی در تمام ا ی ان نیست اما در فصل زمستان پدیده‌ای که اغلب در ای بزرگی مثل تهران اتفاق می‌افتد، وارونگی است. وارونگی یک پدیده جوی است که در آن هوای سرد به زمین نزدیک‌تر است. در این وضعیت مواد آلاینده بین لایه‌های هوا به دام می‌افتند. در صبح اول وقت زمستان، میزان آلودگی به حداکثر می‌رسد چرا که هوا سردتر است و با گرم شدن هوا در طول روز از وخامت اوضاع تا حدی کاسته می‌شود. توصیه می‌شود که در ساعات اولیه روزهایی که هوا وارونگی دارد، حتما از ماسک استفاده کنید.تغذیه درست در زمان اوج آلودگی هوا


ریچارد پس­واتر (richard p water) یک متخصص در زمینه علوم بیوشیمی است که پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه آنتی‌ا یدان‌ها، ف ات سنگین و سمی انجام داده است. مطالعات وی حاکی از آن است که غذایی که در زمان آلودگی خورده می‌شود، بر توانایی شش‌ها در برابر دود و سایر مواد آلاینده تاثیر می‌گذارد. وی می‌گوید که اصلاح رژیم غذایی می‌تواند تاثیر به سزایی در کاهش خطر ابتلا به سرطان در زمان آلودگی هوا داشته باشد.


درزمان آلودگی هوا چه چیزهایی بخوریم؟


چه موادی باید بیش‌تر مصرف کنیم؟


بر اساس تحقیقات انجام شده، گروهی از مواد غذایی حاوی آنتی‌ا یدان اعم از ویتامین­ c ، ویتامین a و بالاخص بتاکاروتن‌ها، ویتامین e و سلنیوم می‌توانند بدن را در برابر دود و تاثیرات م ب حاصل از آلاینده‌های سمی محافظت کنند. مکانیسم حفاظتی این مواد بسیار تاثیرگذار است.


 


مواد غذایی حاوی آنتی‌ا یدان خود را قربانی حفاظت از سلول‌های بدن می‌کنند. زمانی که آلاینده‌ها وارد بدن می‌شوند، سلول‌های مختلف بدن را به عنوان هدف انتخاب می‌کنند. در طی فرآیند خاصی که پرا ید شدن چربی نام دارد، رادیکال‌های اسید چرب تولید می‌شوند. این رادیکال‌ها بی‌ثبات هستند و به سرعت با مولکول‌های ا یژن ترکیب می‌شوند. حاصل این ترکیب رادیکال‌هایی ناپایدار است.


 


واکنش شیمیایی م ب مذکور زنجیروار ادامه پیدا می‌کند. اما در عین حال سلول‌های موجودات زنده حاوی مولکول‌هایی هستند که اتمام این پروسه را تسریع می‌کنند. اگر این واکنش‌ها هر چه سریع تر خاتمه پیدا نکنند، غشاء سلول‌ها دستخوش آسیب جدی خواهد شد.


 


سرطان، آسیب به سر گ‌ها در ابعاد گسترده، تغییر شکل پلاکت‌های خونی و پیر شدن سریع سلول‌ها از عوارض خاتمه پیدا ن واکنش‌های شیمیایی م ب فوق است. ابعاد آسیب‌های بدنی اغلب تحت چنین شرایطی گسترده است چرا که رادیکال‌های آزاد می‌توانند به سرعت زیاد شوند. آنتی‌ا یدان‌ها درست در همین مرحله است که نقش خود را ایفاء می‌کنند و مانع تشکیل رادیکال‌های آزاد می‌شوند.


 


آن‌ها با کاستن ا یژن محیط جلوی واکنش‌های شیمیایی مذکور را می‌گیرند، تحت این شرایط گلبول‌های قرمز در برابر دود و گازهای سمی محافظت خواهند شد. در فاصله سال‌های 1960 تا 1970 تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد که آنتی‌ا یدان‌ها می‌توانند به خوبی از ریه موش‌ها در برابر دود اگزوز ماشین و سایر گازهای آلاینده حفاظت کنند.


 


 


مصرف ویتامین‌ها در زمان آلودگی هوا ضروری است.


 


آزمایش‌ها ثابت د که هر چه میزان آنتی‌ا یدان دریافتی در بدن موش‌ها بیش‌تر باشد، آن‌ها مدت زمان بیش‌تری را در محیط‌های آلوده دوام می‌آورند. کارشناسان کالیفرنیا ثابت د که هر چه میزان ویتامین e در بدن موش‌ها بیش‌تر باشد، زمان عمر آن‌ها نیز در هوای ناسالم بیش‌تر است. در عین حال ویتامین‌های c می‌توانند مانع از تشکیل رادیکال‌های آزاد شوند.


 


لنست شککل (lancet shekkel)  در سال 1981 تحقیقات جالبی انجام داد که نشان داد ویتامین‌های a و بتاکاروتن‌ها (رنگدانه‌های نارنجی که در هویج وجود دارند) می‌توانند به خوبی از شش‌ها در برابر دود سیگار محافظت کنند. تحقیقات در این زمینه در سال‌های اخیر هم ادامه داشته به عنوان مثال دانشمندی از کیف ثابت کرده که ویتامین‌های گروه e می‌توانند سطح شش‌ها را عایق‌بندی کنند.


 


غذاهایی مثل جگر، هویج، سیب­زمینی شیرین، کره و مارگارین منبع غنی ویتامین­ a هستند. کدو تنبل، انبه، طالبی، هویج و زرد آلو نیز حاوی بتاکاروتن هستند. بروکلی، پیاز، پرتقال، گریپ‌فروت، انبه و توت‌فرنگی حاوی ویتامین c هستند. غلات، سبزیجات برگ‌پهن، گندم، زرده تخم‌مرغ و کره نیز مقادیر قابل توجهی ویتامین e دارند. سلنیوم ترکیبی است که به تازگی تحقیقات گسترده‌ای درباره آن انجام شده و می‌توان آن را در غذاهای دریایی، نان و سایر غلات سبوس‌دار پیدا کرد.


 


مواد غذایی نظیر گشنیز، سیب­‌سبز، چغندر، موز، کلم، انگور، بروکلی، هویج و مرکبات حاوی پکتین یا ژلاتین گیاهی هستند. میزان حداکثر این ترکیب شیمیایی منحصربه فرد را می‌توان در میوه‌های سبز و کمی نارس جستجو کرد. پکتین از بدن سم‌ز می‌کند و مصرف مواد غذایی حاوی پکتین به شدت در زمان اوج آلودگی هوا کوثر است.


 


نقش خارق‌العاده آنتی‌ا یدان‌ها و ویتامین c


بر اساس مطالعات انجام‌شده انی که در معرض هوای آلوده هستند، به مقادیر بیش‌تری آنتی‌ا یدان­ نیاز دارند. دانشمندان امپریال کالج لندن بر روی 200 بیماری که از بیماری‌های حاد و مزمن ریه نظیر آسم و انسداد ریه رنج می‌برند، تحقیقی انجام داده‌اند. این تحقیق نشان می‌دهد در روزهایی که میزان آلودگی هوا در لندن بالاتر از حد نرمال است، انی اغلب در بیمارستان بستری می‌شوند که میزان ویتامین c کم‌تری داشته‌اند. جالب است که حتی اگر افراد سیگاری و مسن را نیز از لیست افراد بستری شده خارج کنند، باز هم شرایط فوق فرقی نمی‌کند.


 


 


مصرف کلسیم باعث کاهش تاثیر منفی سرب در بدن می‌شود.


 


کلسیم و سرب


سرب در آب، غذا و هوا یافت می‌شود. سرب موجود در هوا اغلب حاصل ترکیباتی است که به بنزین اضافه می‌شود. بنزین در موتورهای درون‌سوز به سرعت محترق می‌شود و به همین دلیل باعث ضربه زدن به موتور می‌شود. سرب در بنزین مانع ضربه زدن به موتور می­شود اما در عین حال مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.


 


سرب یا از طریق شش‌ها یا از طریق بلع و به مقدار کمی هم از طریق پوست جذب بدن می‌شود. مقصد نهایی سرب در بدن استخوان‌هاست. سرب بر گلبول‌های قرمز و میزان جذب کلسیم توسط آن‌ها نیز تاثیر م بی دارد. کلسیم، آهن و ویتامین c جزء بهترین مواد غذایی هستند که می‌توانند میزان جذب سرب را بدن کاهش دهند. مصرف زیاد لبنیات و پیاز هم می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جذب سرب داشته باشد.


 


 


هر توصیه غی زشکی را در زمان آلودگی هوا جدی نگیرید.


 


شیر با چای خوب است یا بد؟


مصرف شیر تاثیر به سزایی در کاهش جذب سرب دارد. اما بر اساس مطالعات انجام‌شده، اضافه مقدار کمی شیر به چای باعث می‌شود که از تاثیرات مثبت چای کاسته شود. چای حاوی آنتی‌ا یدان، ویتامین و سایر ترکیباتی است که می‌تواند برای سیستم ایمنی بدن مفید باشد. مصرف چای سفید، چای سبز و چای سیاه که تنها از نظر زمان برداشت با هم تفاوت دارند؛ نقش مهمی در حفاظت از سلول‌های بدن در زمان آلودگی هوا دارد. اما جالب این‌جاست که تنها اضافه کمی شیر می‌تواند از این تاثیرات مثبت بکاهد.


 


غذاهای چرب نخورید


مصرف چربی برای حفظ کارآیی سلول‌های مغز توصیه می‌شود اما در عین حال مصرف مازاد آن نه‌تنها باعث چاقی می‌شود بلکه عملکرد سلول‌ها را نیز تا حدی مختل خواهد کرد. واکنش‌های زنجیروار تولید رادیکال‌های آزاد با مصرف زیاد چربی تشدید می‌شوند. در زمان آلودگی هوا از مصرف بی‌رویه غذاهای سرخ ی جدا پرهیز کنید.


 


منبع:درزمان آلودگی هوا چه چیزهایی بخوریم؟دیجی کالا
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/14/در زمان آلودگي هوا چه چيزهايي بخوريم؟/
واقعیت های عجیب درباره هیتلر که نمی دانستید

درخواست حذف اطلاعات

واقعیت های عجیب درباره هیتلر که نمی دانستید 


هیتلر به عنوان یکی از مشهور ترین ان جهان سبک زندگی دیدنی توجهی داشت که تا سال های کنونی نیز خواندنی به نظر می‌رسد. هیتلر شریرترین انسان روی کره زمین هست که هم? ما با ایدئولوژی نژادپرستی او با خبر هستیم و میلیون ها انسانی که به فرمان او کشته شدند. اما یک انسان چطور میتواند تا این اندازه خشن و بدجنس باشد. پارس ناز میخواهد واقعیات عجیب و غیرمنتظره ای درمورد هیتلر به شما بگوید.


 


عشق نافرجام هیتلر به یک دختر یهودی


احتمالاً به نظر احمقانه بیاید اما هیتلر در مدرسه عاشق دختر یهودی به اسم استفانی ایزاک میشود. استفانی از احساس هیتلر نسبت به خودش چیزی نمی‌دانست. هیتلر آن زمان بسیار خج ی بود و هرگز نتوانست احساسش را به استفانی بگوید. هیتلر رویاهای زیادی از این دختر یهودی در ذهن می پروراند به قدری که بعدها در او تبدیل به نفرت از جامعه یهودی ها شد.


 


 او دشوار گوارشی داشت


هیتلر در طول عمرش دشوار دستگاه گوارشی داشت. او اغلب معده درد، نفخ و اسهال داشت و بعد از وعده های غذا ناآرام بود. هیتلر برای رفع این دشوار 29 داروی متفاوت مصرف میکرد اما هیچکدام تاثیری نداشت.


 


 او دوست داشت کشیش شود


هیتلر زمانی که 4 ساله بود وسط زمستان به رودخانه میوفتد و یک کشیش جان وی را نجات میدهد. این رخداد به قدری روی ذهن او تاثیر گذاشت که تصمیم گرفت کشیش شود. هر چند با گذر زمان او به این نتیجه رسید که به جای پرستش خدا می‌تواند خودش خدا باشد واقعیاتی درمورد هیتلر


 


 او نمی توانست رانندگی کند


هیتلر هیچگاه تلاش نکرد که رانندگی یاد بگیرد. بعضی از مردم معتقد بودند از اینکه در برابر مردم نتواند می‌ترسد. او هم? وقت} یک راننده شخصی داشت.


 


 او گیاه خوار بود


دیکتاتور بزرگ به حیوانات علاقه زیادی داشت و هیچگاه دوست نداشت گوشت حیوانات را بخورد. او به خدمتکارانش یادآوری می داد که تمام غذاها گیاهی باشد و حتی این برنامه را داشت که بعد از جنگ گیاهخواری را رسمی کند. و این موضوع را با یوزف گوب تبلیغات خود در بین گذاشت.


 


 مخالف سیگار کشیدن بود


هیتلر در دوران جوانی سیگار میکشید اما زمانی که به دنبال قدرت رفت سیگار را کنار گذاشت. او سیگار کشیدن را به تلف پول می‌دانست و حتی با منع سیگار کشیدن در وسایل نقلیه عمومی یک کمپین ضد سیگار هم راه انداخت.


 


منبع: پارس ناز


 
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/15/واقعيت هاي عجيب درباره هيتلر که نمي دانستيد/
حقایقی جالب درباره دنیای منحصر به فرد دودستی ها

درخواست حذف اطلاعات

حقایقی جالب درباره دنیای منحصر به فرد دودستی ها


از میان انسان های کره ی خاکی، بخش زیادی راست دست، تعداد محدودی چپ دست و در حقیقت همگی آن ها تک دست هستند. اما ح سومی هم وجود دارد و برخی افراد دو دست هستند. دو دستی یا ی ان دستی به ح ی گفته می شود که فرد قادر است از هر دو دست راست و چپ خود استفاده کند. شاید تا به حال با چنین افرادی برخورد کرده باشید که از هر دو دست خود برای کارهای مختلف شان استفاده می کنند. افرادی که از این ویژگی برخوردارند توانایی های جالبی دارند. در ادامه به چند حقیقت جالب درباره ی ویژگی منحصر به فرد دو دستی می پردازیم.


1- تعدادشان بسیار بسیار کم است


اگر تصور می کنید که چپ دست ها نادر هستند باید بدانید که دو دست ها تنها حدود 1 درصد از جمعیت افراد را تشکیل می دهند. تعداد افرادی که می توانند از دست غیر مسلط خود تقریبا به خوبی دست مسلط شان استفاده کنند بیشتر است، اما تعداد افراد دو دست که در واقع به طور مشخص نمی توانند بگویند دست مسلط شان کدام است و قادرند از هر دو دست به یک اندازه استفاده کنند، تقریبا 1 درصد است.


 


 دو دست ها تنها حدود 1 درصد از جمعیت افراد را تشکیل می دهند


 


 2- انواع مختلفی از دو دستی وجود دارد


نادرترین شکل دو دستی زمانی است که فرد می تواند همواره از هر دو دستش با قدرت استفاده کند. با این حال، افرادی هم هستند که توانایی هر دو دست شان به یک اندازه نیست و بعضی کارها را با دست راست شان و بعضی دیگر را با دست چپ شان انجام می کنند. نوع دیگری از دو دستی هم افرادی هستند که دست مسلط ندارند و از هر دو دست شان استفاده می کنند اما هیچ یک از دست هایشان خیلی قدرتمند نیستند. در این افراد، هر دو دست تقریبا همان قدرت دست چپ در راست دست ها را دارند.


 


هر دو دست دو دستی ها تقریبا همان قدرت دست چپ در راست دست ها را دارند


 


 3- این ویژگی از مغزشان نشأت می گیرد


 


در افراد دو دست، نیم کره های چپ و راست مغز بسیار متقارن هستند، یعنی ویژگی ای که چپ دست ها هم از آن برخوردارند. اما در افراد راست دست، نیم کره ی چپ مغز فعال تر است.


 


در افراد دو دست، نیم کره های چپ و راست مغز بسیار متقارن هستند


 


 4- بسیاری از آن ها ابتدا چپ دست هستند


از آنجایی که دو دست ها و چپ دست ها بسیار شبیه هستند، طبیعی است که بعضی از دو دست ها ابتدا چپ دست بوده باشند. صدها سال، دیدگاه های نادرست و حتی افی ای درمورد چپ دستی وجود داشت. بسیاری از چپ دست ها از قرون وسطی تا قرن بیست و یکم تحت فشار زیادی قرار گرفتند تا از دست راست شان استفاده کنند و به همین دلیل در نهایت دو دست شدند. بعضی افراد هم بعد از صدمه دیدن دست مسلط شان، دو دست شدند.


 


5- ممکن است در امور تحصیلی چندان توانمند نباشند


اگرچه توانایی دو دستی از مغز نشأت می گیرد، اما افراد دو دست در مهارت های فیزیکی تواناتر هستند تا مهارت های ذهنی. احتمالاً دلیل این مسأله آن است که آن ها در مقایسه با افراد تک دست، در آزمون های هوش عمومی عملکرد ضعیف تری دارند. طی تحقیقی در فنلاند بر روی امتحانات تحصیلی ک ن 7 و 8 ساله مشاهده شد، 87 نفر از 8 هزار شرکت کننده ی پژوهش توانایی استفاده از هر دو دست خود را داشتند. احتمال ضعف در ریاضیات در دانش آموزان دو دست در مقایسه با دانش آموزان راست دست به میزان 90 درصد بیشتر بود. احتمال ضعف های زبانی هم در دانش آموزان دو دست بیشتر بود.


 


افراد دو دست در مهارت های فیزیکی تواناتر هستند تا مهارت های ذهنی


 


6- دو دستی با اختلال کم توجهی-بیش فعالی مرتبط است


در تحقیق فوق الذکر مشاهده شد، احتمال بروز علائم اختلال کم توجهی-بیش فعالی در نوجوانان چپ دست و دو دست 2 برابر بیشتر از راست دست ها بود. از میان نوجوان هایی که دچار این اختلال بودند، نشانه های اختلال در دو دست ها شدیدتر بود.


 


بروز اختلال کم توجهی-بیش فعالی در چپ دست و دو دست 2 برابر بیشتر از راست دست ها بود


 


7- میان دو دستی و شیزوفرنی هم ارتباط وجود دارد


ژن lrrtm1 که نقش مهمی در چپ دست شدن افراد دارد، خطر ابتلا به شیزوفرنی را هم بالا می برد. از آنجایی که مغز چپ دست ها و دو دست ها بسیار شبیه است، ریسک بروز این بیماری در افراد دو دست هم بالاتر است. از طرفی دیگر، احتمال چپ دستی یا دو دستی در افراد مبتلا به شیزوفرنی بیشتر از سایرین است.


 


احتمال چپ دستی یا دو دستی در افراد مبتلا به شیزوفرنی بیشتر از سایرین است


 


8- توانایی های بیشتری دارند


ویژگی دو دستی به افراد توانایی هایی بیشتری در فعالیت هایی مثل موسیقی، هنر و ورزش می بخشد. لئوناردو داوینچی، بن فرانکلین (یکی از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا) و آلبرت انیشتین بعضی از مشهورترین دو دست های تاریخ هستند.


 


دو دستی به افراد توانایی هایی بیشتری در فعالیت هایی مثل موسیقی، هنر و ورزش می بخشد


 


9- احساسات انعطاف پذیرتری دارند


طی تحقیقی مشاهده شد احتمال تغییر در احساسات تحت تأثیر محیط در افراد دو دست بیشتر است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش د احساسات خاصی را در شرکت کنندگان پژوهش به وجود آورند. افراد راست دست در برابر تغییرات احساسی شدید مقاوم تر از چپ دست ها بودند.


 


افراد راست دست در برابر تغییرات احساسی شدید مقاوم تر از چپ دست ها بودند


 


10- ویژگی دو دستی اغلب با جا به جایی حسی همراه است


مغز افراد دو دست بسیار متقارن است؛ ویژگی ای که در افراد مبتلا به سینستزیا (synesthesia) یا جا به جایی حسی هم وجود دارد. افراد مبتلا به سینستزیا قادرند رنگ ها را بشنوند، احساسات برای آن ها جنبه ی فیزیکی دارد یا حتی اعداد در نظرشان شخصیت دارند. همگی این موارد انواع مختلفی جا به جایی حسی هستند. در این ح ، از میان حواس پنجگانه، بیش از یک حس درگیر می شود. احتمال چپ دستی یا دو دستی در افراد مبتلا به سینستزیا بیشتر از افراد عادی است.


 


احساسات برای دودستی ها جنبه ی فیزیکی دارد یا حتی اعداد در نظرشان شخصیت دارند


منبع: روزیاتو


 
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/10/حقايقي جالب درباره دنياي منحصر به فرد دودستي ها/
ورزش بیش از اندازه میتواند باعث مشکلات روده شود

درخواست حذف اطلاعات

ورزش بیش از اندازه می‌تواند باعث مشکلات روده شود


 


 


یک پژوهش جدید نشان داده که ورزش مفرط به مدت 2 ساعت یا بیشتر می‌تواند به مشکلات روده بینجامد.


 


تیمی از محققین استرالیایی می‌گویند که ورزش شدید می‌تواند به سلول‌های روده آسیب برساند و منجر به مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه هضم غذا شود. این مشکلات ممکن است به افزایش عبور تراوشات سمی از منافذ دیواره روده به داخل خون بینجامند و صدمات بیشتری به سلامت بدن برسانند.


 


محققین می‌گویند شدت چنین صدماتی در صورت ورزش یا دویدن در هوای گرم بیشتر هم می‌شود و جدای از اینکه بدن آماده‌ای داشته باشید یا نه، ورزش با درجه سختی بیش از 60 درصد به مدت 2 ساعت یا بیشتر، می‌تواند باعث بروز این مشکلات در هر فردی شود.


 


هر چند شواهدی از مزایای ورزش ملایم در افرادی با بیماری ه روده یا اختلالات عملکردی روده و معده، مشاهده شده است اما ایمنی ورزش‌های شدید برای آنها به هیچ وجه مورد تایید نیست.


 


کاستا که پژوهشگر ارشد این تحقیق است می‌گوید بازبینی تحقیقات 20 سال اخیر نشان داده است که ورزش مفرط می‌تواند سلامت و عملکرد روده‌ها را به چالش بکشد. با این حال زیر نظر پزشک می‌توان عوامل تشدیدکننده مشکلات را کنترل کرد و همراه با مدیریت و پرهیزهای لازم، خطرات و مضرات آنها برای عملکرد اعضای شکمی را کاهش داد.


 


این محققین توصیه می‌کنند که در جریان ورزش‌های شدید حتما ارزی و بررسی کامل شکمی برای افرادی که امراض روده یا معده دارند صورت بگیرد و سپس پزشک مربوطه  استراتژی‌های مدیریت سلامتی خاص آنها را طراحی کند.


 


منبع مطلب 
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/6/ورزش بيش از اندازه ميتواند باعث مشکلات روده شود/
خورشید گرفتگی چیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

خورشید گرفتگی چیست ؟


نگاه اجمالی


گرفتگی کامل خورشید را باید یکی از منظره‌های زیبا و در عین حال ترسناک طبیعت دانست. تنها موقعی می‌توان این پدیده را دید که عوامل زیادی با هم انطباق پیدا کنند. خورشید کره فروزان بسیار بزرگی است با قطری در حدود 109برابر قطر زمین که در فاصله 150 میلیون کیلومتری زمین واقع شده است. ماه فقط یک چهارم اندازه زمین را دارد. ولی 400 بار نزدیکتر از خورشید به زمین است. البته بدیهی است که اجسام را از فاصله‌های دورتر کوچکتر می‌بینیم. اختلاف فاصله‌های ماه و خورشید نیز سبب می‌شود تا اندازه‌هایشان باهم برابری کنند. از اینرو آن دو در آسمان تقریبا به یک اندازه دیده می‌شوند. 


 


تاریخچه


در طول تاریخ این پدیده همواره مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است. اغلب تمدنهای کهن خورشید گرفتگی را پدیده‌ای شوم می‌پنداشتند و درباره آن اعتقادات افی داشتند. چینیها عقیده داشتند که هنگام خورشید گرفتگی اژدهایی خورشید را می‌بلعد. در بسیاری از فرهنگها خورشید گرفتگی بلایی آسمانی پنداشته می‌شده است. مردم هند در خلال گرفتگی خود را تا گردن در آب فرو می‌ د و اعتقاد داشتند که با این کار به خورشید و ماه کمک می‌کنند تا در برابر اژدها از خود دفاع کنند. 


خورشید گرفتگی از دیدگاه علمی


اندازه ظاهری خورشید و ماه از زمین باهم برابر است. علت این امر آن است که فاصله این دو جسم از کره ما متفاوت است. در نتیجه در زمانهایی که ماه مسقیما از جلوی خورشید عبور می‌کند قرص خورشید در پس آن پنهان می‌شود. شرط لازم و کافی برای وقوع پیوستن وف آن است که زمین ، خورشید و ماه در یک خط یا تقریبا یک خط راست قرار بگیرند، بطوری که سایه ماه بر بخشی از زمین بیافتد کل این سایه از دو قسمت نیم سایه که در قسمت بیرونی است نیمه درونی که تاریک و سیاه است تشکیل شده است.


 


در محدوده نیم سایه ماه تنها قسمتی از خورشید را پوشانده است که به آن خورشید گرفتگی جزیی می‌گویند. در خلال گرفت بر اثر حرکت ماه و چرخش زمین سایه ماه زمین را از غرب به شرق طی می‌کند، به این سیر حرکتی سیر گرفتگی کلی می‌گویند. هر ی که در این مسیر باشد خورشید را در ح گرفت کلی خواهد دید، این مسیر در بیشترین ح به 320 کیلومتر می‌رسد و حدود نیم درصد سطح زمین را می‌پوشاند. معمولا هر 1.5 سال خورشد گرفتگی کلی روی می‌دهد، اما ما در طول عمرمان شاید یک بار شانس تماشای این پدیده را داشته باشیم. 


 


وف تنها برای زمین


تصادف شگفت‌آوری است که اندازه ظاهری قمر زمین ، یعنی ماه ، به اندازه ظاهری خورشید برابر است. گر چه خورشید 400 بار دورتر از ماه است، اما 400 بار هم بزرگتر از آن است. قطر بسیار بزرگ خورشید ، در اثر مشاهده از این فاصله زیاد ، کاملا کوچک دیده می‌شود. اگر این پدیده جالب توجه وجود نداشت‌، نمی‌توانستیم اطلاعات بیشتری در مورد جو بیرونی خورشید بدست می‌آوریم. بجز زمین ، در هیچ یک از سیارات منظومه شمسی پدیده گرفتگی خورشید روی نمی‌دهد. 


علل وف


حدود 30 روز طول می‌کشد تا ماه یک بار زمین را دور بزند. دو یا سه بار در هر سال ، ماه در مسیر خود ، مستقیما از فاصله بیان زمین و خورشید می‌گذرد. در این هنگام گرفت خورشید رخ می‌دهد. قرص تاریک ماه برای مدت کوتاهی همه خورشید یا بخشی از آنرا می‌پوشاند.


 


 


چرا هرگاه ماه از میان زمین و خورشید می‌گذرد این پدیده اتفاق نمی‌افتد؟


 


دلیل این امر اینست که مدار ماه و زمین باهم زاویه دارد و در بسیاری از حالات ماه از بالا یا پایین قرص خورشید می‌گذرد. مدار زمین و ماه در دو نقطه به هم بر خورد می‌کنند که به این دو نقطه گره‌های مداری می‌گویند و ماه هرگاه در این گره با زمین و خورشید در یک خط قرار بگیرد خورشید گرفتگی صورت می‌گیرد.


 


انواع وف


وف کامل


در این ح ماه در نزدیکترین فاصله خود به زمین قرار دارد و در یک خط راست نیز قرار دارند. در این ح کل قرص خورشید در پشت ماه پنهان می‌شود. سایه ماه فقط چند کیلومتر از سطح زمین را در بر می‌گیرد و به موازات حرکت ماه در مدار خود ، یک مسیر طولانی منحنی شکل در روی زمین می‌پیماید. تنها انی می‌توانند گرفتگی خورشید را ببینند که در جایی از این مسیر باریک و طولانی واقع باشند.


 


در هر نقطه ، مدت گرفتگی کامل ، بیشتر از دو تا پنج دقیقه طول نمی‌کشد. هر چه گرفتگی کامل نزدیکتر می‌شود، آسمان تاریکتر می‌شود و ستارگان بیشتری پدیدار می‌شوند. هنگامی که قرص خورشید کاملا پوشانده می‌شود، هاله سفید رنگ درخشانی در اطراف ماه می‌درخشد. این همان تاج است که بصورت هاله‌ای از گازهای رقیق و داغ از خورشید جریان دارند. در کنار قرص سیاه ماه ، حلقه باریک و سرخ رنگی از گازهای خورشید به چشم می‌خورد که فام سپهر نام دارد. 


وف جزئی


ساعتی پیش از آغاز گرفتگی کامل ، ماه شروع به پوشاندن بخشی از خورشید می‌کند. در این مرحله گرفتگی صرفا ح جزئی دارد. در نواحی وسیعی در هر دو سوی مسیر گرفتگی ، تنها گرفتگی جزئی قابل روئیت است. در بر خی گرفتگیها فقط نیم سایه با زمین در تماس است و تمام سایه از افراز قطبین می‌گذرد. طبعا این نوع خورشید گرفتگی در قطبین صورت می‌گیرد. 


وف حلقه‌ای


فاصله خورشید تا زمین و نیز فاصله تا ماه ثابت نیست، این فاصله‌ها اندکی تغییر می‌کنند. هنگامی که زمین از ح عادی خورشید نزدیکتر و از ماه دورتر است، اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید می‌شود. اگر در این مواقع گرفتگی رخ دهد، ماه نمی‌تواند قرص خورشید را بطور کامل بپوشاند. در نتیجه حلقه درخشانی از نور خورشید دور تا دور ماه را فرا می‌گیرد. این ح را گرفت حلقه‌ای می‌نامند. در گرفت حلقه‌ای ، آسمان همچنان روشن است و تاج خورشیدی نیز دیده نمی‌شود. به این دلیل ، ارزش علمی گرفت حلقه‌ای کم است. 


ثبت وف


مردم در زمانهای قدیم از گرفتگی خورشید می‌ترسیدند. آنها علت گرفتگی را نمی‌دانستند و خیال می‌ د که ممکن است خورشید برای همیشه ناپدید شود. امروزه گرفتگی کامل ، برای اخترشناسان فرصت گرانبهایی است تا بخشهای کم نورتر تاج و نیز لایه فام سپهر را مطالعه کنند. مدتها پیش از آنکه گرفتگی رخ دهد. برنامه ریزی دقیقی صورت می‌گیرد، تا چندین هیئت در مسیر گرفت مستقر شوند.


 


اخترشناسان تلاش می‌کنند تا محلهایی را انتخاب کنند که در مدت کوتاهی ، گرفتگی ابری نباشد. طی چند دقیقه قابل استفاده ، دوربینها و دستگاهها ، همزمان به ع برداری و آزمایشهای مختلف مشغول می‌شوند. حتی برخی از گروههای پژوهشگر در حالی که دستگاهها را در هواپیما جای می‌دهند، مطالعات خود را هنگام پرواز انجام می‌دهند. آنها با این روش می‌توانند از مزاحمت ابرها به دور باشند و نیز با پرواز هواپیما ، مسیر سایه ماه را دنبال کنند. از اینرو به مدت مشاهده گرفتگی چندین دقیقه افزوده می‌شود. 


اهمیت علمی وف


ارزش علمی خورشید گرفتگی به بررسیهایی است که هنگام گرفتگی کلی می‌توان انجام داد که در مواقع دیگر عملا غیر ممکن است. وقتی ماه قرص خورشید را می‌پوشاند لایه‌های خارجی جو خورشید را می‌توان رصد کرد. با پدیدار شدن ستاره‌ها می‌توان انحنای فضا - زمان را اندازه گیری کرد با محاسبه زمان تماس اول ماه با خورشید می‌توان به جزئیاتی در حرکت مداری ماه و زمین پی‌برد. می‌توان ستارگان دنباله‌داری را که در حضیض هستند را بررسی کرد و ... .


 


در قرن اخیر مهمترین سنجشهای خورشید گرفتگی اندازه گیری مکان ستاره‌های قابل روئیت در اطراف خورشید و تأیید تجربی نسبیت عام انیشتین است. نسبیت عام پایه ک شان شناسی نوین است.


 


منبع مطلب 
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/2/خورشيد گرفتگي چيست ؟/
چرا باید از عینک آفت استفاده کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

چرا باید از عینک آفت استفاده کنیم؟


اگر چشم مستقیم و به مدت طولانی به ویژه در روزهای سرد یا برفی در معرض تایش آفتاب باشد اشعه uvb موجود در آن می‌تواند باعث آسیب موقت به قرنیه‌ی چشم و کاهش بینایی موقت شود.


 


به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از تابناک، چشم به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط بدن با دنیای خارج است و علاوه بر آن؛  درک لذت‌ها، ایجاد تعادل بدن، و محافظت از بدن را بر عهده دارد. آگاهی از چگونگی نگهداری از آن، موجب پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری‌های چشم می‌گردد. کاتاراکت cataract یا آب‌مروارید، یکی از بیماری‌های شایع چشم است که همراه با افزایش سن ظاهر می‌شود. علت آن کدر شدن عدسی چشم است و چندین عامل در بروز و ایجاد آن نقش دارند:


 


چرا باید از عینک آفت استفاده کنیم؟


1. سن: با افزایش سن بیشتر می‌شود.   


 2. وراثت


 3. مصرف مشروبات الکلی


 4. استعمال دخانیات


 5. تماس با اشعه‌ی مافوق‌بنفش موجود در نور خورشید.


 


یکی از عواملی که در بروز آب مروارید یا کاتاراکت موثر است و در این جا راجع به آن بحث خواهیم کرد، قرار گرفتن چشم به مدت طولانی در معرض تابش نور خورشید است.


 


آب مروارید ابتدا با تاری دید شروع می‌شود و به تدریج پیشرفت می‌کند و موجب از دست رفتن بینایی می‌شود؛ هرچند هم اکنون با انجام عمل جراحی و تعویض عدسی چشم و در کنار آن استفاده از عینک طبی، بینایی به طور کامل برمی شود.


 


عینک‌های آفت استاندارد از وسایل بسیار مناسب برای محافظت از چشم است. با کمال تأسف در کشور ما، در مورد استفاده از عینک آفت ، به میزان کافی، فرهنگ‌سازی نشده است. به همین دلیل شاهد هستیم که در ای کوچک، میزان استفاده از آن، بسیار کم است و در مرکز استانها به ویژه تهران، قبل از آن که به عنوان محافظت از چشم استفاده شود، به ویژه در خانم ها به عنوان یکی از ابزارهای زیباسازی و آرایشی به آن نگاه می‌شود.


 


علاوه براین در کشورهایی مانند کشور ما به دلیل نبود نهادهای استاندارد کافی و نیز ناآگاهی مردم نسبت به ویژگی عینک حاوی استاندارد، درصد قابل توجهی از عینک‌هایی که به  عنوان عینک آفت عرضه و استفاده می‌شود، غیراستاندارد بوده و استفاده از آن در روزهای ‌آفت نه تنها مفید نیست، بلکه در صورت استفاده از آن می‌تواند موجب آسیب بیشتر به چشم شود. اگر عینک آفت استاندارد نباشد و نتواند از ورود پرتوهای مضر به داخل چشم، جلوگیری کند، تیره بودن شیشه‌ی آن، موجب باز شدن بیشتر مردمک چشم به منظور کنترل دقت بینایی می‌شود و به همین دلیل، امکان ورود پرتوهای مضر به چشم با توجه به باز شدن بیشتر مردمک، بیشتر می‌شود. به همین دلیل در روزهای ابری، نیاز به استفاده از عینک آفت است، زیرا به دلیل کم شدن نور محیط، مردمک بازتر و امکان ورود پرتوهای مضر به داخل چشم بیشتر می‌شود.


آمار نشان می‌دهد در سالانه سیصد میلیون عینک آفت تولید می‌شود. انواع عینک با کاربردهای مختلف در آن کشور وجود دارد. با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ما، ضرورت استفاده از آن، برای ما ملموس‌تر می‌نماید.


در این مجال برآنیم که ابتدا در مورد پرتوهای مضر و بعد در مورد انواع عینک‌های آفت و ویژگی‌های یک عینک آفت استاندارد بحث کنیم.


 


 


چرا باید از عینک آفت استفاده کنیم؟


چرا باید از عینک آفت استفاده نماییم؟


 


پرتوهایی که در اطراف ما موجود است، دو نوع است؛


 


الف. پرتوهایی که دیده می‌شوند.


 


ب. پرتوهایی که دیده نمی‌شوند.


 


بر خلاف تصور، پرتوهایی که می‌تواند موجب آسیب به چشم شوند و در دراز مدت ایجاد کاتاراکت نمایند، پرتوهای نامرئی موجود در نور خورشیدند از جمله پرتو فرابنفش، با طول موج کوتاه که از خورشید به زمین می‌رسد و خود به سه گروه تقسیم می‌شود؛


 


1– uva


2– uvb


3– uvc


 


پرتو فرابنفش a که طولانی‌ترین طول موج را در این گروه دارد ، بیش از 90درصد آن از اتمسفر می‌گذرد و به سطح زمین می‌رسد و می‌تواند به لایه‌های عمیق پوست نفوذ کند و این پرتو است که بیشترین نقش را در برنزه پوست دارد و همینطور در پیر پوست و ایجاد چین و چروک و نیز در بروز سرطان پوست نقش دارد.


 


 پرتو فرابنفش b


 


با طول موج متوسط، قادر به نفوذ به بخش‌های داخل پوست نیست و این پرتو بیشترین نقش در سوختن پوست بر اثر ماندن طولانی مدت در آفتاب را دارد.


 


پرتو فرابنفش c


 


کمترین طول موج را دارد و می‌تواند بیشترین آسیب را به بدن و طبیعت وارد نماید، اما خوشبختانه به طور کامل به ‌وسیله‌ی اتمسفر جذب می‌شود و اجازه ورود به سطح زمین را ندارد.


 


نکته‌ی بسیار مهم: در تابستان دو ساعت مانده به ظهر تا دو ساعت بعد از ظهر، زمانی است که پرتوهای مضر به دلیل تابش مستقیم نور خورشید، بدون شدن به زمین می‌رسند؛ بنابراین این چهار ساعت مهم‌ترین زمان استفاده از عینک آفت و اجتناب از تماس نور خورشید است، ولی در ابتدا و انتهای روز، به دلیل وجود زاویه‌ی مناسب بین زمین و خورشید، بیشتر پرتوها جذب می‌شوند و به زمین نمی‌رسند.


 


uvb به دو صورت حاد و مزمن می تواند موجب آسیب به چشم شود؛


 


1. حاد: چنانچه چشم مستقیم و به مدت طولانی به ویژه در روزهای سرد یا برفی در معرض تایش آفتاب باشد اشعه uvb موجود در آن می‌تواند باعث آسیب موقت به قرنیه‌ی چشم و کاهش بینایی شدید موقت شود که به آن فتوکراتیت   (p okeratitis) ) گویند.


علامت این بیماری، دردناک بودن چشم و نیز از دست دادن قدرت بینایی به طور موقت است که  با استراحت دادن به چشم، خود بخود بهبود می‌یابد.


 


2. مزمن: در صورتی که چشم در طول سالیان متمادی در معرض اشعه‌ی آفتاب باشد، به علت وجود uvb در آن می‌تواند یکی از عوامل ایجاد کننده‌ی کاتاراکت یا آب مروارید باشد.


جالب است بدانید که  بازتاب  نور خورشید از روی سطوحی مثل آب، شن و برف و هوای ابری، اثر ت یبی بیشتری نسبت به تابش مستقیم آفتاب به صورت و چشم دارد.


چرا باید از عینک آفت استفاده کنیم؟


عینک آفت مناسب چگونه عینکی است؟


 


بسیار ساده است بهترین عینک آفت ، عینکی خواهد بود که بتوانیم اغلب ساعاتی که در فضای آزاد حضور داریم، از آن  استفاده نماییم و با استفاده از آن، احساس راحتی کنیم. 


 


1. هرگز فریم و ظاهر عینک را دست کم نگیرید. شما در صورتی از آن استفاده می کنید که به لحاظ ظاهری از نظر خودتان و دیگران قابل قبول باشد.


 


2. عینک باید اندازه‌ی صورت شما باشد و کل اطراف چشم را بپوشاند.


 


پس  به اندازه‌ی کافی وقت بگذارید و آن را روی صورت خود امتحان و دقت کنید که با استفاده از  آن، چه احساسی دارید؟


 


3. عینک خوب، زمانی از چشم شما محافظت می‌کند که روی چشمتان باشد، نه اینکه داخل داشبورد ماشین یا جیب کت باشد، یا آن را بر پایین‌ترین قسمت بینی قرار دهید ویا نهایتا روی موهای سر بگذارید.


 


4. فراموش نکنید حتما از درون شیشه‌ی  عینک، بیرون را نگاه کنید و  به چشمان خود اجازه دهید که قضاوت کند چگونه محیط بیرون را می‌بینند.


 


5. شما به عینکی نیاز دارید که به اندازه کافی شیشه‌ی آن  تیره باشد و احساس راحتی نمایید و نیز تیرگی آن  به حدی نباشد که قدرت دید شما را در تاریکی کم کند و یا استفاده از آن موجب اشتباه در تشخیص رنگها شود.


 


6- رنگ‌های استانداردی که در رنگ شیشه عینک آفت می‌توان به کاربرد عبارتند از؛


خا تری: از خا تری کمرنگ تا تیره 


قهوه ای: از قهوه ای کمرنگ تا تیره 


سبز: از سبز کمرنگ تا تیره 


 


7- افرادی که از عینک‌ها یا لنزهای طبی استفاده می‌کنند اگر این لنز اشعه uv را از خود عبور می دهد، برای محافظت از چشم باید از عینک های آفت و یا از عینک طبی فتوکرومیک  دست کم 45درصد استفاده کنند.


 چرا باید از عینک آفت استفاده کنیم؟


انواع شیشه های عینک آفت


 


رنگ شیشه‌های عینک آفت طیف وسیعی از رنگ‌های روشن تا کاملا  تیره را در بر می گیرد و  در سه گروه طبقه بندی می شوند.


 


1- رنگ شیشه عینک کاملا یکنواخت است و در این صورت شدت نور را از مسیرهای مختلف که به چشم می رسد، کاهش می‌دهد.


 


2. تیرگی رنگ شیشه ی  عینک از بالا به پایین کاهش می یابد. باتوجه به اینکه در شرایط شدت نور در بالای سر نسبت به روی زمین بیشتر است، قسمت فوقانی شیشه‌ها را تیره تر می سازند.


 


3. قسمت فوقانی و پایینی شیشه‌ی عینک، تیره و وسط آن روشن است. شدت نور از بالا  و نیز بازتاب نور از سطح زمین زیاد است. این دو قسمت را تیره و قسمت وسط شیشه ها را روشن‌تر می‌سازد.


 


یکی از موارد استفاده از این عینک زمانی است که هوا بشدت آفت ، ابری و یا زمین پوشیده از برف باشد.


 


-عملکرد شیشه های عینک آفت نیز می‌تواند متفاوت باشد:


 


1. شیشه های فتوکرومیک: رنگ شیشه‌ی عینک بر اساس شدت نور تغییر می‌کند.


 


2. شیشه های پولاریزه: به صورت انتخ شعاع‌هایی را که از سطوح به چشم می‌تابد منع می‌کند، مثل نور منع شده از سطح جاده یا آب و به این ترتیب موجب بهبود دید می‌شود مثلا مورد استفاده‌ی ماهی‌گیران.


 


3. شیشه های افزاینده کنتراست: در شرایط خاصی کاربرد دارد (در زمان تاریکی هوا)


 


4. شیشه های کاهنده ی اشعه‌ی مادون قرمز: استفاده از آن موجب کاهش حرارت به چشم و از این طریق موجب آرامش چشم می‌شود. این نوع عینک در روزهای برفی و در زمان کوهنوردی در زمستان و اسکی کاربرد اساسی دارد.


 


جنس شیشه های عینک آفت  


 


به طور کلی شیشه‌ی  عینک‌های آفت باید در مقابل حرارت و ضربه مقاوم باشند. عینک های آفت که لنز آنها شیشه ای است: از معروف‌ترین جنس‌های مورد استفاده است و بیشتر، سعی می‌شود در مقابل اشیدگی نیز مقاوم باشد.


 


شیشه های پلاستیکی: این نوع از شیشه‌ها  سبک‌ترند‌. همچنین بعضی از انواع آنها در مقابل اش مقاومند.     


 


نکات قابل توجه 


 


*عینک های آفت معمولی برای موقعیت‌های خاص نظیر موقعیت‌های صنعتی و ورزشی کاربرد ندارند و در آن شرایط باید از عینک‌های مخصوص به آن شرایط  استفاده شود.


 


* هرگز به نور روشن به طور مستقیم چه با عینک و چه بدون عینک خیره نشوید.


 


* از عینک‌های آفت معمولی هرگز برای رانندگی در طول شب استفاده نکنید. برای انی که مدت طولانی مجبور به رانندگی در شب هستند، عینک‌های مخصوص رانندگی در شب وجود دارد که ویژگی آن حذف نورهای جانبی در کنار جاده و تمرکز بیشتر راننده در جاده می‌شود.


 


بنابراین عینک آفت که انتخاب می‌کنید باید خصوصیات زیر را داشته باشد:


 


* به زیبایی و ظاهر شما لطمه نزند.


 


* اختلال در بینایی و تشخیص رنگ‌ها به‌ وجود نیاورد.


 


* با آن احساس راحتی کنید.


 


* از چشمان شما مواظبت و محافظت کند.


 


* شیشه ی آن استاندارد باشد.


 


* از فروشگاه های معتبر ب ید، نه از دست فروش‌های کنار خیابان 


 


وجود نکات زیر در عینک آفت نشان دهنده‌ی استاندارد بودن شیشه‌ی آن است:


 


1. شرکت سازنده‌ی عینک روی دسته عینک قید کرده باشد تا uv 400 را  بازتاب می‌دهد.


 


2. استفاده از آن، اختلال در بینایی و یا تشخیص در رنگ ها ایجاد نکند.


 


* در صورتی که شیشه‌ی یک عینک فتوکرومیک طبی را زیر شیشه عینک آفت قرار دهید و برای مدتی در نور مستقیم آفتاب بگذارید، شیشه‌ی عینک فتوکرومیک طبی نباید تیره شود، اگر شیشه‌ی عینک آفت استاندارد نباشد، اشعه‌ی uv از این شیشه عبور می‌کند و موجب تیره شدن شیشه‌ی فتوکرامیک طبی می‌شود.


 


منبع مطلب 
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/4/چرا بايد از عينک آفتابي استفاده کنيم؟/
فواید گوش دادن به موسیقی برای بدن

درخواست حذف اطلاعات

فواید گوش دادن به موسیقی برای بدن


شنیدن یک موسیقی زیبا به راحتی میتواند احساسات شما را تحریک کند و خلق و خوی شما را بهتر کند.


 


گوش دادن به موسیقی می‌تواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن است شما را سالم‌تر کند؟ موسیقی می‌تواند منبعی از لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات نشان می‌دهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. این باور که موسیقی می‌تواند روی افکار، احساسات و رفتارهای شما اثر بگذارد، چندان عجیب نیست.


 


به گزارش آلامتو به نقل از سایت برترین‌ها (هدی بانکی)؛ اگر تجربه‌ی این را داشته باشید که با گوش دادن به موسیقی مورد علاقه‌تان احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعه‌ی احساس برانگیز اشک‌های‌تان جاری شود، پس به خوبی می‌توانید قدرت تاثیر موسیقی بر خلق و خو و روحیه را درک کنید.


 


اما تاثیرات روانشناسانه‌ی موسیقی می‌تواند خیلی بیشتر از آنچه فکرش را ید، قدرتمند و گسترده باشد. موسیقی درمانی، مداخله‌ی درمانی است که گاهی برای بهبود سلامت روحی، کمک به بیمار در غلبه بر استرس و افزایش سلامت عمومی به کار می‌رود. حتی برخی از افراد عقیده دارند ذائقه‌ی موسیقایی شما می‌تواند ارائه دهنده‌ی نگرشی در مورد جنبه‌های گوناگون شخصیتی شما باشد.


 


موسیقی می‌تواند ذهن را آرام کرده، به بدن انرژی بدهد و حتی به مدیریت بهتر درد کمک کند. اما سایر فواید بالقوه‌ی گوش دادن به موسیقی چیست؟موسیقی برای بهبود عملکرد ادراک و شناخت


تحقیقات نشان می‌دهد پخش موسیقی به عنوان زمینه، هنگامی که فرد در حال انجام فعالیت دیگری است و روی آن تمرکز کرده می‌تواند عملکرد او را در کارهایی که نیاز به درک و شناحت دارد بالا ببرد. مطالعه‌ای دریافت موسیقی با ریتم تند منجر به افزایش سرعت در کار و پردازش شده و موسیقی با ریتم تند و ریتم ملایم هم می‌تواند حافظه را تقویت کند.


 


بهتر است این بار اگر قصد انجام کاری را داشتید، موسیقی زمینه پخش کنید تا عملکرد ذهنی‌تان بهتر شود. البته توصیه می‌کنیم سراغ تِرک‌های بدون کلام بروید تا تمرکزتان با شعر و کلام بهم نریزد.


 


کاهش استرس با گوش دادن به موسیقی


سالهای سال است که گفته می‌شود موسیقی می‌تواند به کاهش و مدیریت استرس کمک کند. گوش دادن به موسیقی ملایم و آرامشبخش می‌تواند روشی موثر در غلبه بر استرس باشد و این چیزی است که علم هم آن را ثابت کرده. در مطالعه‌ای که در سال 2013 انجام شد، افراد شرکت کننده قبل از اینکه در معرض استرس قرار بگیرند، در یکی از شرایط مشخص شده بودند و سپس از آنها تست استرس روانی اجتماعی گرفته شد. برخی از افراد به یک موسیقی ریل کننده گوش داده بودند، برخی دیگر به صدای امواج کوچک آب و بقیه نیز هیچ محرک شنوایی دریافت نکرده بودند. نتایج نشان داد گوش دادن به موسیقی روی واکنش انسان به استرس، مخصوصا روی سیستم عصبی خ ر تاثیر دارد. افرادی که به موسیقی آرامشبخش گوش داده بودند، بعد از قرار گرفتن در معرض استرس، سریع‌تر توانسته بودند شرایط روحی خود را بازی کنند.


 


مزایای موسیقی برای کاهش اشتها


یکی از شگفت انگیزترین اثرات روانی موسیقی این است که می‌تواند ابزاری مفید در کاهش وزن باشد. اگر سعی دارید از وزن خود کم کنید، گوش دادن به موسیقی و همزمان کم نور محیط می‌تواند به شما در رسیدن به هدف‌تان کمک کند. طبق مطالعات انجام شده، افرادی که در رستوران‌هایی با نور سبک که در آنجا موسیقی لایت پخش می‌شود غذا می‌خوردند نسبت به آنهایی که در سایر رستوران‌ها غذا می‌خوردند، 18 درصد غذای کمتری خورده بودند، چرا؟ محققان دریافتند موسیقی و نور کمک می‌کند شرایط آرام‌تری ایجاد شود، در نتیجه افراد بیشتر احساس آرامش و راحتی کرده و آرام‌تر غذا می‌خورند و در نتیجه نسبت به زمان سیری خود آگاه‌ترند.


 


شما هم سعی کنید در خانه هنگام غذا خوردن یک موسیقی ملایم پخش کنید و با ایجاد فضایی آرامشبخش، آهسته‌تر و آگاهانه‌تر غذا میل کنید.


 تقویت حافظه با شنیدن موسیقی


خیلی از دانش آموزان و دانشجویان عادت دارند هنگام مطالعه به موسیقی گوش بدهند، اما آیا واقعا کار خوبی است؟ بعضی از افراد احساس می‌کنند گوش دادن به موسیقی دلخواه‌شان هنگام مطالعه، به حافظه‌شان کمک می‌کند، در حالیکه عده‌ای دیگر صرفا به دلیل خوشایندتر فضای مطالعه به موسیقی گوش می‌دهند و حتی عده‌ای هم موسیقی هنگام مطالعه را حواس پرت کن می‌دانند. تحقیقات نشان می‌دهد این کار می‌تواند مفید باشد اما بستگی به عوامل گوناگونی دارد که شامل نوع موزیک، لذت بردن شنونده از آن موسیقی و حتی میزان اطلاعات و آموخته‌های شنونده از موسیقی دارد.


 


مطالعه‌‌ای نیز نشان داد افرادی که در حال فراگیری زبان جدیدی بودند، وقتی کلمات و عبارات جدید را به صورت آواز و با ریتم تمرین می‌ د، بهتر از زمانی که به صورت عادی آنها را می‌خواندند، این کلمات را فراگرفته بودند. بنابراین هر چند ممکن است موسیقی روی حافظه اثر بگذارد اما نتایج بسته به فرد ممکن است متفاوت باشد. اگر شما جزو افرادی هستید که موسیقی حواس‌تان را پرت می‌کند شاید بهتر باشد در سکوت مطالعه کنید یا تِرک‌هایی خنثی به عنوان زمینه پخش کنید.


 


تاثیر موسیقی در کمک به مدیریت درد


پژوهش‌ها نشان داده که موسیقی می‌تواند در مدیریت درد مفید باشد. مطالعه‌ای که روی بیماران فیبرومیالژیا انجام شد دریافت آنهایی که تنها به مدت یک ساعت به موسیقی گوش داده بودند، کاهش قابل توجهی در دردهای خود داشتند. در مطالعه‌ای بیماران فیبرومیالژیا به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی که روزی یک بار و به مدت چهار هفته به موسیقی گوش می‌داد و گروهی که تحت هیچ موسیقی درمانی نبود. در پایان چهار هفته، آنهایی که هر روز به موسیقی گوش داده بودند، احساس درد و افسردگی‌شان کاهش چشمگیری داشت. این نتایج نشان می‌دهد که موسیقی درمانی می‌تواند ابزاری مهم در درمان دردهای مزمن باشد.


 


مروری در سال 2015 نشان داد بیمارانی که قبل، حین و بعد از عمل جراحی به موسیقی گوش داده بودند، نسبت به آنهایی که به موسیقی گوش نداده بودند، درد و اضطراب کمتری تجربه کرده بودند. گوش دادن به موزیک در هر شرایطی از درد موثر است، اما به گفته‌ی محققان، گوش دادن به موسیقی قبل از عمل جراحی، نتایج بهتری دارد. این مرور، اطلاعات جمع آوری شده از بیش از 7000 بیمار را بررسی کرد و دریافت آنهایی که به موسیقی گوش داده بودند، داروی کمتری برای تسکین درد خود مصرف کرده بودند. در شرایطی که بیمار این اجازه را داشت خودش موسیقی مورد علاقه‌اش را انتخاب کند، حتی نتایج بهتری ثبت شد.


 


موسیقی برای کمک به خواب بهتر


بیخو یا اینسومنیا، یک مشکل جدی است که افراد در تمام گروه‌های سنی را درگیر می‌کند. رویکردهای زیادی برای درمان این مشکل و سایر اختلالات رایج خواب وجود دارد، که در این میان گوش دادن به موسیقی آرامشبخش می‌تواند روشی بی‌خطر، موثر و دردسترس باشد.


 


در مطالعه‌ای که روی دانشجویان انجام شد، افراد به سه گروه تقسیم شدند؛ گروهی به موسیقی کلاسیک و گروهی به کتاب صوتی گوش دادند و گروهی نیز به هیچ چیزی گوش ندادند. به مدت سه هفته، یک گروه به مدت 45 دقیقه به موزیک کلاسیک آرامشبخش گوش داد و گروهی دیگر در زمان خواب به کتاب صوتی گوش داد.


 


محققان کیفیت خواب این گروه‌ها را قبل و بعد از مداخلات ارزی د و دریافتند آنهایی که به موسیقی گوش داده بودند، کیفیت خواب‌شان به میزان قابل توجهی بهتر از انی بود که به کتاب صوتی گوش داده بودند یا به هیچ چیزی گوش نداده بودند. از آنجایی که موسیقی یک درمان موثر برای مشکلات خواب است، می‌تواند یک روش آسان و بی‌ضرر برای درمان بی خو باشد.


 


فواید موسیقی برای افزایش انگیزه


اینکه ورزش با گوش دادن به موسیقی برای‌تان راحت‌تر می‌شود یک دلیل خوب دارد؛ محققان دریافته‌اند گوش دادن به موسیقی با ریتم تند به افراد انگیزه می‌دهد تا سخت‌تر کار کنند. مطالعه‌ای تاثیر موسیقی روی 12 فرد سالم را که روی دوچرخه‌ی ثابت رکاب می‌زدند مورد بررسی قرار داد. در این آزمایش، در سه شرایط مختلف افراد به موسیقی‌هایی با ریتم‌های گوناگون گوش دادند و عملکردشان ارزی شد. موسیقی در یک شرایط، ریتم نرمال داشت، در شرایط دیگر ریتم 10 درصد افزایش و در شرایطی دیگر نیز ریتم 10 درصد کاهش داشت.


 


تغییر ریتم موسیقی چه تاثیری روی فاکتورهایی چون مسافت رکاب زده شده، ضربان قلب و لذت بردن از موسیقی داشت؟ محققان دریافتند موسیقی با ریتم‌های تندتر موجب افزایش عملکرد در مسافت رکاب زده شده، سرعت رکاب زدن و قدرت تلاش شده بود. اما کاهش ریتم موسیقی منجر به کاهش تمام این عوامل شده بود. بنابراین توصیه می‌کنیم اگر واقعا دوست دارید پایبند برنامه‌‌ی ورزشی‌تان بمانید، بهتر است لیستی از موسیقی‌هایی با ریتم تند آماده کنید تا هم انگیزه‌تان بیشتر شود و هم لذت بیشتری از ورزش ببرید و عملکرد بهتری داشته باشید.


 


بهبود خلق و خو با موسیقی


یکی دیگر از فواید روانی موسیقی این است که شما را شادتر می‌کند. در یک بررسی که در مورد دلایل گوش دادن افراد به موسیقی صورت گرفت محققان دریافتند موسیقی پخش شده، نقش مهمی در بهبود خلق و خو دارد. موسیقی به افراد کمک کرده بود بهتر بتوانند به خلق بهتری دست پیدا کرده و خودآگاهی بیشتری پیدا کنند.


 


مطالعه‌ی دیگری دریافت گوش دادن آگاهانه و انتخ به موسیقی مثبت می‌تواند در عرض دو هفته، اثرش را به خوبی نشان بدهد. از افراد خواسته شد سعی کنند به مدت دو هفته هر روزحس و حال خود را با گوش دادن به موسیقی مثبت تقویت کنند. وقتی بعدا از آنها خواسته شد میزان احساس شادی‌شان را توصیف کنند، گزارش د که بعد از دو هفته احساس شادتر بودن می‌ د.


 


کاهش علائم افسردگی


پژوهشگران دریافتند موسیقی درمانی می‌تواند روشی موثر و بی‌ضرر برای انواع اختلالات مانند افسردگی باشد. مطالعه‌ای نشان داد موسیقی درمانی علاوه بر کاهش افسرگی و اضطراب در بیماران دچار بیماری‌های نورولوژیکی مانند زوال عقل، سکته‌ی مغزی و پارکینسون، هیچ عارضه‌ی جانبی به جا نگذاشته بود، یعنی این روش درمانی، بسیار بی‌ضرر و کم ریسک است.


 


مطالعه‌ی دیگر هم نشان داده که نوع موسیقی نیز مهم است. محققان دریافتند موسیقی کلاسیک و آرامشبخش، بیشترین تاثیر را از جهت تقویت خلق و خو دارد، در حالیکه نوع هوی متال و تکنو، بی‌اثر و حتی مضر است.


 


 


افزایش استقامت ورزشی با گوش دادن به موسیقی


یک تاثیر روانی مهم دیگر موسیقی، توانایی‌اش در افزایش عملکرد ورزشی است. معمولا در گام‌های افراد هنگام راه رفتن و دویدن، ریتمی وجود دارد، دانشمندان کشف کرده‌اند که افزودن یک ریتم کوبشی قوی و تند می‌تواند افراد را تشویق کند تا سرعت خود را بالا ببرند. دوندگان با گوش دادن به موزیک نه تنها می‌توانند سریع‌تر بدوند بلکه احساس انگیزه‌ی بیشتری برای ادامه دادن و رسیدن به استقامتی بیشتر خواهند کرد.


 


ریتم ایده آل برای تمرین، چیزی بین 125 و 140 ضربه در دقیقه است. تحقیقات نشان داده هماهنگ حرکات بدن با ریتم موسیقی می‌تواند منجر به بهتر شدن عملکرد و افزایش تحمل و استقامت شود و این تاثیرات، در مورد تمرینات با شدت پایین تا متوسط، بیشتر به چشم می‌خورد. به عبارتی دیگر، یک فرد معمولی با گوش دادن به موسیقی، بیشتر از یک ورزشکار حرفه‌ای می‌تواند از فواید موسیقی بهره مند شود.


 


به گفته‌ی محققان، موسیقی می‌تواند برانگیختگی هیجانی و فیزیولوژیکی بیشتری نسبت به محرک‌های دارویی یا مخدر ایجاد کند. حتی گوش دادن به موسیقی قبل از رفتن به باشگاه نیز می‌تواند مانند یک محرک عمل کند. واقعا چگونه موسیقی می‌تواند عملکرد ورزشی را بهتر کند؟ گوش دادن به موسیقی هنگام تمرین و فعالیت، درک و دریافت فرد از تقلا و خستگی را کم می‌کند، در نتیجه فرد سخت‌تر کار می‌کند اما به نظرش نمی‌رسد که در حال تلاش بیشتری است، زیرا توجه او به موسیقی است و احتمال اینکه متوجه علائم تلاش و خستگی مانند تندتر شدن تنفس، عرق ریختن و سوزش عضلات شود خیلی کمتر خواهد شد.


 


منبع مطلب
منبع : http://citysearch.ParsiBlog.com/Posts/1/فوايد گوش دادن به موسيقي براي بدن/