بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ما و جغرافیا

آخرین پست های وبلاگ ما و جغرافیا به صورت خودکار از بلاگ ما و جغرافیا دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.باز محرم شد و دل‎ها...

درخواست حذف اطلاعات
image result for ‫تصاویر متحرک عاشورا‬‎

ماه محرم ماه احیای دین خدا و ماه رهایی از ظلم و انحراف و بدعت است و ماه وش بر پیرایه هایی بود که به بسته شده است.عزاداری هایتان قبول درگاه حق باد
منبع : http://10rasamoheb.blogfa.com/post/33
آزمون جغرافی ایران پایه دهم نوبت دوم داد96(دبیرستان ماندگار صدوق قم)

درخواست حذف اطلاعات

روی شکلک ها کلیک کنید


آزمون جغرافی ایران پایه دهم نوبت دوم داد96

(دبیرستان ماندگار صدوق قم)
منبع : http://10rasamoheb.blogfa.com/post/36
آزمون جغرافی ایران پایه دهم نوبت دوم داد96(دبیرستان شهید شهریاری قم)

درخواست حذف اطلاعات

روی شکلک ها کلیک کنید

آزمون جغرافی ایران پایه دهم نوبت دوم داد 96

(دبیرستان شهید شهریاری قم)
منبع : http://10rasamoheb.blogfa.com/post/35
پرسش های درس 1 جغرافی ایران پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سؤالات درس اوّل

1-جغرافیا را تعریف کنید.ص1

2-مفهوم لغوی جغرافیا چیست؟ص2

3-تعریف جغرافیارا ازنظراراتوستن بیان کنید.ص2

4-اهمیت دانش جغرافیارا بیان کنید.ص2

5-ارتباط جغرافیارابا سایرعلوم شرح دهید.ص3

6-مفاهیم اساسی دردانش جغرافیارا نام ببرید.ص3

7-چرامکان ها تغییرمی کنند؟ص4

8-محیط جغرافیایی چیست وچگونه شکل می گیرد؟ص5-4

9-دوگونه عملکرد متفاوت انسان را دررابطه با ارتباط بامحیط را نوشته و باهم مقایسه کنید.ص5

10-روش مطالعه دردانش جغرافیا چیست؟ص7

11-چراروش مطالعه درجغرافیا ترکیبی یا گلی نگری است؟ص7

12-اهمیت دیدترکیبی یا کلی نگری را برای جغرافی دان چیست؟ص7
منبع : http://10rasamoheb.blogfa.com/post/37
نمونه سؤالات درس دوم جغرافیای ایران واستان پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات
1-سؤالات کلیدی(اساسی) درجغرافیار ان کنید.ص8

2-سؤالات چه چیز؟وچطور؟به کدام موضوعات جغرافیایی تأکید می کنند؟ص8

3-مراحل تحقیق وپژوهش رادرجغرافیا به ترتیب نام ببرید.ص9

4-پژوهشگردرطرح سوال و بیان مسئله باید به چه نکاتی توجه نماید؟ص10

5-چرافرضیه سازی د ژوهش اهمیت زیادی دارد؟ص10

6-روش های جمع آوری اطلاعات توسط جغرافی دان را نام ببرید.ص12-11

7-مهم ترین روش های میدانی را نام ببرید.ص12

8-پردازش اطلاعات چیست؟ص12

9-اهمیت فرضیه یا فرضیه های ردّ شده چیست؟ص12
منبع : http://10rasamoheb.blogfa.com/post/39
نمونه سؤالات درس سوم جغرافیای ایران واستان پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات
نمونه سؤالات درس سوم

1-موقعیت جغرافیایی را تعریف کنید.ص14

2-انواع موقعیت جغرافیایی را نام ببرید. ص14

3-موقعیت مطلق یا ریاضی چیست؟ ص14

4- نتیجه گستردگی کشور ما در عرض جغرافیایی (25تا40درجه) چیست وچه پیامدهایی دارد؟ص14

5-موقعیت نسبی را تعریف کنیدومنظور از موقعیت نسبی هر کشورچیست؟ص16

6-تفاوت موقعیت مطلق با موقعیت نسبی چیست؟صص16-14

7-چراایران از موقعیت نسبی ممتازی برخوردار است؟ص17

8-دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس را بنویسید.ص17

9-مرز را تعریف کنیدوانواع مرزهای رانام ببرید.ص19

10-اهمیت راه های آبی ودسترسی به آبهای آزاد برای هر کشور چیست؟ص20
منبع : http://10rasamoheb.blogfa.com/post/42