بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

احادیث اهلبیت(ع)

آخرین پست های وبلاگ احادیث اهلبیت(ع) به صورت خودکار از بلاگ احادیث اهلبیت(ع) دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.شجره طیبه؛دوجورمؤمن داریم

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):مؤمن دوجوراست:مؤمنی که به عهدخداعمل کرده وبه شرطش وفانموده است ومؤمنی که مانندساقه نازک گیاه است که گاهی کج شودوگاهی راست ایستد.این مؤمن از انی است که هراسهای دنیاوآ ت بیندواز انی است که برایش شفاعت شودواوشفاعت نکند.

صادق(ع):خداازمؤمن پیمان گرفته که گفتارش راتصدیق نکنندوازدشمنش انتقام نگیرد.

صادق(ع):مؤمن نتواندخودراازیکی ازسه چیزبرهاندوگاهی هرسه براوگردآیند؛ یادشمنی ی که درخانه دربست بااوست وآزارش رس اهمسایه آزارش دهدیا ی که درمیان راهی که به سوی کارش میروداوراآزارمیدهدواگرمؤمنی برسرکوهی باشدخدای عزوجل ی برانگیزدکه اورااذیت کندوخدا ازایمانش برای اومونس قراردهدکه ازوحشت به ی پناه نبرد.(اینهاباعث افزایش درجه مؤمن وآزمایش وریزش خطاهای مؤمن میشود)

صادق(ع):دنیازندان مؤمن است وازچه زندانی خیروخوشی آید؟

(ص):ده چیزفراموشی می آورد , خوردن پنیر(درروزبدون گردو), خوردن پس مانده موش , خوردن سیب ترش وگشنیز , حجامت درگودی پس سر , راه رفتن میان دوزن , نگریستن به دارآویخته , بیدارخو , خواندن سنگ قبرهاوادرار درآب راکد.

(ص):پنج چیز , فراموشی راازمیان میبردوبرحافظه می افزایدوبلغم رانیزمیبرد:مسواک زدن , وضوگرفتن , قرائت قرآن , عسل وکندر. طب الکبیر

97/7/26
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-دوجورمومن-داریم
شجره طیبه؛زیادی سکته نزدیک ظهور

درخواست حذف اطلاعات

(ص):چگونه ایدشمازمانی که نزدیک است بیاید , پس غربال کندمردم رادرآن زمان غربال ی که باقی می ماندن هایی ازمردم که مشتبه ومختلط وفاسدشودپیمانهاوامانتهایشان ومختلف شوند , پس اینچنین شوند(ومشبک فرمودحضرت میان انگشتهای خودرا). پس اصحاب عرض د:چه کنیم درآن زمان؟ فرمود:بگیریدآنچه راکه می شناسیدو واگذاریدآنچه راکه نمی شناسیدو روبیاورید به خاصه های خودتان وبگذاریدعامه مردمان را.

(ص):ظاهرشدن مرض بواسیرومرگ مفاجات - یعنی سکته - ومرض خوره ازعلامات نزدیک قیام ساعت است.

(ص):درضمن حدیثی درباره معراجش نقل فرمودکه خدای تعالی فرمودپیرامون مهدی ونزول عیسی که پشت سراو میگذاردکه:... این وقتی باشدکه علم برداشته شودونادانی آشکارشودو خوانندگان زیادشوندوعلماکم شوندوآدم کشی ناگهانی زیادشودوفقهای هدایت کننده کم شوندوفقهای گمراه کننده زیادشوندکه خیانتکارباشند... وفسادزیادگردد... وآن زمان سه فرورفتن به زمین است: فرورفتنی درمشرق وفرورفتنی درمغرب وفرورفتنی درجزیره العرب و اب شدن بصره بردستهای مردی ازذریه تو... وآتش سفیانی برافروخته شود.

علی(ع):وقتی که دیدیدپرچم های سیاه را , پس ملازم باشیدزمین راوحرکت ندهیددستهاو پاهای خودرا _ یعنی به آنهاملحق نشوید_ پس ظاهرمیشوندگروهی کوتاه قدکه ازپستی آنها ی به شأنشان اعتنایی نمیکند برای ایشان است دلهایی مانند های آهن. آنهاازیاران ت اند. وفابه عهدوپیمان خود نمیکنند. دعوت به حق میکنندوحال آنکه ازاهل حق نیستند. نامهای ایشان نامهای حقیقی ایشان نیست وبرخلاف حقیقت است ونسبشان پست وگدا است. موهایشان مانندموهای ن ریخته , تا اینکه میان خودشان اختلاف افتد. پس می دهدخداحق رابه ی که می خواهد.[این پرچمهابجزء پرچمهای سیاه اسانی میباشد واین توصیف به گروه منطبق است که اسامی ولقب ایشان اسم است:ابوبکرالبغدادی , چچنی و...] ازکتاب نوائب الدهور

اللهم عجل لولیک الفرج
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-زیادی-سکته-نزدیک-ظهور
شجره طیبه؛دلجویی مؤمن با بلا!

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):مؤمن ناسپاسی میشودزیراکارنیک اوبه سوی خدابالا میرودودرمیان مردم پخش نمی شودوکافرسپاس گزاری می شود.

صادق(ع):درگذشته نبوده وتاقیامت نباشدمؤمنی , جزء آنکه اوراهمسایه ای باشدکه اذیتش کند.

صادق(ع):مؤمن مانندکفه ترازوست که هرچه برایمانش بیفزاید بربلایش افزوده شود.

باقر(ع):هماناخدای عزوجل مؤمن رابا بلادلجویی میکندچنانکه مردباهدیه ای که ازسفربرای خانواده اش میبردازآنهادلجویی میکندوخدامؤمن راازدنیاپرهیز می دهدچنانکه پزشک بیمارراپرهیز می دهد.

(ص):ای علی!درآغاز , میان وپایان هرماه(ماه قمری) باهمسرت همبستری نکن , چه دراین صورت دیوانگی , جذام وتباهی مغز به سوی وی وفرزندش خواهد شتافت. من لایحضرالفقیه ج۳ح۴۸۹۹

(ص):ای علی! غذارابانمک , آغازکن وبانمک , پایان ده , که هر غذای خویش رابانمک آغازکند وبانمک پایان دهداز هفتادنوع ازانواع بلاکه جذام , دیوانگی وپیسی ازآن جمله است به دورباشد.[منظورنمک دریااست نه نمکهای تصفیه شده ویداضافه شده] ازکتاب طب الکبیر

97/7/29
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-دلجویی-مومن-با-بلا
شجره طیبه؛حکایت مؤمن ومنافق

درخواست حذف اطلاعات

(ص):حکایت مؤمن , حکایت ساقه گیاهی است که باد اورابه این سو وآن سو کج کند. مؤمن را هم دردهاوبیماریهاکج کندوحکایت منافق , حکایت عصای آهنین راستی است که آسیبی به آن نرسدتا مرگش فرارسدواورابشکند.

صادق(ع):هراندازه ایمان بنده زیادشود تنگی معیشتش افزایش یابد.

صادق(ع):اگرمؤمنین برای طلب روزی نزدخدا اصرار نمی ورزیدند خداآنهارااز آن حال به تنگدستی بیشتری منتقل می نمود.

علی(ع):فقربرای مؤمن ازخط برگونه اسب خوش نماتر است.

(ص):قارچ ازگیاهان بهشتی است وآبش برای چشم درد , سودمنداست.

(ص):گوشت , شنوایی وبینایی را افزون میکند.

(ص):سرمه کشیدن چشمان , دیده را جلا می دهد. طب الکبیر

97/8/1
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-حکایت-مومن-ومنافق
شجره طیبه؛آرامش مؤمن درچیست؟

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):ای فضل بن یسار! من بسیارمیگویم ی راکه خدابه این امر(تشیع) آشناکرداگربرسرکوهی باشدتامرگش برسدزیانی نیست. ای فضل بن یسار!مردم راه راست وچپ پیش گرفتندوماوشیعیان مابه صراط مستقیم هدایت شدیم. ای فضل!اگرمیان مشرق ومغرب ازآن مؤمن باشدخیراوست واگر اعضایش راتکه تکه کنندخیراوست. ای فضل بن یسار!خدانسبت به مؤمن جزء خیرانجام ندهد.ای فضل بن یسار! اگردنیانزدخدای عزوجل به اندازه بال مگسی ارزش داشت , شربت آبی ازآن به دشمنش نمی آشامانید. ای فضل بن یسار! ی که هدف وهمتش یک چیز(رضای خدا) باشدخداهدفش راکارگزاری کندو ی که همتش به همه سومتوجه باشد , خداباک نداردکه درچه دره ای هلاک شود.

صادق(ع):مؤمن به سوی مؤمن آرامش گیرد.چنانکه تشنه به آب سردآرامش می گیرد.

باقر(ع):هماناخدابه وسیله یک مؤمن , نابودی را ازیک قریه بر می دارد.

(ص):حجامت , عقل راافزون میکندوبرقدرت حافظه می افزاید.[درطب ی تأکیدفراوان به حجامت وخوردن سرکه شده است.]

(ص):هر ناشتابرخوردن مویزمداومت کندفهم وحافظه وذهن , روزی اومیشودوازبلغم وی , کاسته میشود. طب الکبیر , بحارالانوارج۶۲ص۲۷۱ح۷۰

97/7/24
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-آرامش-مومن-درچیست
شجره طیبه؛بهترین چیزشیعه بودن است

درخواست حذف اطلاعات

رضا(ع):مؤمن , مؤمن حقیقی نباشدمگرزمانیکه سه خصلت وروش دراوبوده باشد:روشی ازپروردگارش وروشی ازپیغمبرش وروشی ازولی و ش. اماروش پروردگارش نگهداری رازخوداست. روش پیغمبرش خوش رفتاری بامردم است و روش ش صبر درزمانهای تنگدستی وپریشان حالی است.

کاظم(ع):چنین نیست که هرکه به ولایت مامعتقدشدمؤمن باشد , بلکه آنهاهمدم مؤمنین قرارداده شده اند.

باقر(ع): ی راکه خدابه این امر(تشیع) آشناکردچه باک داردازاینکه برسرکوهی باشدوازگیاه زمین بخوردتابمیرد.

صادق(ع):برای مؤمن سزاوارنیست که ازترس و وحشت , بابرادروغیربرادرش مأنوس شود. مؤمن ازنظردینش عزیزاست.(بهترین دوست وهمراه دین است)

(ص):بِه بخورید , که دل راجلا دهد.

(ص):به بخورید , که دل رااستواری ونشاط می بخشد. قلب راشجاعت می دهدوفرزندان رانیکو می سازد. کتاب طب الکبیر

97/7/22

منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-بهترین-چیزشیعه-بودن-است
شجره طیبه؛شیعیان مؤمنان حقیقی اند

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):خداوندرحمت کندشیعیان مارا , سوگندبه خدامؤمنان حقیقی اینان هستند , زیرادراین مصیبت(شهادت حسین) باماشرکت جستند , ودراین پیش آمدناگوار , اندوهی طولانی وافسوسی فراوان خوردند. لهوف سیدبن طاووس

علی(ع):تنگ ترین وسخت ترین جایی که کارسخت شده باشد , نزدیک ترین زمان به فرج الهی وگشایش است. غررالحکم

علی(ع):نزدیک ترین جایی که فرج وگشایش آیددرزمان فشاروسختی کاراست. غررالحکم

علی(ع):چشم ها دامهای ند.

علی(ع): ی که به دروغ خودرابه فقرونداری زند , فقیرگردد. غررالحکم

97/7/2
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-شیعیان-مومنان-حقیقی-اند
شجره طیبه؛تفاوت وایمان درچیست؟

درخواست حذف اطلاعات

علی(ع):پذیرفته شدن کردار راازکرداربیشتراهمیت بدهید.مقصداز زهدورزی کوتاه آرزوست وسپاس داشتن هرنعمتی , کناره گیری منهیات خداست ی که تن خویش رابه رنج می دهد خدای خودراخشنودساخته وآنکه تن خودرابه رنج نیفکندخدای راسرکشی کرده است.

صادق(ع):ایمان شریک میشو ی شریک ایمان نیست. شهادت به یگانگی خدا وتصدیق رسول خدا است که به سبب آن خونهاازریختن محفوظ ماندو شویی ومیراث برآن اجرا گرددوجماعت مردم طبق ظاهرش رفتارکنن ی ایمان هدایت است وآنچه دردلهاازوصف پابرجا میشودوعمل به آن هویدامیگرددپس ایمان یک درجه از بالاتراست . ایمان درظاهرشریک است ولی درباطن شریک ایمان نیست اگرچه هردودرگفتارو وصف گردآیند.[ایمان بااعتقادبه المؤمنین علی بن طالب آغازمیشود]

صادق(ع): است ولباسش حیا , وزینتش وقاروسنگینی است , ومردانگیش عمل صالح , وپایه اش پرهیزکاری است. وهرچیزی رااساس وپایه ای است وپایه محبت ما اهلبیت است.

97/7/4
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-تفاوت-اسلام-وایمان-درچیست
شجره طیبه؛گرانی ارز، نشانه ظهور!

درخواست حذف اطلاعات

حذیفه یمان روایت کرده که دیدم رسول خدا(ص) راکه آویخته است به های کعبه وازچشم هایش اشک میریزد. پس عرض :چه چیزتورابه گریه درآورده؟خداچشم های تورانگریاند!فرمود:دنیا رفت یامثل اینکه گویاتودردنیانبوده ای. ای حذیفه! نگاهداربه قلبت وبه چشمت ببین وبه دستت بشمار. وقتی امت من ضایع مازراوپیروی د هاراوبسیارشدخیانتهاوکم شدن امانتهاوآشامیدن مسکرات راوتاریک شدهواوفرورفت آب وغبارآلودشدکرانه آسمان وراه هاخوفناک شدوبدبختی وبدی مردم رافروگرفت وفاسدشدندوخانواده ها اهل فجورشدندوقناعت متروک شدوگمان هابه یکدیگر بدشدوسالها خواروپست شدواشجارزیادشدومیوه هاکم شدواسعارگران شد[اسعار:قیمتها نرخها , ارزها؛لغتنامه معین] وبادهاوز لهازیادشد... وآشکارشدلواط .... وتنگ شد بها... خورده شدرباوزیاد شد ... ودیوارهای خانه هارارنگین و زینت کنندوقصرهاوساختمانهابلندساخته شود... وسوارمیشوندبر پوست های پلنگ .... وفسادعمومیت پیداکند.... وبرابری کنندمردهادرفجوربایکدیگروزنهابازنها[هم جنس گرایی] ... ازروی تحقیق محبوب ایشان دینارودرهم خواهدبود , تااندازه ای که ثروتمند باخود حدیث نفس ازفقرکند.... وقتی که بسیارشدخوردنی های شماوندیدیدآن رامگربه گران ترین نرخهای خود.... پس دراین وقت سالم نمی ماندبرای هیچ صاحب دینی دین اومگر ی که فرارکندبه سبب دین خودازقله ی کوهی به قله ی کوهی وازدره ای به دره ای... خلاصه روایت ازکتاب نوائب الدهور فی علائم الظهور

(ص):یکی ازشروط قیامت (ظهور) آن است که شترچرانهادرساختن عمارات بلندباهم رقابت کنند. صحیح بخاری ج۶باب۵۳حدیث۶۳۰۱

اللهم عجل لولیک الفرج. انّهم یَرونَه بعیداًونَریهُ قَریباً ... صدالبته که ظهور نزدیک است. به امیددیدارروی زیبایش.
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-گرانی-ارز،-نشانه-ظهور
شجره طیبه؛وحشتناکترین وحشتهاچیست؟

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):خدای عزوجل ایمان راهفت سهم کرد:نیکوکاری, راستگویی, یقین, رضا , وفا, علم وبردباری.

علی(ع):نسبتی برای بیان کنم که ی جزءمن نکرده باشدوپس ازمن هم ی جزءبه مانند من بیان نکند:همانا همان تسلیم است وتسلیم همان یقین ویقین همان تصدیق وتصدیق همان اقراواقرارهمان عمل وعمل همان اداء. همانامؤمن دینش رااز رأیش نگرفته بلکه ازجانب پروردگارش آمده وازاوگرفته است. همانامؤمن یقینش درعملش دیده میشودوکافرهم انکارش درعملش دیده میشود. قسم به آنکه جانم دردست اوست که آنهاامردین خودرانشناختند.پس شماانکارکافران ومنافقان راازکردارهای پلیدشان تشخیص دهید.

علی(ع):م بانادان دلسوز , خطرآفرین است.

علی(ع):صبر , بهترین لشکرمؤمن است.

علی(ع):وحشتناک ترین وحشت ها , خودبینی است. غررالحکم

97/7/8
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-وحشتناکترین-وحشتهاچیست
شجره طیبه؛پایه های ایمان

درخواست حذف اطلاعات

رسول خدا(ص):هماناخدا راآفریدپس برای اومیدانی ساخت ونوری قراردادوحصاری نهادویاوری نیزبرایش مقررکرد. یدان قرآن است ونورش حکمت وحصارش نیکی ویاورانش من واهلبیت من وشیعیانم میباشیم. پس اهل بیتم وشیعیان ویارانشان رادوست داریدزیراچون مرابه آسمان دنیا عروج دادندوجبرییل نسب ووصف مرابرای اهل آسمان بیان کردخدادوستی من ودوستی خاندان وشیعیانم رادردل ملائکه سپردوآن دوستی تاروزقیامت نزدآنهاس است سپس جبرییل مرابسوی اهل زمین فرودآوردونسب و وصفم رابرای اهل زمین بیان کردوخدای عزوجل دوستی من ودوستی اهلبیتم وشیعیانشان رادردلهای مؤمنین امت سپردپس مؤمنین امتم تاروزقیامت س مرانسبت به اهلبیتم حفظ کنندهمانااگرمردی ازامتم درتمام دوران عمرش عبادت خدای عزوجل کن ی باح بغض ودشمنی اهلبیت وشیعیانم خداراملاقات کندخدادلش راجزءبانفاق نگشاید.

علی(ع):ایمان چها ایه دارد:توکل برخدا , واگذار امربه خدا , راضی بودن به قضای خدا و تسلیم بودن به امرخدای عزوجل.

صادق(ع):هماناایمان برتراز ویقین برترازایمان است وچیزی گرامیترازیقین نیست.

97/7/10
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-پایه-های-ایمان
شجره طیبه؛بصره, حجازویمن درآ ا مان

درخواست حذف اطلاعات

زین العابدین(ع):زمانی که پرکنداین نجف شماراسیل وباران وظاهرشودآتش مخصوص درحجازو مدر[ازقرای اطراف صنعادریمن] ومالک شدبغدادراترک تاتار , پس انتظاربکشیدظهورقائم انتظاربرده شده را.

علی(ع):وقتی که واقع شدآتش درحجازشماوجاری شدآب درنجف شما , پس انتظاربکشیدظاهر شدن اورا - یعنی قائم آل محمد(ص) -.

علی(ع):(خطبه حضرت دربصره پس ازجنگ جمل) ای اهل بصره! ای اهل شهری که سه مرتبه زیرو روشدوبرخداست که دفعه ی چهارم هم آن رازیرو روکند!(اشاره به زیروروشدن بصره درآ زمان)

... درآن هنگام بصره رامی بینیدکه جابجاشده است خانه های چوبی وخانه هایی که ازنی ساخته شده ونیزارهای آن مبدل گردیده به قصرها. آن وقت دیگربصره برای شمانیست. درآن وقت بایدفرارکنند.... وزودباشدآن جایی که آن را اُبُلّه گویندجای گمرک گیرندگان شود.(ابله چهارفرسخی بصره) دراین موضع ازامت هفتادهزارنفرکشته میشوندکه شهیدایشان درآن روزبه منزله ی بدراست. می کشندایشان رابرادرانی که میباشندصنفی ازمردم یاقومی که لغت مخصوصی دارندگویا هایی هستندکه روهاورنگهاشان سیاه وخونهایشان گندیده ویابوهای آنهامتعفن وشرواذیت وشبه جنون آنهااستوارواسلحه وجامه های جنگی واسبهای ایشان کم است. کوچ میکنندبرای جهاد باایشان درآن زمان گروهی که آنها درنزدمتکبرین وگردن کشان اهل آن زمان قدرشان مجهول است درروی زمین ودرنزد اهل آسمان معروف وشناخته شدگان اند.گریه میکنندبرایشان آسمان و نین آن وزمین و نین آن.

پس چشمهای حضرت پرازاشک شدوفرمود:دررحمت برروی توبازشود , ای بصره! ازلشکری که غباری برایشان نیست وصدای آهسته ی آنهاشنیده نمیشود[گویااشاره به ایرانیهامیباشد].... و ن میشوددرمیان ایشان دجال اکبرکه یک چشم است وچشم راست اومالیده است وچشم چپ اوگویاممزوج باخون است وگویادرسرخی آن ی خون بسته است وحدقه ی چشم چپ اوبرآمدگی داردماننددانه ی انگوری که روی آب بایستد[درروی یک دلاری این توصیف وجوددارد] وفرونروددرزیرآب . پس اهل بصره متابعت اوراکنندبه عدد انیکه درابله کشته وشهیدشدند.... ای اهل بصره!... روزبزرگی پیش خواهدآمدکه بلای آن روز بزرگ است ومن میدانم جایی راکه منفجروشکافته میشودازشهرشمااین شهروچیزهایی راکه بزرگ است وبه فشارآوردشمارادرآن پیش ازمنفجرشدن آن که آنهاراازشماپنهان میکنم ومیدانم آنهارا... ازکتاب نوائب الدهورفی علائم الظهور

اللهم عجل لولیک الفرج.
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-بصره-حجازویمن-درآخرالزمان
شجره طیبه؛چگونه واردبهشت شویم؟

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):صبرنسبت به ایمان مانندسراست به تن. هرگاه سربرودتن میرودهمچنین هرگاه صبر برودایمان میرود.

باقر(ع):بهشت درمیان ناگواریهاوشکیبایی است. پس هرکه دردنیابرناگواریهاصبرکندبه بهشت رودودوزخ درمیان لذتهاو هاست. پس هرکه هرلذت و ی راکه دلش خواهدبه خودرساند , به دوزخ درآید.

(ص):خورنده سپاسگزار اجرش مانندروزه دارخداجوست وتندرست شکرگزاراجرش ماننداجر گرفتارصابراست وعطاکننده سپاسگزاراجرش ماننداجر محروم قانع است.

صادق(ع):سه چیزاست که هیچ چیزباوجودآنهازیان نرساند:دعاهنگام گرفتاری وآمرزش خواهی هنگام گناه وسپاسگزاری هنگام نعمت.

رسول خدا(ص):مردشیرینی ایمان رادرقلبش نمی یابدتاآنکه باکش نباشدکه چه ی دنیاراخورد.

رسول خدا(ص):شناختن شیرینی ایمان بردلهای شماحرام است تابه دنیا بی رغبت شود.

97/7/15
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-چگونه-واردبهشت-شویم
شجره طیبه؛تعریف مؤمن درکلام ششم

درخواست حذف اطلاعات

صادق(ع):رواساختن حاجت مؤمن ازآزاد هزاربنده وبار هزاراسب درراه خدابهتراست.

صادق(ع):هرکه ازنیکی خودشادمان وازبدی خویش بدحال گردد , اومؤمن است.

صادق(ع):ازمردم پست دوری کن. هماناشیعه علی ی است که شکم وفرج داشته باشد(آنهاراازحرام نگه دارد) وسخت بکوشدوجهادکندوبرای خالقش عمل کندوبه ثواب اوامیدوارباشدو ازعقابش بترسد. اگراین گونه مردم رادیدی آنهاشیعه جعفرند.

صادق(ع):همانامؤمن ی است که چون خشم کندازحق نگذردوچون راضی وخشنودگردد در باطل قدم ننهدوچون قدرت یابدبیشترازحق خودنگیرد.

صادق(ع):مؤمن بردباری است که نادانی نورزدواگرنسبت به اونادانی ورزندبردباری کندوستم نکندواگربه اوستم کنندببخشدوبخل نورزدواگرنسبت به اوبخل ورزند , صبرکند.

صادق(ع):مؤمن ی است که بش حلال واخلاقش نیکووباطنش سالم باشدوزیادی را انفاق کندوزیادی سخنش رانگه داردومردم ازشرش محفوظ باشندوازخودبه آنهاانصاف دهد.

97/7/17
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-تعریف-مومن-درکلام-امام-ششم
شجره طیبه؛کمال دین مسلمان چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

باقر(ع):شیعیان علی تنهاهمان بردباران دانشمندان خشکیده لب اند که رهبانیت وترک دنیابر رخسارشان هویداست.

(ص):من شهرم وعلی دراست دروغ گویدهرکه گمان کندازغیردربه شهردرآمده ونیزدروغ گویدهرکه گمان کندمرادوست داشته وعلی رادشمن دارد.

سجاد(ع):هماناشناسایی کمال دین مسلمان , ترک سخنی است که به اومربوط نیست وکمی مجادله وخویشتن داری وصبروحسن خلق.

صادق(ع):مؤمن یاری ش نیکوو جش سبک است. زندگیش راخوب اداره میکند. ازیک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.

صادق(ع):زن مؤمن ازمردمؤمن کمیاب تر است ومردمؤمن کمیاب تر ازکبریت احمراست. کدامیک ازشماکبریت احمررادیده اید؟

97/7/19
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-کمال-دین-مسلمان-چیست
شجره طیبه؛نشانه های ظهور عصر(عج)

درخواست حذف اطلاعات

(ص):زودباشدکه بوده باشددرآ امت من نی که سوارشوندبر زین ها که آنهاشبیه مردان اند. زنهای ایشان گرچه لباس پوشیدگان اندبرهنگان اند. بالای سرهاشان مانندکوهان های شتران اسانی است. پس آنهارالعنت کنیدکه ایشان لعنت شدگان اند....

(ص):چون زمان نزدیک شد -ظهور- بسیارمیشودپوشیدن طیلسانها (لباسهای چسبیده به بدن , جذب بدن). وبسیارمیشودتجارت وبازرگانی وبسیارمیشودمال وبزرگ شناخته میشودصاحب مال... فرمانروایی باک ن شود... زیادمیشوندفرزندان تااینکه بی شرمی به جایی میرسدکه بازن دروسط راه جمع شوند.پس نیکوترین آنهادرآن زمان می گویددروسط راه اگراین عمل رانکنی وگوشه ای بروی , بهتراست. لباس رابردلهای گرگ خود می پوشند...

(ص):نروددنیاتااینکه مالک عرب شودمردی که ازخانواده ی من که موافق است اسم اوبااسم من.

باقر(ع):بیرون می آیدجوانی ازبنی هاشم که درکف دست راست اوخالی است [!!] ومی آیداز اسان باپرچم های سیاه ود یش روی اوست شعیب بن صالح[اوفرمانده نظامی میباشد] که مقاتله میکندبااصحاب سفیانی وآنهارافرار می دهد. نوائب الدهورفی علائم الظهور

اللهم عجل لولیک الفرج
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-نشانه-های-ظهورامام-عصر-عج
شجره طیبه؛را ارعملی طول عمر

درخواست حذف اطلاعات

علی(ع):درکارها میانه روی پیشه کن که هر میانه روی کند , مخارج زندگی بر وی آسان شود.

(ص):هر به مؤمنی وامی بدهدوصبرکندتادستش بازشود مال او زکات محسوب شودودر بافرشتگان باشدتااینکه وامش به او برگردانده شود.

علی(ع):هنگام هرشدت (ناراحتی وغم) بگو لاحول ولاقوة الا بالّله حمایت خواهی شدبوسیله آن ودرهنگام هرنعمتی بگو الحمدلله نعمت افزایش خواهدیافت هروقت کم روزی شدی بگو استغفرالله وسعت خواهی یافت.

صادق(ع):هرگاه ی برای کاری اجیرشودو او آن کار را اب کندوازبین ببردضامن است . المؤمنین کارگرراضامن می دانستند.

علی(ع):هر طالب ماندن است که البته ماندنی درکارنیست صبح زودصبحانه بخورد , کفش خوب بپوشدوقرض خودراکم کند.

97/5/15
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-راهکارعملی-طول-عمر
شجره طیبه؛را ارعملی طول عمر

درخواست حذف اطلاعات

علی(ع):درکارها میانه روی پیشه کن که هر میانه روی کند , مخارج زندگی بر وی آسان شود.

(ص):هر به مؤمنی وامی بدهدوصبرکندتادستش بازشود مال او زکات محسوب شودودر بافرشتگان باشدتااینکه وامش به او برگردانده شود.

علی(ع):هنگام هرشدت (ناراحتی وغم) بگو لاحول ولاقوة الا بالّله حمایت خواهی شدبوسیله آن ودرهنگام هرنعمتی بگو الحمدلله نعمت افزایش خواهدیافت هروقت کم روزی شدی بگو استغفرالله وسعت خواهی یافت.

صادق(ع):هرگاه ی برای کاری اجیرشودو او آن کار را اب کندوازبین ببردضامن است . المؤمنین کارگرراضامن می دانستند.

علی(ع):هر طالب ماندن است که البته ماندنی درکارنیست صبح زودصبحانه بخورد , کفش خوب بپوشدوقرض خودراکم کند.

97/5/15
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-راهکارعملی-طول-عمر
شجره طیبه؛ علی(ع):لباس نازک مساوی است بادین ضعیف

درخواست حذف اطلاعات

(ص):هر به نیازمندکمک مالی کندوبامردم منصفانه رفتارنماید , چنین ی مؤمن حقیقی است.

(ص):مگذاریدبین زن ومرد اختلاط برقرارشود , زیرا اگربین آنهااختلاط وآمیختگی باشد دردی بی درمان شمارا فراخواهدگرفت.

علی(ع):برشما لازم است لباس ضخیم بپوشید , زیرا هر لباسش نازک باشد , دینش نیزمانند لباسش نازک وضعیف می شود.

صادق(ع):د ستی انسان همین بس که لباسی بپوشدکه اورامشهورکندیامرکبی سوارشودکه سبب شهرت اوگردد.

97/5/17
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-امام-علی-ع-:لباس-نازک-مساوی-است-بادین-ضعیف
شجره طیبه؛ علی(ع):لباس نازک مساوی است بادین ضعیف

درخواست حذف اطلاعات

(ص):هر به نیازمندکمک مالی کندوبامردم منصفانه رفتارنماید , چنین ی مؤمن حقیقی است.

(ص):مگذاریدبین زن ومرد اختلاط برقرارشود , زیرا اگربین آنهااختلاط وآمیختگی باشد دردی بی درمان شمارا فراخواهدگرفت.

علی(ع):برشما لازم است لباس ضخیم بپوشید , زیرا هر لباسش نازک باشد , دینش نیزمانند لباسش نازک وضعیف می شود.

صادق(ع):د ستی انسان همین بس که لباسی بپوشدکه اورامشهورکندیامرکبی سوارشودکه سبب شهرت اوگردد.

97/5/17
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-امام-علی-ع-:لباس-نازک-مساوی-است-بادین-ضعیف
شجره طیبه؛سه گروه از ن ایمن ازفشارقبرهستند

درخواست حذف اطلاعات

(ص):زنی که باشوهرش قهرکنددرحالیکه خودش مقصربوده است روز قیامت بافرعون وهامان وقارون د ایین ترین جایگاه آتش محشورمیشودمگراینکه توبه کندوبرگردد.

(ص):هرزنی که درمقابل بداخلاقی های شوهرش بردباری کند , خداثواب آسیه دخترمزاحم رابه وی عطاخواهدکرد.

(ص):خداوندسه زن راازعذاب قبرایمن داردوبافاطمه زهرا محشورفرماید:۱- زنی که به هنگام تنگدستی شوهرصبرکند.۲- زنی که با بداخلاقی شوهربسازد.۳- زنی که مهرش رابه شوهرش ببخشد.

علی(ع):بهترین صفات ن بدترین صفات مرداست یعنی کبر, ترس وبخل. اگرزن متکبرباشدتسلیم غیرشوهرش نمیشودوچنانچه بخیل باشد , مال شوهرراحفظ میکندواگرترسو باشدازهر پیشامدی بیمناک است وقهراً به دام صیاد نمی افتد.

اللهم عجل لولیک الفرج. 97/5/19
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-سه-گروه-از-زنان-ایمن-ازفشارقبرهستند
شجره طیبه؛سه گروه از ن ایمن ازفشارقبرهستند

درخواست حذف اطلاعات

(ص):زنی که باشوهرش قهرکنددرحالیکه خودش مقصربوده است روز قیامت بافرعون وهامان وقارون د ایین ترین جایگاه آتش محشورمیشودمگراینکه توبه کندوبرگردد.

(ص):هرزنی که درمقابل بداخلاقی های شوهرش بردباری کند , خداثواب آسیه دخترمزاحم رابه وی عطاخواهدکرد.

(ص):خداوندسه زن راازعذاب قبرایمن داردوبافاطمه زهرا محشورفرماید:۱- زنی که به هنگام تنگدستی شوهرصبرکند.۲- زنی که با بداخلاقی شوهربسازد.۳- زنی که مهرش رابه شوهرش ببخشد.

علی(ع):بهترین صفات ن بدترین صفات مرداست یعنی کبر, ترس وبخل. اگرزن متکبرباشدتسلیم غیرشوهرش نمیشودوچنانچه بخیل باشد , مال شوهرراحفظ میکندواگرترسو باشدازهر پیشامدی بیمناک است وقهراً به دام صیاد نمی افتد.

اللهم عجل لولیک الفرج. 97/5/19
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-سه-گروه-از-زنان-ایمن-ازفشارقبرهستند
شجره طیبه؛همراه باکلام جوادالائمه

درخواست حذف اطلاعات

جواد(ع):هرکه کار زشتی رانیک بشمارد , درآن کارشریک است.

جواد(ع):بدان که ازدید خداوندپنهان نیستی , پس بنگرچگونه ای.

جواد(ع):هرکه پیش ازآزمودن به ی اطمینان کندخودرا درمعرض هلاکت وفرجامی رنج آور قرارداده است.

جواد(ع):به دل آهنگ خدا داشتن برتراست تا خسته جوارح به عبادت.

جواد(ع):توانگری مؤمن در بی نیازی از مردم است.

شهادت محمدتقی(ع) تسلیت باد.
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-همراه-باکلام-جوادالایمه
شجره طیبه؛همراه باکلام جوادالائمه

درخواست حذف اطلاعات

جواد(ع):هرکه کار زشتی رانیک بشمارد , درآن کارشریک است.

جواد(ع):بدان که ازدید خداوندپنهان نیستی , پس بنگرچگونه ای.

جواد(ع):هرکه پیش ازآزمودن به ی اطمینان کندخودرا درمعرض هلاکت وفرجامی رنج آور قرارداده است.

جواد(ع):به دل آهنگ خدا داشتن برتراست تا خسته جوارح به عبادت.

جواد(ع):توانگری مؤمن در بی نیازی از مردم است.

شهادت محمدتقی(ع) تسلیت باد.
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-همراه-باکلام-جوادالایمه
شجره طیبه؛دراین هفت خانه رحمت خدانازل نشود.

درخواست حذف اطلاعات

رسول خدا(ص):درهفت خانه رحمت خدانازل نشود:۱- خانه ای که درآن زن طلاق گرفته شود ۲- خانه ای که درآن زن نافرمان باشد. ۳- خانه ای که درآن به امانت مردم خیانت کنند.۴- خانه ای که درآن زکات مال داده نشود.۵- خانه ای که درآن وصیت مرده ای باشد(برخلاف وصیت میت اموال میت رادرخانه نگه داشته باشند) ۶- درخانه ای که باشد. ۷- وخانه ای که زنی درآن زندگی کندکه از اموال شوهر ب د.

رسول خدا(ص):درهمی که انسان درحال صحت در راه خدا ج کندبهتراز بنده ای است که هنگام مرگ آزادکند.

علی(ع):براستی که حقیقت خوشبختی آن است که پایان کارانسان خوشبختی باشدوحقیقت بدبختی آن است که کارانسان به بدبختی خاتمه یابد.

رسول خدا(ص):اموال خودرا بوسیله زکات محفوظ داریدومریضان خودرا باصدقه علاج کنید وبرای جلوگیری ازبلا به دعا متوسل شوید.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم **اللهم عجل لولیک الفرج** 97/5/26
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-دراین-هفت-خانه-رحمت-خدانازل-نشود
شجره طیبه؛دراین هفت خانه رحمت خدانازل نشود.

درخواست حذف اطلاعات

رسول خدا(ص):درهفت خانه رحمت خدانازل نشود:۱- خانه ای که درآن زن طلاق گرفته شود ۲- خانه ای که درآن زن نافرمان باشد. ۳- خانه ای که درآن به امانت مردم خیانت کنند.۴- خانه ای که درآن زکات مال داده نشود.۵- خانه ای که درآن وصیت مرده ای باشد(برخلاف وصیت میت اموال میت رادرخانه نگه داشته باشند) ۶- درخانه ای که باشد. ۷- وخانه ای که زنی درآن زندگی کندکه از اموال شوهر ب د.

رسول خدا(ص):درهمی که انسان درحال صحت در راه خدا ج کندبهتراز بنده ای است که هنگام مرگ آزادکند.

علی(ع):براستی که حقیقت خوشبختی آن است که پایان کارانسان خوشبختی باشدوحقیقت بدبختی آن است که کارانسان به بدبختی خاتمه یابد.

رسول خدا(ص):اموال خودرا بوسیله زکات محفوظ داریدومریضان خودرا باصدقه علاج کنید وبرای جلوگیری ازبلا به دعا متوسل شوید.

اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم **اللهم عجل لولیک الفرج** 97/5/26
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-دراین-هفت-خانه-رحمت-خدانازل-نشود
شجره طیبه؛ شیعه درکلام پنجم

درخواست حذف اطلاعات

باقر(ع):شیعیان ماسه دسته اند: دسته ای به نام مامردم را می چاپند. دسته ای مانندآبگینه اند نمایان می سازندودسته ای مانندزرسرخ هستندکه هرچه بیشتردرآتش گداخته شود , نابتر میشود.

باقر(ع):ناخن ها رابه این دلیل بایدگرفت که لانه ومنشأ فراموشی هستند.

باقر(ع):سامان یافتن کارمردم به این است که طوری باهم همزیستی ومعا کنندکه مانندپیمانه ای باشندکه دوسومش هوشیاری ویک سومش نادیده گرفتن وچشم پوشی است.

باقر(ع):هرگاه خداوندمتعال بداند ی حسن نیت دارداو راد ناه خودحفظ کند.

باقر(ع):عالمی که ازعلمش بهره برند برتراز هفتادهزار عابداست.

شهادت محمدباقر(ع) تسلیت باد. 97/5/28
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-شیعه-درکلام-امام-پنجم
شجره طیبه؛ شیعه درکلام پنجم

درخواست حذف اطلاعات

باقر(ع):شیعیان ماسه دسته اند: دسته ای به نام مامردم را می چاپند. دسته ای مانندآبگینه اند نمایان می سازندودسته ای مانندزرسرخ هستندکه هرچه بیشتردرآتش گداخته شود , نابتر میشود.

باقر(ع):ناخن ها رابه این دلیل بایدگرفت که لانه ومنشأ فراموشی هستند.

باقر(ع):سامان یافتن کارمردم به این است که طوری باهم همزیستی ومعا کنندکه مانندپیمانه ای باشندکه دوسومش هوشیاری ویک سومش نادیده گرفتن وچشم پوشی است.

باقر(ع):هرگاه خداوندمتعال بداند ی حسن نیت دارداو راد ناه خودحفظ کند.

باقر(ع):عالمی که ازعلمش بهره برند برتراز هفتادهزار عابداست.

شهادت محمدباقر(ع) تسلیت باد. 97/5/28
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-شیعه-درکلام-امام-پنجم
شجره طیبه؛بهترین پول درکلام کلام پول است؟

درخواست حذف اطلاعات

(ص):نخستین چیزی که درترازوی بنده می گذارند , جی است که برای ان خودکرده است.

(ص):بهترین پولها , پولی است که انسان برای نان خوران خود ج میکند.

(ص):بدانیدکه همه شما مال وارث خویش رااز مال خویش بیشتردوست دارید. مال توآن است که ازپیش میفرستی ومال وارث آن است که به جای می گذاری.

سجاد(ع):هرکه به روزی که خدابه اوداده , بسنده کند ازثروتمندترین مردم است.

(ص):عیدهایتان رابه تکبیرگفتن بیارایید وعیدفطروقربان راباگفتن ذکر لااله الاالله الله اکبر الحمدالله و سبحان الله زینت بخشید.

درروز عرفه خواندن زیارت عاشورا ودعای عرفه تأکیدشده است.

پیشاپیش فرارسیدن عیدسعیدقربان راتبریک عرض مینمایم. 97/5/30
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-بهترین-پول-درکلام-پیامبرکلام-پول-است
شجره طیبه؛بهترین پول درکلام کلام پول است؟

درخواست حذف اطلاعات

(ص):نخستین چیزی که درترازوی بنده می گذارند , جی است که برای ان خودکرده است.

(ص):بهترین پولها , پولی است که انسان برای نان خوران خود ج میکند.

(ص):بدانیدکه همه شما مال وارث خویش رااز مال خویش بیشتردوست دارید. مال توآن است که ازپیش میفرستی ومال وارث آن است که به جای می گذاری.

سجاد(ع):هرکه به روزی که خدابه اوداده , بسنده کند ازثروتمندترین مردم است.

(ص):عیدهایتان رابه تکبیرگفتن بیارایید وعیدفطروقربان راباگفتن ذکر لااله الاالله الله اکبر الحمدالله و سبحان الله زینت بخشید.

درروز عرفه خواندن زیارت عاشورا ودعای عرفه تأکیدشده است.

پیشاپیش فرارسیدن عیدسعیدقربان راتبریک عرض مینمایم. 97/5/30
منبع : http://ahadisahlebait.blog.ir/post/شجره-طیبه-بهترین-پول-درکلام-پیامبرکلام-پول-است