بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مطالب سرگرمی زیبا و جالب

آخرین پست های وبلاگ مطالب سرگرمی زیبا و جالب به صورت خودکار از بلاگ مطالب سرگرمی زیبا و جالب دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تعبیر خواب باران

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب بارش باران ، تعبیر خواب با باران ، تعبیر دیدن باران در خواب ، تعبیر خواب باران و رعد و برق و آتش ، تعبیر خواب باران شدید و سیل ، تعبیر خواب باران و تگرگ دیدن با باران شدید خاک، تگرگ و برف - بارش باران همراه رعد, برق, صاعقه, آتش, سیل و طوفان -  بارش باران صاف و روشن و تیره در فصل تابستان تا خیس شدن زیر باران و وضو گرفتن با آب باران و ... از خواب های متداول ما در رابطه با خواب باران می تواند باشد. در ادامه بارونک ، ما کامل ترین تعبیر خواب بارش باران را آماده کرده ایم که مشاهده می کنند.

تعبیر خواب باران با

منوجهر مطیعی تهرانی : همان طور که میدانید بارش باران در بیداری نشانه خیر و برکت و نعمت های الهی است و در خواب به جز چند مورد خاص به همین معنی است. باران ملایم و دلپذیر در خواب مخصوصا اگر در فصلی باشد که در انتظارش هستیم بسیار خوب می باشد و نشانه نعمت و سلامتی است مخصوصا اگر زیر باران ایستاده باشیم.

و مشاهده با باران در خواب بسیار نیکو است به این شرط که باران بر همه جا فرو بریزد. اگر شخصی در خواب ببیند که مثلا پشت پنجره ایستاده و بارش باران را مشاهده می کند و باران در همه جا ی ان ببارد تعبیر خوابش بسیار خوب است.

حضرت دانیال معتقد است :

دیدن خواب با باران در خواب همچون بیداری نشانه رحمت و برکت است. اگر شخصی خواب ببیند که باران به وقت خویش می بارد نیکوتر است از وقتی که مردمان باران می خواهند.

اچ میلر می گوید : دیدن باران در خواب نشانه این است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد و اگر خواب ببینید که به هنگام بارش باران ، خورشید در آسمان حضور دارد به معنی این است که سرانجام گرفتاری و ناراحتی به پایان خواهد رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن باران در خواب نشانه سود می باشد.
 • دیدن باران و آفتاب باهم نشانه این است که یک تغییر خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب باران آرام

حضرت دانیال می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که باران آهسته آهسته می بارد خواب او نشانه خیر و منفعت بر اهالی آن منطقه خواهد بود و اگر ببیند که اول سال یا اول ماه باران می بارد خواب او بیانگر این است که در آن سال و یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد شود.


تعبیر خواب باران شدید و سیل

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران تند و سیل آسا می بارد تعبیرش خوب نیست. دیدن خواب باران با دانه و قطرات درشت به صورتی که احساس کنید به صورت و سر شما می خورد این خواب از یک حادثه خبر می دهد مخصوصا اگر باران روی سر با شدت فرود بیاید این خواب را خوب ندانسته اند.

اگر شخصی خواب ببیند که باران چنان با شدت می بارد که رهگذران و مردم از ترس آن فرار می کند و دنبال یک س ناه برای خودشان هستند این خواب نشانه این است که برای آن مردم اتفاق غیر قابل پیش بینی اتفاق خواهد افتاد.

حضرت دانیال : اگر شخصی خواب ببیند که بر یک جا باران شدیدی می بارد و جاهای دیگر نمی بارد تعبیر این خواب نشانه رنج و بیماری بر آن منطقه و سختی که به ایشان خواهد رسید می باشد. و اگر در خواب شخصی ببیند که باران تیره و سخت می بارد نشانه بیمار شدن آن شخص و هلاک شدنش خواهد بود.

محمد بن سیرین گفته است :

اگر شخصی خواب ببیند که باران سخت نه به وقت خویش می بارد نشانه این است که در آن دیار رنج و بلا برسد و اگر خواب ببیند که با آب باران مسح می کند نشانه این است که از ترس و بیم رهایی پیدا کند و اگر خواب ببیند که باران بر روی او می بارد نشانه رفتن به سفر خواهد بود و با سود و منفعت از آن سفر بازگردد.

اگر خواب ببیند که باران بر سر مردمانی همانند طوفان می بارد نشانه این است که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید و اگر ببیند که از هر قطره بارانی که می بارد صدای آواز بیاد نشانه زیاد شدن عزت و جاه او خواهد بود و اگر خواب ببیند که باران عظیمی می بارد و جوی ها از آب باران روان شده و زیانی به او نرسید نشانه این است که پادشاه یا مقامی تعصب کند و شر وی از خود بازدارد ولی اگر نتواند از آن جوی ها به سلامت بگذرد نشانه این است که شر پادشاه یا مقامی را از خود دفع کند.

اگر شخصی خواب ببیند که آب از هوا به کردار باران بیاید نشانه است که عذاب الهی و بیماری در آن منطقه فراگیر شود.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و طوفان شده است خواب او نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ خواهد بود.


تعبیر خواب باران و رعد و برق

جابر مغربی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که همراه ابر ، باران و رعد سختی درگرفته است تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد و اگر همراه رعد ، برق نیز ببیند عذاب هایی که گفته شد شدیدتر می باشد و یا اگر صاعقه با آن ها نیز باشد عذاب گفته شده خیلی شدیدتر از قبل خواهد بود.

محمد بن سیرین : اگر خواب ببیند که به همراه باران رعد نیز هست نشانه این است که بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان خواهد شد.

اما صادق (ع) : اگر شخصی خواب ببیند که رعد گرفته و باران می بارد دلیل بر این است که در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می شود.


تعبیر خواب باران خاک

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و رنگ قطره های باران تیره و خاک آلود است و یا رنگ طبیعی ندارد این خواب نشان از بیمار شدن شخصی ببینده خواب خواهد بود. اما اگر شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید نشانه بیمار شدن آن شخص خواهد بود و اگر آن شخص را نشناسید بدانید که یکی از نزدیکان شما این بیماری را خواهد گرفت. آنلی بیتون : اگر فردی خواب ببیند که از دل ابرهایی تیره باران می بارد نشانه این است که آن فرد نسبت به انجام وظایفش دلسرد و ناامید خواهد شد.


تعبیر خواب باران صاف و روشن

اگر فردی خواب ببیند که آب باران صاف و روشن است نشانه این است که به اندازه آن بر او خیر و آسایش برسد.


تعبیر خواب باران بی وقت

منوچهر مطیعی : تعبیر دیدن باران بی وقت در خواب خوب نیست برای مثال اگر خواب ببیند که در فصل گرما نزدیک کولر یا در فضای آزاد و یا روی پشت بام خو ده اید که باران ببارد این خواب نشان از غمی می دهد که بیشتر جنبه عمومی دارد.


تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که به هنگام با باران سر و صورت ، لباس و کفشش خیس شده است خواب او نشانه رفتن به سفری است که از این سفر سود و منفعت زیادی خواهد برد. اچ میلر می گوید : اگر فردی خواب ببیند که زیر باران خیس شده است خواب او بیانگر این است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشته است موجب خشنودی اش خواهد شد.


تعبیر خواب صدای باران

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و صدای ریزش باران را می شوند و از شنیدن آن لذت می برد آن شخص صاحب عنوان ، شهرت و آوازه خواهد شد و اگر از شنیدن صدای باران لذت نبرد خواب او بی اثر و بی تفاوت است.

آنلی بیتون : شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف در خواب نشانه این است که از نشاط و شادمانی خانوادگی لذت خواهید برد و در بدست آوردن ثروتی هر چند اندک موفق خواهید شد.

و اگر خواب ببیند که به هنگام گوش دادن به صدای باران از تمام کاری که بر عهده شما بود تأسف می خورید خواب شما نشانه این است که از چیزی لذت خواهید برد که موجب زیان رساندن به دیگران خواهد شد.


تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران می باراد و شما با آب بارانی که از ناودان می ریزد و یا آبی که در گودال های زمین جمع شده است دست و صورت خود را می شوئید تعبیر این خواب بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک آگاه می سازد و از این خواب خوب تر آن است که در خواب ببیند که با این آب باران وضو می گیرید.

معبران ی عقیده دارند اگر شخصی با آب باران وضو بگیرد به زیارت حج یا اعتاب مقدس خواهد رفت. در ح کلی دست و صورت شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی ، نجات از نگرانی و دلواپسی و یاس می باشد و اگر از آن آب بنوشید دین یا بدهی خویش را پرداخت خواهید کرد.


تعبیر خواب باران در خانه

منوچهر مطیعی : اگر شخصی خواب ببیند که باران فقط برای خانه او می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است تعبیر این خواب خوب نیست زیرا این باران اختصاصی به هر ح ی هم که باشد از آمدن یک اندوه و غصه برای اهالی آن خانه خبر می دهد. توصیه می کنیم اگر چنین خو دیدید بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده باشید.


تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون : اگر خواب ببیند که باران می بارد و از سقف خانه شما آبی زلال چکه می کند نشانه این است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. ولی اگر چکه های آب گل آلود باشد نشانه تغییر و تحول در زندگی شما خواهد بود.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/19/post-62/تعبیر-خواب-باران
طرز تهیه آش رشته

درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه آش رشته

طرز تهیه آش رشته برای 6 نفر ، دستور پخت آش رشته برای 4 نفر ، مواد لازم آش رشته مجلسی و نذری ، آش رشته خوشمزه

آش رشته از خوشمزه ترین و معروف ترین آش های ایرانی است. بی شک شما هم آش رشته را در دورهمی های خانوادگی مخصوصاً در فصل های سرد سال امتحان کرده و از خوردن آن لذت برده اید. آش رشته در ماه رمضان جایگاه ویژه ای در بین خانواده های ایرانی دارد و یکی از پیش غذاهای ویژه سفره افطار است. در این آموزش آشپزی بارونک ، با مواد لازم ذکر شده می توانید آش رشته خوشمزه و مجلسی برای 4 تا 6 نفر درست کنید.

مواد لازم آش رشته
سبزی آش یک کیلو
نخود نصف لیوان
لوبیا نصف لیوان
عدس نصف لیوان
رشته آش نصف بسته
پیاز 3 عدد بزرگ
آرد یک چهارم لیوان
نعنا خشک به میزان لازم
کشک به میزان لازم
روغن به میزان لازم
فلفل به میزان لازم
نمک به میزان لازم
زردچوبه به میزان لازم

مراحل تهیه آش رشته

ابتدا باید نخود و لوبیا را از شب قبل در آب خیس کنید و چند باری آبشان را عوض کنید تا موقع خوردن ایجاد نفخ نکند. برای شروع نخود و لوبیا را به همراه آب و کمی نمک در یک قابلمه روی حرارت می گذاریم تا به جوش بیاد. بعد از به جوش آمدن درب قابلمه را بزارید و اجازه بدهید نخود و لوبیا با حرارت کم نیم پز شوند.

سپس عدس و سبزی را اضافه کنید و صبر کنید عدس هم پخته شود مواظب باشد عدس ح له شدگی پیدا نکنه و فقط مغز آن ها پخته شود. بعد از آن رشته را به مواد آش اضافه می کنیم و به طور مرتب با ملاقه آش را به هم می زنیم تا رشته به مهم نچسبند این کار را ادامه دهید تا رشته ها نرم شوند. دقت داشته باشید پس از ریختن سبزی نیاز به گذاشتن درب قابلمه نیست چون موجب بد رنگ شدن سبزی آش می شود.

بعد از اینکه رشته ها نرم شدند حدود 2 لیتر آش جوش به قابلمه آش اضافه کنید و بعد مقدار آرد گفته شده را با یک لیوان آب سرد خوب مخلوط کنید به طوریکه آرد کاملا در آب حل شود و به آرامی در حالی که آش را با ملاقه بهم می زنید آن را در به مواد قابلمه اضافه کنید تا آرد گلوله گلوله نشود.

در این مرحله باید پیاز داغ و نعنا داغ باید اضافه کنیم برای این کار پیازها را که از قبل به صورت نگینی د کردید به همره کمی روغن روی حرارت بگذارید و تفت دهید و در آ کمی زردچوبه هم اضافه کنید. نعنا خشک را هم به همراه کمی روغن در یک ظرف دیگه تفت دهید مواظب باشید نعنا نسوزد و زود از روی حرارت بردارید و با قاشق هم بزنید.

حالا مقداری از نعنا داغ و پیاز داغ را برای تزیین کنار بگذارید و بقیه را به قابلمه آش اضافه می کنیم و به مدت 20 دقیقه دیگه صبر می کنیم تا آش با حرارت ملایم جا بیفتد و به اصطلاح پیاز داغ و نعنا داغ به خورد آش برود. کشک را هم به همراه کمی نمک و فلفل اضافه می کنیم و مواد آش را بهم می زنیم و بعد از 5 دقیقه حرارت زیر آش را خاموش می کنیم.

دقت داشته باشد رشته آش و کشک ممکن شور باشند و نیازی به اضافه نمک زیادی نباشد پس مراقب باشید آش رشته را شور نکنید. موقع سرو می توانید آش رشته را با نعنا داغ و پیاز داغ که از قبل کنار گذاشتیم و یا حتی سیر داغ تزیین کنید.

نکاتی برای خوشمزه شدن آش رشته

سبزی آش رشته

سبزی آش رشته شامل جعفری ، تره ، شوید ، اسفناج یا برگ چغندر و چند ساقه شنبلیه است. دقت داشته باشید نسبت سبزی آش رشته باید به این صورت باشد : یک دوم اسفناج یا برگ چغندر و یک دوم ما بقی به نسبت مساوی تره ، جعفری ، شوید و شنبلیله باشد.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/20/post-63/طرز-تهیه-آش-رشته
طرز تهیه ساندویچ مرغ

درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه ساندویچ مرغ

طرز تهیه ساندویچ مرغ خوشمزه با قارچ ، دستور پخت ساندویچ مرغ ریش ریش ، مواد لازم ساندویچ مرغ با پنیر پیتزا ، ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ ریش ریش شده با قارچ بسیار خوشمزه ، مقوی و سالم است که شما می توانید این ساندویچ را برای پذیرایی از مهمانان ، عصرانه ، جشن تولد و سایر مراسمات تهیه کنید. ساندویچ مرغ با قارچ برع سوسیس و کالباس نه تنها برای سلامتی مضر نیستند بلکه غذایی بسیار سالم و مقوی می باشد. در این دستور آشپزی بارونک ، با مواد لازم ذکر شده می توانید ساندویچ مرغ خوشمزه و لذیذ خانگی برای 4 تا 6 نفر درست کنید.

مواد لازم ساندویچ مرغ
مرغ 2 عدد
قارچ 250 گرم
پنیر پیتزا 4 ورق
پیاز 2 عدد
فلفل دلمه ای 1 عدد
خیارشور 6 عدد
نان ساندویچی 6 عدد
سس مایونز به میزان لازم
نمک به میزان لازم
فلفل به میزان لازم
ادویه کاری به میزان لازم
آبلیمو به میزان لازم
زردچوبه به میزان لازم
نمک به میزان لازم

مراحل تهیه ساندویچ مرغ با قارچ

در مرحله اول مرغ را همراه مقداری آب ، پیاز و مقداری ادویه ، نمک و آبلیمو در یک قابلمه مناسب روی حرارت بگذارید تا مرغ بپزد. بعد از آن که مرغ پخت آب آن را جدا کرده و مرغ را با دست به صورت ریش ریش د کنید. اگر مرغ داغ هست صبر کنید تا کمی خنک شود.

پیاز را به صورت نگینی د کنید و در یک ظرف مناسب همراه کمی روغن تفت دهید تا رنگ آن طلائی شود سپس کمی هم زردچوبه اضافه کنید. پس از آن فلفل دلمه ای و قارچ را به صورت ریز د می کنیم و به ظرف پیاز اضافه می کنیم و زیر شعله را زیاد می کنیم تا قارچ ها آب نیندازد. دقت داشته باشید باید به طور مرتب آن را هم بزنید تا مواد داخل ظرف نسوزد.

در این مرحله مرغ های ریش ریش شده را به ظرف اضافه می کنیم و با قاشق تمام مواد را باهم مخلوط می کنیم. حالا پنیر پیتزا را هم اضافه می کنیم و مجدداً هم می زنیم. پس از آن سس مایونز را به همراه یک لیوان آب مرغ و بقیه ادویه جات روی مواد بریزید و چند دقیقه هم بزنید تا تمام مواد داخل ظرف با سس و آب مرغ آغشته شود.

بعد از چند دقیقه هم زدن ظرف را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید تا کمی خنک شود اکنون مواد ساندویچ مرغ شما آماده است. برای سرو نان ساندویچی یا هر نان دیگری که دوست دارید بردارید و 3 قاشق پر از مواد داخل هر نان ساندویچی قرار می دهیم و روی آن ها را با خیارشور ، کاهو و جعفری پر می کنیم و داخل پلاستیک یا کاورهای آلومینومی مناسب می پیچیم. اکنون ساندویچ مرغ شما آماده است و می توانید همراه نوشابه یا دوغ سرو کنید.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/21/post-64/طرز-تهیه-ساندویچ-مرغ
بیوگرافی پانته آ بهرام

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی پانته آ بهرام

پانته آ بهرام و همسرش سیامک احصایی ، بیوگرافی پانته آ بهرام ، پدر و مادر پانته آ بهرام ، پانته آ بهرام و پسرش ، پانته آ بهرام و دخترش ع پانته آ بهرام

پانته آ بهرام متولد سیزدهم اسفند 1348 در تهران است. خانم بهرام با ورود به مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما در سال 67، فعالیت خود را در رشته بازیگری آغاز کرد و اولین فعالیت بازیگری خودش را در سن 18 سالگی با سریال آینه در قاب شروع کرد و در سال 75 با زشت و زیبا اولین فعالیت خودش را در سینما تجربه کرد. او اکنون یکی از بازیگران موفق در عرصه سینما و تلویزیون ایران می باشد.

جالب است بدانید لقب متفاوت ترین بازیگر سینما و تلویزیون ایران را به خانم پانته آ بهرام اختصاص داده اند او در این مورد گفت : بازیگری را من با تئاتر شروع و همه می دانند که تناتر نه پول و نه شهرت دارد ولی من قدرتمند ، درست و دقیق راهم را ادامه دادم و در سن 19 سالگی جایزه تئاتر فجر را از دست رئیس جمهور اسبق گرفتم.

من در تمام این سال ها سعی کرده ام تمام استانداردهای بازیگری را رعایت کنم و به نظر خودم هم اکنون جزو با کیفیت ترین بازیگران ایران هستم. از بهترین و پرطرفدارترین کارهای او می توان به بازی در سریال خانگی عاشقانه منوچهر هادی در کنار بازیگرانی همچون هومن سیدی ، محمدرضا گ ار و مهناز افشار اشاره کرد. هم اکنون خانم پانته آ بهرام در برنامه خنداننده شو رامبد جوان به عنوان مجری فعالیت دارد.

پانته آ بهرام و همسرش سیامک احصایی ، ع همسر پانته آ بهرام ، همسر پانته آ بهرام کیست؟

پانته آ بهرام در کنار همسرش سیامک احصایی

ماجرای ازدواج و طلاق

پانته آ بهرام با شخصی بنام سیامک احصایی ازدواج می کند طبق گفته ها حاصل این ازدواج فرزند پسری می باشد که اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. مثل اینکه زندگی مشترک پانته آ بهرام و سیامک احصایی زیاد تداوم نیافته و آن ها از هم جدا شده اند. البته این خبر از سمت خانم پانته آ بهرام تأیید نشده است.

در واقع درباره زندگی خانوادگی پانته آ بهرام اطلاعات خیلی کمی وجود دارد و ظاهراً خودش هم دوست ندارد دیگران در این مورد چیزهایی بدانند تا جایی که در یک مصاحبه تلویزیونی از پاسخ به سوالی درباره ازدواجش طفره رفت. توجه کنید برخی سایت ها با انتشار ع پانته آ بهرام همراه دخترکوچولی نوشتند که او دختر خانم بهرام است این خبر واقعیت ندارد و آن دختر کوچولو ، خواهر زاده خانم بهرام می باشد.

بیوگرافی همسر پانته آ بهرام

سیامک احصایی متولد 2 مهر 1336 در شهر آبادان است او فارغ حصیل رشته نقاشی از کلیوند اوهایو است و هم اکنون به عنوان طراح صحنه و لباس مشغول به کار است.

پانته آ بهرام و مادرش ، ع مادر پانته آ بهرام

ع پدر و مادر پانته آ بهرام

غم از دست دادن مادر

متاسفانه مادر پانته آ بهرام در مهر ماه 97 فوت کرد و خانم بهرام این روزها در غم از دست دادن مادرش به سوگ نشسته است او با انتشار ع ی در اینستاگرامش نوشت : " دوباره سییب بچین حوا من خسته ام بگذار از اینجا هم بیرون مان کنند! ". ما هم به نوبه خود از طرف بارونک درگذشت مادر خانم بهرام را تسلیت عرض می کنیم.

پیشنهاد مهران مدیری را رد

پانته آ بهرام در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز در های طنز بازی نکرده است گفت : بعد از بازی در توکیو بدون توقف ، مهران مدیری از من برای بازی در چند کار تلویزیونی از من دعوت کرد راستش وسوسه جذ هم بود چون کارهای آقای مدیری همیشه پرمخاطب بود اما احساس خطر در من باعث شد پیشنهاد مهران مدیری را نپذیرم و برای همین ایشان دیگر از من دعوت ن د و گفتند برای چی دعوت کنم وقتی نمی آیی ! اما الان دلم یک کار طنز خوب و عالی می خواهد که آن روی سکه هم کمی مشخص شود.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/21/post-65/بیوگرافی-پانته-آ-بهرام
تعبیر خواب آرد

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب آرد

تعبیر دیدن آرد در خواب ، تعبیر خواب ید و فروش کیسه آرد ، تعبیر خوردن خمیر و آرد ، تعبیر ریختن و پاشیدن آرد برنج - جو و نخود ، تعبیر خواب آرد سفید نان

دیدن و خوردن آرد و خمیر ، پاشیدن و ریختن آرد ، ید و فروش کیسه آرد و گرفتن از مرده تا دیدن انواع آرد سفید نان, گندم, جو, برنج, ذرت و نخودچی در خواب می تواند از خواب های متداول هر شخص در رابطه با آرد باشد. ما در بارونک کامل ترین تعبیر خواب دیدن آرد را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.


تعبیر آرد در خواب

حضرت دانیال : اگر خواب ببینید که آرد همانند برف از هوا می بارد خواب شما نشانه این است که به اندازه آن ، مال و نعمت حلال از راهی که هیچ امیدی به آن ندارید ب خواهید کرد. در ح کلی دیدن آرد یا کیسه آرد در خواب هم برای مردان و هم برای ن خوب است چونکه آرد نشانه برکت و نعمت خ می باشد.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی در خواب آرد ببیند بدین معنی است که آن شخصی با اینکه زندگی تنگدست و با صرفه جویی دارد اما زندگی او همراه با شادمانی می باشد.

اگر دختری خواب ببیند که بدن او با آرد آغشته شده است نشانه این است که به زودی با مردی ازدواج می کند و زندگی شویی او با سختی های زیادی سپری خواهد شد اما تحمل سختی ها برای او لذت بخش و دلپذیر خواهد بود.

لیلا برایت دیدن آرد در خواب را نشانه مال و نعمت حلالی می داند که بدون رنج به او برسد.


تعبیر خواب خوردن آرد

اگر خواب ببینید که دانه های سفید و ریز آرد را می خورید این خواب نشانه پول ، مال و اموالی حرام هر چند اندک می باشد که به تازگی در زندگی شما آمده است.


تعبیر خواب آرد یدن

جابر مغربی : اگر شخصی در خواب آرد فروشی را ببیند آن آرد فروش نشانه مردی است که دین خویش را به دنیا آورده است.

آنلی بیتون : اگر فردی خواب ببیند که آرد ید و فروش می کند نشانه این است که دست به معاملاتی مخاطره آمیر خواهد زد.

کتاب سرزمین رویاها : آرد یدن در خواب نشانه منفعت بزرگی مالی می باشد.


تعبیر خواب آرد جو

محمد بن سیرین دیدن آرد جو در خواب را نشانه درستی دیدن و ایمان تعبیر می کند.


تعبیر خواب آرد گندم

محمد بن سیرین می گوید : دیدن آرد گندم در خواب نشانه مالی است که از تجار برسد و بسیار فایده خواهد داشت و دیدن آرد کاورس در خواب را نشانه مال و اموال اندکی می داند که شخص ببیننده خواب بدست آورد.

تعبیر خواب آشپزی با آرد


کتاب سرزمین رویاها در این نوشته شده است :

اگر خواب ببینید که با آرد آشپزی می کنید بدانید که یک دوست را از دست خواهید داد.

سوزاندن آرد در خواب نشانه این است که ببینده خواب را خطری تهدید می کند.

اگر فردی خواب ببیند که با آرد شیرینی می پزد آن فرد یک زندگی خوشبخت در آینده خواهد داشت.

اگر خواب ببیند که در یک کارخانه در قسمت آرد سازی کار می کنید مواظب باشید و بی گدار به آب نزنید.


تعبیر خواب کیسه آرد

به نظر خالد اصفهانی اگر مردی متاهلی خواب ببیند که مشغول حمل و نقل گونی یا کیسه آرد می باشد خواب او نشانه این است که به مال و اموال آن مرد اضافه خواهد شد اما اگر او مجرد باشد خواب او نشانه شروع زندگی جدیدی می باشد و برای زندگی اش برنامه های مختلفی خواهد کشید و زندگی اش را سر و سامان خواهد داد
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/23/post-66/تعبیر-خواب-آرد
بیوگرافی امین حیایی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی امین حیایی

امین حیایی و همسرش ، مونا بانکی پور همسر اول امین حیایی ، ع نیلوفر خوش خلق همسر دوم امین حیایی ، امین حیایی و پسرش دارا حیایی ، دختر امین حیایی ع امین حیایی

امین حیایی متولد نوزدهم داد 1349 در قیطریه تهران است و دیپلم کامپیوتر دارد. او فرزند بزرگ خانواده است و یک برادر کوچکتر بنام امید دارد و تنها خواهرش در سال 1370 فوت کرده است. مادرش معلم و پدرش شغل آزاد دارد. امین حیایی علاوه بر بازیگری کار خوانندگی می کند و همانند خیلی از بازیگران ایرانی کافه داری را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده است.

امین حیایی پس از اینکه دیپلم خود را می گیرد به خدمت سربازی می رود و بازیگری را در مرکز هنرهای نمایشی نیروی هوایی آغاز می کند و در سال 70 در تئاتر ک ن ایفای نقش می کند. پس از آن به گفته خودش با فوت خواهرم دریچه ای برای ورود به سینما برای من باز شد و در سومین روز درگذشت خواهرم برای بازی در سینمایی دو همسفر با من تماس گرفته شد و بعد از آن برای بازی در دو روی سکه دعوت شدم.

امین حیایی در در پاسخ به سوال ازدواج زود به هنگام خود گفت : من از بچگی عاشق پیشه بودم اما همیشه در عشق و عاشقی ش ت می خوردم و با هر ی که دوست می شدم می خواستم بگیرمش و گمان می این زن آینده من است. از 18 سالگی به بعد دیگر جدی تر شدم و دنبال کیس مناسب برای ازدواج بودم.

ع همسر اول امین حیایی مونا بانکی پور ، دارا حیایی و مادرش امین حیایی ، همسر سابق امین حیایی

دارا حیایی و مادرش مونا بانکی پور

ازدواج اول با مونا بانکی پور و علت طلاق

امین حیایی در سال 71 با شخص بازیگری بنام مونا بانکی پور ازدواج می کند که حاصل این ازدواج پسری بنام دارا می باشد. زندگی مشترک امین حیایی با مونا بانکی پور به سال نرسیده به طلاق منجر می شود و به گفته امین حیایی اوایل ج سر حضانت دارا اختلاف نظر داشتیم و دچار مشکل شدیم تا اینکه با گذشت زمان مونا فهمید که چقدر من دارا را دوست دارم و با من راه اومد البته منم وقتی دیدم که مونا چقدر برای دارا زحمت می کشد تصمیم گرفتم حضانت دارا را به او واگذار کنم.

مونا بانکی پور بعد از ج از امین حیایی از بازیگری فاصله می گیرد و پس از سال ها زندگی در خارج از کشور نهایتاً تصمیم می گیرد به ایران بازگردد.

بیوگرافی دارا حیایی

دارا متولد 11 شهریور 1372 در تهران است و بخاطر چهره اش در حرفه مدلینک مشغول بود اما اکنون وارد کار بازیگری شده است و دوست دارد در این حرفه همانند پدرش به شهرت و محبوبیت برسد. دارا حیایی در شعله ور با امین حیایی همبازی شده است.

امین حیایی و همسرش ، ع همسر دوم امین حیایی ، نیلوفر خوش خلق و امین حیایی

امین حیایی و همسرش نیلوفر خوش خلق

ازدواج دوم با نیلوفر خوش خلق

امین حیایی بعد از ج از همسر اولش در سال 77 با شخصی بنام نیلوفر خوش خلق ازدواج می کند. خانم خوش خلق متولد 24 داد 1351 در آبادان است. او سال هاست که در تئاتر بازی می کند و دوست دارد در سینما هم همانند تئاتر به موفقیت برسد. از آ ین کارهای او می توان به بازی در سریال نفس گرم در سال 94 اشاره کرد.

زندگی مشترک امین حیایی و همسرش

امین حیایی در رابطه با همسرش نیلوفر می گوید : نیلوفر ستاره عشق من است او تمام زندگی من است و به بودن در کنار او افتخار می کنم. من بارها گفته ام و دوباره هم میگم اگر نیلوفر نبود این موفقیت ها هم نبود.

و نیلوفر خوش خلق در مورد همسرش می گوید : میدونم خیلی ها تصور می کنند که ازدواج من و امین بخاطر سینما بود اما این معرفت و منش اخلاق امین بود که مرا جذب کرد. امین انسان بسیار باگذشتی است و در سال ها زندگی مشترک با او این ویژگی بارها برای من اثبات شده است. من و امین روزگار بسیار خوشی را در کنار هم سپری می کنیم و چه در زندگی شخصی و چه در زندگی کاری به آینده بسیار خوش بین هستیم و دوست داریم زندگی با آرامش را تجربه کنیم که یاد خدا محور اصلی آن باشد.

امین حیایی و پسرش ، پسر امین حیایی ، ع امین حیایی و دارا حیایی

امین حیایی و پسرش دارا حیایی

شغل دوم امین حیایی

خیلی از بازیگران ایرانی برای خود شغل دومی راه انداخته اند و امین حیایی هم جزو این بازیگران است. او و همسرش نیلوفر خوش خلق چند سالی می شود که کافی شاپی زیبا و پرطرفدار بنام کافه وانیل در تهران راه اندازی کرده اند و آن را مدیریت می کنند.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/19/post-61/بیوگرافی-امین-حیایی
طرز تهیه سالاد ماکارونی

درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه سالاد ماکارونی

طرز تهیه سالاد ماکارونی ، آموزش سالاد ماکارونی ، دستور تهیه سالاد ماکارونی ، سالاد ماکارونی خوشمزه و مجلسی

سالاد ماکارونی یک خوراک پرطرفدار ، لذیذ و دوست داشتنی است که این روزها خیلی باب شده و عموم مردم هم آن را دوست دارند. سالاد ماکارونی به روش های خیلی متنوع و متفاوتی درست می شود و هر با توجه به ذائقه خود می تواند ازمواد جایگزین در آن استفاده کند. در این آموزش آشپزی بارونک ، با مواد لازم ذکر شده می توانید سالاد مارونی خوشمزه و لذیذ برای 4 نفر درست کنید.

مواد لازم سالاد ماکارونی
ماکارونی فرم دار 1 عدد
تخم مرغ 3 عدد
ژامبون 300 گرم
هویج 3 عدد
نخود فرنگی 1 لیوان
سیب زمینی 2 عدد
خیار شور 6 عدد
شوید خشک 1 قاشق چای خوری
آبلیمو به میزان لازم
نمک به میزان لازم
سس مایونز به میزان لازم
فلفل به میزان لازم
کره به میزان لازم
شکر به میزان لازم

مراحل تهیه سالاد ماکارونی

ابتدا سیب زمینی ها را پوست می گیریم و به صورت مربعی درشت د می کنیم و با مقداری کره ، آب و نمک در یک قابلمه روی حرارت می گذاریم تا به صورت آب پز پخته شود. مواظب باشید سیب ها زیادی نپزد و له نشود. همچنین هویج ها را بعد از پوست کندن به صورت نگینی ریز د کنید و با مقداری آب و شکر در یک قابلمه جداگانه همانند سیب زمینی به صورت آب پز بپزید.

در این مرحله نخود فرنگی را به همراه مقداری آب ، نمک و کره بپزید و تخم مرغ ها را هم به صورت آبپز بپزید و سفیده آن ها را بعد از جدا به صورت نگینی د کنید و کنار بگذارید. بعد از آن ماکارونی را به همراه مقداری آب و نمک روی حرارت قرار می دهیم تا به مرحله آب کشی برسد.

حالا ماکارونی را آبکش می کنیم و صبر می کنیم آب اضافی ماکارونی کاملا گرفته شود. بعد از آن ژامبون و خیارشور را به صورت نگینی د می کنیم و کنار می گذاریم. در این مرحله در داخل ظرفی که برای سالاد در نظر گرفتیم مقداری سس مایونز ، آبلیمو ، فلفل و نمک می ریزیم و مخلوط می کنیم.

بعد سیب زمینی ، نخود فرنگی ، ژامبون ، هویج ، سفیده تخم مرغ و خیارشور را در داخل ظرف سالاد می ریزیم و مواد را باهم مخلوط می کنیم. حالا ماکارونی آبکش شده را به همراه شوید ، نمک و فلفل و افزودنی های دیگر به سالاد ماکارونی اضافه کنید و سعی کنید مواد را به آرامی مخلوط کنید تا زیبایی خود را از دست ندهند.

در انتها باید سالاد ماکاونی را به مدت یک ساعت در یخچال قرار دهید تا سرد شود. برای تزیین سالاد ماکارونی پیشنهاد می کنم از گوجه گیلاسی استفاده کنید چون هم طعم مطبوعی به سالاد می دهد و هم باعث زیبا تر دیده شدن سالاد ماکارونی می شود.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/18/post-59/طرز-تهیه-سالاد-ماکارونی
ید با لوازم آرایش

درخواست حذف اطلاعات

ید با لوازم آرایش

 ید اینترنتی با لوازم آرایش ، با لوازم آرایش شیشه ای ، ید جای لوازم آرایش ، ید جای لوازم آرایش رومیزی

با جای لوازم آرایشی شیشه ای رومیزی یکی از جدیدترین و پرفروش ترین محصولات سال 2018 می باشد که مخترعین این محصول را مخصوص آرایشگران حرفه ای و بانوانی که از شلوغی میز آرایش خود خسته شده اند طراحی و ساخته اند. این با لوازم آرایش شیشه ای دارای 3 کشو و 2 محفظه جداگانه می باشد همچنین دارای 16 محفظه شفاف جهت قرارگیری آیتم های مختلف در قسمت بالایی می باشد.

مزایای ید با لوازم آرایش شیشه ای

شما با ید این با لوازم آرایش می توانید به راحتی رژ ، مداد ، خط چشم ، ریمیل و سایر لوازم خود را در محفظه هایی که در این با لوازم آرایش تعبیه شده اند قرار بدهید و برای همیشه از شلوغی میز آرایش خود خداحافظی کنید و برای پیدا لوازم آرایشی خود دیگر سر در گم نباشید.

این با لوازم آرایش به صورت خیلی حرفه ای طراحی شده است و به دلیل اینکه این با از شیشه شفاف طراحی و ساخته شده است بسیار زیبا و لو بوده و مطمئنا موجب زیبا شدن و زیبا دیده شدن میز آرایش شما خواهد شد. این با لوازم آرایش برای آرایشگران حرفه ای و حتی بانوان ایرانی که از شلوغی میز آرایش خود خسته شده اند بهترین پیشنهاد می باشد.

با لوازم آرایش رومیزی ، قیمت با لوازم آرایش شیشه ای

با لوازم آرایش هدیه ای که فراموش نخواهد شد

مطمئنا هر خانمی که با لوازم آرایش زیاد سرکار دارد از مدت ها پیش به دنبال ید با یا محظه ای برای قرار دادن لوازم آرایش می باشد ولی همان طور که میدانید پیدا چنین با ی در مغازه های شهر کاری بسیار مشکل و وقت گیر می باشد. برای همین اگر به دنبال ید هدیه ای فراموش نشدنی برای همسر یا دوست و یا آشنای خود هستید با لوازم آرایش بهترین پیشنهاد می باشد و همسر شما هر بار که از لوازم این با استفاده کند به یاد شما خواهد افتاد. پس اگر به دنبال هدیه ای فراموش نشدنی برای همسر خود هستید با لوازم آرایش شیشه ای را از دست ندهید.

فروشگاه ید با لوازم آرایش ، با لوازم آرایش

راهنمای ید با لوازم آرایش

برای ید با جای لوازم آرایش شیشه ای لطفا ابتدا بر روی ید محصول کلیک کنید و فرم ید را با دقت پر کنید سپس بعد از اینکه سفارش خود را درب منزل تحویل گرفتید وجهشو پرداخت نمایید.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/18/post-60/خرید-باکس-لوازم-آرایش
بیوگرافی مهرانه مهین تر

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی مهرانه مهین تر

مهرانه مهین تر ، مهرانه مهین تر و همسرش ، دلیل ازدواج ن مهرانه مهین تر ، بیوگرافی مهرانه مهین تر ع مهرانه مهین تر

مهرانه مهین تر متولد بیستم مرداد 1336 در شهر کرج است. او در یک خانواده پرجمعیت 7 نفره بزرگ شده و خودش فرزند چهارم خانواده است. مهرانه مهین تر بعد از گرفتن مدرک دیپلم ، تحصیلات ی خود را در رشته کارگردانی گمرگ ادامه می دهد و در گمرگ مشغول به کار می شود به گفته خودش اصلا از کار در گمرگ لذت نمی بردم و برای همین به کلاس های تئاتر هم می رفتم.

نهایتا در سال 58 بعد از پیروزی انقلاب ی و در بدترین شرایط موجود تصمیم گرفتم بازیگر شوم و برای همین به دانشکده هنرهای زیبا تهران رفتم. و در رشته بازیگری و کارگردانی مشغول به تحصیل شدم و فارغ حصیل همین رشته هستم. اولین کار بازیگری خود را در سال 64 وقتی 28 ساله بود با گلبهار شروع و با بازی در سریال همسران در سال 73 به شهرت رسیدم.

مهرانه مهین تر ، مهرانه مهین تر و مهتاب کرامتی

مهرانه مهین تر در کنار مهتاب کرامتی

علت ازدواج ن مهرانه مهین تر

خانم مهین تر بازیگر 61 ساله سینما و تلویزیون هنوز ازدواج نکرده و مجرد می باشد. مهرانه مهین تر بازیگری که همیشه او را در نقش زنی مهربان و دلسوز در سریال ها می بینیم در آ ین مصاحبه اش دربارع علت ازدواج ن ش گفت :

من هم ازدواج و بچه دار شدن را دوست داشتم و عاشق فرزند هستم و دوست داشتم برای افراد خانواده ام آشپزی کنم اما به دلیل اینکه بازیگری تمام وجودم را ساخته بود نمی توانستم به راحتی از بازیگری دست بکشم و برای همین ترجیح دادم مجرد بمانم.

متاسفانه بازیگران زن کشورمون در زندگی مجردی شان پیروزترین می باشند و وقتی ازدواج می کنند همسرانشان از آن ها می خواهند که دور بازیگری را خط بکشند یا خواستگارشان از آنها می خواهد که بازیگری را کنار بزارند. حتی زمانی که با همکران خود ازدواج می کنند یا کارشان به ج می کشد و یا اینکه مجبور می شوند بازیگری را کنار بگذارند.

برای همین تصمیم به مجرد ماندن سخت ترین تصمیم زندگی ام بود که گرفتم. ولی باید قبول کنیم که ازدواج یعنی همراه بودن نه اینکه همدیگر را محدود کنیم. هیچ با محدود همسرش به موفقیت نرسیده است و نخواهد رسید.

ع مهرانه مهین تر و شبنم قلی خانی

مهرانه مهین تر در کنار شبنم قلی خانی

تلخ ترین اتفاق زندگی مهرانه مهین تر

من هیچ وقت در زندگی ام طعم واقعی ش ت را تجربه ن چون هیچ وقت زمین خوردن ها و ش ت ها نتوانستند امیدم را کمرنگ کنند. اما شاید غمگین ترین و تلخ ترین اتفاق مربوط به زمانی باشد که پدرم را در 13 سالگی از دست دادم در آن زمان احساس زمین خوردم و با تمام وجودم غم را باور دوره سختی بود اما خیلی زود همین حس ش ت و ناامیدی در من تبدیل به یک امید شد.

مادرم زنی مقتدر و قوی بود و پس از مرگ پدر روی پاش خود ایستاد و با مشکلات جنگید و من همیشه با دیدن او محکم بودن را مرور می . افسردگی را دوست نداشتم و ندارم و با انی که عادت کرده اند زندگی شان را با آه و گریه بگذرانند و یاد نگرفتن امید را ببینند نمی توانم کنار بیایم.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/17/post-58/بیوگرافی-مهرانه-مهین-ترابی
طرز تهیه سالاد اسفناج

درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه سالاد اسفناج

سالاد اسفناج ، طرز تهیه سالاد اسفناج ، دستور تهیه سالاد اسفناج با انار و پرتقال ، سالاد اسفناج با سرکه با امیک تصاویر سالاد اسفناج انار درست شده با سرکه با امیک

سالاد اسفناج یکی از سالاد های خوشمزه می باشد که مواد اصلی آن ، اسفناج ، انار و گردو می باشد. البته من برای جذ ت بیشتر از پرتقال و توت فرنگی هم استفاده و برای سس سالاد ، از رب انار ملس ، سرکه با امیک و روغن زیتون استفاده کردیم. این سالاد به دلیل استفاده از اسفناج تازه و انار برای بدن بسیار مقوی و مفید می باشد. در این آموزش آشپزی بارونک ، با مواد لازم ذکر شده می توانید سالاد اسفناج خوشمزه و مجلسی برای 4 نفر درست کنید.

مواد لازم سالاد اسفناج
اسفناج نیم کیلو
انار دون شده نصف لیوان
گردو نصف لیوان
رب انار ملس ۳ قاشق غذاخوری
سرکه با امیک ۲ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
نمک به میزان لازم
فلفل به میزان لازم

مراحل سالاد اسفناج با انار

برای تهیه سالاد اسفناج خوشمزه و حرفه ای بهتر است از جوانه های اسفناج یعنی همون بیبی اسفناج استفاده کنید. برای شروع اسفناج ها را شسته و روی دستمال آشپزخانه پهن کنید. تا خشک شدن کامل اسفناج ها ، انار را دون می کنیم و پرتقال را پوست گرفته و به قطعات متوسط تقسیم می کنیم یعنی اگر پره پرتقال تون درشت باشه به سه قسمت و اگر ریز باشد به دو قسمت تقسیم کنید.

سپس اسفناج های خشک شده را در ظرف سرو خود بریزید و لابه لاش از مخلوط انار و پرتقال استفاده کنید. به جای پرتقال می توانید از توت فرنگی هم استفاده کنید البته من برای جذ ت بیشتر از هر دو استفاده که این مورد کاملا ختیاری است. و در لایه آ روی اسفناج گردوها را هم بریزید. در برخی دستورات تهیه سالاد اسفناج از پنیر فتا هم استفاده می شود که من به شخصه توصیه نمی کنم چون برای جذب بهتر آهن غذاها بهتر است همراهش مواد داری کلسیم دار مصرف نشود.

برای تهیه سس سالاد مون ، مواد باقی مانده یعنی رب انار ، سرکه با امیک و روغن زیتون را درون یک کاسه می ریزیم و کمی هم نمک و فلفل و ادویه های دیگر در صورت تمایل داشتن اضافه می کنیم و مواد سس را به خوبی مخلوط می کنیم تا یکدست شد. در مرحله آ سس را روی سالاد می ریزیم تا هم زیبایی سالاد بیشتر شود و هم طعم بهتری به آن بدهد. اکنون سالاد اسفناج شما آماده سرو است.

سالاد فصل یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین سالادهای ایرانی است که اکثر ما در وعده های ...منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/07/post-52/طرز-تهیه-سالاد-اسفناج
تعبیر خواب پا

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب پای زخمی ، تعبیر خواب پای بریده شده ، تعبیر خواب پای راست ، تعبیر خواب پای مرده ، تعبیر خواب پای

تعبیر دیدن پاشنه و مچ پای راست و چب ، پای زخمی و ش ته ، پای فلج شده - قطع شده و خود و دیگران تا نالیدن مرده از درد پای بریده شده در خواب می تواند یکی از خواب های روزمره ما باشد و باید دید شما خواب پا را با چه شرایطی دید. در ادامه این پست سایت بارونک ، کاملترین تعبیر پا در خواب را از معبرین بزرگ آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب دیدن پا

ابراهیم کرمانی دیدن هر دو پا در خواب را نشان از پدر و مادر تعبیر می کند و می گوید : شخص بیننده خواب هر ضعف و نقصانی که در پا ببینید دلیل بر پدر و مادر است و اگر خواب ببیند که پای بسیار داشت نشانه رفتن به سفر است.

لیلا برایت می گوید : اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید نشانه این است که به زودی ملکی خواهید ید. و اگر پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید یعنی اینکه کارهای سختی در پیش رو دارید.

آنلی بیتون دیدن پای خود در خواب را نشانه ناامیدی و مغلوب اراده دیگری شدن تعبیر می کند.

جعفر صادق (ع) دیدن پای در خواب را بر 7 وجه تعبیر می کند :

قوت و نیرومندی – عیش و ع – سعی و تلاش – عمر – طلب مال – سفر – زن


تعبیر خواب پای دیگران

آنلی بیتون : دیدن پای دیگران در خواب بیانگر این است که شما با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقام بالاتری در زندگی خود دست می ی د.


تعبیر خواب مچ پا

آنلی بیتون : دیدن مچ زیبای پایی در خواب نشانه این است که همسرتان به شما اهانت خواهد کرد. و اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد بیانگر این است که آن زن در عشق نومید خواهد شد. و اگر آن زن در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببیند نشان از آن است که در زندگی آسوده و راحت خواهد بود.

در ادامه می گوید : اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند نشان از بیمار شدن و ناامید شدن آن زن خواهد بود. اما اگر مچ پای خود را چاق ببیند نشانه این است که آبروی او در خطر برباد رفتن است.


تعبیر خواب پای ش ته

حضرت دانیال می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که پای او بریده یا ش ته است نشانه این است که نیمی از مال و اموال او ضایع گردد و اگر هر دو پا را بریده و یا شسکته ببینید همون ضرب المثل معروف است که می گوید : " برود یا خود بمیرد".

محمد بن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که پا ندارید و با چوب راه می روید نشانه این است که به ی اعتماد خواهید کرد که از آن وفا نخواهید دید. و اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او ش ت نشانه رفتن به کاری است که از آن پشیمان خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید که اسخوان پایتان ش ته است نشانه این است که در مدیریت ، ش ت هایی خواهید خورد. اصفهانی می گوید : اگر خواب ببینید که یکی از اندام هایتان ش ت نشانه زیان است به سبب خوشی که به آن اندام تعلق دارد.


تعبیر خواب پای قطع شده

محمد بن سیرین : اگر زنی خواب ببیند که پای همسرش قطع شده است خوب او نشانه خیانت و بی وفایی است که در آینده نزدیک از همسرش خواهد دید. و اگر مردی خواب ببیند که پاهای همسرش قطع شده است یا همسرش روی ویلچر نشسته است خواب او نشانه راز مهمی است که همسرش مدت هاست از او مخفی کرده است.


تعبیر خواب پای دربند

محمد بن سیرین دیدن پا در بند را نشانه زیان دیدن تعبیر می کند و می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که پای او به ستونی بسته است تعبیرش بد نیست اما اگر ببیند که پای او در دامی گرفتار شده است و یا در جایی فرو رفته است نشانه گرفتار شدن در مکر و حیلتی خواهد بود و اگر خواب ببیند که پای او در گودی یا جایگاهی لغزید نشانه این است که از کار دین و دنیا بازماند یا ی سخنی به او بگوید که از آن سخن آزرده خاطر شود.

جابر مغربی می گوید : اگر شخص بیننده خواب بیمار باشد و خواب ببیند که پایش در بند است خواب او نشان از خلاص شدن از بیماری خواهد بود. و اگر شخصی در زندان پاهایش را در بند ببیند یعنی اینکه کارش بسیار طولانی خواهد بود.


تعبیر خواب پای زخمی

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید که پایتان درد می کند یا زخمی شده است نشانه آن است که دچار مشکلات خانوادگی حقیر و دست و پاگیری خواهید شد. و اگر خواب ببینید که پایتان ملتهب و متورم است نشان از آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.


تعبیر خواب زخمی شدن پاشنه پا

محمد بن سیرین: اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او بشکافت یا زخمی شد آن شخص به کاری مشغول خواهد شد که از آن کار پشیمان خواهد شد ولی ندامتش از آن کمتر خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر خواب ببینید که پاشنه پای شما ش ت و از رفتن باز م د خواب شما می گوید : در آینده نزدیک ، کاری ناصواب می کنید که پشیمانی می آورد و شماتت و ملامت خواهید شنید.

اچ میلر : زخمی شدن پاشنه پا در خواب را نشانه این است که افرادی قصد سوء استفاده از شما را دارند.


تعبیر خواب پای فلج

لیلا بایت می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که پاهایش فلج شده است باید بیشتر مراقب خود باشد. چونکه ش تن پا در خواب نشانه وقوع اتفاقات ناگوار و ناخوشایند است.

همچنین می گوید دیدن پای ناتوان و فلج ارتباط مستقیمی با شغل هر شخص دارد و این خواب نشان از مشکلی است که در شغل او ایجاد خواهد شد. البته اگر آن شخص شاغل باشد.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/07/post-53/تعبیر-خواب-پا
بیوگرافی لیلا حاتمی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی لیلا حاتمی

لیلا حاتمی و علی مصفا ، لیلا حاتمی و همسرش ، لیلا حاتمی و فرزندانش ع لیلا حاتمی

لیلا حاتمی متولد 9 مهر 1351 در تهران است. او در یک خانواده هنرمند بزرگ شده و پدر مرحوم اش علی حاتمی از کارگردان برجسته کشور می باشد و مادرش زری خوشکام از بازیگران می باشد. لیلا حاتمی به لطف پدر و مادرش برای اولین بار در سال 1363 وقتی که 12 ساله بود در کمال الملک پدرش ایفای نقش کرد.

او پس از گرفتن دیپلم ریاضی و فیزیک تحصیلات ی خود را در رشته برق کبیر بعد از دو سال تحصیل رها می کند و عازم لوازن سوئیس می شود و در آنجا در رشته ادبیات فرانسه مشغول به تحصیل می شود. ولی مدتی بعد به علت عود بیماری پدرش که سرطان پانکراس داشت مجبور می شود در سال 57 تحصیلات خود را نیمه کاره بگذارد و به ایران باز می گردد.

لیلا حاتمی با بازی به یاد ماندنی اش در ج نادر از سیمین و ب جوایز مختلف و با حضور در جشنواره های معتبر جهانی ، عنوان چهارمین زن زیبای خاورمیانه را به او اختصاص دادند. نکته جالب دیگر در بیوگرافی لیلا حاتمی این است که او به واسطه حضور چند ساله در خارج از کشور و علاقه خود ، هم اکنون به 5 زبان انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی ، آلمانی و فارسی تسلط دارد.

لیلا حاتمی و همسرش ، ج لیلا حاتمی و علی مصفا

لیلا حاتمی در کنار همسرش علی مصفا

ماجرای ازدواج و آشنایی با علی مصفا

لیلا حاتمی در سال 1377 با علی مصفا ازدواج کرده است و حاصل این ازدواج دو فرزند به نام های مانی و عسل می باشد. لیلا حاتمی در مورد آشنایی اش با همسرش می گوید : من و علی قبل از بازی در لیلا به هم علاقه مند شده بودیم و حس هایی که در این می بینید همه اش واقعی است. راستش قبل از شروع برداری آقای مهرجویی ما را به هم علاقه مند کرد و بعد ش را ساخت. اخیراً شایعه ای در مورد ج لیلا حاتمی از علی مصفا در فضای مجازی پخش شده بود که واقعیت ندارد.

جالب است بدانید علی مصفا در آن زمان برای خواستگاری از لیلا حاتمی سراغ زنده یاد داود رشیدی می رود. آقای رشیدی در یکی از مصاحبه هایش گفته بود که با علی حاتمی مثل دو برادر هستیم و از سال های خیلی قبل رفت و آمد خانوادگی داریم و لیلا و لیلی از کودکی باهم بزرگ شده اند.

فرزرندان لیلا حاتمی ، مانی مصفا ، عسل مصفا

ع فرزندان لیلا حاتمی - مانی و عسل مصفامنبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/08/post-54/بیوگرافی-لیلا-حاتمی
تعبیر خواب آش

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش رشته ، تعبیر خواب پختن آش ، تعبیر خواب پختن آش نذری ، تعبیر خواب دادن و گرفتن آش نذری تا آش پشت پا

تعبیر خواب آش رشته

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : رشته آش رشته نشانه امید ، خیر ، برکت و نعمت است. همان طور که میدانید رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند پس رشته هم خوب است و برای همین دیدن آش رشته در خواب نیکو است اما اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید تعبیرش خوب نیست.


تعبیر خواب آش شوربا

منوچهر مطیعی : در ح کلی دیدن شوربا در خواب نشانه نعمت ، فایده ، خیر و نیکی است. اما در غذاهایی مانند آبگوشت ، آش شوربا ، حلیم و سایر غذاهایی که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود باید دید مزه و طمع آن به چه صورت است و به همین طریق باید این خواب ها را تعبیر کرد.

اگر در خواب فقط شوریا را ببینیم تعبیرش خوب است و نشانه نعمت و خوبی می باشد و فرقی نمی کند خودمان آن را پخته باشیم و یا از دیگری گرفته باشیم ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد نشانه غم و اندوه و ناراحتی است.


تعبیر خواب آش سرکه

ابن سیرین می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که آش سرکه را با گوشت و عسل و چیزهای خوب پخته است نشانه این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت به دست می آورد.

و اگر آن شخص آش سرکه را با گوشت پخته باشد عمر طولانی بدست خواهد آورد و به وسیله برخی افراد تی به مال و اموال فراوان خواهد رسید. ولی اگر آش سرکه را با گوشت پرنده پخته باشد به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و قدرت بدست خواهد آورد.


تعبیر خواب آش نذری

گرفتن آش ندری در خواب نشانه نعمت و روزی است.

دادن آش نذری در خواب نشانه به مقام رسیدن است.


تعبیر خواب پختن آش

اگر خواب ببینید که مشعول پختن آش هستید خواب شما نشانه این است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/11/post-55/تعبیر-خواب-آش
بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا

درخواست حذف اطلاعات
محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان ، بیوگرافی محمدرضا شریفی نیا ، دختران محمدرضا شریفی نیا ، محمدرضا شریفی نیا و همسرش ع محمدرضا شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا متولد 25 داد 1334 در شهر تهران است. او فارغ حصیل رشته تربیت بدنی است و هم اکنون از هن یشه های مشهور و شاخص و پرنفوذ سینما می باشد که جایگاه ویژه ای در سینمای ایران دارد و چهره های زیادی همانند هدیه ترانی را به عنوان بازیگر معرفی کرده است.

ازدواج با آزیتا حاجیان و علت طلاق

محمدرضا شریفی نیا در سال 1361 با آزیتا حاجیان که در آن زمان از بازیگران زن مشهور سینما بود ازدواج می کند و این ازدواج باعث شد تا او وارد دنیای بازیگری شود. اما متاسفانه محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان بعد از چند سال زندگی مشترک بنا به دلایلی از جدا شدند. ملیکا شریفی نیا در آ ین مصاحبه خود از راز طلاق پدر و مادرش برداشت و گفت : پدر و مادرم از هم جدا شدند تا رفیق باقی بمانند.

بعد از این ج شایعه هایی در مورد ازدواج مجدد شریفی نیا با رز رضوی مطرح بود که توسط هر دو تکذیب شد. حاصل ازدواج محمدرضا شریفی نیا با آزیتا حاجیان دو دختر به نام های ملیکا شریفی نیا و مهراوه شریفی نیا می باشد که هر دوی آن ها از بازیگران بنامی هستند.

خانواده محمدرضا شریفی نیا ، محمدرضا شریفی نیا و همسرش ، ع دخترای محمدرضا شریفی نیا

خانواده محمد رضا شریفی نیا - همسر سابق + دخترهایش

بیوگرافی آزیتا حاجیان

آزیتا حاجیان متولد 21 دی 1366 در شهر تهران است و فارغ حصیل رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیک هنر می باشد و اولین فعالیت هنری خودش را در سال 1354 با نمایش خورشید بانو آفتاب کن شروع کرده است. و در سال 68 با عروسک ها وارد سینما شد و در سال 77 با بازی در روبان قرمز برنده سیمرغ بلورین برترین بازیگر نقش اول زن شد.

آزیتا حاجیان بعد از ج از محمدرضا شریفی نیا با شخصی بنام محمد کریمی ازدواج کرده است.

ماجرای محمدرضا شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا بعد از انقلاب برای یادگیری علوم دینی به مکتب آیت الله مهدوی کنی می رفت و زمانی که وارد فرودگاه مهرآباد شد او عضو گروه سرودی بود که در فرودگاه حضور داشت. و در دهه 60 بود که به دلیل فعالیت در گروه های سیاهی دستگیر و به محکوم شد اما بعد از نوشتن توبه مورد عفو قرار گرفت و مدتی بعد از زندان آزاد شد.

محمدرضا شریفی نیا و دخترش مهراوه شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا و دخترش مهراوه شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا و دخترش ملیکا شریفی نیا

محمدرضا شریفی نیا و دخترش ملیکا شریفی نیامنبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/12/post-56/بیوگرافی-محمدرضا-شریفی-نیا
طرز تهیه سوپ مرغ

درخواست حذف اطلاعات
سوپ مرغ ، طرز تهیه سوپ مرغ ، دستور پخت سوپ مرغ ساده ، مواد لازم سوپ مرغ ، سوپ مرغ با هویج و سیب زمینی و سبزیجات

سوپ مرغ از خوشمزه ترین و پرطرفدارترین سوپ ها است و به دلیل اینکه در این سوپ از مرغ ، سیب زمینی ، هویج و سبزیجات معطر استفاده می شود بسیار مقوی بوده و برای بیماران مفید است. البته برخی ها برای سوپ مرغ از موادی مانند جو ، قارچ و ... هم استفاده می کنند که کاملا اختیاری می باشد. در این آموزش آشپزی بارونک ، با مواد لازم ذکر شده می توانید سوپ مرغ خوشمزه و مجلسی برای 4 نفر درست کنید.

مواد لازم سوپ مرغ
گوشت مرغ 400 گرم
پیاز 2 عدد
هویج 2 عدد
سیب زمینی 2 عدد
سیر 2 حبه
سبزیجات به مقدار لازم
فلفل سیاه به مقدار لازم
نمک به مقدار لازم

مراحل تهیه سوپ مرغ

ابتدا گوشت مرغ را به همراه مقداری آب و یک پیاز داخل یک قابلمه می ریزیم و بر روی حرارت ملایم قرار می دهیم و اجازه می دهیم تا مرغ نیم پز شود. پس از نیم پز شدن آب مرغ را با استفاده از صافی جدا کنید و کنار بگذارید و گوشت مرغ را هم به صورت ریش ریش د کنید و آن را هم کنار بگذارید.

در این مرحله هویج ، پیاز و سیب زمینی را به شکل نگینی د می کنیم و سیر را به صورت ریز د کنید. سپس پیاز و سیر را به همراه مقداری روغن در قابلمه ای که برای سوپ در نظر گرفتید بریزید و روی حرارت کم بگذارید و تفت دهید. بعد از آن هویچ را که به صورت نگینی د کرده اید اضافه کنید و دوباره تفت دهید و بعد آب مرغ را به همراه مقداری آب اضافه کنید به طوریکه که مجموع آب اضافه شده بیشتر از یک و نیم لیتر نباشد.

پس از اینکه هویج ها نیم پز شد سیب زمینی را به همراه گوشت مرغ اضافه کنید. دلیل اینکه سیب زمینی ها را دیرتر اضافه می کنیم این است که سیب زمینی نسبت به هویج زودتر می پزد. بعد از اینکه کمی سوپ جوشید سبزیجات را که از قبل به صورت ساطوری د کرده بودیم به قابلمه اضافه می کنیم.

بعد از اضافه سبزیجات به سوپ 5 دقیقه بعد ادویه جات خود را به همراه نمک و فلفل سیاه اضافه می کنیم و حدود 10 دقیقه صبر می کنیم تا سوپ با حرارت ملایم به خوبی جا بیفتد سپس سوپ را در ظرف سوپ خوری می کشیم و با جعفری تازه تزیین می کنیم.

نکاتی برای خوشمزه تر شدن سوپ مرغ

آبکی شدن و رنگ سوپ مرغ

همان طور که میدانید اگر سوپ با حرارت ملایم بپزد هم خوشمزه تر می شود و هم غلیظ تر. اما اگر احساس کردید سوپ مرغ تون بیش از اندازه آبکی شده است نگران نباشد برای رفع این مشکل مقدار کمی آرد برنج را در یک لیوان آب سرد حل کنید و کم کم به سوپ اضافه کنید تا سوپ مرغ شما غلیظ ترشود. برای خوش رنگ شدن سوپ مرغ هم می توانید یکی دو قاشق رب گوجه فرنگی بهش اضافه کنید تا رنگ سوپ مرغ تون قرمز رنگ شود.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/13/post-57/طرز-تهیه-سوپ-مرغ
بیوگرافی مهراوه شریفی نیا

درخواست حذف اطلاعات

مهراوه شریفی نیا به لطف پدر و مادرش بازیگری را از سن 8 سالگی با عروسک ها در سال 68 در کنار مادرش شروع کرد و دو سال بعد در سریال علی در کنار پدرش ایفای نقش کرد و هم اکنون یکی از بازیگران موفق و محبوب به شمار می آید. همچنین او در حال حاظر به عنوان یکی از بهترین نوازنده های خانم پیانو به حساب می آید.

علت ج پدر و مادرش

پدر و مادر مهراوه شریفی نیا سال ها پیش از هم جدا شدند و مادرش بعد از طلاق با شخص دیگری بنام محمد کریمی ازدواج کرده است. مهراوه و خواهر کوچکترش ملیکا شریفی نیا بعد از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شدند در کنار پدرشان به زندگی خود ادامه داده اند.

مهراوه شریفی نیا و پدرش ، مهراوه شریفی نیا و مادرش ، مهراوه شریفی نیا و خواهرش

مهراوه شریفی نیا در کنار پدر ، مادر و خواهرش ملیکا

دلیل ازدواج ن

مهراوه شریفی نیا مجرد می باشد و تا به امروز ازدواج نکرده است. البته خواهر کوچکتر او در سال 1368 وقتی 19 ساله بود با شخصی بنام رضا طلاچیان که صنایع می باشد ازدواج کرده است.

در برنامه دورهمی ، مهران مدیری از خانم شریفی نیا پرسید که ازدواج کردید؟ ی نمیگیره شما رو؟ او در پاسخ با خنده گفت که شوهر گیر نمیاد! مدیری مجدد سوال کرد که تو همین ماه 35 ساله می شوید جرا ازدواج نمی کنی؟ خانم مهراوه در پاسخ با خنده گفت : شوهر خوب پیدا نمیشه! مدیری مجداً پرسید شوهر خوب به کی میگن؟ مهراوه شریفی نیا گفت : راستش اینقدر درگیر کار بودم که تا حالا بهش فکر ن .

شایعه ازدواج با پوریا پورسرخ

در مورد افراد مشهور همیشه شایعاتی در مورد زندگی خصوصی آن ها ساخته می شود. در مورد مهراوه شریفی نیا هم اخیراً شایعه شده بود که او با پوریا پورسرخ ازدواج کرده است که این خبر با واکنش هر دو نفر مواجه شد. آقای پورسرخ می گوید که کیما (مهراوه) مثل خواهرش است.

مهراوه شریفی نیا و مادرش ، ع مادر مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش آزیتا حاجیان

ماجرای پخش شدن ع های خصوصی اش

چندی پیش تعدادی از ع های خصوصی مهراوه شریفی نیا در فضای مجازی پخش شده بود که این ع ها موجب شد شایعاتی در مورد اینکه خانم شریفی نیا کشف حجاب کرده است برای این بازیگر رخ بدهید. طبقه گفته خودش قضییه از این قرار بود که ع های شخصی او مورد سرقت قرار گرفته و پس از دستکاری با فتوشاب در فضای مجازی پخش شده است.

مهراوه شریفی نیا با انتشار پستی در صفحه شخصی اش به این شایعه ها واکنش نشان داد او گفت : چه فرقی می کند سرقت مسلحانه از بانک یا دستبرد زدن به ع ها و فایل های شخصی یک نفر و دستکاری آن ها. صفحه اینستاگرام باعث شده است من بخش هایی از زندگی ام را با شما شریک شوم اما همیشه در همه تصاویر عمومی ، قوانین ، اعتقادات و شئونات خودم و جامعه را در نظر گرفته ام.

متاسفانه حدود 6 سال پیش شخصی تعدادی از ع های کاملا خصوصی من را در اینترنت پخش کرد و افراد دیگری هم با دستکاری این ع ها به این فضا دامن زدند. من در آن زمان سکوت تا حاشیه ای ایجاد نشود. اما آن شخص بیمار و انی که ع ها را پخش د حسابشان با خدا است که بر همه ما آگاه و ناظر است.

اینکه از واژه کشف حجاب استفاده می شود باعث تعجب من است استفاده از واژه کشف حجاب برای ع های خصوصی من که بدون خواست و رضایت من منتشر شده است درست و عادلانه نیست. کاش بیشتر مواظب قضاوت هامون باشیم.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/07/post-51/بیوگرافی-مهراوه-شریفی-نیا
بیوگرافی مهراوه شریفی نیا

درخواست حذف اطلاعات

مهراوه شریفی نیا به لطف پدر و مادرش بازیگری را از سن 8 سالگی با عروسک ها در سال 68 در کنار مادرش شروع کرد و دو سال بعد در سریال علی در کنار پدرش ایفای نقش کرد و هم اکنون یکی از بازیگران موفق و محبوب به شمار می آید. همچنین او در حال حاظر به عنوان یکی از بهترین نوازنده های خانم پیانو به حساب می آید.

علت ج پدر و مادرش

پدر و مادر مهراوه شریفی نیا سال ها پیش از هم جدا شدند و مادرش بعد از طلاق با شخص دیگری بنام محمد کریمی ازدواج کرده است. مهراوه و خواهر کوچکترش ملیکا شریفی نیا بعد از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شدند در کنار پدرشان به زندگی خود ادامه داده اند.

مهراوه شریفی نیا و پدرش ، مهراوه شریفی نیا و مادرش ، مهراوه شریفی نیا و خواهرش

مهراوه شریفی نیا در کنار پدر ، مادر و خواهرش ملیکا

دلیل ازدواج ن

مهراوه شریفی نیا مجرد می باشد و تا به امروز ازدواج نکرده است. البته خواهر کوچکتر او در سال 1368 وقتی 19 ساله بود با شخصی بنام رضا طلاچیان که صنایع می باشد ازدواج کرده است.

در برنامه دورهمی ، مهران مدیری از خانم شریفی نیا پرسید که ازدواج کردید؟ ی نمیگیره شما رو؟ او در پاسخ با خنده گفت که شوهر گیر نمیاد! مدیری مجدد سوال کرد که تو همین ماه 35 ساله می شوید جرا ازدواج نمی کنی؟ خانم مهراوه در پاسخ با خنده گفت : شوهر خوب پیدا نمیشه! مدیری مجداً پرسید شوهر خوب به کی میگن؟ مهراوه شریفی نیا گفت : راستش اینقدر درگیر کار بودم که تا حالا بهش فکر ن .

شایعه ازدواج با پوریا پورسرخ

در مورد افراد مشهور همیشه شایعاتی در مورد زندگی خصوصی آن ها ساخته می شود. در مورد مهراوه شریفی نیا هم اخیراً شایعه شده بود که او با پوریا پورسرخ ازدواج کرده است که این خبر با واکنش هر دو نفر مواجه شد. آقای پورسرخ می گوید که کیما (مهراوه) مثل خواهرش است.

مهراوه شریفی نیا و مادرش ، ع مادر مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش آزیتا حاجیان

ماجرای پخش شدن ع های خصوصی اش

چندی پیش تعدادی از ع های خصوصی مهراوه شریفی نیا در فضای مجازی پخش شده بود که این ع ها موجب شد شایعاتی در مورد اینکه خانم شریفی نیا کشف حجاب کرده است برای این بازیگر رخ بدهید. طبقه گفته خودش قضییه از این قرار بود که ع های شخصی او مورد سرقت قرار گرفته و پس از دستکاری با فتوشاب در فضای مجازی پخش شده است.

مهراوه شریفی نیا با انتشار پستی در صفحه شخصی اش به این شایعه ها واکنش نشان داد او گفت : چه فرقی می کند سرقت مسلحانه از بانک یا دستبرد زدن به ع ها و فایل های شخصی یک نفر و دستکاری آن ها. صفحه اینستاگرام باعث شده است من بخش هایی از زندگی ام را با شما شریک شوم اما همیشه در همه تصاویر عمومی ، قوانین ، اعتقادات و شئونات خودم و جامعه را در نظر گرفته ام.

متاسفانه حدود 6 سال پیش شخصی تعدادی از ع های کاملا خصوصی من را در اینترنت پخش کرد و افراد دیگری هم با دستکاری این ع ها به این فضا دامن زدند. من در آن زمان سکوت تا حاشیه ای ایجاد نشود. اما آن شخص بیمار و انی که ع ها را پخش د حسابشان با خدا است که بر همه ما آگاه و ناظر است.

اینکه از واژه کشف حجاب استفاده می شود باعث تعجب من است استفاده از واژه کشف حجاب برای ع های خصوصی من که بدون خواست و رضایت من منتشر شده است درست و عادلانه نیست. کاش بیشتر مواظب قضاوت هامون باشیم.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/07/post-51/بیوگرافی-مهراوه-شریفی-نیا
بیوگرافی مهراوه شریفی نیا

درخواست حذف اطلاعات

مهراوه شریفی نیا به لطف پدر و مادرش بازیگری را از سن 8 سالگی با عروسک ها در سال 68 در کنار مادرش شروع کرد و دو سال بعد در سریال علی در کنار پدرش ایفای نقش کرد و هم اکنون یکی از بازیگران موفق و محبوب به شمار می آید. همچنین او در حال حاظر به عنوان یکی از بهترین نوازنده های خانم پیانو به حساب می آید.

علت ج پدر و مادرش

پدر و مادر مهراوه شریفی نیا سال ها پیش از هم جدا شدند و مادرش بعد از طلاق با شخص دیگری بنام محمد کریمی ازدواج کرده است. مهراوه و خواهر کوچکترش ملیکا شریفی نیا بعد از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شدند در کنار پدرشان به زندگی خود ادامه داده اند.

مهراوه شریفی نیا و پدرش ، مهراوه شریفی نیا و مادرش ، مهراوه شریفی نیا و خواهرش

مهراوه شریفی نیا در کنار پدر ، مادر و خواهرش ملیکا

دلیل ازدواج ن

مهراوه شریفی نیا مجرد می باشد و تا به امروز ازدواج نکرده است. البته خواهر کوچکتر او در سال 1368 وقتی 19 ساله بود با شخصی بنام رضا طلاچیان که صنایع می باشد ازدواج کرده است.

در برنامه دورهمی ، مهران مدیری از خانم شریفی نیا پرسید که ازدواج کردید؟ ی نمیگیره شما رو؟ او در پاسخ با خنده گفت که شوهر گیر نمیاد! مدیری مجدد سوال کرد که تو همین ماه 35 ساله می شوید جرا ازدواج نمی کنی؟ خانم مهراوه در پاسخ با خنده گفت : شوهر خوب پیدا نمیشه! مدیری مجداً پرسید شوهر خوب به کی میگن؟ مهراوه شریفی نیا گفت : راستش اینقدر درگیر کار بودم که تا حالا بهش فکر ن .

شایعه ازدواج با پوریا پورسرخ

در مورد افراد مشهور همیشه شایعاتی در مورد زندگی خصوصی آن ها ساخته می شود. در مورد مهراوه شریفی نیا هم اخیراً شایعه شده بود که او با پوریا پورسرخ ازدواج کرده است که این خبر با واکنش هر دو نفر مواجه شد. آقای پورسرخ می گوید که کیما (مهراوه) مثل خواهرش است.

مهراوه شریفی نیا و مادرش ، ع مادر مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش آزیتا حاجیان

ماجرای پخش شدن ع های خصوصی اش

چندی پیش تعدادی از ع های خصوصی مهراوه شریفی نیا در فضای مجازی پخش شده بود که این ع ها موجب شد شایعاتی در مورد اینکه خانم شریفی نیا کشف حجاب کرده است برای این بازیگر رخ بدهید. طبقه گفته خودش قضییه از این قرار بود که ع های شخصی او مورد سرقت قرار گرفته و پس از دستکاری با فتوشاب در فضای مجازی پخش شده است.

مهراوه شریفی نیا با انتشار پستی در صفحه شخصی اش به این شایعه ها واکنش نشان داد او گفت : چه فرقی می کند سرقت مسلحانه از بانک یا دستبرد زدن به ع ها و فایل های شخصی یک نفر و دستکاری آن ها. صفحه اینستاگرام باعث شده است من بخش هایی از زندگی ام را با شما شریک شوم اما همیشه در همه تصاویر عمومی ، قوانین ، اعتقادات و شئونات خودم و جامعه را در نظر گرفته ام.

متاسفانه حدود 6 سال پیش شخصی تعدادی از ع های کاملا خصوصی من را در اینترنت پخش کرد و افراد دیگری هم با دستکاری این ع ها به این فضا دامن زدند. من در آن زمان سکوت تا حاشیه ای ایجاد نشود. اما آن شخص بیمار و انی که ع ها را پخش د حسابشان با خدا است که بر همه ما آگاه و ناظر است.

اینکه از واژه کشف حجاب استفاده می شود باعث تعجب من است استفاده از واژه کشف حجاب برای ع های خصوصی من که بدون خواست و رضایت من منتشر شده است درست و عادلانه نیست. کاش بیشتر مواظب قضاوت هامون باشیم.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/07/post-51/بیوگرافی-مهراوه-شریفی-نیا
بیوگرافی مهراوه شریفی نیا

درخواست حذف اطلاعات

مهراوه شریفی نیا به لطف پدر و مادرش بازیگری را از سن 8 سالگی با عروسک ها در سال 68 در کنار مادرش شروع کرد و دو سال بعد در سریال علی در کنار پدرش ایفای نقش کرد و هم اکنون یکی از بازیگران موفق و محبوب به شمار می آید. همچنین او در حال حاظر به عنوان یکی از بهترین نوازنده های خانم پیانو به حساب می آید.

علت ج پدر و مادرش

پدر و مادر مهراوه شریفی نیا سال ها پیش از هم جدا شدند و مادرش بعد از طلاق با شخص دیگری بنام محمد کریمی ازدواج کرده است. مهراوه و خواهر کوچکترش ملیکا شریفی نیا بعد از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شدند در کنار پدرشان به زندگی خود ادامه داده اند.

مهراوه شریفی نیا و پدرش ، مهراوه شریفی نیا و مادرش ، مهراوه شریفی نیا و خواهرش

مهراوه شریفی نیا در کنار پدر ، مادر و خواهرش ملیکا

دلیل ازدواج ن

مهراوه شریفی نیا مجرد می باشد و تا به امروز ازدواج نکرده است. البته خواهر کوچکتر او در سال 1368 وقتی 19 ساله بود با شخصی بنام رضا طلاچیان که صنایع می باشد ازدواج کرده است.

در برنامه دورهمی ، مهران مدیری از خانم شریفی نیا پرسید که ازدواج کردید؟ ی نمیگیره شما رو؟ او در پاسخ با خنده گفت که شوهر گیر نمیاد! مدیری مجدد سوال کرد که تو همین ماه 35 ساله می شوید جرا ازدواج نمی کنی؟ خانم مهراوه در پاسخ با خنده گفت : شوهر خوب پیدا نمیشه! مدیری مجداً پرسید شوهر خوب به کی میگن؟ مهراوه شریفی نیا گفت : راستش اینقدر درگیر کار بودم که تا حالا بهش فکر ن .

شایعه ازدواج با پوریا پورسرخ

در مورد افراد مشهور همیشه شایعاتی در مورد زندگی خصوصی آن ها ساخته می شود. در مورد مهراوه شریفی نیا هم اخیراً شایعه شده بود که او با پوریا پورسرخ ازدواج کرده است که این خبر با واکنش هر دو نفر مواجه شد. آقای پورسرخ می گوید که کیما (مهراوه) مثل خواهرش است.

مهراوه شریفی نیا و مادرش ، ع مادر مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش آزیتا حاجیان

ماجرای پخش شدن ع های خصوصی اش

چندی پیش تعدادی از ع های خصوصی مهراوه شریفی نیا در فضای مجازی پخش شده بود که این ع ها موجب شد شایعاتی در مورد اینکه خانم شریفی نیا کشف حجاب کرده است برای این بازیگر رخ بدهید. طبقه گفته خودش قضییه از این قرار بود که ع های شخصی او مورد سرقت قرار گرفته و پس از دستکاری با فتوشاب در فضای مجازی پخش شده است.

مهراوه شریفی نیا با انتشار پستی در صفحه شخصی اش به این شایعه ها واکنش نشان داد او گفت : چه فرقی می کند سرقت مسلحانه از بانک یا دستبرد زدن به ع ها و فایل های شخصی یک نفر و دستکاری آن ها. صفحه اینستاگرام باعث شده است من بخش هایی از زندگی ام را با شما شریک شوم اما همیشه در همه تصاویر عمومی ، قوانین ، اعتقادات و شئونات خودم و جامعه را در نظر گرفته ام.

متاسفانه حدود 6 سال پیش شخصی تعدادی از ع های کاملا خصوصی من را در اینترنت پخش کرد و افراد دیگری هم با دستکاری این ع ها به این فضا دامن زدند. من در آن زمان سکوت تا حاشیه ای ایجاد نشود. اما آن شخص بیمار و انی که ع ها را پخش د حسابشان با خدا است که بر همه ما آگاه و ناظر است.

اینکه از واژه کشف حجاب استفاده می شود باعث تعجب من است استفاده از واژه کشف حجاب برای ع های خصوصی من که بدون خواست و رضایت من منتشر شده است درست و عادلانه نیست. کاش بیشتر مواظب قضاوت هامون باشیم.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/07/post-51/بیوگرافی-مهراوه-شریفی-نیا
اس ام اس تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس تسلیت

متن تسلیت ، اس ام اس تسلیت ، پیام تسلیت ، شعر تسلیت ، ع نوشته تسلیت به پدر مادر برادر و خواهر پیام ، متن ، شعر و ع نوشته برای تسلیت پدر مادر برادر خواهر و دوست

متن تسلیت

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم

امیدوارم که غم آ زندگیتان باشد

پیام تسلیت

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن تسلیت برای فرزند ، ع تسلیت برای فرزند رفته ، پیام تسلیت فرزند پسر

ع نوشته تسلیت فرزند

شعر تسلیت

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ،

عاقبت با اشک غم کوه امید کاه شد

گفته بودی یوسف گمگشته بازآید ولی ،

یوسف من تا قیامت ه ن چاه شد

تسلیت رسمی

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم

امیدوارم غم آ تان باشد

پیام برای عرض تسلیت دوست ، اس ام اس تسلیت به دوست ، تسلیت به عشق و یار

کارت پستال تسلیت

شعر زیبا برای تسلیت

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

پیام تسلیت کوتاه

اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد

تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تسلیت همسر

من امشب از فرق یار میگریم

بسان عاشقان زار میگریم

رفیق نیمه راه شد یار دیرینم

دلم افسرده است بسیار میگریم

از همدرتون سپازگرام

متن تسلیت داغ جوان

بعد پ ر شدنت ای گل زیبا چه کنم

من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم

بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان

من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

پیام تسلیت صمیمانه

خبر اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فرو برد

اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم

تسلیت پدر

از شنیدن خبر فوت پدر عزیز شما بسیار متاثر شدم

بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم

و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مس دارم

ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

پیام تسلیت پدر

درگذشت پدر گرامی تان را

به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

متن تسلیت پدر

درگذشت پدرتان چنان سنگین و جانسوز است

که به دشواری به باور می نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار

چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را

به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده

علو درجات طلب می کنم

تسلیت مادر

عرض تسلیت حقیر را بپذیرید

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبد

خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود :

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون

پیام تسلیت مادر

از شنیدن خبر فوت مادر گرامی تان بسیار متاثر شدم

بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم

واز درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مس دارم

ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

اس ام اس تسلیت مادر

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادربزرگ گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

تسلیت به همسر

تسلیت واژه ای نیست که با آن بتوانم آرامت کنم ...

تسلیت میگویم که بدانی نه فقط در خوشی بلکه در غم هم مثل کوه کنارت هستم

تسلیت برادر

اندوه ما در غم از دست دادن برادر عزیز شما در واژه ها نمیگنجد

تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تسلیت خواهر

درگذشت خواهر گرامیتان را به شما

و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم

از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

جناب آقا / خانم ( . . . ) اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

تسلیت به رفیق ، پیام تسلیت برای رفیق درگذشته ، متن برای فوت رفیق

ع نوشته تسلیت رفیق

پیام تسلیت دوست

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است

رفیقان را جدا هنر نیست

رفیقان قلب انسانند

خدایا بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

پیام تسلیت رسمی

ضایعه درگذشت ( مادر – خواهر – همسر – دختر ) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

پیام تسلیت رسمی 2

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت ( پدر – پسر – برادر – همسر ) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

پیام تسلیت پدربزرگ

شاید نتوانم آنطور که باید غم تو را در از دست دادن مادربزرگت - پدربزرگت درک کنم.

اما با تو همراهم و این غم را به تو تسلیت عرض می کنم. برای تو

و پدر و مادرت سلامتی و طول عمر باعزت از خداوند بزرگ خواستارم

پیام تسلیت مادربزرگ

(مادربزرگها - پدربزگها) هروقت بروند زود رفته اند

و جای خالی آنها همیشه احساس می شود

درگذشت (مادربزرگت - پدربزرگت) را تسلیت می گویم
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/01/post-47/اس-ام-اس-تسلیت
اس ام اس تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

اس ام اس تسلیت

متن تسلیت ، اس ام اس تسلیت ، پیام تسلیت ، شعر تسلیت ، ع نوشته تسلیت به پدر مادر برادر و خواهر پیام ، متن ، شعر و ع نوشته برای تسلیت پدر مادر برادر خواهر و دوست

متن تسلیت

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم

امیدوارم که غم آ زندگیتان باشد

پیام تسلیت

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن تسلیت برای فرزند ، ع تسلیت برای فرزند رفته ، پیام تسلیت فرزند پسر

ع نوشته تسلیت فرزند

شعر تسلیت

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ،

عاقبت با اشک غم کوه امید کاه شد

گفته بودی یوسف گمگشته بازآید ولی ،

یوسف من تا قیامت ه ن چاه شد

تسلیت رسمی

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم

امیدوارم غم آ تان باشد

پیام برای عرض تسلیت دوست ، اس ام اس تسلیت به دوست ، تسلیت به عشق و یار

کارت پستال تسلیت

شعر زیبا برای تسلیت

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

پیام تسلیت کوتاه

اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد

تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تسلیت همسر

من امشب از فرق یار میگریم

بسان عاشقان زار میگریم

رفیق نیمه راه شد یار دیرینم

دلم افسرده است بسیار میگریم

از همدرتون سپازگرام

متن تسلیت داغ جوان

بعد پ ر شدنت ای گل زیبا چه کنم

من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم

بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان

من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

پیام تسلیت صمیمانه

خبر اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فرو برد

اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم

تسلیت پدر

از شنیدن خبر فوت پدر عزیز شما بسیار متاثر شدم

بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم

و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مس دارم

ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

پیام تسلیت پدر

درگذشت پدر گرامی تان را

به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

متن تسلیت پدر

درگذشت پدرتان چنان سنگین و جانسوز است

که به دشواری به باور می نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار

چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را

به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده

علو درجات طلب می کنم

تسلیت مادر

عرض تسلیت حقیر را بپذیرید

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبد

خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود :

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون

پیام تسلیت مادر

از شنیدن خبر فوت مادر گرامی تان بسیار متاثر شدم

بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم

واز درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مس دارم

ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

اس ام اس تسلیت مادر

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادربزرگ گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

تسلیت به همسر

تسلیت واژه ای نیست که با آن بتوانم آرامت کنم ...

تسلیت میگویم که بدانی نه فقط در خوشی بلکه در غم هم مثل کوه کنارت هستم

تسلیت برادر

اندوه ما در غم از دست دادن برادر عزیز شما در واژه ها نمیگنجد

تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

تسلیت خواهر

درگذشت خواهر گرامیتان را به شما

و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم

از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

جناب آقا / خانم ( . . . ) اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

تسلیت به رفیق ، پیام تسلیت برای رفیق درگذشته ، متن برای فوت رفیق

ع نوشته تسلیت رفیق

پیام تسلیت دوست

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است

رفیقان را جدا هنر نیست

رفیقان قلب انسانند

خدایا بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

پیام تسلیت رسمی

ضایعه درگذشت ( مادر – خواهر – همسر – دختر ) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

پیام تسلیت رسمی 2

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت ( پدر – پسر – برادر – همسر ) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

پیام تسلیت پدربزرگ

شاید نتوانم آنطور که باید غم تو را در از دست دادن مادربزرگت - پدربزرگت درک کنم.

اما با تو همراهم و این غم را به تو تسلیت عرض می کنم. برای تو

و پدر و مادرت سلامتی و طول عمر باعزت از خداوند بزرگ خواستارم

پیام تسلیت مادربزرگ

(مادربزرگها - پدربزگها) هروقت بروند زود رفته اند

و جای خالی آنها همیشه احساس می شود

درگذشت (مادربزرگت - پدربزرگت) را تسلیت می گویم
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/01/post-47/اس-ام-اس-تسلیت
بیوگرافی آزاده صمدی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی آزاده صمدی

آزاده صمدی و همسش ، ازدواج مجدد آزاده صمدی ، آزاده صمدی و هومن سیدی ع آزاده صمدی

آزده صمدی در 17 دی 1357 در شهر لاهیجان متولد شد و پس از گرفتن مدرک کارشناسی تئاتر از سوره ، تصمیم می گیرد در کلاس های بازیگری موسسه کارنامه به مدیریت پرویز پرستویی شرکت کند و پس از مدتی به همراه هومن سیدی برای بازی در سریال تلویزیونی راه بی پایان دعوت می شود.

همین سریال بهانه ای برای آشنایی بیشتر این دو بازیگر باهم می شود و نهایتاً آن ها تصمیم به ازدواج گرفتند. منتشر شدن خبر ازدواج هومن سیدی با آزاده صمدی در سال 1386 سوژه داغ خبری رسانه ها می شود و همین موجب محبوبیت و مطرح شدن آن ها بر سر زبان ها می شود.

اما متاسفانه زندگی مشترک این دو زوج هنری زیاد تداوم نمی یابد و آن ها در سال 1393 از هم طلاق گرفتند. حاصل 7 سال زندگی مشترک این دو زوج فرزند دختری می باشد که تا به امروز هیچ ع ی از او منتشر نشده است.

آزاده صمدی و هومن سیدی ، آزاده صمدی و همسر سابقش هومن سیدی

آزاده صمدی در کنار همسر سابقش هومن سیدی

واکنش هومن سیدی به شایعاتی در مورد ج از همسرش

نهایتاً این هومن سیدی است که تصمیم می گیرد بعد از مدت ها به واکنش در مورد ج اش از هومن سیدی واکنش نشان داد. او با تایید این خبر در صفحه شخصی اش نوشت : دوستان عزیزم گاهی به دلیل علاقه و لطف شما شاهد این هستم که جزئیاتی از زندگی شخصی ام تبدیل به موضوع ذهنی عده ای از شما می شود و بی شک زندگی من هم مثل زندگی هر کدام از شماها از دوبرابر خصوصی تشکیل شده است و من ترجیح می دهم در حجاب عرف های رایج فرهنگی باقی بماند.

اما بخاطر اینکه براتون احترام زیادی قائل هستم و پیگیری های شما رو توجه دوستان تعریف و تحلیل می کنم باید عرض کنم که زندگی مشترک من با خانم آزاده صمدی نزدیک به یک سال است که به اتمام رسیده است. هدف از این توضیح ، پاسخ به شبهات ذهنی برخی از دوستان است. امیدوام باب گفتگو ، اظهار نظر ، اعلام تاسف و باقی واکنش به کلی بسته شده و موضوع به کلی مختومه گردد. برای همه شما آرزوی حرکت در مسیر خوشبختی و موفقیت را دارم.

هومن سیدی بعد از ج از آزاده صمدی خبر ازدواج مجددش را رسانه ای نکرده بود و این حامد بهداد بود که با انتشار ع ی از دختر هومن سیدی در استوری خود این خبر را رسانه ای کرد و طرفداران این بازیگر با هجوم به صفحه شخصی او خواستار اطلاعات بیشتری بودند که هومن سیدی مجبور شد خبر ازدواجش را تایید کند. او نوشت : مدتی است که خانواده کوچکی تشکیل دادم و کمتر از ی ال است که خدا به من و همسر نازنیم فزرندی هدیه داده است.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/02/post-48/بیوگرافی-آزاده-صمدی
بیوگرافی آزاده صمدی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی آزاده صمدی

آزاده صمدی و همسش ، ازدواج مجدد آزاده صمدی ، آزاده صمدی و هومن سیدی ع آزاده صمدی

آزده صمدی در 17 دی 1357 در شهر لاهیجان متولد شد و پس از گرفتن مدرک کارشناسی تئاتر از سوره ، تصمیم می گیرد در کلاس های بازیگری موسسه کارنامه به مدیریت پرویز پرستویی شرکت کند و پس از مدتی به همراه هومن سیدی برای بازی در سریال تلویزیونی راه بی پایان دعوت می شود.

همین سریال بهانه ای برای آشنایی بیشتر این دو بازیگر باهم می شود و نهایتاً آن ها تصمیم به ازدواج گرفتند. منتشر شدن خبر ازدواج هومن سیدی با آزاده صمدی در سال 1386 سوژه داغ خبری رسانه ها می شود و همین موجب محبوبیت و مطرح شدن آن ها بر سر زبان ها می شود.

اما متاسفانه زندگی مشترک این دو زوج هنری زیاد تداوم نمی یابد و آن ها در سال 1393 از هم طلاق گرفتند. حاصل 7 سال زندگی مشترک این دو زوج فرزند دختری می باشد که تا به امروز هیچ ع ی از او منتشر نشده است.

آزاده صمدی و هومن سیدی ، آزاده صمدی و همسر سابقش هومن سیدی

آزاده صمدی در کنار همسر سابقش هومن سیدی

واکنش هومن سیدی به شایعاتی در مورد ج از همسرش

نهایتاً این هومن سیدی است که تصمیم می گیرد بعد از مدت ها به واکنش در مورد ج اش از هومن سیدی واکنش نشان داد. او با تایید این خبر در صفحه شخصی اش نوشت : دوستان عزیزم گاهی به دلیل علاقه و لطف شما شاهد این هستم که جزئیاتی از زندگی شخصی ام تبدیل به موضوع ذهنی عده ای از شما می شود و بی شک زندگی من هم مثل زندگی هر کدام از شماها از دوبرابر خصوصی تشکیل شده است و من ترجیح می دهم در حجاب عرف های رایج فرهنگی باقی بماند.

اما بخاطر اینکه براتون احترام زیادی قائل هستم و پیگیری های شما رو توجه دوستان تعریف و تحلیل می کنم باید عرض کنم که زندگی مشترک من با خانم آزاده صمدی نزدیک به یک سال است که به اتمام رسیده است. هدف از این توضیح ، پاسخ به شبهات ذهنی برخی از دوستان است. امیدوام باب گفتگو ، اظهار نظر ، اعلام تاسف و باقی واکنش به کلی بسته شده و موضوع به کلی مختومه گردد. برای همه شما آرزوی حرکت در مسیر خوشبختی و موفقیت را دارم.

هومن سیدی بعد از ج از آزاده صمدی خبر ازدواج مجددش را رسانه ای نکرده بود و این حامد بهداد بود که با انتشار ع ی از دختر هومن سیدی در استوری خود این خبر را رسانه ای کرد و طرفداران این بازیگر با هجوم به صفحه شخصی او خواستار اطلاعات بیشتری بودند که هومن سیدی مجبور شد خبر ازدواجش را تایید کند. او نوشت : مدتی است که خانواده کوچکی تشکیل دادم و کمتر از ی ال است که خدا به من و همسر نازنیم فزرندی هدیه داده است.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/02/post-48/بیوگرافی-آزاده-صمدی
تعبیر خواب انار

درخواست حذف اطلاعات
تعبیر خواب خوردن انار شیرین و ترش ، تعبیر خواب درخت انار ، تعبیر خواب دون انار ، تعبیر دیدن انار در خواب

تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون می گوید : دیدن انار در خواب نشانه این است که شما اسیرو تسلیم زیبایی های فردی خواهید شد.

لیلا برایت می گوید : دیدن یا خوردن انار در خواب نشانه رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خوردن انار در خواب نشانه خوشبختی و سلامت است.
 • اگر در خواب یک ظرف پر از انار داشتید باید بدون فکر کاری انجام ندهید.
 • دو قسمت انار در خواب نشانه این است که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند.

تعبیر خواب انار خوردن در شب یلدا

جابر مغربی می گوید : اگر شخصی خواب ببینید که در فصل زمستان و در شب یلدا انار می خورد خواب او دلیل بر این است که به ازای هر دانه انار او را چوب بزنند. و تعبیر خوردن انار ترش در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.


تعبیر خواب انار شیرین

ابن سیرین می گوید : خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع مال و اموال می باشد. با این حال بعضی تعبیرگران دیگر معتقدند که تعبیر خوردن یک انار شیرین در خواب نشانه این است که شما هزار درهم به دست خواهید آورد.

جابر مغربی می گوید : اگر در بیداری فصل انار باشد و شخصی خواب ببیند که انار شیرین می خورد یعنی هزار درهم و یا شاید کمتر از آن نصیبش خواهد شد. البته باید اینگونه خواب ها را بر اساس بزرگی و همت شخص بیننده خواب تعبیر کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن و خوردن انار شیرین در خواب را نشانه زن خوب روی و مهربان تعبیر می کند و می گوید : اگر ی خواب ببیند که انار شیرین و تازه ای دارد یا از دیگری می گیرد زنی خوب روی و مهربان سر راهش قرار خواهد گرفت. و اگر اناری از درخت چیدید و خوردید و مزه آن به دهان شما خوش آمد یعنی اینکه از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید.

ابراهیم کرمانی نیز می گوید : اگر در بیداری فصل انار باشد و بازرگان باشید خوردن انار شیرین در خواب نشانه رایج شدن جنس و کالایت خواهد بود. اما اگر مسافر هستی نشانه این است که صفر خوب و مبارک و باسود و منفعتی خواهی داشت.

همچنین ابراهیم کرمانی می گوید : چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد خوردن انار شیرین با پوست و پیه نشانه برخوردار شدن از همه چیز خواهد بود.

صادق (ع) خوردن انار شیرین در خواب را بر سه وجه می داند :

 • جمع مال و اموال
 • زن خوب و پارسا
 • شهرآباد

تعبیر خواب انار ترش

ابن سیرین دیدن انار ترش در خواب را نشانه غم و اندوه می داند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : انار ترش نشانه غم و اندوه است اما اگر شما اناری خوردید که متوجه طعم آن نشدید که شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. و اگر ی خواب ببیند که انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود خواهد برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه اش باز خواهد گشت و اگر جوان مجرد است همسری دلخواه می یابد و اگر بیمار است شفا خواهد یافت.

همچنین منوچهر مطیعی معتقد است داشتن انار شیرین و با طراوت اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در گذاشته است و یا اینکه در خانه خود دارد نشانه این است که مال اندوزی می کند و به جمع آوری پول می پردازد.


تعبیر خواب انار گندیده

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن انار لهیده و گندیده را نشانه انسانی احمق و ابله و مزاحم تعبیر می کند ومی گوید : اگر خواب ببینید که اناری لهیده در دست دارید و یا اینکه انار گندیده و شلی را در راه پیدا کردید نشانه این است که به زودی با انسانی احمق و ابله برخورد خواهید کرد.

کتاب سرزمین رویاها :

دیدن انار های فاسد در خواب نشانه این است که مشکلات بسیاری در انتظار شما است.


تعبیر خواب درخت انار

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که :

 • دیدن درخت انار در خواب نشانه این است که ثروت بزرگی نصیبتان خواهد شد.
 • دیدن یک درخت انار پر از انار نشانه شادی و لذت است.
 • دیدن یک درخت انار پر از گل نشانه خوشبختی است.

تعبیر خواب دون انار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : در بیداری اگر ی اناری را پوست کند و دانه اش را جدا کرد و نمک و گلپر زد و مقابل ما در بشق گذاشت به ما محبت کرده است اما اگر در خواب ی این کار را د نشانه این است که برای ما توطئه ای ترتیب داده است که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم.

و اگر خود ما در خواب انار را دانه کنیم و در بشقاب پیش روی ی قرار بدهیم خواب ما می گوید که ما درباره آن شخص حسن نیت نداریم و ممکن است کاری که به او زیان برسد و مهم نیست که آن شخص در خواب ما آشنا باشد یا غریبه.


تعبیر خواب دادن انار به مرده

اگر شخصی خواب ببینید که مرده ای از او انار می گیرد و می خورد نشانه این است که زنی پاکدامن نصیب آن شخص یا یکی از دوستان نزدیک او خواهد شد که به واسطه این وصلت خوشحالی زیادی خواهد کرد.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/07/04/post-50/تعبیر-خواب-انار
تعبیر خواب برف

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب با برف و باران و طوفان ، تعبیر خواب خوردن برف و برف بازی ، تعبیر خواب آدم برفی ، دیدن خواب برف سنگین روی زمین و ذوب شدن برف

تعبیر دیدن بارش برف و باران سنگین در خواب در فصل زمستان و تابستان ، برف بازی و درست آدم برفی در هوای برفی ، ذوب شدن و خوردن برف هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما خواب برف را با چه ویژگی هایی دیدید. در ادامه این پست بارونک ، کاملترین تعبیر خواب دیدن برف را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب دیدن برف

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن برف در خواب اگر در مناطق سردسیر باشید نشانه خیر و نیکی است اما اگر در مناطق گرمسیر باشید نشانه غم و اندوه و قحطی خواهد بود.

محمد بن سیرین می گوید : دیدن برف در خواب نشانه غم ، اندوه و عذاب می باشد مگر اینکه اندکی برف دیده شود. اگر در زمستان خواب برف ببینید یا به جایگاهی که در آن همیشه برف است نشانه این است که اهل آن موضع را غم و اندوه برسد.

لوک اویتنهاو می گوید : بارش برف نشانه سستی زودگذر است و دیدن برف در کوهستان نشانه این است که شما باید قبل از رسیدن به اه تان مشکلات زیادی را از سر راه خود بردارید.

آنلی بیتون می گوید : این معبر بزرگ تعبیر خواب معتقد است دیدن برف در خواب دلیل بر این است که در آینده مصیبت یا بدبختی برای شما اتفاق نخواهد افتاد.

جعفر صادق (ع) دیدن برف در خواب را بر شش وجه می داند :

 • مال بسیار و ارزانی نرخ ها
 • رزق و روزی
 • لشکر بسیار
 • غم و اندوه
 • زندگانی
 • بیماری

همچنین می فرماید : اگر شخصی خواب ببینید که در تابستان برف جمع می کرد نشانه این است که مال و اموال بسیار و حلال جمع کند. و اگر آن شخص ببینید که در زمستان برف جمع می کرد دلیل بر این است که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

حضرت یوسف دیدن برف در خواب را نشانه عذاب و فتنه می داند.


تعبیر خواب روز برفی

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن برف در خواب را نشانه غم و اندوه می داند و معتقد است اگر شخصی در خواب بارش برف را ببیند نشانه این است که باید در انتظار اخبار خوش باشد.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید که میان طوفان و برف راه می روید نشانه این است که در اثر ش ت و نرسیدن به آرزویی که سال ها به دنبال آن بودید ناامید و غمگین خواهید شد.

کارل تاو یونگ می گوید : اگر خواب ببینید که در یک روز برفی مشغول تماشای بارش برف هستید خواب شما نشانه شروعی تمییز و چشم اندازی جدید و تازه است و همچنین بیانگر صلح و آرامش معنوی می باشد.


تعبیر خواب برف در تابستان

منوچهر مطیعی دیدن برف در تابستان و جمع برف در این فصل را نشانه یک غنیمت می داند و این خواب به بیننده خواب این پیام را می گوید که از جایی که انتظارش را ندارد سودی به او خواهد رسید.


تعبیر خواب برف در زمستان

منوچهر مطیعی می گوید : اگر در فصل زمستان خواب ببینید که برف پارو می کنید و آن را دور می ریزید یعنی اینکه و غم و اندوه را از خود می ز د. همچنین بیرون برف از خانه نشانه دور غم خانوادگی است.


تعبیر خواب آدم برفی

لیلا برایت دیدن آدم برفی در خواب نشانه این است که شما مدتی روابطی سرد و بی تفاوت با دیگران خواهید داشت.

لوک اویتنهاو هم دیدن آدم برفی در خواب را نشانه عشق ریاکارنه و احساسات تعبیر می کند.


تعبیر خواب برف خوردن

آنلی بیتون برف خوردن در خواب را نشانه نرسیدن به ایده آل های ببینده خواب تعبیر می کند.


تعبیر خواب آب شدن برف

آنلی بیتون می گوید اگر شخصی خواب ببینید که برف ها آب می شوند خواب او نشانه این است که دلهره اش تبدیل به شادمانی می گردد.


تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید که با دیگران برف بازی می کنید نشانه این است که پیرامون موضوع شرم آوری ، داوری خواهید کرد و اگر قضاوت شما بر پایه درستی نباشد مطمئناً ش ت خواهید خورد.

اگر دختری خواب ببینید که سوار بر سورتمه ، بر روی برف ها سورتمه سواری می کند نشانه این است که آن دختر برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت های زیادی روبرو خواهد شد.

کارل یونگ می گوید :

اگر خواب ببینید که مشغول برف بازی هستید دلیل بر این است که شما نیاز دارید مدت زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگرش این است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که برای شما ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها را از دست خواهید داد.


در کتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب برف نوشته شده است :

دیدن هوای برفی در خواب نشانه دوران بسیار خوش در آینده می باشد.

دیدن زمین پوشیده از برف نشانه خوشبختی می باشد.

دیدن برف کثیف نشانه ناکامی و است.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/06/30/post-46/تعبیر-خواب-برف
تعبیر خواب برف

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب با برف و باران و طوفان ، تعبیر خواب خوردن برف و برف بازی ، تعبیر خواب آدم برفی ، دیدن خواب برف سنگین روی زمین و ذوب شدن برف

تعبیر دیدن بارش برف و باران سنگین در خواب در فصل زمستان و تابستان ، برف بازی و درست آدم برفی در هوای برفی ، ذوب شدن و خوردن برف هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما خواب برف را با چه ویژگی هایی دیدید. در ادامه این پست بارونک ، کاملترین تعبیر خواب دیدن برف را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب دیدن برف

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن برف در خواب اگر در مناطق سردسیر باشید نشانه خیر و نیکی است اما اگر در مناطق گرمسیر باشید نشانه غم و اندوه و قحطی خواهد بود.

محمد بن سیرین می گوید : دیدن برف در خواب نشانه غم ، اندوه و عذاب می باشد مگر اینکه اندکی برف دیده شود. اگر در زمستان خواب برف ببینید یا به جایگاهی که در آن همیشه برف است نشانه این است که اهل آن موضع را غم و اندوه برسد.

لوک اویتنهاو می گوید : بارش برف نشانه سستی زودگذر است و دیدن برف در کوهستان نشانه این است که شما باید قبل از رسیدن به اه تان مشکلات زیادی را از سر راه خود بردارید.

آنلی بیتون می گوید : این معبر بزرگ تعبیر خواب معتقد است دیدن برف در خواب دلیل بر این است که در آینده مصیبت یا بدبختی برای شما اتفاق نخواهد افتاد.

جعفر صادق (ع) دیدن برف در خواب را بر شش وجه می داند :

 • مال بسیار و ارزانی نرخ ها
 • رزق و روزی
 • لشکر بسیار
 • غم و اندوه
 • زندگانی
 • بیماری

همچنین می فرماید : اگر شخصی خواب ببینید که در تابستان برف جمع می کرد نشانه این است که مال و اموال بسیار و حلال جمع کند. و اگر آن شخص ببینید که در زمستان برف جمع می کرد دلیل بر این است که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

حضرت یوسف دیدن برف در خواب را نشانه عذاب و فتنه می داند.


تعبیر خواب روز برفی

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن برف در خواب را نشانه غم و اندوه می داند و معتقد است اگر شخصی در خواب بارش برف را ببیند نشانه این است که باید در انتظار اخبار خوش باشد.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید که میان طوفان و برف راه می روید نشانه این است که در اثر ش ت و نرسیدن به آرزویی که سال ها به دنبال آن بودید ناامید و غمگین خواهید شد.

کارل تاو یونگ می گوید : اگر خواب ببینید که در یک روز برفی مشغول تماشای بارش برف هستید خواب شما نشانه شروعی تمییز و چشم اندازی جدید و تازه است و همچنین بیانگر صلح و آرامش معنوی می باشد.


تعبیر خواب برف در تابستان

منوچهر مطیعی دیدن برف در تابستان و جمع برف در این فصل را نشانه یک غنیمت می داند و این خواب به بیننده خواب این پیام را می گوید که از جایی که انتظارش را ندارد سودی به او خواهد رسید.


تعبیر خواب برف در زمستان

منوچهر مطیعی می گوید : اگر در فصل زمستان خواب ببینید که برف پارو می کنید و آن را دور می ریزید یعنی اینکه و غم و اندوه را از خود می ز د. همچنین بیرون برف از خانه نشانه دور غم خانوادگی است.


تعبیر خواب آدم برفی

لیلا برایت دیدن آدم برفی در خواب نشانه این است که شما مدتی روابطی سرد و بی تفاوت با دیگران خواهید داشت.

لوک اویتنهاو هم دیدن آدم برفی در خواب را نشانه عشق ریاکارنه و احساسات تعبیر می کند.


تعبیر خواب برف خوردن

آنلی بیتون برف خوردن در خواب را نشانه نرسیدن به ایده آل های ببینده خواب تعبیر می کند.


تعبیر خواب آب شدن برف

آنلی بیتون می گوید اگر شخصی خواب ببینید که برف ها آب می شوند خواب او نشانه این است که دلهره اش تبدیل به شادمانی می گردد.


تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید که با دیگران برف بازی می کنید نشانه این است که پیرامون موضوع شرم آوری ، داوری خواهید کرد و اگر قضاوت شما بر پایه درستی نباشد مطمئناً ش ت خواهید خورد.

اگر دختری خواب ببینید که سوار بر سورتمه ، بر روی برف ها سورتمه سواری می کند نشانه این است که آن دختر برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت های زیادی روبرو خواهد شد.

کارل یونگ می گوید :

اگر خواب ببینید که مشغول برف بازی هستید دلیل بر این است که شما نیاز دارید مدت زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگرش این است که شما نیاز دارید از فرصت هایی که برای شما ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها را از دست خواهید داد.


در کتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب برف نوشته شده است :

دیدن هوای برفی در خواب نشانه دوران بسیار خوش در آینده می باشد.

دیدن زمین پوشیده از برف نشانه خوشبختی می باشد.

دیدن برف کثیف نشانه ناکامی و است.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/06/30/post-46/تعبیر-خواب-برف
بیوگرافی هادی حجازی فر

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی هادی حجازی فر

هادی حجازی فر و همسرش ، بیوگرافی هادی حجازی فر و همسرش و پسرش هامون ع هادی حجازی فر

هادی حجازی فر متولد 31 داد 1355 در خوی است او تا 22 سالگی در شهر خوی بزرگ شده و بعد از آن برای تحصیل در رشته عروسک گردانی در تهران به شهر تهران مهاجرت می کند. به گفته خودش در کودکی شیطنت های زیادی انجام داده است مثلا بعضی وقت ها که مادرم لواشک درست می کرد من می رفتم و با خلاقیت هایی که به ج می دادم دور سینی را با انگشت تمیز می .

هادی حجازی فر در ادامه در مورد زادگاه تولدش گفت : به نظر من خوی پایتخت زمستانی خدا است چونکه این شهر در زمستان بسیار زیباست البته در اوا تابستان از 20 کیلومتری شهر خوی تا مرکز تا چشم کار می کند پر از گل آفتابگردان است و آن زمان هم خوی بسیار دیدنی و زیباست و ابرهایی که من در خوی دیدم تا به حال جایی ندیده ام.

ازدواج و همسر

هادی حجازی فر با الهام محمودی ازدواج کرده است و حاصل ازدواج او و همسرش یک فرزند پسر به نام هامون است.

هادی حجازی فر و همسرش الهام محمودی و پسرش هامون ، همسر هادی حجازی فر کیست؟

هادی حجازی فر در کنار همسر و فرزندش هامون

دوران کودکی

هادی حجازی فر از همان دوران کودکی با حمایت پدرش که رئیس آموزش و پرورش نقده و میاندوآب بود از سالن های تئاتری این اداره برای کاری تئاتری بچه های مدارس استفاده می کرد و بچه های کانون و مدرسه هم به تماشای تئاتر آن ها می نشستند. بعد از مدتی با امور تربیتی آموزش و پرورش قرارداد همکاری بستیم و حتی شب ها هم برای مردم تئائر اجرا می کردیم و بلیط می فروختیم در آن زمان واقعا درآمدم از تئاتر خوب بود. راستش را بخواهید هر کاری می کردیم که درس نخوانیم و برای همین بعضی وقت ها از کلاس فرار می کردیم و خیلی هم بهمون خوش می گذشت.

ع هادی حجازی فر و پسرش هامون ، پسر هادی حجازی فر

ع هادی حجازی فر به همراه پسر هامون

دعوت به خندوانه تا خاطرات دانشجویی

هادی حجازی فر اخیراً در برنامه خندوانه رامبد جوان دعوت شده بود. در ابتدای این برنامه جناب خان به خاطر فوتبالی بودن حجازی فر به او چند کیلو تخمه هدیه داد و از وجه مشترک خود و حجازی فر در انتخاب همسر گفت : ی که من دوسش دارم اسمش احلام است و ی که هادی با او ازدواج کرده است سرکار خانم الهام محودی است و چقدر ما به هم نزدیک و شبیه هستیم.

هادی حجازی فر در پاسخ به این سوال جناب خان که از او درباره فال اتوبان پرسیده بود گفت : در آن زمان خوابگاه ما نزدیک اتوبان چمران و همت بود ، بچه ها به من می گفتند که فال بگیریم و من از آن ها می خواستم نیت کنند و عددی را بگویند بعد مثلا می گفتند 32 و من 32 ماشین را که از کنار چراغ برق رد می شدند می شمردم و بعد آینده کاری و شرایط مالی آن ها را از روی مدل ماشین مشخص می !
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/06/28/post-45/بیوگرافی-هادی-حجازی-فر
ید گیره کوچک کننده بینی نوزآپ

درخواست حذف اطلاعات

ید گیره کوچک کننده بینی نوزآپ

گیره کوچک کننده بینی از کجا ب م؟ ، گیره کوچک کننده بینی خوبه؟ ، نظرات مردم درباره عوارض گیره کوچک کننده بینی گوشتی

ید گیره کوچک کننده بینی nose up مخصوص بینی های گوشتی و غضروفی

آیا شما هم به دلیل داشتن بینی بزرگ و بدفرم اعتماد به نفس خود را از دست داده اید؟ و از حضور در مهمانی های عمومی وخصوصی فراری هستید؟ آیا از عوارض و خطرات ناشی از عمل های جراحی بینی ، گذشته از هزینه های گزاف آن اطلاع دارید؟ چرا گیره کوچک کننده بینی نوز آپ nose up را امتحان نمی کنید؟

همان طور که می دانید بینی زیبا یکی از المان های مهم در زیبایی و جذاب رسیدن صورت هر شخصی می باشد و شما می توانید با استفاده مداوم از گیره کوچک کننده بینی نوز آپ بینی خود را کوچک ، زیبا و خوش فرم کنید و این یک واقعیت است. پیشنهاد می کنیم این فرصت را از خودتان دریغ نکنید و همین الان گیره کوچک کننده بینی نوز آپ را از فروشگاه اینترنتی ما سفارش دهید تا به آرزوی دیرینه خود که بینی زیبا و خوش فرم می باشد برسید.

گیره کوچک کننده بینی ، ید گیره کوچک کننده بینی گوشتی نوزآپ

نحوه عملکرد گیره کوچک کننده بینی نوزآپ به چه صورت است؟

همان طور که میدانید بینی انسان متشکل از تعداد زیادی غضروف بوده که این غضروف ها در کنار هم قرار گرفته اند و ساختار بینی را تشکل داده اند و از آن جایی که این غضروف ها در برابر فشار مستمر می توانند تغییر شکل بدهند مخترعین به فکر ساخت وسیله بنام گیره کوچک کننده بینی افتادند که این گیره بر روی بینی های گوشتی و غضروفی با فشاری که وارد می کند آن را جمع می کند.

مخترعین این دستگاه پیشنهاد می کنند شما این محصول کوچک کننده بینی را روزی به مدت 20 دقیقه استفاده کنید تا بعد از 25 دقیقه نتایج باور ن ی آن را بر روی بینی خود مشاهده کنید. همچنین گیره کوچک کننده بینی این قابلیت را دارد که چربی های انباشته در بینی شما را از بین ببرد.

نظرات مردم درباره گیره کوچک کننده بینی

آیا گیره کوچک کننده بینی نوزآپ برای بینی من جواب می دهد؟

فرقی نمی کند آقا باشید یا خانم فقط اگر جنس بینی شما گوشتی یا غضروفی می باشد گیره کوچک کننده بینی می توانید بر روی بینی شما جواب بدهد و فریب برخی تبلیغات دروغین برخی سایت ها که گفته اند گیره بینی بر روی بینی های استخوانی هم جواب می دهد نخورید.

توجه کنید اگر واقعا تصمیم تان برای استفاده از گیره کوچک کننده بینی نوزآپ جدی است این محصول را ب ید و باید پس از ید هر روز به مدت 20 دقیقه و به مدت 25 روز از آن استفاده کنید در غیر این صورت گیره کوچک کننده بینی برای شما جواب نخواهد داد و الکی پول خود را دور نریزید.


ویژگی های گیره کوچک کننده بینی نوزآپ اصل

گیره کوچک کننده بینی نوز آپ را از هر فروشگاهی ید نکنید چون پدهای استفاده شده در گیره کوچک کننده بینی اصل از چنس ضدباکتری و دئودورانت بوده که به هیچ وجه به پوست شما برع های گیره بینی تقلبی آسیبی نخواهد رساند. علاوه بر این پدهای گیره کوچک کننده بینی اصل به نحوی طراحی شده که هیچ گونه مشکلی بر روی تنفس ایجاد نمی کند و بخش سلی ی گیره بینی به نحوی طراحی شده است که جهت قرار گرفتن روی انواع سایز بینی مناسب است.


عوارض گیره کوچک کننده بینی نوزآپ

تا به امروز هیچ گونه عوارضی از مشتریان ما که محصول اصلی گیره بینی را از فروشگاه ما یداری کرده اند گزارش نشده است اما مشاهده شده است که افرادی که نوع تقلبی این محصول را یداری و استفاده کرده اند درباره عوارضی که این محصول بر روی پوست بینی آن ها گذاشته است گلایه می کنند. همان طور که گفته شده است پدهای استفاده شده در گیره فرم دهنده بینی اصل از جنس ضدباکتری و دئودورانت بوده که به هیچ وجه به بینی شما اسیب نخواهد رساند. پس مواظب باشید نوع اصلی این محصول را یداری و استفاده کنید.

عوارض گیره کوچک کننده بینی

راهنمای ید گیره کوچک کننده بینی اصل

برای ید این محصول پیشنهاد می کنیم از سایت ما اقدام کنید چون متاسفانه برخی از سایت ها اقدام به فروش نوع تقلبی و بی کیفیت این محصول کرده اند که نه تنها بر روی بینی شما فایده ای نخواهد داشت بلکه عوارضی جبران ن ی هم در پی خواهد داشت. مزایای ید گیره فرم دهنده و کوچک کننده بینی نوز آپ از فروشگاه عبارتند از :

امکان مشاوره تلفنی با مشاورین فروش این محصول وجود دارد برای این کار در هنگام تکمیل فرم ید قسمت پیغام شما سوالات خود را مطرح کنید تا مشاورین فروش این محصول با شما تماس گرفته و پاسخگوی سوالات شما باشند. در صورتی که رضایت شما جلب نشد نگران نباشید می توانید درخواست کنید که سفارش شما را کنسل کنند.

ما به شما تضمین می کنیم که گیره کوچک کننده بینی اصل برای شما ارسال خواهد شد و به محض اینکه سفارش خود را ثبت کنید سفارش شما بررسی و ارسال خواهد شد و  پس از تحویل گرفتن سفارش خود درب منزل وجه خود را پرداخت کنید. توجه کنید سفارشات شهر تهران و برخی ای بزرگ با پیک و بقیه شهر با پست به صورت فوری ارسال خواهد شد.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/06/22/post-44/خرید-گیره-کوچک-کننده-بینی-نوزآپ
تعبیر خواب انگور

درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور ، تعبیر دیدن انگور یاقوتی ، تعبیر خواب انگور قرمز ، سیاه و سفید ، تعبیر دادن و گرفتن انگور از مرده

تعبیر دیدن خواب خوشه انگور یاقوتی قرمز ، سفید و سیاه ، فشردن و چیدن انگور از درخت مو در باغ انگور تا یدن و گرفتن و دادن انگور به مرده تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب انگور را با چه شرایطی دیده اید. با این حال در ح کلی معبرین ی دیدن انگور در خواب را اگر در فصل انگور باشد نشانه عزت ، جاه و مقام تعبیر می کنند و معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمت بیننده خواب تعبیر می کنند. در ادامه در بارونک کامل ترین تعبیر خواب دیدن انگور را از دید معبرین بزرگ آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب انگور قرمز

ابن سیرین دیدن انگور قرمز در خواب را نشانه عزت و مقام می داند و اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد و خواب ببینید که انگور قرمز می خورید خواب شما نشانه بدست آوردن سود و منفعت اندک می باشد.

حضرت دانیال دیدن انگور قرمز در خواب را نشانه رسیدن به نعمت و خیر دنیا به حدی که خودتان امید ندارید تعبیر می کند. ولی اگر فصل انگور نباشد خواب شما نشانه زدن حرف خوب و یا خیر خواهد بود و یا اینکه تعبیرش ممکن است مال و اموال باشد.


تعبیر خواب انگور سفید

ابن سیرین می گوید اگر شما در فصل انگور سفید ، خواب ببینید که انگور سفید می خورید خواب شما نشانه بدست آوردن مالی با سختی و مشقت می باشد.

صادق (ع) تعبیر خواب انگور را چه شما در بیداری ، در فصل انگور سفید باشید و چه نباشید بر سه وجه تعبیر می کند :

 • فرزند نیک
 • علم فرائض دینی
 • مال حلال

تعبیر خواب انگور سیاه

ابن سیرین دیدن انگور سیاه در خواب را نشانه غم و اندوه می داند.

حضرت دانیال در فصل انگور ، خوردن انگور سیاه در خواب را نشانه دچار شدن به غم و اندوه می داند ولی اگر فصل انگور سیاه نباشد ، نشانه این است که دچار بیم و ترس خواهی شد.

برخی از تعبیرگران دیگر عقیده دارند که در خواب به تعداد هر دانه انگور سیاهی که خورده اید به شما چوب یا تازیانه خواهند زد.


تعبیر خواب انگور یاقوتی

دیدن انگور یاقوتی در خواب نشانه ثروتی است که موجب خوشحالی شما خواهد شد ولی همان طور که دانه های انگور یاقوتی ریز هستند این ثروت هم به امور جزئی و کوچک مربوط می شود. و اگر خواب ببینید که لا به لای انگور یاقوتی شما ، عنکبوت برای خود خانه درست کرده یعنی اینکه دیگران به حقوق ، مال و اموال شما چشم طمع دارند.

اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب دیدید به صورت پربار و سنگین باشند یعنی اینکه ثروتی زیاد و شادی آور نصیب شما خواهد شد اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشند ثروت اندکی به شما خواهد رسید که صرف امور جزئی زندگی خواهد شد ولی با این حال شما از رسیدن این ثروت شادمان و احساس رضایت خواهید داشت.


تعبیر خواب خوشه انگور

اگر خواب ببینید که خوشه انگوری فشرده و آبدار با پوستی نازک و شیرین دارید نشانه رسیدن به شادی و ثروت فراوان می باشد بدون آنکه سعی و تلاش زیادی ید. ولی اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند خوب شما نشانه کم شدن ثروت شما خواهد بود.

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد و یا اینکه پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت خواب شما نشانه این است که لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظارش را ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.


تعبیر خواب فشردن انگور

جابر مغربی ایستادن روی معصر جوبی و فشردن انگور را نشانه خدمت به پادشاهی ستمگر تعبیر می کند و اگر جنس معصر خشتی باشد نشانه خدمت به پادشاه دیندار خواهد بود و اگر جنس معصر از آجر و گج و سنگ و آ باشد نشانه خدمت به پادشاه پرهیبتی خواهد بود.

و اگر انگور را در تشت فشار می دهید نشانه خدمت به زن بزرگی خواهد بود و اگر در کاسه این کار را ید خواب شما نشانه خدمت به آدم خسیس خواهد بود.

و اگر در خدمت پادشاه هستید و انگور را به همراه اهل و عی در معصر می فشاری خواب شما نشانه این است که شما و اهل و عی در خدمت پادشاه به سود و منفعت فراوانی خواهید رسید و اگر در خدمت پادشاه نیستید مردی موجب می شود که شما کاری پیدا کنید.

صادق (ع) تعبیر فشردن انگور را بر سه وجه می دانید :

 • مال با خیر و برکت
 • فراخی و زیادی نعمت
 • در امان ماندن از بلا و گرفتاری و قحطی

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر در خواب سبد سبد انگور می چینید و آن ها را به دیگران می بخشید نشانه رسیدن خیر و منفعت از شما به دیگران خواهد بود. و اگر خواب ببینید که از باغ دیگران انگور می چینید و آن ها را برای خودتان بر می دارید یا اینکه دیگری به شما گفت که از انگورهای باغ من برای خودت بچین یعنی اینکه به شادکامی و ثروت خواهید رسید.

اگر در برابر چیدن انگور از درخت به شما پول کارگری دادند یعنی اینکه باعث می شوید دیگران به ثروت برسید ولی خودتان به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در عالم خواب رسیدن به سختی تعبیر می شود.


تعبیر خواب باغ انگور

اگر خواب ببینید که شما در باغ انگوردیگران به عنوان کارگر مشغول به کار هستید و خودتان از انگورها چیزی نمی خورید یا اینکه به شما نمی دهند دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. و اگر مجانی برای ی انگور بچینید باعث می شود که دیگری به واسطه عملی که از شما سر خواهد زد به شادکامی برسد.

اگر خواب ببینید که در باغ انگور قدم می زنید که آن باغ برای شما نیست خبرهای خوشی از اطرافیان به شما خواهد رسید و اگر خواب ببینید که ی از باغ انگور شما ی می کند بدانید ی به مال شما آشکارا چشم طمع دوخته است.

اگر خواب ببینید که با آرامش خاطر و با شادی در یک باغ زیبای انگور راه می روید و از انگورها می چینید و می خورید زندگی مرفه و سرشار از شادی خواهید داشت. و اگر آن باغ برای خودتان باشد به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید که باغ انگور را آفت زده و ات ریزی روی انگورها راه می روند و یا آن ها را می خورند دشمنانی دارید که موزیانه به ثروت شما چشم طمع دوخته اند.


تعبیر خواب دادن انگور به مرده

اگر در خواب از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. و اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت بهتر است صدقه بدهید چون احتمالا مقداری از مال خود را از دست خواهید داد که اندازه آن به نسبت انگوری است که به مرده داده اید.

اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته اید و او به شما گفت که به من انگور بده اما شما در خواب به او انگور ندادید بدانید آن شخص که مرده است از شما خیرات می خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روح آن شخص صدقه و خیرات بدهید. و اگر خواب ببینید که مرده ای به زور از شما انگور گرفت باید حتما صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

تعبیر خواب گرفتن پول از مرده تعبیر خواب گرفتن پول از مرده اگر خواب ببینید که از مرده ای پول طلب می کنید نشانه این است که ...

تعبیر خواب یدن انگور

منوچهر مطیعی تهرانی یدن انگور شیرین در خواب را رسیدن به ثروت و شادمانی تعبیر می کند. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید بدانید که مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

اگر خواب ببینید که انگور ترش می ید یعنی اینکه دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد و برع اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید یعنی اینکه به دیگران نفعی خواهد رسید.

اگر خواب ببینید که در مقابل فروش انگور پول دریافت نکردید خیر شما به دیگران خواهد رسید و اگر خودتان برای ید انگور به دیگری پول دادید شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می فروشید و در ازای انگور پولی دریافت می کنید به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید و بهتر است با دادن صدقه رفع بالا کنید.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/06/20/post-43/تعبیر-خواب-انگور
بیوگرافی ساعد سهیلی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی ساعد سهیلی

ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی ، ع های ساعد سهیلی و همسرش فرانسوی اش ع ساعد سهیلی

ساعد سهیلی متولد سی ام بهمن 1366 در مشهد است. پدرش سعید سهیلی نویسنده و کارگردان مشهور سینما و برادرش سینا سهیلی از بازیگران خوب کشورمان می باشد. ساعد سهیلی مثل برادرش به واسطه پدر کارگردانش از همان دوران کودکی وارد دنیای هنر می شود و برای اولین بار در سن 14 سالگی در شب پدرش در سال 80 ایفای نقش می کند.

ساعد سهیلی پس از گرفتن دیپلم خود ، تحصیلات ی خود را در رشته گرافیک ادامه می دهد اما بنا به دلایلی نامعلوم انصراف می دهد و به خدمت سربازی می رود. بنا به گفته خودش 21 ماه در شهرک دفاع مقدس خدمت که سه ماه آن اضافه خدمت بود و 10 ماه فقط دستشویی شستم!

او بعد از بازگشت از خدمت سربازی با گشت ارشاد پدرش در سال 1390 به شهرت می رسد و بعد از آن در ها و سریال های زیادی ایفای نقش کرده است. بازی در لاتاری در کنار زیبا کرمعلی یکی از آ ین و بهترین کارهای ساعد سهیلی است.

ساعد سهیلی و برادرش سینا سهیلی

ساعد سهیلی در کنار برادرش سینا سهیلی (سینا مهراد)

ماجرای ازدواج ساعد سهیلی با یک دختر فرانسوی

ساعد سهیلی در سال 94 با یک دختر دورگه فرانسوی بنام گلوریا هاردی ازدواج کرده است. قضییه از این قرار است که در اوا سریال کیما در سال 94 دختری با لهجه فرانسوی ، فارسی حرف می زند او چهره ای معصوم و مهربانی داشت که بعدا معلوم شد همسر ساعد سهیلی است.

ساعد سهیلی درباره نحوه آشنایی با همسرش گفت : من وقتی برای شرکت در فستیوالی به پاریس فرانسه رفته بودم در آنجا با گلوریا آشنا شدم و ما عاشق هم شدیم و برای همین تصمیم به ازدواج گرفتیم.

ساعد سهیلی و همسرش

ع ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش

بیوگرافی گلوریا هاردی

گلوریا هاردی متولد بوردوی فرانسه است. مادرش ایرانی و پدرش فرانسوی است و در پاریس و سوئیس بزرگ شده است. من و ساعد در یک جشنواره در فرانسه باهم آشنا شدیم و ازدواج کردیم اما دوست نداشتیم خبر ازداج مان رسانه ای شود و فکر هم نمی کردیم این خبر برای مردم مهم باشد اما بعد از پخش سریال کیمیا ازدواج من و ساعد سهیلی برای مردم مهم شد و آن ها دوست داشتند ما را کنار هم ببیند و برای همین ع دو نفره مان را رسانه ای کردیم.

جالب است بدانید گلوریا هاردی می تواند به 5 زبان آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، ایتالیایی و فارسی صحبت کند.

ع ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی ، همسر ساعد سهیلی

ساعد سهیلی در کنار همسرش گلوریا هاردی

در مورد بازیگری هم باید بگم به دلیل علاقه ای که به این حرفه داشتم تصمیم گرفتم در کلاس های بازیگری آزیتا حاجیان شرکت کنم و به واسطه حضور در همین کلاس ها ، به سریال کیما معرفی شدم. و ساعد برای اینکه من به این سریال راه پیدا کنم هیچ وقت از اعتبار خودش استفاده نکرد و هیچ دخ ی هم نداشت.

کاهش وزن 20 کیلویی ملیکا شریفی نیا کاهش وزن 20 کیلویی ملیکا شریفی نیا در جشن تولد 29 سالگی ام به خودم قول دادم به هر قیمتی که شده وزن کم کنم ...

از بازی در سریال کیمیا خیلی راضی هستم چون ایرانی ها در اینستاگرام خیلی به من انرژی مثبت دادند و هنوزم من را حمایت می کند که این فراتر از انتظارات من بود.
منبع : http://baronake.blogsky.com/1397/06/16/post-42/بیوگرافی-ساعد-سهیلی