بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

خونِ جوشانِ حسین علیه السلام

آخرین پست های وبلاگ خونِ جوشانِ حسین علیه السلام به صورت خودکار از بلاگ خونِ جوشانِ حسین علیه السلام دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.طنز

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خدا حافظی درفرهنگ انگلیسی – امریکائی – بای- بای بای-بای خوب- شما بعدا میبینم- از دیدن ات خوش وقت میشوم- از ملاقات-ات خوش حال میشوم- مواظب خودات باش-سلام منرا به مادرت برسان- نوزاد را از طرف من ببوس- اسکی خوش بگذرد- سریال فلان را از دست نده- - برای چربی بدن را کم - اول جعفری خورد میکنید ودریک می ر با کمی ابلیمو اضافه وخوب بهم میزنید وبعدانرا درچاه میریزید بعدمیر وید ورزش میکنید- خانمی از دانشجوی بنام زهره- سئوال کرد – چکارمیخواهید ید- فرمودند میخواهم عروسی کنم- درفکر چه کار هستیتد- عرو س شدن- پدر .مادر شما چه نظری دارند- داماد اوردن- چه کارعملی میخواهید- ید – بچه اوردن

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4347/طنز/
مناظره-!!

درخواست حذف اطلاعات


 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است-من از حوزه با کتاب های حوزه بیرون امدم- در صف یک مغازه- ایستادم پشت سرمن یک جوانی امد که یک کتاب تاحدودی قطور ولی با اندازه متوسط که جلد رو مه گرفته پشت سرمن ایستاد- کم کم به کتاب های زیربغل من توجه کرد وفرمودند شما حوزه میروید گفتم بله من حوزه هم میروم- ایشان فرمودند اجازه است که انهارا من نگاه- کنم گفتم اشکالی ندارد- بعد ایشان گفت انچه بذهن من میرسد طلبه سنی درلار بودم وبرای تکمیل به شیراز امدم- من گفتم کتاب شماهم فقهی است؟؟ گفت بله از ترس شما انرا جلد رو مه گرفتم-؟؟ من خیلی تعجب –گفتم چه ترسی ؟؟ گفت عده ای اگربفهمند انرا گرفته میکنند ومیگویند این کتاب ها شماراگمراه میکند شما اول فقه جعفری بخوانید وبعداین کتاب ها را بخوایند من گفتم تا اروز نمونه ای رانشنیدم- اینهم یک سیاست- اشکاری است!!ایشان فرمودند- که امرزوه ضرورت دارد کل مسلمین وحدت داشته باشند وبه همین جهت –برعلیه هم چیزی ننویسند- ودرقیامت هر استنباط درست داشت پذیرفته میشود واگر استنباط درست نداشت- بعلت انکه سعی عقلانی خوداش را انجام داده است حقیقت را به انها یادمیدهند وان فرد وارد بهشت میشود- من گفتم این نظر اشکال عقلانی دارد- اول ضعف الهی را مشخص میکن- درثانی فرد درقیامت بفهمد درست کدام است-!! چه فایده ای دارد  درست دراین دینا نجات بخش است نه درقایمت دراین جهان نظم وسیستم درست میخواهد که جلوی هرج ومرج بقول انگلیسی ها رابگیرد درقایمت ودربهشت هرج ومرجی نیست- ایشان فرمودند من دلیل اش ر ان میکنم- درمدینه- یک محلی بوده است که بازاری ها یک میدان کوچک را دراختیار گرفته بودند وبازار عمومی را انجا بوجود اوردند وان منطقه سنگ فرش کرده بودد ومغازه ها سایبان داشتند ونیم کت دراطراف داخل سیابان بود وسه وکالا در پیاده رو زیر سقف بود وسه نفر فروشنده داشت وافراددرنیم کت. –مینشستندتا نوبت انها شود وعصر ها مثلا ساعت پنج بعداز ظهر برای اعراب ساعت گرمی نبود انجا شعر میخواندند وعظ انجام میشدند یکمحل عمومی بود جناب خلیفه دوم زیادعلاقه به نصیحت داشت وبیشترانجا سخنرانی میکرد-یک مقدمه تعریف کنم-در زمان های گذشته حتی تا اوا  تازمانی که پاکت نیامده بود- بیشتر یدرا مردان می وهر ید میکرد – یک دستمال های بسیار بزرگ داشتکه جنس هارا در داخل ان میگذاشتند- به منزل میاوردند درزمان صادق علیه السلام اشراف یک کیسه هایدرست که کوچک بود این دستمال بزدی که بسیار زیبا و نسبت به ان دستمال ید بسیار کوچکتر بود وبه نظر حقیر جای حوله بود-مردان درایران انر ادوبار دور کمرمیپچیدندودرجلو گره میزدند دراعراب دور شانه میانداختند گلو کمی پائین تر گره میزدند—جناب خلیفه دوم درجلسه ای شرکت میکند ودرباره خوف از خداوند-منان وعظ میکنند- وشروع به گریه میکند که این دستمال پراز اشگ میشود وشانه های ایش بشدت تکان میخورد واصحاب بشدت گریه می د- افرای کنار خلیفه دوم بودند بشدت نگران حال خلیفه میشوندوسعی می د که شانه های ایشان را نگه دارند ومیگفتند که شما گناهی ندارید اگر خطای کوچکی رخ داده باشد با این همه ماس وتوبه پاک شده است وما نگران حال شما هستیم وایشت ضعفی پیدا میکرذد وبه خانه میرفت- ایا این همه افراد – عاشق جهنم هستند؟؟ فقط یک عده ای کوچک عاشق بهشت هستند؟؟ فرض کنیم که خلیفه دوم اشتباه کرد- اصحاب چرا ایشان رامتوجه حقیقت ن د واز ایشان پیروی د-دلیل شما روایت های تاریخی است- جناب گالیله- در تحقیقات به این نتجه رسید که زمین میچرخد- که دلیل عقلانی دارد نه یک دلیل- حسی !! جنابان پاپ ها میفرمدند خداوندمنان درانجیل فرموده است من زمین را بدون حرکت وبا س وارامش برای شما بوجود اوردم واقای گالیله بر ضد انجیل حکم میکند انها متوجه نبودند که هم ارامش وس زمین درست ات وهم حرکت زمین- این به ظاهر متضاد- قابل جمع است از لحاظ حسی حرکت ندارد واثار حرکت دران دیده نمیشو ی از لحاظ عقلانی حرکت دارد واین معجزه الهی است که امروزه نزدیکترینمثال هوایپما ات اگر ی بیرون را نگاه نکند تصور میکند که هواپیما حرکت ندارد- ایشان به کدام دلیل عقلانی چندنفر معدود تصمیم گرفتند –که یک راه جدیدی ابداع کنند- اینحدیثی-که- من بیان میکنم – دراینترت هست که روزی  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند- دیگر درعربستان- بت پرستی سنگی نخواهد بود- اما موظب باشید بت پرستی گوشتی شمارا منحرف نکند-اصحاب پرسیدندبت گوشتی کدام است فرمودند شخصی براساس راه خوداش که غیر راه من است- شمارا منحرف کند-ادامه دارد


 

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4345/مناظره-!!/
چند نکته-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علی علیه السلام فرمودند- یا معشر الفتیان-حصنوا اغراضکم بالادب ودینکم بالعلم- حضرت علی علیه السلام می فرمایند—ای گروه جوانان! ابرو وشرف راباتربیت- ودین خودرارا بادانش حفظ کنید- انهائیکه که مذهبی شان میفرمیاند –این ان را خوب وتر خوش کنید – خیلی علمی هستند-؟؟ کلمه سلبریتی-من نمیدانم معادل فارسی ان کدام ات –مشاهیر علامه الدهر-نجبا –اشراف- نابغه- ستاره-حضرت علی علیه السلاممیفرماید- "| لاخیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل—درکوت از دانش وحق-خیری نیست همچنان که درسخن جاهلانه- علی علیه السلام فرمودند":من وقر عالما وقر ربه- هر دانشمندی را گرامی بدارد بی گمان پروردگارش را گرامی داشته است خداوندمنان خودرا دراین طبقه قرارداده استکلام راحل رحمت الله علیه-از زحمات اعضای محترم وزرات اطلا عات- این سربازان گمنام زمان- عجل الله تعالی فرج- ( یافتاح) که درجنگ با ایادی استکبار در داخل کشور صدمات بسیار دیده اند واز طعن ولعن ضد انقلاب واغفال شده ها نرنجیده – و- وظیفه ی میهنی- خد را انجام میدهند- تشکر میکنم- صحیفهنور-جلد بیست صفحه104- ظریفی میرمودند من به شهر مطهر مشهر رفته بودم مثلا جناب عربی به ی گفت اگذر- من پرسیدم معنای ان چیست فرمودند یعنی گذر کن- ومن مثلا گفتم لا تذگر- یعنی گذر نکن—تفالی به -وصیتنامه شهید کریم پور زین العابدین—من وصیت چندانی ندارم- ولی چند کلمه روی این صفحه کاغذ میاورم—تا منفا وکوردلان نگویند که فریب خورد یانمیدانت- جبهه چیست—من فقط وفقط به خاطر خدا وبرای رضای خدا به جبهه اعزام شدم—تا از دوپیروزی یکی را بدست بیاورم—پیروز شوم یا شهید شوم-": زین العابدین-علیه السلام وهزران تهینت وعظمت برایشان باد-فرمودند—مامن قطرت احب الی الله-عزوجل من قطرت دم فی سبیل الله—ریختن هیچ قطره ای نزد خداوندعز وجل محبوب تر ازقطره خونی که دراه خدا ریخته شود نیست-

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4344/چند نکته-!!/
توریسم وجهان گردی در قران مجید-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله جناب معزز ومکرم حضرت ایت الله جناب اقای احمد مبلغی- رحمت الله علیه- جهانگردی وتوریسم در دیدگاه قران مجید نظریه جهانگردی- درقران مجید یکی از مهمترین تئوریونظریه مذهبی- عصر حاضر جامعه ی  است- که امروز از لحاظ شه ودرسطوح مختلف جامعه- فقدان ان درک میشود—فقدان وعدم توجه به ان باعث یک خلا اجتماعی ملموس است- که تثیراتمنفی در گراشات و شه ها –و-ایده ها وهم چنین دربعضی روابط اجتماعی گذاشته است- برای تجزیه وتحلیل درک جهانگردی از دیدگاه مذهب—بوسیله تجزیه وتحلیل-علمی در روند شناخت تئوری ان باید چند لغت –لغت ملاقات - ولغت زمین- وبعضی لغات دیگر-را لحاظ کرد- دراین جریان پیشنهاد میشود- که بر روی کلمه زمین- تمرکز بیشتری داشته باشیم- نظر من این است که خطاب لغت زمین در قران مجید- از لحاظ ادبی ومفاهیم ان از چندین زوایه قابل بحث است- که ان مفاهیم دربرگیرنده-مطالبی درباره – رفت وامد- وجهان گردی در روی زمین است- زمانی که قران بیان درباره قدم زدن در روز زمین میکند(ن- اگر چنین باشد بسیارباید درهرقدم دقت کرد)منظور این نیست که- به قسمت خاصی توجه شود- یا به قمتهای مختلف توجه شود- بلکه توجه بکل زمین یعنی همه قسمت ها است-ودرک دیگری ادبیات قرانی درباره تستبطن( بنظر میرسد درک حقایق مختلف- دربطن موضو ع که وجود دارد) در این میدان- که بسیار رادیکال-وبیار گسترده وساختاری استکه درباره کل زمین بحث میکند- دونکته هدایت گر میتوان ذکر کرد-( متاسفانه درتبلت مقاله گم شد وپیدا نشد ونتجه ر ان میکنم)که ایشان معتقد استکه سیر زمینی است وهمراه باشناخت از این سیر – نیاز یکفرد تنهادربخش خوداش از ازمین نیست درکل زمین ات زیرا بیان میکن که زمین من ترده است وهمه جا ازز مین بصورت کلی نام میبرد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4343/توريسم وجهان گردي در قران مجيد-!!/
یک جمع بندی از نظرات خارجیان درباره انقلاب عاشورا- !!

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سایت معزز شیعه نیوز- مطلبی درباره بیانات بزرگان جهان درباره قیام حسین علیه به چاپ رسانده است-وخواستم یک جمع بندی از این بیانات را تهیه کنم- امروزه معتقد هستند-که بتعبیری انسانها- روی یک موضوع خوب کانون همه جانبه نمیدهند واین امر کار اسانی نیست- بعنوان مثال وقتیکه دوستی درجمعی درحال بحث روی یک نظر ویا واقعه است همه درفکر سئوال - ویا نظر دادن ویا پاسخ دادن هستند درحایکه میبایست خوب دقت کنند وخوب تجزیه وتحلیل کنند وحقیقت امر را بخوبی درکنند باتمام هوشیاری وتمام ظرفیت ذهن وعقل- حقیقت دریابند اتفاقا قران همین دستوربرای مخاطبین رسول کرم صلواته الله علیه والسلم داده است—نکته دوم-انسان در زندگانی بعلل مختلف سرخورده وو افسرده میشوند- از انشانه انها این است که بیشتراوقاتدرحال نشستن وبه ظاهر فکر هستند وشب ها خواب نمیروند وفقط درجائی درحال خیره شدن هستندوبدنبال سرگرمی میگردند ومثلا مداوم میوه میخورند ویا سیگار میکشند- اینان انی هستند که مسیر درستی را طی ن د- نمونه ان محمد رضا شاه است یک دوسه ساعتی درکاخی ی ری کار میکند- بعد بدبنال سرگرمی وقت تلف است- به طریقی میخواهد این ناراحتی را جبران کند- افراد کاخ ملعون یزید همین طور هستند لذا بدبنال یک مقام رسمی درجائی خودشان کاخی مانند یزید درست کنند- که از این منفعل شدن وسرگرمی نداشتن وافسردگی خارج شوند وهرگز بدنبال درک حقایق نیستند وجامعه هم بدین صورت تا حدی راوردند- که در اخلاق ی به ان غفلت گفته میشود- درزمان اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جامعه وارد یک مسیر دقیق وحساب شده وفعال وهدفمند ودریک مسر روشن وعقلانی قرارداد ولی متاسفانه از ان مسیر ع د وخارج شدند ودر زمان حضرت علی علیه السلام باز حضرت کوشید انهاراچه ز یبا قران میفرمیاد- زندگانی عبث- بیهدف –و- غیر-متعالی زندگانی براساس غفلت که منجر به امراض روانی میشود- خارج کند ویک زندگانی فعال وحیات بخش ونجات دهند هدفمند- پرارزش باز گرداند- ولی انها هم باز ع د ومنحرف شدند ولی این بار بسیارخطرناک تراز گذشته- که نه تنها درشام بلکه الگوئی درجهان پیشرفته که انهاهم دست کمی از اعراب نداشتند وحضرت حسین علیه السلام –میخواستند-این مسیر را به جاده نورانی ناب باز گردانند واینبار باخون خود این تحول بزرگ را فراهم اورند- استکبار ودیکتاتوری همه مردم را افسرده ومنفعل وروانی میکنند ویک زندگانی عبث- با لعاب زینت ی جلوه میدهندو اثبات کنند که این عمل شگرف تنها از ناب الهی بر می اید- امویان دین ومردم را به اسارت گرفتند ومنفعل وقیدوبند جاهیلت را به نام به دست وپای مردم زدند- روح های منفعل شده وجمود پیدا کرده وخمود-که هیچ نشانی از یک فرد بالغ متفکر شاداب باحیات متعالی وهدف عقلانی پرارزش که دارای روح الهی باشد ودرجهت ارزش های الهی حرکت نبودند- حسین علیه السام باخاندان خود وفامیل خود ودوستان زنده دل خود به معرکه امد تا اسوه الهی را از نزدیک رویت کنند از بچه تا پیر تعلیم دهند که چگونه بایدتربیت شوند- فقر فرهنگی تذبیت خشن احمقانه هدف های پاین تراز حیوانات که درتاریکی غلیظی زندگانی میکنند افتاب درخشان را رویت کنند .بفهمند چه بلای ومصبیتی گرفتار شدند- وفرق رذیلت وفضیلت را درک کنند- ودوای شفابخش را که برای انها چون زهر مار بود- کمی بچشند-ادامه دارد
منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4342/يک جمع بندي از نظرات خارجيان درباره انقلاب عاشورا- !!/
عاشق خود باشید-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از دروس خانم ی رحمت الله علیها-اول از همه به خود محبت کنید وعشق به خویشتن داشته باشبد- هر به امری محبت وعشق پیدا کند درمحافظت وسلامتی ان کوشا است وسپس میتواند به دیگران محبت وعلاقمند شود—برای خود هدیه ب ید- هدیه با کلاهای مورد نیاز فرق میکند- مثلا عطرب ید وبرای دیگران هم هدیه ب ید قیمت مهم نیست- ارزش برای دیگران قائل بودن وبیاد انها بودن مهم است—چون خداوندمنان خالق ما است ونعمتها ما از جانب خداوندمنان است وبخصوص خداوندمنان بیشتراز خودما علاقمند به ما است پس عاشق الهی هم میشویم—باید خود واقعی خودمان را فراموش نکنیم- ونقش واقعی خودرا ازان غفلت نکینم- وگرنه اختلافات شروع میشود- به نعمت های الهی که به ما داده است ارزش قائل شویم این نعمت ها ماراعاشق خود میکند لذا جسم وروح را بیادمحافظت کرد وشاداب نگاه داشت- زندگانی درجریان است لحظه به لحظه حرکت میکند پس از هرلحظه باید لذت برد- انتقادهارا کنار بگذارید- هیچ گاه منفی نگاه نکنید متاسفانه انسان بیشتر به منفی ها توجه میکنند ومثبت هارا نمی بینند- درتوصیف افراد بیشتر به مسائل مثبت تکیه کنید برای کلیه زحماتی که میکشید ومسئولیت هائی که پذیرفته اید ارزش قائل شوبد بسیاری از ناراحتی که درباره ان فکر نکینم از بین میروند- انسان مداوم از ناراحتی طبق ان ضرب المثل از کاه کوه میسازد وبه ان شاخ وبرگ میدهد- که حتی در اش اورا رها نمیکند- سعی کنید به خودمان ایمان بیاوریم- وبه استعداد خودمان باور داشته باشیم- خودتان را بخشید گاهی کاری نکردید ویا نمی توانستید کاری انجام دهید- ولی مداوم خودرا سرزنش میکنید- کاش انرا انجام نداده بودم ویا انجام میدادم- این امر توانمندی هارامیگیرد وسعی کنید خودرا بخشید بهترین ارتوبه الهی  است- باخودمان صادق باشیم همیشه از صمیم قلب بهخود بگویم دراین مورد خوشحال هستم ودران مورد خوشحال نیستم چناچه صاقانه باخود صحبت کنید مشکلات حل میشود- همه جا نباید تعارف کرد ویا دردل مخفی کرد خود خوری نباید فرهنگ ما شود- ودرجائی باروش معقول باید اشکار شود- فرهنگ خودرا وبیانات خودرا باید بامعنویت درست رشد داد- بهترین روش والفاظ ر اد از قران مجید واحادیت وسیره معصومین علیهم السلام استفاده کرد وبکاربرد وتقلید کرد وسپس از عرفا وبزرگلن درجهت مثبت سود جست—اروز های مثبت خودرافراموش نکینم بلکه انها درجهت رشد پرورش دهیم وامید داشته باشیم به کمک خداوندمنان روزی ببار خواهد نشست- رویا پردازی مارا ازبی هدفی نجات میدهد حتی درسن کهولت هم ارزو داشته باشید ونگوید که کارما دیگرتمام است- وارزو ی نداریم-ارزو انسان راجوان میکند- اعتمادبنفس بصورت اگاهانهرا مداوم زیادکنیم- سعیب داشته باشید استراحت کنید وجسم روح خود بی جهت ازار ندهد- واز بدن خود مراقبت کنید واجازه ندهدکه مریض شود- زیبائی طبیعی اطراف خودرا ببینید- واز کنارانها باغفلت عبور نکیند- هروز بیادمنفی ها کمتر شود ومثبت ها زیاد شود همیشه از راه همدلی وارد شوید اول بایدمنفی ها حل شود وسپس م به عبادت مثبتها زیاد شود- به عبادت ودعا توجه خاص داشته باشیم- همه افراد همه خوبی هارا وهمه ندارند- وهمه افراد همه بدی هاراندارند- باخوبی ها اشتراک پیدا کنید ودرصدد رفع بدی ها باشید-

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4340/عاشق خود باشيد-!!/
شعرهای حکمت اموز-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—هر فرهنگ وتمدنی دارای بیان حکمت هائی است که بیشتر درشعرانها انعکاس پیدا میکند-که سنخیت با ارزشها ودیدگاه انها است که حقیر معتقد هستم بهترین حکمت درفرهنگ وتمدن  ی استمن جمله در ایران عزیز-- ظریفی بیان میکرد که درامریکا واسترالیا کت بنام مرواریدها در زبان انگلیسی بر ای رشته انگلیسی است که این اشعار را دران جمع شده است که چند تائی ازان  به نظر مبارک شما میرسد-جناب علامه اقبال میفرماید- -زنده ای یا مرده ای یا جان بلب- ان شهادت از سه شاهد میطلب—این شهادت اول شعور خویشتن—خویش را دیدن به نور خویشتن- شاهدثانی شعور دیگری- خویش را دیدن به نور دیگری- شاهد ثالث- شعور ذات حق- خویش را دیدن به نور ذات حق- پیش این نور ار بمانی استوار- حی وقائلخود را خدا شمار- درحضوراش نماند استوار- گربماند هست کامل عیار- تفسیر شعرها باخودتان-او= عقاب)چنگ میزند به تخته سنگ با دستان خمیده اش – میرود تا بنزدکی خورشیددر سرزمین تنها یش- زیر پای او دریا پرچینزمیخزند امواج بر هم- حلقه زده است جهان لاجوردی براوکه ایستاده است برقله ض ه چون دیوار کوه اش مینگرد جهان روبری خویش سقوط میکند چون جرقه اذرخش در زمان برگشتش---2- باوجودانکه درخت مداوم در رشد مداوم است -برگهایش روبه سقوط است که رجعت به ریشه میکند—3- درخت سبز دلت رانگهبان باش – وشاید پرنده اواز خوان به سمت اش بیاید-4- درخت هرگز حرکت نمیکند مگر زمانی که بادبیاد—صبر وحوصله بیشتر بدست می اوردتا زور مندی –5- با صبر هر ارزوئی درفصل وزمان موعده اش فرا میرسد- 6- پائیز بهار دوم است اگر هر برگ را گلی بداینم-7- پرندگانی در قفس متولد میشوند تصور میکنند- که پرواز نابهنجار ویکنوع مرض است- چرنده تصور میکند که ماهی ارزو دارد که پرواز را تجربه کن وپرنده انرا برای ماهی فراهم کند

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4338/شعرهاي حکمت اموز-!!/
شعرهای حکمت اموز-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—هر فرهنگ وتمدنی دارای بیان حکمت هائی است که بیشتر درشعرانها انعکاس پیدا میکند-که سنخیت با ارزشها ودیدگاه انها است که حقیر معتقد هستم بهترین حکمت درفرهنگ وتمدن  ی استمن جمله در ایران عزیز-- ظریفی بیان میکرد که درامریکا واسترالیا کت بنام مرواریدها در زبان انگلیسی بر ای رشته انگلیسی است که این اشعار را دران جمع شده است که چند تائی ازان  به نظر مبارک شما میرسد-جناب علامه اقبال میفرماید- -زنده ای یا مرده ای یا جان بلب- ان شهادت از سه شاهد میطلب—این شهادت اول شعور خویشتن—خویش را دیدن به نور خویشتن- شاهدثانی شعور دیگری- خویش را دیدن به نور دیگری- شاهد ثالث- شعور ذات حق- خویش را دیدن به نور ذات حق- پیش این نور ار بمانی استوار- حی وقائلخود را خدا شمار- درحضوراش نماند استوار- گربماند هست کامل عیار- تفسیر شعرها باخودتان-او= عقاب)چنگ میزند به تخته سنگ با دستان خمیده اش – میرود تا بنزدکی خورشیددر سرزمین تنها یش- زیر پای او دریا پرچینزمیخزند امواج بر هم- حلقه زده است جهان لاجوردی براوکه ایستاده است برقله ض ه چون دیوار کوه اش مینگرد جهان روبری خویش سقوط میکند چون جرقه اذرخش در زمان برگشتش---2- باوجودانکه درخت مداوم در رشد مداوم است -برگهایش روبه سقوط است که رجعت به ریشه میکند—3- درخت سبز دلت رانگهبان باش – وشاید پرنده اواز خوان به سمت اش بیاید-4- درخت هرگز حرکت نمیکند مگر زمانی که بادبیاد—صبر وحوصله بیشتر بدست می اوردتا زور مندی –5- با صبر هر ارزوئی درفصل وزمان موعده اش فرا میرسد- 6- پائیز بهار دوم است اگر هر برگ را گلی بداینم-7- پرندگانی در قفس متولد میشوند تصور میکنند- که پرواز نابهنجار ویکنوع مرض است- چرنده تصور میکند که ماهی ارزو دارد که پرواز را تجربه کن وپرنده انرا برای ماهی فراهم کند-8- هیچ پرنده ای نمیتواند بلند پروازی داشته باشد مگرتوسط بالهای خود-

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4339/شعرهاي حکمت اموز-!!/
انواع دینامیت-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره موادمنفجر- که اصطلاحا دینامیت گفته میشود- علت ان هم که موادجامد تبدیل ه مایه وسپس گاز میشود هر جامدی –این سیر رابتواند انجام دهد میتواند دینامیت باشد – تی ان تی که نام دیگر است بعلت ترکیبات ان است- واحد دینامیت- حرف سی انگلیسی است-که واحدان اگر یک پوند وزن مثلا 450 یک مکعبی از اهن را به ارتفاع 7.5سانمتیر عرض 5 سانتیمتر وطول بیست سانتیمتر را ازوسط نصف کند سی-یک- است ودرواحد-2-سی-ارتفاع دوبر ابر میشودتا سی چهار- که ارتفاع سی سانتیمتر است وسی -5- ارتفاع چهل سانتیمتر میشود تا سی -4- این دینامیت هم تجارتی است وهم نظامی است وجزو دینامیت های به اصطلاح- سیف انگیسی یا مطمن وبدون خطر است زیرا اولا دینامیت درحرارت خمیر نمیشود مستجم می میاد حتی در چهل درجه حرارت خورشید- وبا فیتله منجفر میشود یعنی ته دینامیت رابامته خاص یک حفره کوچولو ایجاد میکند ودران چاشنی میکذارند چاشی مودای است مانند سرکبریت زود تبدیل به مایع وگاز میشود- وحرارات زیاد میکند که دینامیت تبدیل به مایع وبلافاصله به گاز تبدیل میکند این فتلیه یک طناب کم قطری از باروت است که این باروت درزمان مشخص فاصله مشخصی را میسوازند- وبه چاشنی میرسد وچاشنی دراثر حرارات ان میکانیسم را اجرا میکند – اما سی-5 یک تحول بزرگ که اول درامریکا بوجود امد-ماده ان درحرارات پانزده درجه درجه شروع به خمیر شدن میکند ومیتوان را به هرشکلی دراورد- ته این دینامیت یم مربع کوچکی است درست درحدود سه برابر یک سیمت کارت جا دارد که نرم است ویک درست مانندسیم کارت دران قرار میگیرد که درمرکز زرهی انرا عمل ان سیم کارت دران مربع کوچک قرار میدهند لبه انها زیکزاگی است دوبارلمس کنید مشتعل میشود درحرات بالای بسیت وپنج درجه اتوماتیک منفجر میشود با ضربه کمی منفجر میشود وبا حرارات منفجر میشود ته ان سیم کار ت یک لوله کوجکی وصل است- با باروت منفجر میشود وانزمان باسیم تلفن منجرمیشود وباسیم متصل به بیسیم منفجر میشودوامروزه با کنترولر از راه دور= ریموت و منفجر میود باهمین سی 5- است که ریل قطار منفجر میکنند خمیر میکنند وبه کنار ریل میچسانند که خوداش قابلیت چسبندگی دارد باضربه چرخ قطار ویا گرمای روز منفجر میشو.ددغالیا دوتا سی 5 درفاصله مثلا چهارمتری ریل قر ار میدهند که ان چهار متر از ریل بطورکلی جدا میشود قبلا امریکا سی-9 را ساخته بود واخیرا ادعای سی-10 دارددر جنگ ویتنام هردوطرف از سی-5 استفاده زیاد د که برتری بابلوک شرق بود وامریکائی ادعا این جنگ به ما چیزهای زیادی اموخت-ایران سی – 5 زیاد داشت ولی مشکل اینجا بود که این دینامیت را نمیتواند بهراحتی بکاربرد الولا باید در زیرمین های خنک باشد حداقل دما صفر باشد وچاشنی د استیکی است وان دریخ باشد کاارخانجاتی میخواست که این سی-5 دران قراردهند درحالی که ان سیم کارت دریخ باشد بعداز پریتاب بعلت ضربه یاحرارات خوداش منفجر شود مثلا داخل عروسک ویا توب تنیس ویا داخل متورسیکت اسباب بازی حال ویتنامی وامریکائی چ ه استفاده بماند- دراوائل انقلاب خواست ازاین- - سی- 5- استفاده کنند مثلا شب سی—5 به قطعات کوچک بوجود میاوردند- وبعد کوه را کهمثلا میخواستند برای جاده ساز ی ند وسوراخ کنند وانان را درسوراخ بگذارند وصبح خودشان منفجر شود ولی بعلت انکه کارگران باور می د درب صندوق باز می دوانهارا لمس می د درحدود بین هشتادوتا سی صدنفر مردند- هر روز خبرنگاران مینوشتند این سی-5 را جمعکنید یک تونل کهمقدار سی-5 نمیدانستند چقدر باشد درسقف کار گذاشتند- وبعد یک مشعلرا روشن د یک ماه –مثل باران خاک میریخت تا سی 5 را جمع

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4337/انواع ديناميت-!!/
ایاحدیث معتبر داریم-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- ایا ما میتوانیم احادیث صحیح داشته باشیم-ایا اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم رامیشود بخوبی شناخت-؟؟نظریات شخصی است-در سوره واقعه میفرماید-ثلته من الاولین- وقلیل من الا ین- مبدا زمان نسبت به زمان صدر گرفته شده است- که درقبل ثلته- چند نظر داده شده است یک عده ای سی درصد ویک عده –چهارده تا پانزده درصد ولی مشهور کنتر از دهدرصد که بیشتر هفت درصد است که به نظر میرسید- همین ا ی درست است- اینها اهل بهشت هستند- ودربعداز  قلیلی از افرادتا ظهور حضرت مهدی علیه السلام اهل بهشت هستند ومیزان قلیل مشخص نشده استپس تعدادی از افراد هستند مانند یاران حسین علیه السلام – تابعیت محض وعشق علاقه شدید به علیه السلام دارند وبهتربگویئم به چهارده معصوم دارند- خداوندمنان به فرمودند تو بر انی سلطه داری که منراقبول ندارند و اینی درصراط المستقیم هستند تو سلطه نداری- هم انرا تائید کرد-که من هر را در راه مستقیم نیست جهنمی میکنم- بدین نحونیست بتواند همه را جهنمی کند وراه مستقیم را ی پیدا نکند- قدرت وعلم الهی بی نهایت است هدایت الهی برای خداوندمنان اسان مخصوا شخصت هائی که حتی فرشتگان ازدرک انها عاجز هستند- درحدیثی است- که زمان علیه السلام وقتیکه ظهور میکنند علمی که ظاهر میشود بیست وپنج برابر علم قبلی انسانها است تازه غلط انهارامیگیرد وچقدر میماند معلومنیست ودرحدیثی دیگری پنچاه مرتبه- حضرت معزز عظمت ایت الله زبرجد رحمت الهعلیه میفرمودند این اختلاف بعلت میزان درک افراد است که پنچامرتبه اگرقبلا گفته میشد تصور می د غلط است ظرفیت درک محدودبوده است اما رواتی از کرم صلواته الله علیه واله والسلم- درباره علم زمان علیه السلام است که تصور میکنم به حضرت سلمان رحمت الله علیه فرمودند که میز ان علمی که ان عظمت سلاماالله علیه اشکار میکند نسبت به علم قبلی مانند اب دریا درکف دست نسبت به اقیانوس وعلمی که خود میداند نسبت به علمی که ظاهر میکند باز همان نسبت است وتمام ائمه اطهارعلیم سلام الله علیهم اجمعین چنین بودند چون  بهمراتب جلوتر از شه انسان است ونمیتواندانرا هضم کنند دلیل عقب ماندگی میدهند وسعی می د را بااستنباط عقلی خود به روز کنند-  جناب معزز حضرت ایت الله زبرجدسلام الله علیه میفرمودند شیعیان ناب همیشه خودرا به مرکز س ت علیه السلام میرساندودرانجا تربیت میشدند وچن یاران حسین علیه السلام برای حفظ حاضربه هر رنج وسختی بودند- من حدیثی نقل کنم شخصی خدمت صادق علیه السلام رسید وگفت من هرچه میکنم خانم من به خدمت شما نمی اید- ایا اجازه میدهید اورا طلاق بدهم ویاتبعید کنیم ویا حتی بکشم- علیه السلام فرمودند ایشان که نمیخواهد بیاید به فلان علت است اینجمله شما بگوئید باسر میدود- ایشان به منزل رفت وذکر نکرد این جمله مال صادق علیه السلام است خانم اش وقتی شنید -گفت این راز چه ی شنیدی وغش کرد- ایشان خان را بههوش اورد وگفت از صادق علیه السلام باز خانم غش کرد وسپس به هوش امد ولباسخودرا عوض کرد وسرا سیمه به منزل ان صادق علیه السلام رفت و علیه السلام به شوهرایشان گفت دیگرباایشان مثلا کاری خشن نداشته باشید-ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4336/اياحديث معتبر داريم-!!/
سلامی به گرمای دستان دوست-!!

درخواست حذف اطلاعات

 


بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از شفیعی- سروستانی-سلامی به گرمای دستان دوست- دلم لحظه ای بادلت روبرو است- بگو عاشقم تا سلامت کنم- تمام دلم رابه نامت کنم- عشق بازی به همین اسانی است- که دلی راب ی – بفروشی مهری – شادی را را حراج کنی وپیچی همه را لای حریر احساس –گره عشق بزنی – دوستان را ببری تا لبخند- تامرزامید-تاکوی خدا- عشقبازی بهمین سادگی است


 
منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4335/سلامي به گرماي دستان دوست-!!/
پیام های سوره مسد-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-پیام های سوره مسد-که درباره لهب وزن اش ام جهل خواهر ابوسفیان بود-برگرفته از کتاب تفسیر قران کریم-جز 30 نویسنده جناب دانشمندتوانا وخطیب مشهور ایت الله اقای محسن قرائتی—1- اعلام برائت=بیزاری= از نا اهلان جز دین است-تبت یدا لهب-بریده باددو دست لهب- که اسحقاق سرزنش دارند)2-کیفر توهین به مقدسات لعن ونفرین ابدی است(تبت یدا لهب-)-3- باید برای نابودی کامل کفر دعا کنیم(یدا)-و-برای لهب ها-(قطع شدن دو دست نشانه بی نتجه ماندن تلاشها ست)4- پاسخ مخالفان را مثل خودشان بدهید- در پاسخ انان که به گفتند-(تبا لک- هلاکت برتو باد؟؟) خداوند منان فرمودند-(تبت یدا لهب)-5- در نظام مکتبی- ضابطه=مقرارات وقوانین- بر رابطه =دوستی وپارتی بازی- مقدم است لهب عموی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود-(تبت یدا لهب)-6-مال وثروت-یکی ذاز ابزرار های مخالفان انبیا است-ما اغنی عنه ماله وما ب=نه دارئیش ونه انچه بدست اورد-ازپست ومقام وغیره به حالش سودی نکرد-(ابولهب سرمایه داری بود که ثروتش را برای محو هزینه کرد)- 7-بدتر از تکرار ان است(حم - زنش هم باو همراهی میکرد)-8- دربرابر قهر الهی نه ثروت کارائی دارد ونه هرچیز که دراثر تلاش بدست اید- خواهثروت- باشد- یا مقام وعنوان وحکومت وشهرت-(ماغنی عنه ماله وما ب)-9- قهر الهی نسبتبه ستمگران دور نیست_ سیصلی=به زودی)10- اشرافیت دنیا همراه با تحقیرذ ا ت ات-(( فی جید ها حبل من مسد-در گردنش طن از لیف ما است- که تصور میکند ثروت بهتراز ایمان به ا ت است)

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4334/پيام هاي سوره مسد-!!/
بخش دوم نیم نگاهی به سخنرانی حناب اقی احمد شاملو-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی انتقادی به بخش دوم سخنرانی اقای احمد شاملو-میفرماید- اهمیت اسطورهای حضرت علیه السلام دراین است که حضرت علیه السلام( که به اعتقاد یان البته) پسرخدا شمرده میشود یعنی بخشی از الوهیت است این الوهیت میاید به زمین- ائی از خدا ااز اسمان می اید به زمین-ان هم در هیات – یک انسان خاکی – وبا انسان وبه خاطر انسان تلاش میکند وبا انسان وبه خاطر انسان درد میکشد وسرانجام خوداش را به خاطر نجات انسان فدا میکند--- ما کاری با مسحیت مس هئی که پاپ ها وکشیش ها و واتیکان سرهم بسته است= سرهم کرده است=نداریم- اما درتحلیل فلسفی ی حضرت علیه السلام به این استنباط بسیاربسیار زیبا می رسیم که انسان وخدا به خاطر یکدیگردرد میکشند؟؟- وقتیکه ی سرهم میکند نقاط ضعف زیادی دارد که متوجه نیست وشاید پیروان دران زمان هم متوجه نشون ی بعدا متوجه میشوند که عاری از حقیقت است- درجعل احادیث بعضی به راحتی قابل تشخیص است ولی بعضی بسیارماهرانه ساخته شده است به این سادگی نمیتوان تشخیص داد- فرض کنیم خداوندمنان به حضرت علیه السلام یک روح خدائی داده است این روح بخشی از الوهیت الهی نیست یعنی خداونداز روح خود نمیتواندبخشی راجدا کند وبه حضرت علیه السلام ببخشد پس خداوندمنان کامل است الوهیت ان عظمت کامل است- فقط مسئله میتواند در ربوبیت باشد- حضرت علیه السلام از اسمان به زمین نیامد این یک تضادی برای حضرت علیه السلام درست د از طرفی یک موجود خاکی است که در زمین شکل گرفته است واز طرفی پسرخدا بوده است .درکنار خداوندمنان بوده است وبه زمین نزول کرده است اگر از اسمان نزول کند که به حضرت مریم سلام الله علیها نیاز ندارد-انسان خاکی درد میکشد ورنج میبرد ولی روح خدائی رنج نمیبرد ولی نسبت به فرد خاکی حساس است-در حدیث است که خداوند منان به حضرت موسی علیه السلام فرمودند-من مریض شدم به عیادت من نیامدی ؟؟ حضرت موسی علیه السلام فرمودند شما مریض نمیشود؟؟ خداوندمنان فرمود ان مومن مریض شد وشما به عیادت اونرفتی – انسان درمشکلات همیشه منتظر کمک است واگر بداند یک ی به اوکمک میکند تشویش ورنج اوکم میشود بهترین وجود وجود الهی است که بهحضرت موسی علیه السلام میفرمایدبه نزدفرعون برو من شما را میبینم وصدای شمارا میشنوم- ان روح الهی برای کمک به حضرت علیه السلام بهترین کمک خداوندمنان است وپس حضرت جبرائیل علیه السلام ویک روح بزرگ که ا زجنس فرشتگان نیست واز جنس انها برتر است بنام روح که ان اعظام صلواته الله علیهم اجمعین کمک میکند- احتمالا این روح مورد نظربوده است- اما بسیار بچه گانه است-ماتصور کنیم که خداوندمنان رنج بکشد بسیارعالی است ماکمک الهی میخواهیم نه رنج الهی در دنیا هم همین است- واضافه میفرماید-تحمل شکنجه میکند وسرانجام-برای خاطر- یک دیگرفدا میشوند-؟؟؟خدا فدا شود پس چه وجودی جهان را بچرخاند-خداوند که نمیتواند فدا شود- هنوز فلسفه وملاک های عقلانی بخوبی برای ایشان درک وفهم نشده است دریک احساسات نه چندان مطلوب وپراحساسی تخیلی گیر کرده اند

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4333/بخش دوم نيم نگاهي به سخنراني حناب اقي احمد شاملو-!!/
استنباط شرعی-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب ابن تیمیه- به تواتر معتقد است- کلمه تواتر از ریشه وتر ات یعنی تک به تک که بفارسی تکرا رمیگویند- به این معنا که یک حدیث از گروه های مختلفی نقل شده باشد که انها همدیگرا نشناسند- راه شناخت هم تواترمیداند- جناب اقای ابوحنیفه یک طلبه بود بدنبال شناخت حدیث – کمی هم ده شیشه داشت- انسان غالبا درمسائلی نمیخواهد کم بیاورد- مثلا مسائل – مدیریت –پزشکی – نصیحت وغیره وقران میفرماید افرادی که علم ندارند سکوت کنند به نفع انان است-تا مسئله بطورکلی روشن شود- تحقیقات رسید به شصت وپنچ حدیث که موثق وصحیح هستند درمابقی احکام خودا ش برای خوداش تفسیر عقلانی میکرد از 65- 35 انمتعلق به صادق علیه السلام است چون علم منطق بلد بود وعلم قیاس هم بلد بود- میتوانست اشکال زیاد د  وبرای خوداستنباط میکرد- دراوائل - مسئله استنباط از طرف رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مطرح شد- امادرچهار چوب است بیشتر رد عقاید جاهلی است واحکام جاهلی است ووبعضی ااحادیث در ذات خود به خاطر کلی بودن بسیارمسائل راحل میکند مثلا در نه به ی میتوان ضرر زد ونه میتوان فردی به ی به ضرر بزند- بخشی از ان عقلانی است- یابه عهدوپیمان بیادعمل کرد مگر مخالف دستورعقل و باشد اگر حکم ندانستند- مصالحه میکنند چناچه درمواردقلیلی این مصالحه درست نبود بعد اگر بتوانند تغیر میدهند ومانندان-مردم به نزد ابوحنیفه امدند که مفتی ما باش- ایشان قبول نکرد وگفتند شماخودتان برویدمفتی خود شوید-همین سبک امروزه دربراران اهل سنت ما دراطراف بندرعباس هم حاکم است با این چهارچوب از احکام کتب اول بخاری هرچه صحیح گفته است میتوانیدباستنباط عقلی خود یکی از صحیح ها را انتخاب کنید- انها نپذیرفتند وایشان گفتند من در قیامت بهخداوندمنان خواهم گفت که من مسئول این افراد نیستم- واضافه کرد هرگاه به حدیث صحیحی رسید استباط عقلانی من را کنار بگذارید وبه ان حدیث عمل کنید-ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4331/استنباط شرعي-!!/
نیم نگاهی انتقادی به سخنرانی اقای جناب احمد شاملو-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب ابن تیمیه- به تواتر معتقد است- کلمه تواتر از ریشه وتر ات یعنی تک به تک که بفارسی تکرا رمیگویند- به این معنا که یک حدیث از گروه های مختلفی نقل شده باشد که انها همدیگرا نشناسند- راه شناخت هم تواترمیداند- جناب اقای ابوحنیفه یک طلبه بود بدنبال شناخت حدیث – کمی هم ده شیشه داشت- انسان غالبا درمسائلی نمیخواهد کم بیاورد- مثلا مسائل – مدیریت –پزشکی – نصیحت وغیره وقران میفرماید افرادی که علم ندارند سکوت کنند به نفع انان است-تا مسئله بطورکلی روشن شود- تحقیقات رسید به شصت وپنچ حدیث که موثق وصحیح هستند درمابقی احکام خودا ش برای خوداش تفسیر عقلانی میکرد از 65- 35 انمتعلق به صادق علیه السلام است چون علم منطق بلد بود وعلم قیاس هم بلد بود- میتوانست اشکال زیاد د  وبرای خوداستنباط میکرد- دراوائل - مسئله استنباط از طرف رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مطرح شد- امادرچهار چوب است بیشتر رد عقاید جاهلی است واحکام جاهلی است ووبعضی ااحادیث در ذات خود به خاطر کلی بودن بسیارمسائل راحل میکند مثلا در نه به ی میتوان ضرر زد ونه میتوان فردی به ی به ضرر بزند- بخشی از ان عقلانی است- یابه عهدوپیمان بیادعمل کرد مگر مخالف دستورعقل و باشد اگر حکم ندانستند- مصالحه میکنند چناچه درمواردقلیلی این مصالحه درست نبود بعد اگر بتوانند تغیر میدهند ومانندان-مردم به نزد ابوحنیفه امدند که مفتی ما باش- ایشان قبول نکرد وگفتند شماخودتان برویدمفتی خود شوید-همین سبک امروزه دربراران اهل سنت ما دراطراف بندرعباس هم حاکم است با این چهارچوب از احکام کتب اول بخاری هرچه صحیح گفته است میتوانیدباستنباط عقلی خود یکی از صحیح ها را انتخاب کنید- انها نپذیرفتند وایشان گفتند من در قیامت بهخداوندمنان خواهم گفت که من مسئول این افراد نیستم- واضافه کرد هرگاه به حدیث صحیحی رسید استباط عقلانی من را کنار بگذارید وبه ان حدیث عمل کنید-ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4332/نيم نگاهي انتقادي به سخنراني اقاي جناب احمد شاملو-!!/
استنباط شرعی -!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب ابن تیمیه- به تواتر معتقد است- کلمه تواتر از ریشه وتر ات یعنی تک به تک که بفارسی تکرا رمیگویند- به این معنا که یک حدیث از گروه های مختلفی نقل شده باشد که انها همدیگرا نشناسند- راه شناخت هم تواترمیداند- جناب اقای ابوحنیفه یک طلبه بود بدنبال شناخت حدیث – کمی هم ده شیشه داشت- انسان غالبا درمسائلی نمیخواهد کم بیاورد- مثلا مسائل – مدیریت –پزشکی – نصیحت وغیره وقران میفرماید افرادی که علم ندارند سکوت کنند به نفع انان است-تا مسئله بطورکلی روشن شود- تحقیقات رسید به شصت وپنچ حدیث که موثق وصحیح هستند درمابقی احکام خودا ش برای خوداش تفسیر عقلانی میکرد از 65- 35 انمتعلق به صادق علیه السلام است چون علم منطق بلد بود وعلم قیاس هم بلد بود- میتوانست اشکال زیاد د  وبرای خوداستنباط میکرد- دراوائل - مسئله استنباط از طرف رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مطرح شد- امادرچهار چوب است بیشتر رد عقاید جاهلی است واحکام جاهلی است ووبعضی ااحادیث در ذات خود به خاطر کلی بودن بسیارمسائل راحل میکند مثلا در نه به ی میتوان ضرر زد ونه میتوان فردی به ی به ضرر بزند- بخشی از ان عقلانی است- یابه عهدوپیمان بیادعمل کرد مگر مخالف دستورعقل و باشد اگر حکم ندانستند- مصالحه میکنند چناچه درمواردقلیلی این مصالحه درست نبود بعد اگر بتوانند تغیر میدهند ومانندان-مردم به نزد ابوحنیفه امدند که مفتی ما باش- ایشان قبول نکرد وگفتند شماخودتان برویدمفتی خود شوید-همین سبک امروزه دربراران اهل سنت ما دراطراف بندرعباس هم حاکم است با این چهارچوب از احکام کتب اول بخاری هرچه صحیح گفته است میتوانیدباستنباط عقلی خود یکی از صحیح ها را انتخاب کنید- انها نپذیرفتند وایشان گفتند من در قیامت بهخداوندمنان خواهم گفت که من مسئول این افراد نیستم- واضافه کرد هرگاه به حدیث صحیحی رسید استباط عقلانی من را کنار بگذارید وبه ان حدیث عمل کنید-ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4330/استنباط شرعي -!!/
به مناسبت روز مولوی رحمت الله علیه-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- الهام از یک ظریفی- به مناسبت- جناب شیخ اجل مولوی رحمت الله علیه- شاید انی به ایشان ده بگیرند- چرا اینهمه عشق ورزی باخلیفه دوم کرده است ولی دران حکمتی است- که علمای شیعه از ان تبعیت کرده اند-درتاریخ صفویه مطالعه می - که بعضی علما مانند دار دسته حضرت مجلسی رحمت الله علیه طلاب خویش از خواندن روضه منع میکرد که تنها به جمع اوری احادیث بپردازند- صوفیان که درسراسر جهان جزو پوپولیست ها هستند- بیان می د که کفاررا خداوندمنان مشغول بکار میکند تا شر کم کنند ومایحتاج مسلمین فراهم اورند وخداوندمنان ثروتی به مسلمین میدهد که انها زحمت زیادنکشند؟؟!! وان کالاهارا ازانهاب ند- وبعضی علمای شیعه چنین میگفتند وحدیث هم میاوردند درحالیکه درقبل اهل کوشش وسعی فراوان بودند ودنیا ریزه خوار انها بود دلیلن بود مشکلات از حد ظرفیت انها بیرون بود دل ودماغ برای کارنبود- وصوفیان این روش را درمانی میدانستند- این سئوال را من از معزز مرحوم ایت الله زیرجد رحمت الله علیه پرسیدم-که دلیل ان چیست شایدروزی کفار انهارا تحریم می د- فرمودند- زمانی که ردم یک عقیده ای پیدا د- بار علما نرفتند دوراه است یکی عالم خودرا منزوی کند- دراین صورت مردم را ه نامناسب طی میکنند وراه دوم این است بعضی عقایدانهارا قبول کنند وحتی بگویند حدیث است- تا بعضی مسائل رابتوانند حل کنند یامردم روز ی حقیقت را درک میکنند ویا روزی سرانها به سنگ میخورد ومتنبه میشود- جناب اقای مولوی هم بر این اساس است- دلیل ان این است که جناب شمس تبریزی به شهرت جناب مولوی نرسید گرچه جناب مولوی سنگ تمام گذاشت- عرفای ایران- که سخنگوی انها جناب مولوی است- موجودات را به سه قسمت میکند- بعضی فرشته وبعضی موجودات کم شعور وبی شعور وانسان وجن- درفرشته عقل هست وخطا نیست- درحیوانات عقل غریزی است وشعور انسانی نیست ودرانسان نمی فرشته ونیمه حیوانی است- انمسان سه خصلت مهم دارد- اول قوه عقل- درمسئله عقل دقت کامل نشده است- یک عقل ملکوتی داریم که مستقل است وازان نمیتوان بهره نا مناسب گرفت درتعامل بافطرت است وتعامل نشان میدهد که که درروح است نه درجسم چون جسم تحریکات اش یک طرف است وتعامل ندارد- اما در –من یاخود- یک عقل بازاری است که درخدمت من یاخود است گرچه بعضی قوانین را ز عقل ملکوتی که نشانه روح خدائی است میگیرد- درعرفان بیشتر مسئله عقل بازاری مطرح است دو م عاطفه است که برای خود ودیگران دلسوزی میکندبزرگترین ومهمترین عامل اخلاق این عاطفه است وخداوندمنان بخاطر عاطفه موجودات راخلق کرد هل احسانه الا احسان- وسوم نفس است که بدنبال شهوات است عاطفه باعقل ملکوتی در تعامل است وضد عقل بازاری است وعقل بازاری بانفس دراتباط است وضد عاطفه است- عقل وعاطفه ئجناب اقای مولوی تشبیه بامرغ که مرغ بهترین نماد عرفان است دراسمان پرواز میکند وسایه ان که مرغ وش است در روز پرواز میکند انسان می ست مرغ اسمان را شکار کند تیربه مرغ سایه میزند ومسلم است ان مرغ اسمان نصیب اونمیشود- دینا دوبازار دارد یک بازار بدلی جات- که بدرد این دینا میخورد وان دینا یدارندارد تبدیل به ارز ا تی نمیشود ویک بازار طلا دارد که امضای جاودان دارد وان میتواند به ارز ا تی تبدیل شود عاقل ان است که به ضرورت بدلی جات ب د وهم خودرا به یدن طلا د- جناب حافظ عاطفه را تشبیه به کرده است که انسان بیخود ومست میکند مجنون میکند لیلی ان هدف مقدس است ومیفرماید ی بخود وشربای براسمان پرتاب کند تا اسمانرا بزیر خودبیاوری  همانطورکه خداوندمنان میکند

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4329/به مناسبت روز مولوي رحمت الله عليه-!!/
سم زادیی- روح مسموم-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-خداوند منان همیشه درحال بهجت وشادی است ول بر ی غضب کند انسان هم میبایست چنین باشد همیشه باید درارامش وشادی وخندان باشد اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باان همه مشکلات همیشه لبخند وتبسم بر چهره داشت ومتاسفانه صورت ساز از ایشان نشان بی تفاوت وجدی است واز لبخند خبر نیست—دستور ی است- که خوبی دیگران ولو اندک باشد بزرگ ببیند وخوبی شما به دیگرا ن هرچقدر بزرگ باشد اندک ببینید- برای دشمنان خود سنگدل نباشید واز بدبختی انان خوشحال نباشیدبلکه از خداوندمنان طلب برگشتن به ح مطلوب را درخواست کنید- چون روح انان مسموم است ونمی دانند- وراه معالجه خودرا بلد نیستند- ی که روح مسموم دارد همیشه در درون هاب دارد وهمیشه درگیری در درون دارد ولذا خواب خوب ندارد وروح همیشه درتقلا است لبخند وارامش را را ازدست میدهد- بعضی تصور میکنند که دنیا ودیگران با انها سرجنگ دارند و-وانها قربانی مظلومی همیشه هستند حتی چاله اسف هم باانها سرچنگ دارد بی حوصله گی نشانه روح درگیر مسموم است حداقل درسن پیری باید در روز بیشاز ده مرتبه خندید- ک ن در روزچهار صدبار میخندند- تا انجا که ممکن است بایدانرا حفظ کرد- خوش رو بودن در هم یکزعاملش همین است—بایدمداوم انرژی مثبت- به خود داد- خداوند منان که الرحمن الرحیم از طلوع خورشید تا اشکار شدن ستارگان انرژی مثبت میدهد ذکر الهی انرژی مثبت میدهد- از بچه وبزرگ دوری نشانه مسموم بودن روح است که عشق در انسان مرده است- با الهام از یم میدتیشن چنینی= سیروسلوک مگوید هرگاه نارحت هستید تصور کنید دریک منظره زیبای که دریاچه ای است وابشار ی است وپرندگان است وغیرهتجسم کنید ولی در تصور کنید دربهشت هستید- ا زگذشته خاطرات شیرین را بیاد بیاورید واز اینده واهمه نکنید وتوکل کنید اول صبح نیاش کند وشکر گذاری کنید وا شب نیایش کنید وشکر گذاری کنید ودعا یکی از انرژی های بسیار مثبت است- وبدانید همهچیز درکنترئل ما نیست واز قضا وقدر نترسید شادی ها درجلو ناراحتی ها درعقب سر بی اندازید اگر ی به شما حسادت میکند – سرمایه های مثبت ایشان به ایشان بیان کنید وبفهمانید که شما مانع پیشرفت- ایشان نیستید- بلکه اگر کمکی از دست شما بر اید دریغ نخواهید کرد- وجواب منفی را با پاسخ مثبت بدهید- هیچ را پایئن تر از خود- ندانید بلکه بالاتراز خودبدانید-روی جنبه های مثبت خود تکیه کنید به خود ودیگرانحس خوبی بدهید- وبدانید فطرت بسیار زیبا است وبدرا خودما انتخاب میکنیم- بدنبال حقایق زیبا وخصلت ها زیبا باشید- برا یخود ودیگران خیر وسلامت فردر حال بهترین ح را برای خود تصور کنید وبدنبال ان باشید- همیشه دلخوری ها را از دنیا وافراد بر دارید وگذشت بیش از انکه به دیگری کمک کند به روح شما کمک میکند –چون سم زدائی میکند- همیشه با افراد درحدمتعادل باشید وبخشش زبانی نبایدباشد بلکه قلبی باشد اگر ی از شما سو استفاده کرد ویا دروغ گفت ویا خطائی کرد برای او کادو ببرید تا ذهن شما پاک شود وایشان در ذهن شما فراموش میشود- وبه امرامش میرسید- همیشه بدانید تجربه یعنی راه حل عملی پیدا که نتجه عملی مثبت بوجودبیاورد- همیشه بخود بگویئ من درامش هستم ومداوم به سمت ارامش میروم وذکر الهی را بیان کنید واز خداوندمنان کمک بگیرید- شادی در درون خود جستجو کنید واز اشیا اطراف خود لذت ببرید- چون نوجوانان این چنین هستند- بدنیال یک سری کارهای پیچیده وگرانقیمت نروید-شادی به دیگران بدهید تا خداوندمنان شادی به شما بدهد د- مدتی ورزش حتی با بچه ها ید از بازی دست برندارید برای جذب دیگران نسخه خاصی نیست ممارست میخواهد بدنبالش باشید انشااالله

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4328/سم زاديي- روح مسموم-!!/
علم غیب حسین علیه السلام-بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم- علم غیب- بخش دوم- اقای برقعه ای فرمودند وقتیکه به کربلا رسیدند- اسب ها حرکت ن د اصحاب از حسین علیه السلام سئوال د دلیل انها چیست؟؟ حسین علیه السلام فرمودند شخصی را پیدا کنید واز اوسئوال کنید اسم اینجا چیست- ؟ شخصی را پیدا و حسین علیه السلام از ایشان سئوال کرد اسم این مکان چیست ؟؟ اسمائی مختلف را گفت تا رید با نینوا- نینوا با مسما ترین اسم کربلا است یک اسم بابلی استا ین مکان بسیار اباد بوده است- وشهر بزرگی بوده است که دران فجایع وگناه زیادمیشوده است درطوفان نوح زیر اب رفت وباخاک ی انشد وسپس اولین مکانی که از اب بیرون امد کربلا بود ولی اطراف اش اب بود خداوندمنان به حضرت تنوح فرمودند با کشتی انجا برو وبا اصحاب خود انجا پیاده شود ومدتی عبادت من کنید چرا محل عرش الهی است- نینوا یعنی زمینی که پاک شود-کرب وبلا هم بعلت همین نابودی است که توسط اب بوجود امده است واین لغت عربی است وبعدا خداوندمنان باه ارواح ان دستور دادند هرشش ماه یکبار همه به کربلا بیاند وعبادت الهی کنند یک روزاش اربعین است—تا ان شخص گقت کرب وبلا حضرت فرمودند پیاده شوبد این همان مکانی است مه همگی اینجا شهبد میشویم- اقا برقعه ای میگوید اسب ها علم غیب داشتند !! چطور حسین علم غیب ندارد؟؟ اما جواب اگر بر قرار باشد همه جا از علم غیب استفاده کند مردم چیزی زیاد یاد نمیگیرند عیله السلام از تربیت بچه وبقوا ایت الله عظمت ملک الحسینی رحمت الله رفتن به دستشوئی را یاد دادند انواعطهارت را یاد دادند همین است مسلمان درعلم جلوتر هستند مگرانکه تنبلی کنند این هم ریشه حماقت دارد که جای بحث اش اینجا نیست- یک نمونه بیاورم—حضرت اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نزدیک رحلت جانسوز خود دربستر بیماری بود- از چند روز قبل ایشان فرمودند که دیگر ی نزد من نیاید زیرا من میخواهم باخداوند منان وخانواده خودخلوت کنم- حضرت عزرائیل علیه السلام بصورت یک نوجوان بسیارزیبا روی دم درب- در زد این نوجوان بودن علما میفرمایند برای عظمت اکرم حفظ شود حتی درحدیث داریم که حضرت جبر ائیل علیه السلام درروایت است که گنچشک میشدند ولی بنظر حقیر به اندازه گنشچگ کوچک میشده است وخداوندمنان ماهیت حضرت عزرائیل السلام از حضرت فاطمه سلام الله علیها که دم درب امد مخفی نگاه داشت- ایشان فرمودند من یک کارواجب با حضرت عظمت اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دارم- عظمت اخلاق هویدا میشود ایشان رحمت الله علیها نفرمودند که نمیشود گفتن اجازه بدهید من سئوال کنم حضرت عزرائیل علیه السلام- فرمودند اشکالی نداردمن مقداری انجا گشت میزنم به خانه برگشتند وجریان گفتند اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند بایداجازه میدادی ایشان حضرت عزرائیل علیه السلام هستند علم غیب حضرت فاطمه سلام الله علیها بیهوش شدندوبهوش امدند وحضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم برای دلداری فرمودند من خودم رفتن به نزد رفیق اعلارانتخاب وبعد درگوش حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند شما اولین ی هستید بزودی به نزد من میائید که ایشان لبخندی برلب اوردند ولی فوت دیگران ر انگفتند یک شب قبل دا شب تاریک چهار فرد که سه تای انها سه خلیفه اول راشدین هستند دروایتی خواندم که صورت خودرا پوشانده بودن زیرا تا مردم بیرون عد ه ای دم خانه رسول اکرم پاسداری می د که ی به خانه نزدیک نشود که مردم فکر کگنند انها خارجی هستند اگر دیده شدند درب زدند فردی بهدم درب رفت وگفتند ما میخواهیم عیادت کنیم ویک سئوال داریم ایشان پاسخ دادند ودرب را بستند وبه نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسم باز گشتند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال دانها کی بودن؟؟ ایشان گفت از اصحاب بودن انها باز درب زدند- اینبار خانم عایشه دم درب رفت وانهارا شناخت وباعصبانیت گفت رسول اکرم شما نمیپذیرد وجریان گفت وانها میبایست بر میگشتند خلیف دوم درب را اری زد و راهم اری زد وگفت هیچ نمیتواندجلوی رفتن منرابگیرد وداخل شد؟؟ ن اکرم صلواته الله علیه متفقا عصبانی شدن وفرمودند مگر به دشما نگفتند که پ یامبر اکرم صلواته اللهعلیه والسلام میخواهند باخداوندمنا وخانوده خودخلوت کنند وچرا شما دستور اکرمصلواته اللهعلیه والسلم اجرا نکردید- جناب اقای خلیفه دوم نسبت به ن ظرفیت کمی داشتند وفرمودند شما ن به نظر حقیر افراط وتفریط هستید گاهی برگردن مردن سوار میشوید وپاین نمیاید وگاهی موش میشوید ودلربا میشوید ومطیع میشود اصلا این جواب خانمنیست انها جواب منطقی دادند اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خشمیگن شدند وفرکودنداین ن از شما بهتر هستند طبق ایه قران حبط اعامل شان شد هم فریا ند وهم دستور اکرم صلولته اله علیه واله والسلم را اجرا ن د وهم اکرم صلواته الله علیه خشمگین د وجریانهای بعد کاری بس شدیدتر از این جریان شد- اینجا است که معصومین همه جا از علم غیب استفاده ن -


 

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4327/علم غيب امام حسين عليه السلام-بخش دوم/
تزاسلحه فروشان امریکا-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اسلحه فروش شخصی امریکا سخت بتکاپو. افتادند که دمکرات ها درشرف یک طرح بسیارخطرناک برای اسلحه فروشان هستند وشما به ما دراینترنت رای بدهید که ماجلوی این طرح را بگیریم- اسلحه شما را درمقابل – ی وادم کشی حمایت میکند اگر اسلحه قوی تری داشت چکار باید چکار کرد ویاقاتل باسلحه صداخفه کن افرادکشت ان زمان بایادچکار کرد-؟؟ میگیوند  برای جنگ اسلحه فراوان دارد برای چنگ به اسلحه شخصی نیازی نیست حالا بگویئد اولا علاقه به اسلحه شخصی دارد ومیتواند یک وانت اسلحه باخودببرد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4326/تزاسلحه فروشان امريکا-؟؟!!/
سالاد اقای ترامپ؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-اقای ترامپ- نقش ژنرال ناسونالیست امریکائی مک کارتی میخواهد زنده کند که قهرمان وس چنگی امریکا شود وضد جهانی شدن وبه سمت ناسیونالیست حرکت کند ی به سمت ناسیونالیست حرکت میکند-که جنگ نمی کند اینبرنامه های مثل رفتن قدس وجریان بصره بقول خبرنگار سی ان ان سالاد اقا است زمانی که ما به تل اویو رسیدیم انزمان شیپور جمع میزند

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4325/سالاد اقاي ترامپ؟؟!!/
علم غیب حسین علیه السلام-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای برقعه ای باجناب ایت الله مرحوم فلسفی رحمت الله علیه- بحث میکند که جناب عالی در سخنرانی خود دروغ هائی به حسین علیه السلام نسبت دادید- ایشان تقاضای یک نمونه میکند جناب برقعه ای- میگوید که شما گفته اید که حسین علیه السلام زمانی که متولد شد صحاب علم لدنی بود- درحالیکه قران میفرماید هر که متولد شد علمی همراه خود ندارد – غرض از این ایه است که علم انسان بخاطر اراده الهی وایجادشرایط توسط خداوندمنان بدست می اید- برخلاف تمام موجودات مخلوق الهی این سئوال مهی است از انی به جهش انسان معتقد هستند که همه مجودات علم خودرا بهمراه دارند جز انسانکه برامده از تکامل موجودات است- برادران سنی تضاد درقرانرا قبول ندارند- عده ای اهل جبر هستند- ایات اختیار قبول ندارند وانرا بصورت جبری تفسیر میکنند وعدهای اهل ختیار هستند ایات جبری بصورتی اختیاریتفسیر میکنند ویا مکویند مامعنای واقعی انرا درک نمیکنم دربسیاری از احادیث این مطلب وجود دارد که به اصطلاح باید رفع تضاد کرد مثلا شرایط تغیر میکند- نمونه بیاورم حضرت سول اکرم صلواته اله علیه والسلم در جماعت بودندطفلی شروع به گریه کرد وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را سرعت عجیب دادند اصحاب سئوال دوحی میخواهد نازل شود فرمودند ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم- مگر شما احساس ندارید وگریه طفل را نشنیدید ودستور است بهانداز اضعف مومنین بخوانید یعنی ضعیف ترین افراد که غالبا جزو پیران هستند اگر چنین دستوری نیامده بودپیران بیادنشسته بخوانند واطفال به مسجدنیایند میشود بخوبی تضادهای قرانی کشف کرد- یک تقابل است که متوان تقابل استثنا وعمومیت گفت بسیارمسائل راحل میکند علم حسین علیه السلام مال خودشان که نیست-از طرف خداوندمنان داده شده است فقط در زمانی که شاید روح تشکیل شد این علوم کلی وجزیی را داده شده است نمونه ان –یک-حضرت علیه السلام است درنوزادی تورات را میخواندند وتفسیر می د .احکام تورات به افرادجواب میدادند- حضرت موسی علیه السلام زمانی که خداوندمنان- به مادران عظمت رحمت الله دستورداد که ایشان در رود نیل رها کنند- که گویا چهل روزه بوده است- مادرایشان سلام الله علیها ا زک نجار یهودی خواست که یک صندوق چه بسازد وایشان حضرت موسی علیه السلام دران نهاد بدست فرعونیان رسید وسرانجام فرعون ایشان را پذیرفت ونوزادمداوم از گرسنگی گریه میکرد هر زن شیر ده که اوردند حضرت موسی علیه السلام رد کرد تا مادر پذیرفت این علم از کجا پیدا شد؟؟ دونوزاد درقران نمام برده شده است- یکی دریمن اهل اتش یایهودی بودند که یان رت دراتش می انداختند ویا مشرکین بودند که موحدین دراتش میانداختند مادیر به خاطر فرزنداش میخواست به شرک اعتراف کند نوزادبسخن درامد که مادرنترس به اتش برو درقران امده است ویکی نوزادی د ر حاکم مصر زمانی مواجه شدحاکم با حضرت یوسف عیله السلام وزلیخا که پیراهن لباس حضرت یوسف عیله السلام از پشت شده بود از نوزتدی سئوال شد وایاشن بصور فصیح گفت حق باحضرت یوسف علیه السلام است- حضرت ایت الله مرحوم زبر جد فرمودند ی به تمام نکات وقوانین درعلو ی دستپیدانکند ودرک نکند مسلما راه اشتباهمیرود وحتی درعلوم عقلی ودیگرعلوم هرچقدر دقت کند سعه صدر ودرک بهتری به علوم ی پیدا میکند واز خطرات کمتر مواجه میشود- ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4323/علم غيب امام حسين عليه السلام-!!/
هوش ریس جمهور های امریکا-؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه درامریکا بعداز انکه اقای ترامپ تمام تجار وریاست جمهوری ها وغیره کودن نامید-؟؟ سعی یک هوشهای فوقالعاده برای ریس جمهوری سابق بسازند وبیشترین هوش راهم برای اقای ترامپ وخانم وبچه هایش بسازند- که فردی انهارا شایعه لقب داده است بهترین ملاک هوش درادبیات ویادگیری زبتان های خارجی است- که الحمدالله هیچکدام دارای این خصوصیات نبودند- از لحاظ تجارت قبلی های درست فکر می د- درامریکا قبلا برای هریک نرخی که به تورم اضافه شود سی درصد حقوق باید زیاد شود وکلا بر خلاف اروپا بجز المان معتقدبودند مداوم بایدترقی وتغیرات مهم دهد- وافراد از تمام مواهب وکالاها بهرمند شوند ولی حقوق زیاد وتولید زیاد بحران ساز شد واز این سی درصد شروع به افول -حال دقیقا نمیدانم درمقابل تورم چه میزان حقوق زیادمیشود- لذا به دلائل زیاد مجبور شدن سرمایه گذاری درخارجرا باب کنند حتی کارخانجات-را تاحدی به خارج ببرند بعنوان مثال درچین- مالیات کم میگرنند وزمین را مجانی میدهند وخودشان هم تاحدی شریک هستند ومیزان زیادی هم خودشان می ند-کارمندان اگر بایدیک بچه داشته باشند ویکخانه هیچده مترمربعی میدهند-که تختخواب انها به دیواربرمیگرددوپهن میشود وفقط یک وعده نهار میدهند وهفته هم یک بلیط تاتر یا سینما میدهند ود ارک نزدیک بهان میتواننداز دوستان خود پذیرائی کنند وانهابرای انکه پول جمع کنند فقط همان نهارا میخورند یک رادیوهم مجانی میدهند وحداقل حقوق رامیدهند تابتوانند دربازارجهانی رقابت کنند واز درامدان کاخانجات را کلا ب ند والبته هم کارخانجات را نمیتوانند ب ند مگرعمر خاصی را گزرانده باشد واز فروش درامریکا که کاملا اختیاری بوده است وجهان بتوانند وضعیت حقوق و براورده خواسته های جامعه امریکارابرطرف کنند چون امریکا بعلت گرانی سعی میکرذدکارخانجات – اتوماسیون کند وتعداد-کار گررا کم کند وقیمت را تعادل بخشد ودرامریکاهم از کارگران ارزان قیمت بسیار سود میجست- بعنوان مثال درسویس تمام دهات بیمارستانها بسیارمجهز به پیشرفاه ترین دستگاه دنیا دارد که با فقط پانزده دلار گرانترین عمل جراحی چشم انجام میشود که درامریکا شهرتسان کوچک بعضثی از انها دارای این مکانات هستند از سویس عقب تر میرودودربعضی موارد از کانادا عقب تر است وهمچنان که دیدیم بیمه پزشکی چه مسائلی ایجاد کرد- مهمترین نقشی سیاست بازی کرد-که در سطح ممتاز نگاه دارد انهم از طریق چپاول وچنگهای درخارج از امریکا است وهنوز مشخص نیست که روسیه برتر است ویاا مریکا- وچنان که مشهور است تعداد کمی از چین ومکزیک به امریکا بیشتر باز نگشته است وهم چنان امریکا میال است درخارج سرمایه گذاری انبوه کند ازدیاد استخارج نفت بضرر امریکا است مدتها است که نفت امریکا ذخائران به نصف رسیده است- وبه همین دلیل است اقای ترامپ ودوستانش تاز مانی که چپاول درخارج سود میداد ت بودند زمانی کهمسئله بودجه با بحران شروع شد ویکعلت ان چنگهای خارج بودکه فقط صد شرکت سود میبرد سروصدا شروع شد جناب اقای ترامپ روی کارامد- دائر معارف ویکی پیدیا- درباره منافقین مینویسددرسال 1914 که انها به امریکا توصیه می د که پیروز میدان شود بخصوص درجنگ موصل ولی درسال 1915 انها بیان د بر علیه باشند وتغیرات را درایران بوجوداورند- چرا قبلا اسلحه برتر میدان راداشت باحجم زیاداسلحه میتوانستمقابله کند ووپیروز میدان باشد وبامیزان کم اسلحه پیشرفت کند وباکمک ایران وروسیه ورق برگشت وحجم اسلح های گرانقیمت کم زیادشد ولی بازنده بودن تنهاراه زهر چشم گرفتن ومردم را گوشت دم توپ بود  ولیعهد سابق عربستان که توسط اقای اوباما تعین شده بود دوخبرنگار متخصص نظامی که مقاله درنیویروک تایمز داشتند واین مقاله درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران-شمااره نودوش میگویند خشن ترین وجنایتبارتیذن فرد عربستان ایشان بوده است که درظاهر میگفتند ایشان معتاد وضد ولی عهدجدید درمسائل یمن است چون ایشان مسئول یمن نبوده است این تکتیک را میزده است و ایشان به سمت وحشی گری کور میکشانده است- واسلحه فراوان وبکاربدن بدون هیچگونه ملاحظت ترغیب میکرده است وچون افسران عربستان واردن تعلیم میدادند کم کم بحران درانها شروع- لذا تصمیم گرفتند کارشناسانامریکائی مستقیما در به انها تعلیم دهد وهزینه مداوم زیادمیشد ولی اثر –ونظامی کم میشد- وتداعی جنگ ویتنام وافغانستان وایران بوجودامد اقای ترامپ یک دیالکتیک جدیدی مطرح کرده است- یکعقب ماندگی ومظلومیت ویک سلطه نهائی وابرقدرتی امریکا بااین دیالکتیک سیاست خودرا به پیش میبرد هم به بخشی از ضربه میزند وبه بخش دیگر کمک میکند وهمینطور درباره کردستان وترکیه وتاحدی ایران عمل میکند که تمام افرادامریکا را راضی کند درحایکه این سیاست زیادنمیتوا ند د وام بیاورد-


 


 


 

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4322/هوش ريس جمهور هاي امريکا-؟؟!!/
حد کمال دربی حدی است-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به کتب سترک    غلام حسین ابراهیمی دینانی-بنا م اسماوضفات حق – به حق میبایست این کتاب را بصورت اکادمیکی شرح کرد واصطلاحات انرا دقیقاتبین کرد ومسائلانرا حل کرد- واز ان خشکی بیرون اورد وجاذبیت عرفانی انرا زیادکرد-کت است هرچه تکرار کنید نکات جدیدیرا درک میکنید که بعضی ازانهامدخلوارد شدن به سطوح سطح بالای شناخت ی میشود-د یش گفتار اولین نکته ای که مرا جذب کرد که واردبحث شوم این نکته است که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم انسان کبیر است-  درحالیکه  اکرم صلواته الله علیه مخلوق کبیر است وانسان بودنش فقط بخاطر اسوه برا انسانها است که پاینترین مقام محسوب میشود- واشراف براینجهان باز مقامی نیست برای اکرم صلواته الله حتی اگر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از جنس بهشتی بودهم باز مقامیبرای اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نیست- مقام اکرم صلواته الله علیه واله والسل-جذبه خالق اکبر- است حد کمال دربی حدی است

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4321/حد کمال دربي حدي است-!!/
نیم نگاهی به کتاب - طریقه الادب-

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب { هذا کتاب- طریقه الادب – از دیوان کلیات شیر وشکر جنب عارف کامل وشاعر ماهر- الحاج محمد حسین اقا-امتخلص- به بیداری تبریزی دامت برکاته- الموسد شیخ الکتاب- هشترودی – قیمت پنج ریال دودوبخش این کتاب دارد نصیحت ها وتمثیل –و- داستانها- وشعر—تمثیل—بارها دیده شده –وبتجربه رسیده- مادمیکه پدر از ب وتجارت اندوخته دارد- ومخارج خانه را میاورد- همه زیر دستان از زن وپسر ودختر تما مطیع ودرنزد همه عزیز است روزیکه اندوخته تمام ونتوانست ب نماید- وپیر شد عوض اینکه احترامش زیاد شود میگویند- که اجر کهنه را بدم مبال( دستشوئی ) میگذارند واورا بدربانی قبول نمی نمایند- درمیان خلق مشهور است که پول ازپدر رفته به پسر رسیده است یعنی پدر ذلیل وپسر عزیز شده است-شعر- شود حمد برخالق عامین- سلامم به پیغمبر-ص- مسلمین—بده ساقیا ازمی لعل فام-پیاپی بنوشم بزرینه جام- شوممت یک لحظهای نیکخوی-بنظم اورم قصه های نکوی- روایت شندیم من از ان واین- شده حکم از بلشویکها-ک.منیست- چنین- میارند تجار برملک شان- زمال تجارت ازاین وان- زبادم وسبزه زفرش وگلیم- زجوز=گردو- و-ز سنجد هم از ابریشم- گل سرخ ادویه رنگ وحنا به تجاربندند این راه را- بپرسیدم این را از دانندگان- جهت چیست مسدودو شد راهشان- گذشته -شه- امپراطورها- ن د مسود شان راه ها—ازانها یکی-تهچبه-گفت نیست- بگویم بدانید تا درد چیست- خیالی گند- بلشویکها چنان- همین فرد را مینویسم بخوان- بروسیه چیزی ز ایران برند- همهش-مهملاتست جز - بگویند رنگ وحنا بهر چیست؟-اگر فرش باشد ونابشد- یکیست- مرهست دسمال ازریسمان- چه لازم باشد ابریشم گران- گل سرخ ادویه واجب که نیست-خورد بلشویک یک لوله از ابلهیت- نباشد اگر سبزه وگردکان- نه سودی رسد بهرمانه زیان- نه باشد کم از بالشویک های چیز- نیاید بروسی بادم نیز- همهش مهملاتست واچب که نبیست—به بیهوده مصرفراغب که نیست- سخنهای شانرا نوشتم ترا- همین است مطلب بخوان جا بجا- بروسیه بیکارمردم زیاد- پی کاررفتند با اتحاد—درشرا- به – پیکار مردم بند—تهی گشت روسیه ازاهل فند- همه پیله ورها همه چشم بند- اجازه ندادند انتک برند- همین راز بالشویک ها عیان بگویند تکلیف خودرا بدان—بروی زمین هرقدر فرقه است- یکی پیش ویکیهست پست- دراین کوره اینفرقه مرغوب نیست-چنین مسلکوفعلگر خوب نیست- بخوان اهل تبریز انصاف کن- سخنهای شانرا شه لاف کن-این شعر بسیار طویل است- افسانه از سیف الدین با زی- افسوس که مرغ عشق را دانه نماند- امید بهیچ خویش وبیگانه نماند- دردا ودریغا که دریان مدت عمر ازهرچه بگفتیم-جز افسانه نماند
منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4317/نيم نگاهي به کتاب - طريقه الادب-/
احمقترین فرد_؟؟!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-احمق ترین وجنایت بزرگ این است که انسان حقیقتی را درک کند- ولی انرا انکار کند- وخداوندمنان هم اورا انکار میکند ودر روز قیامت اگر مسلمان نباشد یک به جهنم میرود واگر مسلمان باشد موردباز خواست عقلانی قرار میگیرد وچون دلیلی ندارد ایشان هم به جهنم میرود لذا عقل حجت خداوندمنانبرانسان است ی از نزد الهی درفرداست- یک کلیپی از منافقین درفضای مجازی است یک اطلاق پر زرق وبرق- مانند خبرگذاری سی ان ان- درکشورالبانی تاسیسی د که یک از کارشناسان انها به یک فرد امریکائی گزارش میدهند- که اطلاعاتی از ایران به ما میرسد دراینجا تجزیه وتحلیلمیشود ویک تفسیر بسیار پر تاثیر به رسانه ها داده میشود که درایران بسیار پر تاثیر است؟؟ تنها خبری که انه بصورت مخفی تاحدی بدست می اورند مئله زندانها است ومابقیه از اخبار داخل ایران تهیه میشود- ویک سری تفسیرهای جعلی بعنوان مثال مداوم بیان می د-که فرجام دروغ است دست اصول گرا با اقای اوباما دریک کاسه است پولی حتی یک دلاربه ایران داده نشده است پولها باج وپاداش اقای اوباما است که هم انها دربانک های غربی گذاشته شده است- ولی اقای ترامپ با م با منافقین دیگرباج نمی دهد وفشار بر ایران از هرجهت اضافه میکندکه نمیدانند به کدام سوراخ فرار کنند وچه تاکتکی بزنند که چند روز دیگر حکومت کنند-؟؟ ئوال شما اگر درایران چنین تاثیری داشتید امروز دریکی از کاخ ها روی تخت طاووس لم داده بودیدنه انکه درالبانی باشید یا به نیویروک بروید- تمام شعارها ی انقل خودراپنبه کنید اینهمه سروصدای وامریکا- باز ی است ؟؟!! شما دلیل مطلب را نمیدانید- مسئله چیست؟؟ جناب حضرت اقای ایت الله احمد مبلغی مسئول خارجی استراتژیک ی ایران است- ایشان با گروهای مذهبی وروشنفکران خارجی مباحثات زیادی دارد- ا ین با کمیته ارتدو یونان جلسه گفتمان دشته است ایاشن لیستی را مشخص میکند که این گفتمان های چه میزان سوداوری ومثبت بوده است یعنی استراتژِیک پذیرفته شده است !! ودرست برخلاف استراتژیک کشورهای مانند عربستان و وتاحدی امریکا است- لذا امریکا مجبور است ا زتمام گروه های – ضد جموری ی ایران که ایرانی باشند حمایت کند وانها م ع بداندکه هرچه باشند نمیتوانند خطرناکت تراز ایران باشند وانها بخوبی قابل کنترول هستند درحالیکه باعلم انکه میداندتک تک تک اینها چه جنایتی د مخصوصا کشور جهان را حتی اروپا حتی دانمارک وادار د که انهارا بپذیرند- حدیثی است که بسیار مسئله دارد اجمال ان این است بعداز غیبت صغری که علمای شیعه میدانستند تصحیح احادیث کاری مشکل شد بخصوص درغیبت کبری – احادیثی تواتر انها کم بیان می د دراین موارد اگر ی دراین موارد حدیثی دارد ما نارا بقیمت پانزده دینار طلامی یم واین احادیث به شرف عرض سرور کانئات ا مان میفرستاند که کدام صحیح استکه بعضی از انها به غیبت کبری خورد وراه بسته شد افرادزیادی احادیثی جعل می د تا پانزده دینار طلا ب ند- مثلا درحدیثی است درا ا مان هر سی هزارنفر یکی به بهشت میرود معلوم نیست هرشهر ویا روستا ویادرکل بشریت ایا شیعیان داخل هستند ویا شیعیان خارج هستند- عده ای جعل هر سی هزارنفر- وباز جعل هر سیصدهزارنفر  یک نفر بهشت میرود وبق4ول معزز-حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه چرا نگفتند هر سه میلیون نفر یک نفر برای انکه در بغداد سه میلون فرد نبوده است وبسیاری از مردم بشدت مذهبی ومومن بودند ودروغ انان مشخص میشد بین سه زار وسی هزارمطرح است که ایشان سیه هزار قبول دارد اما نزدیک به دوسال ظهور ورق بشدت تغیر میکند غقریب نصف جمعیت جهان متوجه حضرت ا مان علیه السلام میشوند این نشان میدهد که عقل ها کم کم بکار میافتد وتبلیغ موثر است—این مشکل امریکا است- یک نمونه جالب بیاورم اقا کارتر فرمودند شاه تا استخوان مغزاش فاسد است- وروانشناسان گفته اند مالیخولیائی دارد خودرا بزرگتر از همه میداند وقابل معالجه نیست وکارشناسان ایرانی وخارجی گفتند فرد جای گزین حتما از دربار باشد ومن میخواهم بطهران بروم وان فرد را انتخاب کنم ومدت هم شاه مشاور باشد وبهترین گزینه ایشان خانم اشرف میدانست که میبایست قانون اساسی عضوض شود که امری غیر ممکن بود- ایشان بطهران امد وجریان برای شاه تحلیل کرد که امکان گشته شدن شما است- وما ان قدرت سابق را نداریم ومردم ایران مردم سابق نیستند به نفع شما است شاه قبلاز ازاینماجر دربحوبه گرم شدن مردم فردی خدمت حضرت عظمت خوئی رحمت الله فرستاد – ایشان همان جملات حضرت ایتالالعظمی عظمت بروجردی رحمت الله علیه گوش زد کرد ویک قران ویک انگشتر ویک پارچه سبز هم داد پارچه سبز برای خانم فرح بود که درانظار عمومی بااین چادر ظاهر شوند- اما انگشتر سروصدای عظیمی را ایجاد کردکه منجربه تف ایشان توسط طلاب قم وجاها ی دیگر واقع شد- خوداین مسئله برای من یک موضوع اگر به روایتهای تاریخی شیعه مراجعه کنیم- معصومین افراد بر حسب درجات ایمانی موردتوجه واقعه شدن انواع اقسام دارد گاهی نام بردن من فلانی رابسیار دوست دارم وگاهی فرمودندفلانی هروقت نزدمن امد-کنارمن اورا جا دهیدو- غیره تا لباسی-که بیست سال رضا علیه دران شب خوانده است وبشدت گریه کرده است وقطرات گریه درلباس هست وفرمودند قدراین لباس زیاد بدان وبااین لباس شب بخوان وگریان باشد که حتما زمان مرگ کفن ایشان شود- ولی انگشتردوتا بیشتر نیست یکی صادق علیه السلام به یک فرد مرد داده است و موسی جعفر علیه السلام به یک خانم داده استکه درنیشابور بودهاست-من مدتها فکر می که این خانم ایرانی بوده است ولی اخیرا در اینترنت فهمدیم که این خانم از قبیله عرب واز قائل عرب سادات سنی بوده است که انزمان قبال سنی عرب درنیشابور زیاد بوده است وشیعه دراقلیت محض بوده است- این خانم مطالعه میکند وشیعه میشود خانواده فامیل وقیبله وقبائل سنی عرب وسنی های ایرانی ایشان را سرزنش میکنند واز ایشان دوری میگزیند وایشان یک مزرعه کوچکی داشته است که خداوندمنان انرا توسعه میدهد ودرخانه خود حوزه علمی درستمیکند وسنی .وشیعه یک شیعه مومن میسازد- ولی چرا انگشتر بر قران برتری پیدا کرده است؟؟حضرت ایت اللهعظمت زبرجد رحمت الله علیه فرمودند دلیلاش این است که مهر بران کنده شده است ومیتواند پای نامه مهر رابزند-ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4318/احمقترين فرد_؟؟!!/
ایران طوفان سهمگین -!!؟؟

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است دست خداوندمنان بالاترین دست ها است- اما درظاهر ممکن است فرد فریب بخورد وتصور کند دیگران دست بالائی دارند- گرچه اگر اهل حق باشد-خداوندقدرت خودرا به انها نشان میدهد ولی حکمت الهی برنامه خاص خوداش رادارد که بعداز مثلا پنچاه سال بعد کم کم انسان به حقایقی پی میبرد بعنوان مثال افراد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم طبق سنت عرب- انی طبق قوانین جاهلی مطابقت از سنت نکنند بایدتبعید شوند و اکرم صلواته الله علیه والله والسلم این سنت را امضا کزد وپیمان نامه دریک ظرف اهنی بود داخل یک تشت اهنین که داخل تشت اب بود- وکاسه اهنین داخل تشت اب بود وپیمان نامه داخل کاسه بود هیچ راهی به ظاهر بنظر نمیرسید که راه نجاتی از این تبعید باشد که درشعب طالب رحمت الله علیه بود یک روز حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دستور دادند داخل شهر شوید جناب اقی ابوجهل سخنگوی جاهلین به حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  اعتراض کرد که شما پیمان نامه رانقض کردید حضرتصلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- که موریانه وارد کاسه اهن شده است موریانه دراب غرق میشودپیمان نا مه راخورده وفقط اول ان بسمک اللهم را نخورده- حماقت ابوجهل اینجا است-که گفت اگر این جنین باشد من مسلمان میشوم وحق باشما است وازاد هستید که بعدا جاهلین به اوسخت اعتراض د- رفتند دیدن این چنین است درجا چهل نفر به اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایمان اوردند واحمق ابوجهل حرف خودرا انکار کرد وایمان نیاورد— صادق علیه السلام فرمودند من برای اعراب پیام خوش امدی ندارم انها به هراه انحرافی ایدان گذشته میروند وبیدارنمیشوندتا ایرانیان با شمیشرانهار داکنند اکرم صلواهه الله یکجنین پیامی برای اعراب داشتند ت ترین وموافق غرب بیشترین قوم اعراب هستند-امروز اقای ترامپ فرمودند اینرا مثل طوفان عمل میکند وباعث بیداری اعراب میشود اخیرا یک طوفانی درامریکا امد طوفان از کنار بیاداز کنار ساحل عبور کند زیرا انرژی موتوراش از گرمای اب است بخار میشود ودرهسته طوفان گیر میکند وطفان به چرخش وا میدارید ودریااز اب راجمع میکند وانرژیِ به ان سرعت وقدرت میدهدیک میکنده ای – مانندجاور برقی همیچزرا میخواهداز زمین با اسمان بکشد- اخیر این طوفان واردوسط امریکا شد باوجودانکه درروی زمینحرکت میکرد اندکی قدرت اش کم شد ولی همچنان طوفان باقی ماند وبه ان اسم طوفان معجزگر گفتند- یک چنین هم به ما میخواهد به ما بگویند—ادامه دارد

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4319/ايران طوفان سهمگين -!!؟؟/
انقلاب مشروطیت-و-انگلستان-بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-انقلاب مشروطیت-و- انگلستان- بخش دوم- این ایده که انگستان با مخالفین هم پیمان شوند اغاز اش از دیگران بود ه ازطرف ت انگلستان- این نکته در ایران بسیار رواج دارد ک ه مخالفین با کمک انگلستان ودرخدمت انگلستان بودند از طرف اسناد رسمی مورد تائید واقع نمیشود- مخالفین ایرانی چناچه میتواستند از روس ها کمک بگیرند این کاررامی د- بخصوص در مسئله تنباکوکه شهرت به تنباکوی رژی اشت بدنبال این کمک از طرف روسها بودند- درسال بین1891 تا92- ودر نکات بعدی همچنین از ترکیه- انگلستان والمان چنین درخواستی داشتند- ولی هرگز در رهن این تهای مختلف نبودند—در کلیه موارد هرگروه مخاف شخصا میخوست تاا جریان خود هدایت کند- مطابق شرایط روز اقدام می د- واین اصل را که دشمن دشمن من دوست من است را می د- حقیقت این است- که مشروطه خواهانسریع به سمت امریکا چرخیدند- واز انگلستان دور شدن- وبه سمت المان رفتند- وکاملا روشن بود-که هیچ کمکی از انگلستان دراینده نباید داشته باشند- که خود مختاری جریان را مشخص میکند—سیاست اقای هاردینگ درحال ازمایش بود- واز اغاز هم ایده هم پیمان شدن انگلستان با مخالفین نداشت- بلکه میخواست به جریان اهمیت بدهدواین پیشنهاد را به معترضین بدهد- که که دراتزمان انهارا به سمت معتدل شدن هدایت کند وخواسته خودرااز طریق انقل ون جدا سازند واز انها دور شوند-همز ماندرسال1900 وبعد اقای مورتیمر دوراند-(sir mortimer-durant)-ستان گزارش میدهد-که به شهر مقدس قم رفته است- وریس العلما شخص معتمد خورا به نزد ایشان فرستاده است با این اطلاعات که صدراعظم- اتابک خود را به روسها فروخته است- وایشان بر ضد سیاست حکومت ودربار است- چناچه شما مایل باشید من میتوانم دربین العلما و ون یک طوفانی به پا کنم-که جناب اقای صدراعظم را از قدرت جاروب کنم- ومیگویدمن به سختی نیازمند بودم که بگویم جرئت اش راندارم-پاورقی –مدرک نوشته رسمی اقای دوراند به جناب سالیسبوری(salisbury)- در هیچده ژانویه1900-دربخش اسناد رسمی وزرات خارجه شماره2/416-نمره 85 بخش 5- ایشان سیستم بایگانی وزرات خارجه را شرح داده است-ادامه جانشینان اقایان هاردینگ ودوراند- ارام ارام بهسوی یک سری جرینات دیگر کشانده شدند—توسعه سریع روسها درکنترول ایران ودادن وام بزرگ دوم به ایران- وبستن قراردادهای جدید درمورد تعرفه ای گمرگی بنفع طرفداران روسها-وجامعه ت .درباره به سمت ورش تگی درابعاد اقتصادی-وکشمکشها-باعثعصبانیت اقایهادرینگ میشدکه میخواست-که ت بیطرف وتاحدی متعادل وبا استحکام ومستقل از روسها باشد- اماچگونه این امر محقق میشد کاملا مشخص نیست—اگرچه اقای اتابک- بطور کلی درخدمت روسها بود وبه انها احترام میگذاشت- ولی قبلا قبلاز سال1892 طرفدار انگلستان بود- واقای هاردینگ امیدواربود که موفق شودکه او بتواند موفق در بیشتر به یک تعادل برسد-ار طرفی دیگر-دراین میان- ترکیه- واعضای وزرات خانه ایشان-پاورقی-درمقاله خوداش=اقای هادرینگ-بنام یک دیپلمات درشرق—لندن1928-صفحه.273-اقای هاردینگ می نویسد- او باملاقات وصحبت با بعضی از علمادرخانه سفیر کبیر ترکیه اقای شمس الدین بیی(shemseddin-bey-,و- در اسناد نشان میدهد- که ایشان بافراد دیگریهمراه با اعضای خود ملاقات داشته است-که بنظر میرسد که درلندن رخ داده است-اقای هادرینک بسرعت-یک روابط شخصی بابعضی از علما-که انها مخالف-اتابک بودند بجوداورد- بعد از انکه فهمید-که احساستضد روسیه درحال گسترش است چه درمیان علما-وهمچنین درمردم عادی-اقای هاردینگ از این احساسات اهرمی برعلیه ت واحساسات روس خواهی ساخت-ادامه دارد


 

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4320/انقلاب مشروطيت-و-انگلستان-بخش دوم/
نیم نگاهی به سوره والعصر

درخواست حذف اطلاعات

وشانِ حسین علیه السلام
پارسی بلاگدرباره‌ماپیام‌رسانخانه


لوگو

نیم نگاهی به سوره والعصر-!!


 


بسم الله الرحمن الرحیم-شهادت اسوه-و سازنده انسان با انسانیت ملکوتی – وشاگرانش واصحاب اش ورفقایش به شاگرد معظم اش  ا مان علیه السلام و- ملیات معزز فقیه وشاگردانی –که-دراین راه گام میزنند- تسلیت عرض میکنم- دریک جلسه قرانی صدا وسیما تصور میکنم که قران جناب محمدی رحمت الله علیه بودند درتفسیر سوره و-والعصرنکته ای ظریف فرمودند- انسان درمرحله حیوانیت هیچ کوششی لاز م نیست-مانند چاه ارتزین وچشمه میچوشد وفووران میکند- هو س ها تولید میشود دینا به همین جهت بسیار فربینده ات- مانند یک هواپیما در سراشیبی- خوداش حرکت میکند اما زمانی-که بخواهد این نیرو را کنترول کند وبه اسمان انسانیت عروج کند بایدموتوری قوی داشته باشدکه انرا از زمن د واز این حیوانیت به اندازه لازم بهره ببرد و-سپس کنده شودمیگویند زمانی یک هواپیمای ملخی از زمینکنده میشود که دور پروانه های ان نودهزار دور در دقیقه باشد واگر بخواهد وار عالم ملکوتی شود خت مایع ویا جامد میخواهد چون موشک عروج کند این یر اسوه ای و ی چون حسین علیه السلام میخواهد لذا ما باید نکات زیادی از حسین علیه السلام یادبگیریم که بقول معزز حضرت ایت الله مبلغی میفرمایند این نکات درسیر علیه السلام به کربلا بسیاری ازان نهفته است برع  اصحاب یزید علیه لعنت الی یوم قیامهبرعک افراد درحیوانیت جنایات باروحشیدرعمق ان ریده بودند زیرا معلمی چون یزید داشتند یهودیان عدهای رفتن به معبد در روز شنبه مس ه می د که چه چیزی ارعالم این دنیا نصیبب شما میشود که به معبد میروید وچون معبد بزرگی برای شهر اخته بودند ومخارج انهم از مردم میگرفتند- پول باید بدهید- انها است هائی را درست کرده بودند ودر زمانی که دریا درح مد بود باقایق باچوبز دن به دریا وطبل زدن ماهی را وارد این است ها می د ومواظبت می د که ماهی به دریا باز نگردند تا ح جزر شود وسپس فردا قبل از مد ماهی هارا – علت فرود میفروختند-عذاب بر انها به این علت امد همه را وسوسه می د که است زیاد است وباما همکاری کنید وفردا سهم ببرید – یعنی کلاه شرعی میگذاشتندحال یزید این هاهم پول حرام میگرفتند ومیگفتند این پول از طرف المومنین یزید است که خلیفه بر حق مسلمین است وجز وروزه هیچ حکم ی را عمل نمی د وبه حیوانیت فرو رفته بودند سوره والعصر میفرماید به عصر سوگند پس درتمام عصرها- این قانون حکم فرماست ی اسوههای اهلبیت علیهم السلام را نپذیرد-درحال نزول به حیوانیت بی تعادل است این ایه قران که به اکرم صلواته الله علیهمتصل شوید تا احیا شودید وگرنه مرده ومیت هستید یعنی این حیواینت برابراست با مردگی یزدیان خطرناک تر از یهود بودند وانها –به ماروعقرب تبدیل میشوند وبقول حسین علیه السلام گرگان گرسنه هستند ودرجهنم ان حیوانیت راهم از دست میدهندلذتی نیست حیات بر ای عذاب کشیدن ومردن است که مداوم تکار میشود وطلب مرگ میکنند ولی پذیرفته نمیشود- نکته راجع به معاویه بگویم- وقبل از ان بحثی دربا ره سحر  درقران یهود بدبنال سحر بوددلیل ان به نظر حقیر پول مفتی بود که بدست میاورد- مانند ربا- خداوند منان دو فرشته فرستاد بنام هاروت وماروت انها علت تاثیر حرا علمی بیان وانهم مثل همیشه نتجه باخداوند منان علت ومعلول که میگویند جبری استغلط است اراده الهی هم باید وقتیکه حضرت ابراهیم علیه السلام سوار منجیق این منجیق در بالای شیبی بود هل دادند باو انکه فاصله زیاد بود واین منجیق خوداش پاین امد صورت افرادسوخت درحالیکه پوشانده بودن ومداوم اب روی سر فرداب میرختند- ولی کوچتکرین مسئله ای برای حضرت ابراهیم ایجاد نکرد- امروزه علم روانشناسی میگوید بهترین تلقین علمی اموزی است حقیقت علمی راباید گفت اگرنتجه نداد ان فرد قابل درست شدن نیست وباید صبر کرد وبعداز مدتی باعلمی بهتر زبانی رساتر بیان کرد-هم کاری که حسین علیه السلام درکربلا کرد- همانطور که میفرماید اول ایمان وسپ عمل صالح بهد سفارش به حق وسفارش به صبر واستقامت یعنی باز بازبان علمی جدیدی بیان کن-معاویه درمدینه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-اورا جزو کتاب وحی قرارداد بهترین کار این است یکه از حق فراری است مجبوربشود چیزی بگوشش بخورد وباافرادوارد بحث شود- معاویه دغل سیاست اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشتن روی خودرابرخلاف گروه میکردواز سئوالات دیگران هیچ جیزی نمی گفت وزودمینوشت وبه چاک میزند بدستنانش میگفت حست یک سئوال در دل انها گذاشتم یک بار حضرت فردی به منزل معاویفرستادکه بیادو.حی نازل شده است بیابنویس – ایشان گفت هنوز نهارنخوردم- یک مهمان داشت هرچه این مهمان گفت معاویه زشت است اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم توراخواست معویه دگفت رسول اکرم صلواهه من را میخواه ی من نمی ئخواهم وایشان را ریشخند میکنم سه بار حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرستادنددفعه سوم که پیک امد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان نفرین ولعنت د که هیچگاه از غذا شکم اش سیر نشود- انمهمان بهنزد اکرم صلواتهاللهعلیه واله امد وجریان را گفت وحضرت همفرمودندمن همم نفرین یک عده ای نادان میگویند- شاید دشمنی معاویه با حضرت علی علیه السلام بهاین نفرین بر میگردد درحالیکه این نفرین بنفع معاویه است ایشان هیچ معجزه ای قبول نداشت- میگفت سحر است تمام سحرها ذقابل باطل شدن هستندکه اندوفرشته نحو باطل شدن را ذکر درمفاتیح هم روش باطل سحر هم وجود دارد اما معاویه نتوانست- بقول او این سحرا باطل کند پس معجزه است وچقدرانسان احمق باشد که یکمعجزه همیشگی داشته باشد که نتواندانرا برطرف کند وبعدبگوید کار اکرم صلواته الله علیه فریب جامعه برای ب قدرت بود ومعجزه ای هم نداشت


 نیم نگاهی
منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4316/نيم نگاهي به سوره والعصر/
نیم نگاهی به سوره والعصر-!!

درخواست حذف اطلاعات


بسم الله الرحمن الرحیم-شهادت اسوه-و سازنده انسان با انسانیت ملکوتی – وشاگرانش واصحاب اش ورفقایش به شاگرد معظم اش  ا مان علیه السلام و- ملیات معزز فقیه وشاگردانی –که-دراین راه گام میزنند- تسلیت عرض میکنم- دریک جلسه قرانی صدا وسیما تصور میکنم که قران جناب محمدی رحمت الله علیه بودند درتفسیر سوره و-والعصرنکته ای ظریف فرمودند- انسان درمرحله حیوانیت هیچ کوششی لاز م نیست-مانند چاه ارتزین وچشمه میچوشد وفووران میکند- هو س ها تولید میشود دینا به همین جهت بسیار فربینده ات- مانند یک هواپیما در سراشیبی- خوداش حرکت میکند اما زمانی-که بخواهد این نیرو را کنترول کند وبه اسمان انسانیت عروج کند بایدموتوری قوی داشته باشدکه انرا از زمن د واز این حیوانیت به اندازه لازم بهره ببرد و-سپس کنده شودمیگویند زمانی یک هواپیمای ملخی از زمینکنده میشود که دور پروانه های ان نودهزار دور در دقیقه باشد واگر بخواهد وار عالم ملکوتی شود خت مایع ویا جامد میخواهد چون موشک عروج کند این یر اسوه ای و ی چون حسین علیه السلام میخواهد لذا ما باید نکات زیادی از حسین علیه السلام یادبگیریم که بقول معزز حضرت ایت الله مبلغی میفرمایند این نکات درسیر علیه السلام به کربلا بسیاری ازان نهفته است برع  اصحاب یزید علیه لعنت الی یوم قیامهبرعک افراد درحیوانیت جنایات باروحشیدرعمق ان ریده بودند زیرا معلمی چون یزید داشتند یهودیان عدهای رفتن به معبد در روز شنبه مس ه می د که چه چیزی ارعالم این دنیا نصیبب شما میشود که به معبد میروید وچون معبد بزرگی برای شهر اخته بودند ومخارج انهم از مردم میگرفتند- پول باید بدهید- انها است هائی را درست کرده بودند ودر زمانی که دریا درح مد بود باقایق باچوبز دن به دریا وطبل زدن ماهی را وارد این است ها می د ومواظبت می د که ماهی به دریا باز نگردند تا ح جزر شود وسپس فردا قبل از مد ماهی هارا – علت فرود میفروختند-عذاب بر انها به این علت امد همه را وسوسه می د که است زیاد است وباما همکاری کنید وفردا سهم ببرید – یعنی کلاه شرعی میگذاشتندحال یزید این هاهم پول حرام میگرفتند ومیگفتند این پول از طرف المومنین یزید است که خلیفه بر حق مسلمین است وجز وروزه هیچ حکم ی را عمل نمی د وبه حیوانیت فرو رفته بودند سوره والعصر میفرماید به عصر سوگند پس درتمام عصرها- این قانون حکم فرماست ی اسوههای اهلبیت علیهم السلام را نپذیرد-درحال نزول به حیوانیت بی تعادل است این ایه قران که به اکرم صلواته الله علیهمتصل شوید تا احیا شودید وگرنه مرده ومیت هستید یعنی این حیواینت برابراست با مردگی یزدیان خطرناک تر از یهود بودند وانها –به ماروعقرب تبدیل میشوند وبقول حسین علیه السلام گرگان گرسنه هستند ودرجهنم ان حیوانیت راهم از دست میدهندلذتی نیست حیات بر ای عذاب کشیدن ومردن است که مداوم تکار میشود وطلب مرگ میکنند ولی پذیرفته نمیشود- نکته راجع به معاویه بگویم- وقبل از ان بحثی دربا ره سحر  درقران یهود بدبنال سحر بوددلیل ان به نظر حقیر پول مفتی بود که بدست میاورد- مانند ربا- خداوند منان دو فرشته فرستاد بنام هاروت وماروت انها علت تاثیر حرا علمی بیان وانهم مثل همیشه نتجه باخداوند منان علت ومعلول که میگویند جبری استغلط است اراده الهی هم باید وقتیکه حضرت ابراهیم علیه السلام سوار منجیق این منجیق در بالای شیبی بود هل دادند باو انکه فاصله زیاد بود واین منجیق خوداش پاین امد صورت افرادسوخت درحالیکه پوشانده بودن ومداوم اب روی سر فرداب میرختند- ولی کوچتکرین مسئله ای برای حضرت ابراهیم ایجاد نکرد- امروزه علم روانشناسی میگوید بهترین تلقین علمی اموزی است حقیقت علمی راباید گفت اگرنتجه نداد ان فرد قابل درست شدن نیست وباید صبر کرد وبعداز مدتی باعلمی بهتر زبانی رساتر بیان کرد-هم کاری که حسین علیه السلام درکربلا کرد- همانطور که میفرماید اول ایمان وسپ عمل صالح بهد سفارش به حق وسفارش به صبر واستقامت یعنی باز بازبان علمی جدیدی بیان کن-معاویه درمدینه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-اورا جزو کتاب وحی قرارداد بهترین کار این است یکه از حق فراری است مجبوربشود چیزی بگوشش بخورد وباافرادوارد بحث شود- معاویه دغل سیاست اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشتن روی خودرابرخلاف گروه میکردواز سئوالات دیگران هیچ جیزی نمی گفت وزودمینوشت وبه چاک میزند بدستنانش میگفت حست یک سئوال در دل انها گذاشتم یک بار حضرت فردی به منزل معاویفرستادکه بیادو.حی نازل شده است بیابنویس – ایشان گفت هنوز نهارنخوردم- یک مهمان داشت هرچه این مهمان گفت معاویه زشت است اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم توراخواست معویه دگفت رسول اکرم صلواهه من را میخواه ی من نمی ئخواهم وایشان را ریشخند میکنم سه بار حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرستادنددفعه سوم که پیک امد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان نفرین ولعنت د که هیچگاه از غذا شکم اش سیر نشود- انمهمان بهنزد اکرم صلواتهاللهعلیه واله امد وجریان را گفت وحضرت همفرمودندمن همم نفرین یک عده ای نادان میگویند- شاید دشمنی معاویه با حضرت علی علیه السلام بهاین نفرین بر میگردد درحالیکه این نفرین بنفع معاویه است ایشان هیچ معجزه ای قبول نداشت- میگفت سحر است تمام سحرها ذقابل باطل شدن هستندکه اندوفرشته نحو باطل شدن را ذکر درمفاتیح هم روش باطل سحر هم وجود دارد اما معاویه نتوانست- بقول او این سحرا باطل کند پس معجزه است وچقدرانسان احمق باشد که یکمعجزه همیشگی داشته باشد که نتواندانرا برطرف کند وبعدبگوید کار اکرم صلواته الله علیه فریب جامعه برای ب قدرت بود ومعجزه ای هم نداشت


 

منبع : http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4315/نيم نگاهي به سوره والعصر-!!/